číslo jednací: 2R01/02-Hr

Instance II.
Věc dodávka 1 ks obráběcího stroje
Účastníci
  1. Dopravní podnik Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 50 odst. 6 zsdp - odvolání se zamítá
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 5. 3. 2002
Související rozhodnutí VZ/S164/01-151/4031/01-SP
2R01/02-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 66 KB

Č. j.: 2R 1/02 - Hr V Brně dne 28. února 2002

Ve správním řízení o odvolání podaném dne 21.12.2001 společností UNIT PLUS s. r. o., se sídlem Hraniční 20, 312 13 Plzeň, zast. jednatelem Ing. Pavlem Brabcem a právně zast. na základě plné moci ze dne 20.12.2001 advokátem JUDr. Jiřím Dvořákem, se sídlem AK nám. T. G. Masaryka 6, 301 38 Plzeň, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S 164/01-151/4689/01-SP ze dne 22.11.2001 o zamítnutí žádosti společnosti UNIT PLUS s. r. o., se sídlem Hraniční 20, 312 13 Plzeň ze dne 19.10.2001 o vrácení správního poplatku vyměřeného ve výši 82 950,- Kč rozhodnutím č. j. S 164/01-151/3405/01-SP ze dne 21.8.2001 a uhrazeného v plné výši na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 5.9.2001, jsem podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Odvolání ze dne 21.12.2001 podané společností UNIT PLUS s. r. o., se sídlem Hraniční 20, 312 13 Plzeň proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla zamítnuta žádost o vrácení správního poplatku vyměřeného rozhodnutím č. j. S 164/01-151/4689/01-SP ze dne 22.11.2001

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích"), vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "správce daně") společnosti UNIT PLUS s. r. o., se sídlem Hraniční 20, 312 13 Plzeň, zast. jednatelem Ing. Pavlem Brabcem (dále jen "poplatník"), správní poplatek podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o správních poplatcích, ve výši 82 950,- Kč.

Výše uvedený správní poplatek byl poplatníkovi vyměřen za podání návrhu ze dne 30.7.2001 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, zast. předsedou představenstva Ing. Milanem Houfkem (dále jen "zadavatel"), ze dne 19.7.2001 o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži "na dodávku 1 ks podúrovňového obráběcího stroje na obnovu profilů kol tramvaje", vyhlášené podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon") dne 13.12.2000 uveřejněním v Obchodním věstníku č. 50/00 pod zn. 111728-50/00. Předmětný platební výměr vydal správce daně dne 21.8.2001 pod č. j. S 164/01-151/3405/01-SP a poplatník správní poplatek uhradil v plné výši na účet správce daně u ČNB číslo 3711-24825-621/0710 konstantní symbol 1148 variabilní symbol 1640115001 dne 5.9.2001.

Dne 12.10.2001 vydal správce daně meritorní rozhodnutí č. j. S 164/01-151/4031/01-SP, kterým na základě zjištěných porušení zákona rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19.7.2001 zrušil. Mezi dalšími porušeními zákona vytýkal správce daně zadavateli i porušení § 34 odst. 4 zákona, když ten nevyloučil několik uchazečů (mezi nimi i poplatníka) z další účastni v obchodní veřejné soutěži, poněvadž nabídky těchto uchazečů z hlediska svého obsahu nesplnily podmínky soutěže. V této souvislosti správce daně konstatoval, že podle § 57 odst. 5 zákona je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu a není při tom vázán návrhem uchazeče.

Na základě tohoto rozhodnutí požádal poplatník správce daně dopisem ze dne 19.10.2001 o vrácení správního poplatku ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích. Svou žádost poplatník odůvodnil skutečností, že správce daně přezkoumal napadené rozhodnutí v celém rozsahu, aniž byl přitom vázán návrhem uchazeče, a protože zjistil, že zadavatel neobdržel žádnou úplnou nabídku, komise tedy měla zadavateli navrhnout vyřazení všech nabídek a následně vůbec nemělo být provedeno hodnocení nabídek, blíže se správce daně nezabýval skutečnostmi uvedenými v návrhu poplatníka, které se týkají hodnocení nabídek.

Dne 22.11.2001 vydal správce daně rozhodnutí č. j. S 164/01-151/4689/01-SP, kterým žádost poplatníka o vrácení správního poplatku zamítl s odůvodněním, že z jeho strany došlo k provedení úkonu (přezkoumání postupu zadavatele).

Proti uvedenému rozhodnutí podal poplatník dne 21.12.2001 odvolání, ve kterém uvádí, že správce daně zahájil správní řízení na základě návrhu poplatníka ze dne 30.7.2001 a přestože se jednalo o návrh podle § 59 zákona, tak správce daně přezkoumal s odkazem na ustanovení § 57 odst. 5 zákona postup při výběrovém řízení a rozhodnutí zadavatele zrušil, aniž by se zabýval hodnocením vlastního rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, tedy návrhem odvolatele. Fakticky tak bylo správní řízení provedeno podle ustanovení § 60 zákona a v řízení o návrhu nebyly provedeny žádné úkony (přezkoumávání výběru nejvhodnější nabídky nebylo vůbec prováděno) a poplatníkovy tak vznikl podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích zákonný nárok na vrácení správního poplatku. Proto poplatník požaduje, aby bylo vydáno rozhodnutí, kterým se správní poplatek v plné výši vrací, a nebo pokud odvolací orgán dojde k závěru, že správní řízení bylo fakticky provedeno na základě návrhu zpoplatňovaného správním poplatkem podle položky 62 písm. c) sazebníku správních poplatků, aby byl správní poplatek vrácen ve výši rozdílu mezi správním poplatkem dle položky 62 písm. b) a poplatkem dle položky 62 písm. c) sazebníku správních poplatků, tedy ve výši 80 450,-Kč.

Napadené rozhodnutí jsem přezkoumal v rozsahu požadovaném v odvolání postupem dle § 50 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků") a uvádím následující:

Správce daně tím, že rozhodnutím ze dne 22.11.2001 č.j. S 164/01-151/4689/01-SP zamítl žádost poplatníka o vrácení správního poplatku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích, postupoval správně a v souladu se zákonem o správních poplatcích.

Podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, se správní poplatek za návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky stanovuje ve výši 0,5 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však 2 500,- Kč a nejvýše 100 000,- Kč. Nabídková cena uchazeče včetně DPH činí 16 590 000,- Kč, což je základ pro v pro výpočet správního poplatku a 0,5 % z tohoto základu pak činí částka 82 950,- Kč. ÚOHS tedy postupoval zcela v souladu se zákonem o správních poplatcích, když správní poplatek vyměřil ve výši 82 950,- Kč (slovy osmdesát dva tisíc devět set padesát korun českých).

Je nepochybné, že předmětné správní řízení vedené u správce daně bylo zahájeno na návrh poplatníka ze dne 30.7.2001 a nic na tomto faktu nemůže změnit skutečnost, že správce daně využil podle ustanovení § 57 odst. 5 zákona možnost napadené rozhodnutí přezkoumat v celém rozsahu a na základě takto zjištěných skutečností rozhodl. Tím správce daně provedl úkony, které jsou podle ustanovení § 2 zákona o správních poplatcích předmětem poplatků, přičemž poplatníkem je podle ustanovení § 3 citovaného zákona fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správního orgánu. Proto nelze vyhovět první části alternativního petitu odvolání a správní poplatek vrátit, neboť takový úkon by byl v rozporu s poplatkovou povinností poplatníka.

Podle sazebníku správních poplatků bylo možno vyměřit správní poplatek ve dvou v úvahu přicházejících sazbách, jedna je stanovena v položce 62 písm. b) sazebníku pro návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, který uchazeči podávají podle ustanovení § 59 zákona, a druhá je stanovena v položce 62 písm. c) sazebníku pro návrhy na přezkoumání rozhodnutí zadavatele v ostatních případech, tedy pro návrhy podávané podle § 60 zákona. Poplatník svůj návrh ze dne 30.7.2001 nejen že formálně podal podle ustanovení § 59 zákona, když jej označil jako návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, ale i obsahově požadoval po správci daně "a) zajištění jednotné metodiky pro posouzení rozdílně definovaných údajů v nabídkách jednotlivých uchazečů - kapacita pracoviště a doba plnění veřejné zakázky, b) přezkoumání celkové výhodnosti jednotlivých nabídek s ohledem na požadovanou univerzálnost zařízení", tedy fakticky opět přezkoumání celého procesu rozhodování zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Na základě tohoto návrhu správce daně dne 12.10.2001 meritorně rozhodl, přičemž ve výroku svého rozhodnutí uvádí, že podle ustanovení § 59 písm. a) zákona se rozhodnutí zadavatele ze dne 19.7.2001 o výběru nejvhodnější nabídky ruší. Z výše uvedeného je patrné, že celé správní řízení bylo vedeno v intencích ustanovení § 59 písm. a) zákona a tedy se nelze přiklonit ani k druhé části alternativního petitu obsaženého v odvolání poplatníka a dodatečně "vyměřit" správní poplatek podle položky 62 písm. c) sazebníku správních poplatků.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné z podmínek uvedených v § 8 zákona o správních poplatcích a neshledal jsem důvody pro zrušení či změnu napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí není podle § 50 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvolání přípustné.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. JUDr. Jiří Dvořák, sídlo AK nám. T. G. Masaryka 6, 301 38 Plzeň

  1. spis

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en