Rozhodnutí: S0251/2018/VZ-20249/2018/541/SLa

Instance I.
Věc Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení
Účastníci
  1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
  2. LUING PYREX, spol. s r. o.
  3. JaGa, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2018
Související rozhodnutí S0251/2018/VZ-20249/2018/541/SLa
R0132/2018/VZ-28596/2018/323/MBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 255 KB

Č. j.:ÚOHS-S0251/2018/VZ-20249/2018/541/SLa

 

Brno: 13. července 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 6. 2018 na návrh ze dne 22. 6. 2018, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2,
  • navrhovatel – LUING PYREX, spol. s r. o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov,
  • vybraný dodavatel – JaGa, spol. s r. o., IČO 16188071, se sídlem Gdaňská 656/4, 181 00 Praha 8,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010445, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 067-148601,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů, zastavuje, neboť zadavatel – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2 – uzavřel v průběhu správního řízení, tj. dne 26. 6. 2018 s vybraným dodavatelem – JaGa, spol. s r. o., IČO 16188071, se sídlem Gdaňská 656/4, 181 00 Praha 8 – smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky „Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010445, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 067-148601.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 25. 6. 2018 návrh navrhovatele – LUING PYREX, spol. s r. o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 22. 6. 2018 na zahájení řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávávání veřejné zakázky „Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010445, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 067-148601 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh dne 25. 6. 2018 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – JaGa, spol. s r. o., IČO 16188071, se sídlem Gdaňská 656/4, 181 00 Praha 8 (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Návrh navrhovatele ze dne 22. 6. 2018 směřuje proti zadávacím podmínkám, rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, a rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, a to zejména z důvodu, že zadavatel dle navrhovatele nadefinoval vzorec pro způsob hodnocení kritéria „hmotnost části sady HVZ - 40 %“ v článku 6.2 zadávací dokumentace v rozporu se zásadou transparentnosti a zásadou zákazu diskriminace.

5.             Navrhovatel se v rámci svého návrhu domáhá, aby Úřad přezkoumal úkony zadavatele upravující zadávací podmínky a rozhodnutí o výběru dodavatele, neboť navrhovatel byl poškozen tím, že se v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku nestal vybraným dodavatelem, přestože dle navrhovatele jeho nabídka je nabídkou jednoznačně ekonomicky výhodnější.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0251/2018/VZ-19018/2018/541/JCh ze dne 27. 6. 2018.

7.             Z doručenky datové zprávy poskytnuté navrhovatelem vyplývá, že stejnopis návrhu byl zadavateli dodán do datové schránky dne 25. 6. 2018, tedy v zákonné 10-ti denní lhůtě podle ustanovení § 251 odst. 2 zákona, ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul, tj. ode dne 15. 6. 2018, kdy zadavatel rozhodnutím č. j. HSAA-4182-17/2018 námitky navrhovatele ze dne 1. 6. 2018 odmítnul.

8.             Dne 4. 7. 2018 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, v rámci kterého zadavatel uvedl, že obdržel stejnopis návrhu dne 25. 6. 2018, nicméně že ve spisové službě se návrh objevil až 28. 6. 2018. Zadavatel dále uvedl, že tato skutečnost jej vedla k tomu, že mu nebyl doručen stejnopis návrhu, a proto uzavřel s vybraným dodavatelem kupní smlouvu, která byla dne 26. 6. 2018 uveřejněna v registru smluv. Zadavatel dále uvádí, že ihned po zjištění výše uvedeného zadavatel vešel v jednání s vybraným dodavatelem a po vzájemné dohodě byla výše uvedená smlouva, aniž by došlo k plnění ze strany vybraného dodavatele, ukončena dohodou k datu 3. 7. 2018.

9.             Podle § 257 písm. j) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel v průběhu správního řízení uzavřel smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky.

10.         Z registru smluv vyplývá, že zadavatel dne 26. 6. 2018 uveřejnil kupní smlouvu č. HSAA-4182-15/2018, kterou téhož dne uzavřel s vybraným dodavatelem na předmět plnění přezkoumávané veřejné zakázky. Dne 3. 7. 2018 zadavatel uveřejnil dohodu o ukončení kupní smlouvy č. HSAA-4182-15/2018 ze dne 26. 6. 2018, přičemž z citované dohody vyplývá, že smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu a ukončení platnosti výše citované kupní smlouvy ke dni 3. 7. 2018.

11.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

12.         K výše uvedenému Úřad uvádí, že z ustanovení § 263 odst. 2 zákona vyplývá, že uložení nápravného opatření, tj. zrušení zadávacího řízení, stejně jako zrušení jednotlivého úkonu zadavatele, je možné pouze v případě, že dosud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel dne 26. 6. 2016 uzavřel na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem kupní smlouvu, Úřad konstatuje, že v předmětném případě již nelze uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení či zrušení jednotlivého úkonu zadavatele. Výsledku řízení požadovaného navrhovatelem tedy již nelze dosáhnout, jelikož zadávací řízení bylo uzavřením smlouvy ukončeno.

13.         S ohledem na skutečnost, že v průběhu správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele uzavřel zadavatel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky, nastala skutečnost předvídaná v § 257 písm. j) zákona a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2,

2.             LUING PYREX, spol. s r. o., Marxova 372/6, 736 01 Havířov,

3.             JaGa, spol. s r. o., Gdaňská 656/4, 181 00 Praha 8.

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz