Rozhodnutí: S0310/2018/VZ-23218/2018/533/HKu

Instance I.
Věc Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení
Účastníci
  1. město Poděbrady
  2. Polabská stavební s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 1. 11. 2018
Související rozhodnutí S0310/2018/VZ-23218/2018/533/HKu
R0145/2018/VZ-31758/2018/323/MBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 311 KB

 

 

Č. j.:ÚOHS-S0310/2018/VZ-23218/2018/533/HKu

 

Brno: 14. srpna 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 7. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – město Poděbrady, IČO 00239640, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady,
  • navrhovatel – Polabská stavební s.r.o., IČO 47548169, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 5. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 5. 2018 pod ev. č. Z2018-014420, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 5. 2018 a dne 13. 6. 2018,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Polabská stavební s.r.o., IČO 47548169, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček – ze dne 31. 7. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Poděbrady, IČO 00239640, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 5. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 5. 2018 pod ev. č. Z2018-014420, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 5. 2018 a dne 13. 6. 2018, nebyl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zadavateli – město Poděbrady, IČO 00239640, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady – ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tj. nejpozději do 9. 7. 2018, ale až dne 31. 7. 2018.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 31. 7. 2018 návrh navrhovatele – Polabská stavební s.r.o., IČO 47548169, se sídlem Oseček 87, 289 41 Oseček (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 31. 7. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Poděbrady, IČO 00239640, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 5. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 5. 2018 pod ev. č. Z2018-014420, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 5. 2018 a dne 13. 6. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 31. 7. 2018 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0310/2018/VZ.

3.             Navrhovatel v návrhu brojí proti zadávacím podmínkám. Navrhovatel v návrhu mj. uvádí, že dne 20. 6. 2018 odeslal zadavateli prostřednictvím datové schránky námitky, přičemž ke dni podání návrhu zadavatel o těchto podaných námitkách nerozhodl. Navrhovatel k tomu uvádí, že s ohledem na tuto skutečnost postupuje při podání návrhu dle § 245 odst. 5 zákona. Navrhovatel v návrhu rovněž tvrdí, že mu postupem zadavatele vznikla újma, neboť nemohl na předmětnou veřejnou zakázku podat nabídku.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0310/2018/VZ-22443/2018/533/LHl ze dne 1. 8. 2018.

6.             Dne 8. 8. 2018 Úřad obdržel vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu na zahájení správního řízení. Ve svém vyjádření zadavatel mj. upozornil na skutečnost, že o námitkách navrhovatele podaných dne 20. 6. 2018 rozhodl a vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí o námitkách navrhovatele bylo navrhovateli doručeno dne 29. 6. 2018, nelze návrh navrhovatele na zahájení správního řízení ze dne 31. 7. 2018 považovat za doručený ve lhůtě dle § 251 odst. 2 zákona. Zadavatel rovněž uvádí, že navrhovatel do zadávacího řízení nabídku podal a to s celkovou nabídkovou cenou ve výši 58 700 000 Kč bez DPH.

K zastavení správního řízení

7.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, a proto správní řízení podle § 257 písm. e) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Podle § 211 odst. 6 zákona je při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

9.             Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Podle § 251 odst. 3 zákona pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona nerozhodl, musí být návrh podle § 250 odst. 1 zákona doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

12.         Podle § 255 odst. 1 zákona ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50000 Kč, nejvýše ve výši 10000000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200000 Kč.

13.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

14.         Z dokumentace o zadávacím řízení (z doručenky datové zprávy) vyplývá, že dne 20. 6. 2018 navrhovatel doručil do datové schránky zadavatele námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 20. 6. 2018 (dále jen „námitky“).

15.         Zadavatel námitky navrhovatele odmítl rozhodnutím o námitkách ze dne 28. 6. 2018, které bylo dle doručenky datové zprávy doručeno navrhovateli dne 29. 6. 2018, kdy mu bylo rozhodnutí o námitkách do datové schránky dodáno, a tedy dle § 211 odst. 6 zákona mu bylo i doručeno. V návaznosti na uvedenou skutečnost Úřad poznamenává, že tvrzení navrhovatele uvedené v návrhu, podle něhož rozhodnutí o námitkách od zadavatele neobdržel, není pravdivé, neboť mu bylo předmětné rozhodnutí o námitkách doručeno prostřednictvím datové schránky dne 29. 6. 2018. Tedy s ohledem na ustanovení § 251 odst. 2 zákona, měl navrhovatel povinnost doručit návrh Úřadu a jeho stejnopis zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl.

16.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl tedy v posuzovaném případě posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu a ve stejnopisu zadavateli podle § 251 odst. 2 zákona den 9. 7. 2018.

17.         Úřad pro úplnost uvádí, že v případě, kdy by zadavatel o podaných námitkách v zákonné lhůtě nerozhodl, musel by být podle § 251 odst. 3 zákona návrh doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 dnů od odeslání námitek, což by v daném případě znamenalo povinnost navrhovatele doručit návrh Úřadu a zadavateli nejpozději do 16. 7. 2018.

18.         Úřad však obdržel návrh navrhovatele až dne 31. 7. 2018 a, jak vyplývá z doručenky datové zprávy, zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 31. 7. 2018.

19.         Rozhodující skutečností pro šetřený případ tedy je, že ve lhůtě stanovené v ustanovení § 251 odst. 2 zákona, tj. do  9. 7. 2018, nebyl Úřadu návrh (a ve stejnopisu zadavateli) doručen.  Navrhovatel tak nedostál své zákonné povinnosti a nedoručil návrh Úřadu a zadavateli do 10 dnů ode dne 29. 6. 2018, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl. Úřad dodává, že navrhovat doručil návrh Úřadu a ve stejnopisu zadavateli až 32 den ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky navrhovatel odmítl.

20.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nedoručil Úřadu a zadavateli návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v ustanovení § 251 odst. 2 zákona, tedy nejpozději do 9. 7. 2018, nýbrž až dne 31. 7. 2018, rozhodl Úřad podle § 257 písm. e) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

21.         Nad rámec výše uvedených skutečností a pro úplnost Úřad uvádí, že z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel do zadávacího řízení nabídku podal, a to před podáním návrhu. Úřad konstatuje, že dle Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 20. 6. 2018, v rámci které zadavatel provedl hodnocení nabídek, byla nabídková cena navrhovatele 58 700 000 Kč bez DPH, přičemž dle shora uvedené zprávy byla jediným hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek nejnižší nabídková cena a nabídka navrhovatele se dle provedeného hodnocení umístila na druhém místě v pořadí nabídek. V dané věci tak nebyla navrhovatelem složena kauce v souladu s § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu ani ve správné výši (navrhovatel složil s podáním návrhu na účet Úřadu kauci pouze ve výši 100 000 Kč, avšak měl povinnost složit ve lhůtě pro doručení návrhu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny 58 700 000 Kč bez DPH, tj. 587 000 Kč), což je dle § 257 písm. c) zákona rovněž bez dalšího důvodem pro zastavení správního řízení.

22.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán  důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

  

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady

2.             Polabská stavební s.r.o., Oseček 87, 289 41 Oseček

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz