číslo jednací: VZ/S593/03

Instance I.
Věc "dodavatele odstraňování ekologických škod vzniklých před přivatizací hnědouhelné těžební společnosti Důl Kohinoor, projekt - Těsnění dna jezera Most Ležáky, projekt Břehová linie jezera Most - Ležáky, 1. část, monitoring kvality podzemní vody v průběhu z
Účastníci
  1. Fond národního majetku České republiky
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 57 odst. 2 - zamítnuto
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 3. 2004
Související rozhodnutí VZ/S593/03
3R065/03
Dokumenty file icon dokument ke stažení 70 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 593-R/03-741/140/VŠ

V Praze dne 16.10.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2003 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče Staveb silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, jednajícího předsedou představenstva ing. Bořivojem Kačenou a místopředsedou představenstva ing. Janem Voňkou, CSc., na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Fondu národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zastoupeného I. místopředsedou výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky ing. Pavlem Suchým a členem výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky JUDr. Ivanem Hinkem, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na výběr dodavatele odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelné těžební společnosti Důl Kohinoor, a.s., projekt - Těsnění dna jezera Most - Ležáky, 1. část, monitoring kvality podzemní vody v průběhu zatápění zbytkové jámy Most - Ležáky, vyhlášené zadavatelem uveřejněním v Obchodním věstníku č. 47/02 pod zn. 161768-47/02 dne 20.11.2002, zadané podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb.,

rozhodl takto:

návrh uchazeče Staveb silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, jednajícího předsedou představenstva ing. Bořivojem Kačenou a místopředsedou představenstva ing. Janem Voňkou, CSc. na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Fondu národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zastoupeného I. místopředsedou výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky ing. Pavlem Suchým a členem výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky JUDr. Ivanem Hinkem, o výběru nejvhodnější nabídky ve shora uvedené obchodní veřejné soutěži se na základě ustanovení § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. zamítá, neboť orgánu dohledu i zadavateli došel po uplynutí citovaným ustanovením stanovené lhůty.

Odůvodnění

Uveřejněním v Obchodním věstníku č. 47/02 pod zn. 161768-47/02 vyhlásil dne 20.11.2002 zadavatel Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zastoupený I. místopředsedou výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky ing. Pavlem Suchým a členem výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky JUDr. Ivanem Hinkem (dále jen "zadavatel") na základě ustanovení § 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. (dále jen "zákon") obchodní veřejnou soutěž na výběr dodavatele odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelné těžební společnosti Důl Kohinoor a.s., projekt - Těsnění dna jezera Most - Ležáky, projekt Břehová linie, 1. část, monitoring kvality podzemní vody v průběhu zatápění zbytkové jámy Most - Ležáky.

Do konce soutěžní lhůty stanovené podmínkami obchodní veřejné soutěže doručilo svoje nabídky pět uchazečů, jedním z nichž byl uchazeč Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, jednající předsedou představenstva ing. Bořivojem Kačenou a místopředsedou představenstva ing. Janem Voňkou, CSc. (dále jen "uchazeč").

Na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek Č.j.: 241/1905/2003 ze dne 8.8.2003 rozhodl zadavatel dne 18.8.2003 pod Č.j.: 242/4020/2003 o výběru nejvhodnější nabídky a uvedené rozhodnutí uchazeči oznámil dopisem Č.j.: 242/4104/2003/Bo z téhož dne, který byl uchazeči doručen dne 20.8.2003.

S datem 28.8.2003 vznesl uchazeč proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky námitky, které byly zadavateli doručeny téhož dne.

Statutární orgán zadavatele dne 8.9.2003 pod Č.j.: 242/4429/2003 oprávněnost uchazečem vznesených námitek přezkoumal a s odůvodněním jim nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo uchazeči doručeno dne 8.9.2003.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 19.9.2003, stejně tak i zadavatel, návrh uchazeče ze dne 18.9.2003, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky; prvně uvedeným dnem bylo zahájeno řízení u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona.

Podle ustanovení § 58 zákona jsou účastníky řízení:

  1. Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zastoupený I. místopředsedou výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky ing. Pavlem Suchým a členem výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky JUDr. Ivanem Hinkem,

  2. Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, jednající předsedou představenstva ing. Bořivojem Kačenou a místopředsedou představenstva ing. Janem Voňkou, CSc.,

  3. GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, jednající předsedou představenstva Luďkem Kostkou a AQUATEST a.s., se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5, jednající předsedou představenstva RNDr. Jiřím Jelínkem a členem představenstva ing. Vladimírem Kolajou, které dne 4.2.2003 uzavřely smlouvu o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s názvem sdružení Sdružení GEOSAN GROUP a.s. - AQUATEST a.s., za účelem podání společné nabídky, zastoupené na základě smlouvy o sdružení prvně jmenovanou společností,

  4. Mostecká uhelná společnost, a.s., se sídlem V. Řezáče 315, 434 67 Most, jednající předsedou představenstva ing. Petrem Kolmanem.

Uvedeným účastníkům řízení oznámil Úřad dopisem Č.j.: S 593-O/03-741/140/VŠ ze dne 29.9.2003 zahájení správního řízení.

Spolu s dokumentací o zadání veřejné zakázky obdržel Úřad dne 25.9.2003 i stanovisko zadavatele, datované téhož dne.

Jak již shora uvedeno a doloženo v dokumentaci o zadání veřejné zakázky, rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče bylo uchazeči doručeno dne 8.9.2003. Dne 19.9.2003 obdržel Úřad, jako orgán dohledu, jedno vyhotovení návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, jedno vyhotovení návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí zadavatele téhož dne obdržel i zadavatel. Ustanovení § 57 odst. 2 zákona ve větě první stanoví, že "Návrh se podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli", ve větě poslední pak, že "Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty orgán dohledu zamítne". Zákonem stanovená desetidenní lhůta počala v daném případě běžet dne 9.9.2003 a její běh skončil dne 18.9.2003, návrh však orgán dohledu i zadavatel obdržel až o den později, dne 19.9.2003, tedy po "uplynutí stanovené lhůty".

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad na základě věty poslední ustanovení § 57 odst. 2 zákona, ve znění jeho novely, tj. zákona č. 517/2002 Sb., návrh uchazeče zamítá.

Úřad z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky neshledal důvody pro zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Fond národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zastoupený I. místopředsedou výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky ing. Pavlem Suchým a členem výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky JUDr. Ivanem Hinkem

  2. Stavby silnic a železnic, a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1, jednající předsedou představenstva ing. Bořivojem Kačenou a místopředsedou představenstva ing. Janem Voňkou, CSc.

  3. GEOSAN GROUP a.s., Zahradní 418, 281 01 Velim, jednající předsedou představenstva Luďkem Kostkou

  4. Mostecká uhelná společnost, a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, jednající předsedou představenstva ing. Petrem Kolmanem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en