číslo jednací: VZ/S164/01-151/4031/01-SP

Instance I.
Věc dodávka 1 ks obráběcího stroje
Účastníci
 1. Dopravní podnik Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - zrušení zadání
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 8. 11. 2001
Související rozhodnutí VZ/S164/01-151/4031/01-SP
2R01/02-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 105 KB

Č. j.: S 164/01-151/4031/01-SP

V Brně dne 12. října 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.7.2001 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., na základě návrhu uchazeče UNIT PLUS s. r. o., Hraniční 20, PSČ 312 13 Plzeň, za niž jedná Ing. Pavel Brabec, jednatel, ze dne 30.7.2001 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 Praha 9, za niž jedná Ing. Milan Houfek, předseda představenstva - ze dne 19.7.2001 o námitkách proti rozhodnutí zadavatele ze dne 2.7.2001 o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku "na dodávku 1 ks podúrovňového obráběcího stroje na obnovu profilů kol tramvaje" vyhlášenou podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. zveřejněním v Obchodním věstníku č. 50/00 pod zn. 111728-50/00 dne 13.12.2000, rozhodl takto:

Zadavatel při zadávání veřejné zakázky "na dodávku 1 ks podúrovňového obráběcího stroje na obnovu profilů kol tramvaje", porušil:

 • § 34 odst. 4 posledně cit. zákona tím, že nevyloučil uchazeče:

 1. RAFAMET, Fabryka Obrabiarek, ul. Staszica 1, 47-420 Kružnia Raciborska, Poland,

 2. COMMSTERO, Aussennhandels-Gesellschaft M. B. H, Kohlmarkt 16, Wien 1, Austria,

 3. PATENTES TALGO S. A., Gabriel Garcia Márquez 4, 28 230 Las Rozas Madrid, Spain,

 4. UNIT PLUS s. r. o., Hraniční 20, PSČ 312 13 Plzeň,

 5. Simmons - Niles Industrieanlkagen G. m. b. H, Zwickauer Str. 355, 091 17 Chemitz, Deutschland,

z další účasti v obchodní veřejné soutěži, poněvadž nabídky jmenovaných uchazečů z hlediska svého obsahu nesplnily podmínky soutěže.

 • § 34 odst. 4 posledně cit. zákona v návaznosti na § 2e téhož zákona tím, že nevyloučil z další účasti v obchodní veřejné soutěži uchazeče:

 1. RAFAMET, Fabryka Obrabiarek, ul. Staszica 1, 47-420 Kružnia Raciborska, Poland,

 1. COMMSTERO, Aussennhandels-Gesellschaft M. B. H, Kohlmarkt 16, Wien 1, Austria,

 1. Simmons - Niles Industrieanlkagen G. m. b. H, Zwickauer Str. 355, 091 17 Chemitz, Deutschland,

kteří neprokázali kvalifikační předpoklady.

 • § 11 odst. 1 posledně cit. zákona tím, že zvýhodnil uchazeče:

 1. RAFAMET, Fabryka Obrabiarek, ul. Staszica 1, 47-420 Kružnia Raciborska, Poland,

 1. COMMSTERO, Aussennhandels-Gesellschaft M. B. H, Kohlmarkt 16, Wien 1, Austria,

 2. PATENTES TALGO S. A., Gabriel Garcia Márquez 4, 28 230 Las Rozas Madrid, Spain,

 1. Simmons - Niles Industrieanlkagen G. m. b. H, Zwickauer Str. 355, 091 17 Chemitz, Deutschland,

v obchodní veřejné soutěži proti ostatním účastníkům soutěže, neboť jmenované uchazeče

písemně vyzval o doplnění jejich nabídek, resp. připustil, aby uchazeč PATENTES

TALGO S. A., svou nabídku doplnil.

Podle ustanovení § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., se rozhodnutí zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - ze dne 19.7.2001 o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži "na dodávku 1 ks podúrovňového obráběcího stroje na obnovu profilů kol tramvaje" ruší.

Odůvodnění

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 Praha 9, za niž jedná Ing. Milan Houfek, předseda představenstva (dále jen "zadavatel"), dne 13.12.2000 vyhlásil podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon"), v Obchodním věstníku č. 50/00 pod zn. 111728-50/00 obchodní veřejnou soutěž "na dodávku 1 ks podúrovňového obráběcího stroje na obnovu profilů kol tramvaje", neboť je zadavatelem ve smyslu § 2 písm. b) bodu 2. zákona.

Kritéria pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil v podmínkách soutěže takto:

 • celková výhodnost nabídky,

 • technické parametry,

 • nabídková cena (bude obsahovat celkové náklady na dodání a montáž, položku za montáž; bude uvedena v Kč v kurzu platném dne 1.3.2001; bude obsahovat návrh platebních podmínek; nabídkovou cenu lze překročit pouze tehdy, pokud kupující dodatečně bude požadovat úpravy stroje nebo dodání stroje nebo dodání příslušenství, které nebylo součástí nabídky),

 • jakostní parametry,

 • vlastnosti dodávky z hlediska provozu a údržby (rozbor nákladů na údržbu a provoz na 10 let),

 • rozsah a podmínky servisu,

 • záruční podmínky,

 • doba plnění veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel nabídky od sedmi uchazečů.

V protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 12.4.2001 je mj. uvedeno, že nabídky uchazečů KOLTECH Spólka z o. o., ul. Malczewskiego 7920, 47-400 Racibórz, Poland, a Ing. Josefa Trčky, Skupova 19, PSČ 320 04 Plzeň, nevyhověly podmínkám soutěže, a to z důvodu neposkytnutí jistoty podle § 24 zákona. Rozhodnutími zadavatele ze dne 19.4.2001 a 20.4.2001 byli uvedení uchazeči z další účasti v obchodní veřejné soutěže vyloučeni.

Zadavatel dopisem ze dne 19.6.2001 vyzval uchazeče RAFAMET, Fabryka Obrabiarek, ul. Staszica 1, 47-420 Kružnia Raciborska, Poland (dále jen "RAFAMET") o sdělení za jakých podmínek je možno obrábět obruč šířky 86 mm nebo zda je obrábění užších obručí nemožné. Uchazeč RAFAMET na dotaz odpověděl prostřednictvím faxu dne 21.6.2001, jehož obsahem byl i návrh osobního prodiskutování dalších otázek, a to dne 25.6.2001.

Zadavatel dopisem ze dne 19.6.2001 vyzval uchazeče COMMESTERO, Aussennhandels-Gesellschaft M. B. H, Kohlmarkt 16, Wien 1, Austria (dále jen "COMMESTERO"), o sdělení, za jakých podmínek by bylo možno dosáhnout přesnosti tolerance kola 0,15 mm nebo jestli je tato přesnost zcela vyloučena. Uchazeč COMMESTERO odpověděl na dotaz nedatovaným dopisem.

Zadavatel dopisem ze dne 20.6.2001 vyzval uchazeče Simmons - Niles Industrieanlkagen G. m. b. H, Zwickauer Str. 355, 091 17 Chemitz (dále jen "Simmons - Niles"), o sdělení, za jakých podmínek by bylo možno dosáhnout přesnosti tolerance kola 0,15 mm nebo jestli je přesnost 0,15 mm u kol s pryžovou vložkou vyloučena. Uchazeč Simmons - Niles na dotaz odpověděl prostřednictvím faxu dne 27.6.2001.

Nabídka uchazeče PATENTES TALGO S. A., Gabriel Garcia Márquez 4, 28 230 Las Rozas Madrid, Spain (dále jen "PATENTES TALGO S. A."), byla doplněna dopisem ze dne 19.6.2001 o podúrovňový soustruh 2112, který umí obrábět zadavatelem požadované průměry kol (600-1600 mm).

Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28.6.2001 vyplývá, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek zjistila následující nedostatky v nabídkách uchazečů:

 • "u nabídky uchazeče Simmons - Niles nejsou splněny body 8, 9 a 11 požadovaných provozních a technických parametrů. Cena uvedená v DEM místo Kč,

 • u nabídky uchazeče UNIT PLUS s. r. o. nejsou splněny body 2 a 8 požadovaných provozních a technických parametrů,

 • u nabídky uchazeče RAFAMET, v technických údajích je uvedena minimální šířka obruče 90 mm, což je v rozporu se skutečnou šíří stávajícího kola (86 mm). Cena uvedena v DEM místo Kč,

 • u nabídky uchazeče COMMSTERO, Aussennhandels-Gesellschaft M. B. H, Kohlmarkt 16, Wien 1, Austria, nejsou splněny body 8, 9, 10, 11 a 19 požadovaných provozních podmínek,

 • u nabídky uchazeče PATENTES TALGO S. A., nejsou splněny body 6 a 15 požadovaných provozních a technických podmínek".

Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dále vyplývá, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek i přes zjištění uvedené nedostatky v obsahu nabídek, tyto nabídky dále hodnotila a navrhla následující pořadí nabídek:

 1. RAFAMET,

 2. COMMESTERO,

 3. PATENTES TALGO S. A.

Dopisem ze dne 4.7.2001 zadavatel oznámil uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, které bylo shodné s pořadím sestaveným komisí pro posouzení a hodnocení nabídek.

Dopisem ze dne 13.7.2001 podal uchazeč UNIT PLUS s. r. o., Hraniční 20, PSČ 312 13 Plzeň, za niž jedná Ing. Pavel Brabec, jednatel (dále jen "UNIT PLUS s. r. o.") námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel dopisem ze dne 19.7.2001 uchazeči UNIT PLUS s. r. o., sdělil, že námitkám nevyhovuje.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel dne 31.7.2001 od uchazeče UNIT PLUS s. r. o., návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v předmětné veřejné zakázce. Téhož dne bylo podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu.

V návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeč UNIT PLUS s. r. o. vytýká zadavateli (zestručněno):

 • nejednotné hodnocení kapacity pracoviště a termíny plnění uvedených v nabídkách jednotlivých uchazečů způsobené nejednoznačným zadáním v zadávací dokumentaci zadavatele,

 • neúplné hodnocení technických parametrů jednotlivých nabídek s ohledem na univerzálnost zařízení požadovanou zadavatel.

Uchazeč UNIT PLUS s. r. o. se domnívá, že byl znevýhodněn ve třech kritériích, a to:

 1. co do celkové výhodnosti jeho nabídky,

 2. technických parametrů - kapacity pracoviště a

 3. doby plnění veřejné zakázky.

Uchazeč v návrhu požaduje zajištění jednotné metodiky pro posouzení rozdílně definovaných údajů v nabídkách jednotlivých uchazečů - kapacita pracoviště a doba plnění veřejné zakázky; přezkoumání celkové výhodnosti jednotlivých nabídek s ohledem na požadovanou univerzálnost zařízení (ve svém důsledku tedy zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky orgánem dohledu).

Účastníky řízení podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., jsou:

 1. Zadavatel,

 2. UNIT PLUS s. r. o.,

 3. RAFAMET, jejíž nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,

 4. COMMESTERO, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí,

 5. PATENTES TALGO S. A., jejíž nabídka se umístila jako třetí v pořadí.

Zahájení správního řízení orgán dohledu oznámil zadavateli a ostatním účastníkům správního řízení dopisem č. j. S 164/01-151/3404/01-SP ze dne 21.8.2001, ve kterém účastníkům řízení poskytl možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění (§ 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb.).

K oznámení o zahájení správního řízení se vyjádřil dopisem ze dne 1.9.2001 uchazeč RAFAMET, jež nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že nabídka uchazeče UNIT PLUS s. r. o. je výhodnější jak po technické stránce (produktivita obrábění), tak z hlediska doby plnění veřejné zakázky (zkušební soustružení kol). Součástí dopisu jako jeho příloha byl doložen výpis z obchodního rejstříku, osvědčení sociálního zabezpečení, potvrzení finančního úřadu a potvrzení soudu. Všechny doklady byly úředně ověřené.

Uchazeč COMMESTERO se k oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil dopisem ze dne 29.8.2001, ve které uvádí, že technické řešení uchazeče UNIT PLUS s. r. o. popsané v návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, může způsobit zadavateli v budoucnosti nemalé finanční i časové problémy. Součástí dopisu jako jeho příloha byl doložen referenční list, certifikáty ISO 9001 a propagační materiál obchodní společnosti.

Účastník UNIT PLUS s. r. o. na základě platebního výměru ze dne 21.8.2001 uhradil dne 5.9.2001 správní poplatek ve výši 82 950,- Kč. Podle § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů konstatuje orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Uchazeči o veřejnou zakázku jsou podle § 2a odst. 1 zákona povinni v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady.

Podle § 2c odst. 1 zákona uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, a čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. b), c), d), e) a f). Podle § 65 odst. 4 zákona kvalifikaci prokazují zahraniční osoby doklady podle právního řádu platného v zemi jejich sídla, popřípadě bydliště.

Podle § 2e neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, popřípadě nesplní povinnost podle § 2d (tzn. oznámit zadavateli změny kvalifikace), musí ho zadavatel vyloučit z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení zadavatel bezodkladně sdělí vyloučenému uchazeči.

Podle § 34 odst. 4 na základě posouzení nabídek z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže a ověření souladu postupu uchazeče se zásadami ochrany hospodářské soutěže, komise navrhne zadavateli vyřazení nabídek, které uvedeným požadavkům nevyhoví. Rozhodnutí o vyloučení příslušného uchazeče ze soutěže přísluší zadavateli. Toto rozhodnutí je zadavatel povinen bezodkladně příslušnému uchazeči sdělit.

Podle § 57 odst. 5 zákona orgán dohledu je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu a není přitom vázán návrhem uchazeče.

Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky zjistil orgán dohledu v nabídkách uchazečů následující nedostatky.

 • Uchazeč RAFAMET, zaslal orgánu dohledu dopisem ze dne 1.9.2001 doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, a to ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ověřenou kopii potvrzení sociální pojišťovny, pobočky v Rybniku ze dne 23.8.2001, ověřenou kopii potvrzení finančního úřadu v Racibórzi ze dne 21.8.2001, ověřenou kopii obvodního soudu ze dne 21.8.2001 a ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ze dne 6.7.2001. Orgán dohledu konstatuje, že uvedené doklady, které prokazují splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 zákona, nebyly součástí nabídky uchazeče RAFAMET, a proto nelze brát kvalifikační předpoklady tohoto uchazeče za prokázané.

Zadavatel v podmínkách obchodní veřejné soutěže v bodě 4. výslovně požaduje, aby cena nabídky byla uvedena v Kč, v kurzu platném dne 1.3.2001. Nabídka uchazeče RAFAMET obsahovala cenu nabídky uvedenou v DEM a neodpovídá tedy podmínkám soutěže.

 • Uchazeč COMMESTERO, nedoložil ve své nabídce doklady o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 zákona způsobem podle § 2c odst. 1 v návaznosti na § 65 odst. 4 zákona. Nabídka uchazeče obsahuje pouze neověřené dokumenty týkající se výrobce nabízeného zařízení, obchodní společnosti Hegenscheidt - Komplementär G. m. b. H a Hegenscheidt - MFD G. m. b. H & Co. KG.

Nabídka uchazeče COMMESTERO obsahovala v rozporu s podmínkami soutěže cenu nabídky uvedenou v EURO.

Nabídkauchazeče COMMESTERO je tedy z hlediska podmínek soutěže obsahově neúplná. Uchazeč COMMESTERO, zároveň neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2c odst. 1 zákona.

 • Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval, aby uchazeči uvedli:

 • počet obslužných pracovníků /bodu 3./,

 • počet pomocných pracovníků /bodu 4./,

 • hlučnost stroje (na pracovišti) /bodu 9./,

 • tolerance průměru na podvozku /bodu 11./,

 • kvalita povrchu obrobeného kola /bodu 12./.

Nabídka uchazeče PATENTES TALGO S. A., neobsahovala údaje podle výše uvedených požadavků zadavatele a nesplňovala tedy obsahové podmínky soutěže.

 • Podle článku III. bodu 21. zadávací dokumentace "musí dodavatel předložit doklady o CE shodě a atesty od SZÚ ČR, nebo v rámci uznávacích konvencí mezi jeho národním orgánem a ČR (TÚV - SZÚ apod.)".

Nabídka uchazeče UNIT PLUS s. r. o. obsahuje pouze prohlášení uchazeče o shodě, týkajícího se výrobku podúrovňového soustruhu PUS 1435/80 CNC, nikoliv požadované atesty příslušného zkušebního ústavu.

Nabídka uchazeče UNIT PLUS s. r. o. neobsahuje doklady, jež by prokazovaly splnění článku III. bodu 21. zadávací dokumentace a nesplňuje tedy obsahové podmínky soutěže.

 • Nabídka uchazeče Simmons - Niles neobsahuje doklady o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 zákona způsobem podle § 2c odst. 1 v návaznosti na § 65 odst. 4 zákona. Obsahuje pouze neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ze dne 4.1.2001.

Podle článku III. bodu 26. zadávací dokumentace nabídka "musí obsahovat návrh komplexních zkoušek, podmínky a parametry zkušebního provozu, Nedílnou součástí zkoušek musí být úspěšné obrobení profilu kol nejméně na 2 tramvajových vozech a u 2 separátních podvozků".

Podle článku III. bodu 29. zadávací dokumentace "dodavatel musí zaručit, že po dobu minimálně 10 let bude dodávat k zařízení náhradní díly a zajišťovat servis".

Uchazeč Simmons - Niles údaje v článku III. bodě 26. a 29. zadávací dokumentace zadavatelem výslovně požadované v nabídce neuvedl a jeho nabídka je tedy z hlediska podmínek soutěže obsahově neúplná.

Nabídka uchazeče Simmons - Niles obsahovala cenu v rozporu s podmínkami soutěže nabídky uvedenou v DEM.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel porušil ustanovení § 34 odst. 4 zákona tím, že nevyloučil z další účasti v obchodní veřejné soutěže výše uvedené uchazeče, jejichž nabídky z hlediska obsahového nesplnily podmínky soutěže. Zadavatel rovněž porušil § 34 odst. 4 v návaznosti na § 2e zákona tím, že nevyloučil z další účasti v obchodní veřejné soutěže uchazeče RAFAMET, COMMESTERO a Simmons - Niles, jejichž nabídky neobsahovaly doklady o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2c odst. 1 v návaznosti na § 65 odst. 4 zákona.

Podle § 2h zákona je zadávací dokumentace souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcům o veřejnou zakázku. Součástí zadávací dokumentace musí být technické podmínky veřejné zakázky určující požadavky na jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace musí být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. Zákon předpokládá podání nabídek v uzavřených obálkách a hodnocení těchto podaných nabídek zadavatelem (viz § 9 zákona). Zákon nepřipouští po podání nabídek provádět jejich doplnění, resp. upřesnění.

Podle § 11 odst. 1 žádný z uchazečů nesmí být v obchodní veřejné soutěži zvýhodněn proti ostatním účastníkům soutěže s výjimkami uvedenými v § 11 odst. 2 a 3 zákona. Tím, že zadavatel vyzval dopisy ze dne 19.6.2001 a 20.6.2001 uchazeče RAFAMET, COMMESTRO a Simmons - Niles k doplnění jejich nabídek a uchazeči nabídky doplnili, zvýhodnil tyto uchazeče oproti ostatním uchazečům a porušil tak ustanovení § 11 odst. 1 zákona. Rovněž byl zvýhodněn uchazeč PATENTES TALGO S. A., který doplnil svou nabídku bez písemné výzvy zadavatele.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku, která by byla z hlediska podmínek soutěže úplná. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek měla zadavateli navrhnout vyřazení všech nabídek a zadavatel mel následně rozhodnout o vyloučení uchazečů. Jelikož vůbec nemělo být provedeno hodnocení nabídek, nezabýval se orgán dohledu blíže skutečnostmi uvedenými v návrhu uchazeče, které se týkají hodnocení nabídek.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se proces zadávání veřejné zakázky ocitne ve stádiu před výběrem nejvhodnější nabídky. Jelikož zadavatel nemá žádnou nabídku, která by vyhovovala ustanovení zákona a podmínkám soutěže, je třeba postupovat podle § 4 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na § 64a odst. 2 téhož zákona, a soutěž zrušit.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru

Obdrží účastníci správního řízení:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 Praha 9, zast. Ing. Milanem Houfkem

UNIT PLUS s. r. o., Hraniční 20, PSČ 312 13 Plzeň, zast. Ing. Pavelem Brabcem

RAFAMET, Fabryka Obrabiarek, ul. Staszica 1, 47-420 Kružnia Raciborska, Poland, zast. Emanuele Longinem Wonsem

COMMESTERO, Aussennhandeldelsges. m. b. H., Kohlmarkt 16, Wien I, Austria

PATENTES TALGO S. A., Gabriel Garcia Márquez 4, 28 230 Las Rozas Madrid, Spain, zast. Franciscem Lorenzem Blancem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz