Rozhodnutí: R0145/2018/VZ-31758/2018/323/MBr

Instance II.
Věc Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení
Účastníci
  1. Polabská stavební s. r. o.
  2. město Poděbrady
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 1. 11. 2018
Související rozhodnutí S0310/2018/VZ-23218/2018/533/HKu
R0145/2018/VZ-31758/2018/323/MBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 376 KB

 

 

Č. j.: ÚOHS-R0145/2018/VZ-31758/2018/323/MBr

 

Brno 1. listopadu 2018

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 21. 8. 2018, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, který podal navrhovatel –

  • Polabská stavební s.r.o.,IČO 47548169, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček,

proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0310/2018/VZ-23218/2018/533/HKu ze dne 14. 8. 2018 vydanému ve správním řízení vedeném ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – 

  • město Poděbrady, IČO 00239640, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady,

učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 5. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 5. 2018 pod ev. Č. Z2018-014420, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 5. 2018 a dne 13. 6. 2018,

 

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle  § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

  

Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0310/2018/VZ-23218/2018/533/HKu ze dne 14. 8. 2018

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

 

I.               Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Dne 31. 7. 2018 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, návrh navrhovatele – Polabská stavební s.r.o., IČO 47548169, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček, (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení (dále jen „návrh“) ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – město Poděbrady, IČO 00239640, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady, (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 5. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 5. 2018 pod ev. Č. Z2018-014420, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 5. 2018 a dne 13. 6. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Doručením návrhu navrhovatele bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

II.             Napadené usnesení

3.             Dne 14. 8. 2018 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S0310/2018/VZ-23218/2018/533/HKu (dále jen „napadené usnesení“).

4.             Výrokem napadeného usnesení Úřad rozhodl, že se správní řízení podle § 257 písm. e) zákona zastavuje, neboť návrh navrhovatele nebyl doručen a zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tj. nejpozději do 9. 7. 2018, ale až dne 31. 7. 2018.

5.             Výrok napadeného usnesení Úřad odůvodnil tím, že s ohledem na skutečnost, že navrhovatel nedoručil návrh ve lhůtě Úřadu a zadavateli, nastala skutečnost předvídaná v § 257 písm. e) zákona a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení.

III.           Námitky rozkladu

6.             Napadené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 14. 8. 2018. Dne 21. 8. 2018 obdržel Úřad rozklad navrhovatele z téhož dne. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě.

7.             Navrhovatel v rozkladu rozporuje závěry Úřadu ohledně skutečnosti, že mu dne 29. 6. 2018 bylo doručeno rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. Konstatuje, že ani 29. 6. 2018 ani jiného dne mu žádné rozhodnutí zadavatele o námitkách doručeno nebylo. Navrhovatel však potvrzuje, že dne 29. 6. 2018 mu přišlo pouze rozhodnutí o námitkách jiného navrhovatele, než je Polabská stavební s.r.o.

8.             Skutečnost, že zadavatel dle názoru navrhovatele nerozhodl o námitkách ve smyslu ustanovení § 245 odst. 1, vedla navrhovatele k postupu podle ustanovení § 245 odst. 5 zákona.

9.             Zadavatel dle názoru navrhovatele stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem a tím nedodržel zákonem stanovená pravidla pro zadání veřejné zakázky, přičemž tímto svým postupem ovlivňuje výběr dodavatele.

10.         Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel nerozhodl o námitkách v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení námitek a že v tomto jednání spatřuje porušení postupu zadavatele v zadávacím řízení. Navrhovatel dodává, že v případě, kdy zadavatel v zákonné lhůtě nerozhodne o podaných námitkách včas, pak platí, že námitky odmítl. To dle názoru navrhovatele i přes uvedené pravidlo v ustanovení § 245 odst. 5 nijak nezbavuje povinnost zadavatele o námitkách rozhodnout.

11.         Na základě uvedeného je navrhovatel přesvědčen, že dodržel zákonnou lhůtu pro podání návrhu a že Úřad zastavil správní řízení neoprávněně.

12.         Dále navrhovatel nesouhlasí se závěry Úřadu ohledně složené kauce. Navrhovatel v rozkladu uvádí, že nabídku do zadávacího řízení na veřejnou zakázku nepodal, a proto složil kauci v souladu s ustanovením § 255 odst. 1 ve výši 100 000 Kč. Navrhovatel je tak přesvědčen, že dodržel zákonnou povinnost pro stanovení výše kauce a Úřad tak zastavil správní řízení z důvodu nestanovení správné výše kauce dle zákona neoprávněně.

13.         S ohledem na obsah rozhodnutí Úřadu pojal navrhovatel podezření, že si zadavatel i Úřad spletl navrhovatele s jiným účastníkem zadávacího řízení, neboť navrhovatel žádné rozhodnutí zadavatele o námitkách neobdržel a ani nepodal nabídku do zadávacího řízení.

14.         Navrhovatel na základě výše uvedeného dále trvá na skutečnostech uvedených v návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, se kterými se Úřad, z důvodu zastavení správního řízení, nevypořádal.

Závěr rozkladu

15.         Navrhovatel se rozkladem domáhá, aby předseda Úřadu svým rozhodnutím změnil rozhodnutí Úřadu tak, že návrhu navrhovatele vyhoví, event., aby rozhodnutí Úřadu zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

Vyjádření zadavatele k rozkladu

16.         Dne 27. 8. 2018 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k předmětnému rozkladu. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že námitky navrhovatele mu byly zaslány dne 20. 6. 2018 a že o námitkách rozhodl dne 29. 6. 2018 tak, že je odmítl a rozhodnutí odeslal navrhovateli.

17.         Zadavatel dále uvedl, že rozhodl v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona o podaných námitkách a své rozhodnutí odeslal do datové schránky navrhovatele dne 29. 6. 2018. Navrhovatel si ve stejný den rozhodnutí převzal.

18.         Zadavatel potvrzuje, že v důsledku administrativní chyby uvedl místo Polabská stavební s.r.o. označení Polabská stavební CZ, s.r.o., nicméně sídlo navrhovatele bylo uvedeno správně a rozhodnutí zadavatele bylo odesláno do datové schránky navrhovatele. Shora popsaná chyba tak nemohla navrhovatele vést k omylu o tom, o jakých námitkách bylo obsahově rozhodnuto.

19.         Dále zadavatel poukazuje na skutečnost, že navrhovatel se v rozkladu nijak nevypořádal s dalším podpůrným argumentem pro zastavení řízení, kterým je marné uplynutí lhůty podle ustanovení § 251 odst. 3 zákona. Podle uvedeného ustanovení by lhůta pro podání návrhu navrhovateli uplynula nejpozději dne 16. 7. 2018. Návrh navrhovatele byl přitom podán dne 31. 7. 2018.

20.         Na základě uvedeného zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí potvrdil, neboť je věcně i právně správné.

IV.          Řízení o rozkladu

21.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

22.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného usnesení a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

23.         Úřad tím, že napadeným usnesením rozhodl tak, že zastavil správní řízení o návrhu podle § 257 písm. e) zákona, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem přistoupil k potvrzení napadeného usnesení a k zamítnutí rozkladu.

V.            K námitkám rozkladu

Obecně

24.         Právní úprava zastavení správního řízení ve vztahu k veřejným zakázkám je zakotvena v § 257 zákona. Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 nebo podle § 254 odst. 3.

25.         Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

26.         Podle § 251 odst. 2 zákona, není-li stanoveno jinak, musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

27.         Podle § 251 odst. 3 zákona pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona nerozhodl, musí být návrh podle § 250 odst. 1 zákona doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

K námitce nedoručení rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele

28.         Nabídku do zadávacího řízení podala společnost Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček, jednatelem společnosti je Ing. M. T.

29.         Námitky vůči předmětné zakázce podala společnost Polabská stavební s.r.o., IČO 47548169, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček, jednatelem společnosti je i zde Ing. M. T.

30.         Obě obchodní firmy jsou lehce zaměnitelné, neboť mají téměř totožný název, mají stejné sídlo a jejich jednatelem je Ing. M. T.

31.         Ze správního spisu šetřeného případu (z doručenky datové zprávy, jejímž obsahem jsou námitky podané navrhovatelem) vyplývá, že dne 20. 6. 2018 navrhovatel doručil ze své datové schránky (ID schránky ztthee5 – ověřeno z informačního systému datových schránek „ISDS“) do datové schránky zadavatele (ID schránky 3qrbxg3 – ověřeno z infomačního systému datových schránek „ISDS“) námitky proti zadávací dokumentaci z téhož dne.

32.         Navrhovatel ve svém podání námitek rozporoval maximální hodnotu veřejné zakázky, kterou stanovil zadavatel. Považoval omezení předpokládané hodnoty veřejné zakázky za diskriminační. Navrhovatel nebyl spokojen ani s tím, že jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.

33.         Ze správního spisu dále vyplývá i to, že zadavatel námitky navrhovatele odmítl rozhodnutím o námitkách ze dne 28. 6. 2018, které bylo prokazatelně dle doručenky datové zprávy doručeno navrhovateli dne 29. 6. 2018, kdy mu bylo rozhodnutí o námitkách dodáno do datové schránky (ID schránky ztthee5 – ověřeno z informačního systému datových schránek „ISDS“), a ve smyslu ustanovení § 211 odst. 6 zákona mu tedy bylo i doručeno.

34.         Z rozhodnutí zadavatele o námitkách je zřejmé, že zadavatel rozhodl o námitkách, které uplatnil navrhovatel. Špatné označení obchodní firmy v rozhodnutí zadavatele o námitkách neznamená, že zadavatel o podaných námitkách věcně nerozhodl, když z obsahu podaných námitek i z obsahu rozhodnutí o námitkách je zcela jasné, že zadavatel rozhodoval o konkrétní námitce navrhovatele, která směřovala proti stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která byla současně stanovena jako maximální možná nabídková cena.

35.         Z uvedeného vyplývá, že tvrzení navrhovatele o tom, že mu rozhodnutí o námitkách nebylo doručeno, není pravdivé. S ohledem na znění ustanovení § 251 odst. 2 zákona, měl navrhovatel povinnost doručit návrh Úřadu a jeho stejnopis zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl. Ani s námitkou, že zadavatel si navrhovatele spletl s jiným účastníkem zadávacího řízení, se tak nelze ztotožnit. Ze spisového materiálu lze najisto postavit, že zadavatel věcně a ve lhůtě rozhodl o námitkách uplatněných navrhovatelem a též je správně doručil do datové schránky navrhovatele (ID schránky ztthee5 – ověřeno z informačního systému datových schránek „ISDS“).

36.         Návrh navrhovatele ze dne 31. 7. 2018 byl Úřadu doručen téhož dne. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že stejnopis návrhu navrhovatele byl zadavateli doručen rovněž 31. 7. 2018, tedy celých 22 dní po lhůtě stanovené ve smyslu ustanovení § 251 odst. 2 zákona.

37.         Je tedy zřejmé, že navrhovatel nepodal daný návrh včas, protože lhůta pro podání návrhu, která činila 10 dnů ve smyslu ustanovení § 251 odst. 2 zákona, uplynula dne 9. 7. 2018, jelikož rozhodnutí o námitkách navrhovatele bylo prokazatelně doručeno do datové schránky navrhovatele dne 29. 6. 2018.

38.         Nad rámec výše uvedeného konstatuji, že v případě, kdy o námitkách navrhovatele zadavatel nerozhodne a rozhodnutí navrhovateli nedoručí, se uplatní postup podle § 251 odst. 3 zákona. To znamená, že lhůta pro podání návrhu by činila maximálně 25 dnů a počítala by se ode dne odeslání námitek stěžovatelem. Ani tuto lhůtu pro podání návrhu však navrhovatel nedodržel, neboť v tomto případě by lhůta uplynula dne 16. 7. 2018, tzn., že navrhovatel by měl povinnost podat návrh nejpozději v tento den. Jak ale vyplývá z uvedeného, navrhovatel zaslal návrh Úřadu a stejnopis zadavateli až dne 31. 7. 2018, tedy bezesporu po lhůtě stanovené zákonem. I přes výše uvedené se s argumentem navrhovatele, že zadavatel o námitkách nerozhodl, neztotožňuji, přičemž odkazuji na body 29 – 36 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

39.         Navrhovatel dále poukazuje na znění ustanovení § 245 odst. 5 zákona, že v případě, kdy zadavatel o námitkách nerozhodne ve lhůtě podle odstavce 1, platí pro účely podání návrhu podle § 250 odst. 1, že námitky odmítl. Na základě tohoto ustanovení navrhovatel formuloval svůj právní názor, že uvedené pravidlo v ustanovení § 245 odst. 5 zákona nijak nezbavuje povinnost zadavatele o námitkách rozhodnout.

40.         S tímto právním názorem navrhovatele se nelze ztotožnit a lze jej označit za lichý. Ustanovení § 245 odst. 5 zákona je aplikovatelné v případech, kdy zadavatel nerozhodne nebo nestihne rozhodnout o námitkách navrhovatele včas. Právě pro tyto případy stanoví zákon pro účely podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu nevyvratitelnou domněnku, že zadavatel námitky odmítl [srov. Dvořák, D., Machurek, T., Novotný P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 1163 - 1169]. Názor navrhovatele, že i přes nevyvratitelnou domněnku odmítnutí námitek dle § 245 odst. 5 zákona je zadavatel povinen o námitkách rozhodnout, je nesprávný a nemá žádný vliv na běh zákonných lhůt pro podání návrhu.

41.         Na základě výše uvedeného musím konstatovat, že závěry Úřadu týkající se doručení zadavatelova rozhodnutí o námitkách a opožděnosti návrhu navrhovatele jsou zcela správné a řádně odůvodněné. Úřad vyčerpávajícím způsobem zdůvodnil a správně spočítal uvedené lhůty a došel tak k jedinému možnému a zároveň správnému závěru a to je ten, že správní řízení zastavil pro opožděnost podání návrhu navrhovatelem.

 

K námitce stanovení zadávacích podmínek v rozporu se zákonem

42.         Dle názoru navrhovatele zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem a tím nedodržel zákonem stanovená pravidla pro zadání veřejné zakázky, přičemž tímto svým postupem ovlivnil výběr dodavatele.

43.         Pro posouzení zákonnosti zastavení správního řízení není rozhodné, zdali zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem, nýbrž rozhodující je, zda objektivně nastala skutečnost předpokládaná v ustanovení § 257 zákona. Zdůrazňuji, že odvolací správní orgán ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v rozkladu (jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem). V tomto případě posouzení zadávacích podmínek je předmětem věcného posouzení pouze v případě, kdy jsou splněny podmínky pro vedení správního řízení, přičemž v posuzované věci podmínky splněny nebyly, a proto se jimi Úřad ani odvolací správní orgán nemůže zabývat.

44.         Na základě výše uvedeného konstatuji, že tato námitka není relevantní, neboť se netýká důvodů, pro které Úřad vydal napadené usnesení. Pokud by Úřad pokračoval ve správním řízení i přesto, že návrh byl podán opožděně, postupoval by tak v rozporu se zákonem a tedy i zásadou legality. V posuzovaném případě je klíčové, že návrh navrhovatele byl prokazatelně doručen opožděně. Tvrzení navrhovatele, že je přesvědčen o tom, že zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem a že Úřad zastavil správní řízení neoprávněně, tak spolu nesouvisí.

K námitce ohledně výše složené kauce

45.         Navrhovatel nesouhlasí se závěry Úřadu ohledně složené kauce. Navrhovatel v rozkladu uvedl, že nabídku do zadávacího řízení nepodal, a proto složil kauci v souladu s ustanovením § 255 odst. 1 ve výši 100 000 Kč.

46.         Navrhovatel je přesvědčen o tom, že dodržel zákonem stanovenou povinnost pro stanovení výše kauce a že Úřad tak zastavil správní řízení z důvodu nestanovení správné výše kauce dle zákona neoprávněně.

47.         Podle ustanovení § 255 odst. 1 je navrhovatel, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč.

48.         V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

49.         Nabídku do zadávacího řízení podala společnost Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček, jednatelem společnosti je Ing. M. T.

50.         Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele podala společnost Polabská stavební s.r.o., IČO 47548169, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček, jednatelem společnosti je i zde Ing. M. T.

51.         Nabídku do zadávacího řízení skutečně podala právnická osoba odlišná od právnické osoby, která podala návrh. Nicméně se nejedná o důvod, na základě, kterého Úřad zastavil správní řízení, jak se mylně domnívá navrhovatel.

52.         Ve svém usnesení se Úřad zabýval výší kauce pouze nad rámec důvodů pro zastavení řízení podle § 257 písm. e) zákona (viz bod 21 napadeného usnesení). V žádném případě se nejednalo o důvod na základě kterého Úřad zastavil správní řízení. Jediným důvodem pro zastavení správního řízení byla ta skutečnost, že návrh navrhovatele nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtě stanovené zákonem.

53.         Na základě výše uvedeného konstatuji, že navrhovatel složil kauci ve správné výši, neboť navrhovatel nabídku do zadávacího řízení skutečně nepodal. Ačkoli tedy bod 21 napadeného usnesení neobsahuje korektní odůvodnění, je na místě znovu zdůraznit skutečnost, že Úřad se pro zastavení správního řízení rozhodl z důvodu nedoručení návrhu ve lhůtě podle zákona, ne z důvodu nesprávně složené kauce, a proto uvedený závěr obiter dictum nemá vliv na zákonnost napadeného usnesení. Zmíněná nesprávnost uvedená v odůvodnění byla pravděpodobně způsobena existencí dvou téměř totožných obchodních firem. Současně je potřeba upozornit na skutečnost, že návrh na zahájení správního řízení, který byl zaslán Úřadu dne 31. 7. 2018 byl opatřen razítkem společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o. (společností, která podala nabídku). Zmatečná práce navrhovatele s označením těchto dvou obchodních firem mohla být důvodem pro nesprávný závěr Úřadu týkající se výše kauce. Pro úplnost upozorňuji, že návrh, který byl přílohou rozkladu ze dne 21. 8. 2018 byl opatřen razítkem společnosti Polabská stavební s.r.o. (společností, která podala námitky). Jak jsem však již uvedl, Úřad své závěry o zastavení správního řízení nestavěl na správnosti výše složené kauce, ale na skutečnosti, že návrh na zahájení správního řízení nebyl podán včas, tudíž tato nesprávnost neměla vliv na zákonnost napadeného usnesení.

Shrnutí

54.         Na základě výše uvedeného konstatuji, že Úřad postupoval správně, když správní řízení podle § 257 písm. e) zákona zastavil, neboť návrh nebyl doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona.

55.         V posuzovaném případě jsem z hlediska námitek obsažených v rozkladu přezkoumal věcnou správnost napadeného usnesení i jeho zákonnost ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu a současně jsem přezkoumal i zákonnost postupu Úřadu, když napadené usnesení jsem shledal rovněž zákonným. Úřad ve správním řízení dostatečně zjistil skutkový stav věci tak, aby mohl posoudit, zda v daném případě nastaly podmínky pro zastavení správního řízení ve smyslu § 257 písm. e) zákona. Současně Úřad řádně označil všechny podklady pro vydání usnesení a uvedl závěry, které z těchto podkladů zjistil a které ho vedly k závěru, že byly splněny podmínky pro zastavení správního řízení. Dále Úřad uvedl všechny právní normy, které v dané věci aplikoval, a současně dostatečně odůvodnil jejich použití. 

 

VI.          Závěr

56.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného usnesení.

57.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro zrušení či změnu napadeného usnesení, jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

  

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona nelze dále odvolat.

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

Obdrží:

1.             město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady,

2.             Polabská stavební s.r.o., Oseček 87, 289 41 Oseček

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení v daném případě ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 273 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz