Rozhodnutí: R0132/2018/VZ-28596/2018/323/MBr

Instance II.
Věc Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení
Účastníci
  1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
  2. LUING PYREX, spol. s r. o.
  3. JaGa, spol. s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené usnesení potvrzeno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2018
Související rozhodnutí S0251/2018/VZ-20249/2018/541/SLa
R0132/2018/VZ-28596/2018/323/MBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 340 KB

Č. j.: ÚOHS-R0132/2018/VZ-28596/2018/323/MBr

 

Brno 4. října 2018

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 27. 7. 2018 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne, který podal navrhovatel –

  • LUING PYREX, spol. s r. o. IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 4. 9. 2018 advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0251/2018/VZ-20249/2018/541/SLa ze dne 13. 7. 2018 vydanému ve správním řízení vedeném ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – 

  • Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2,

učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010445, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 067-148601, kde dalším účastníkem správního řízení je vybraný dodavatel –

 

  • společnost JaGa, spol. s.r.o., IČO 16188071, se sídlem Gdaňská 656/4, 181 00 Praha 8,

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle  § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0251/2018/VZ-20249/2018/541/SLa ze dne 13. 7. 2018

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Dne 25. 6. 2018 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, návrh navrhovatele - LUING PYREX, spol. s r. o. IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 4. 9. 2018 advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení (dále jen „návrh“) ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2, (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010445, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 067-148601, (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Doručením návrhu navrhovatele bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

II.             Napadené usnesení

3.             Dne 13. 7. 2018 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S0251/2018/VZ-20249/2018/541/Sla (dále jen „napadené usnesení“).

4.             Výrokem napadeného usnesení Úřad rozhodl, že se správní řízení podle § 257 písm. j) zákona zastavuje, neboť zadavatel uzavřel v průběhu správního řízení, tj. dne 26. 6. 2018 s vybraným dodavatelem – JaGa, spol. s r. o., IČO 16188071, se sídlem Gdaňská 656/4, 181 00 Praha 8, (dále jen „vybraný dodavatel“) smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky.

5.             Výrok napadeného usnesení Úřad odůvodnil tím, že s ohledem na skutečnost, že v průběhu správního řízení zadavatel již uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky, nastala skutečnost předvídaná v § 257 písm. j) zákona a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení.

III.           Námitky rozkladu

6.             Napadené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 13. 7. 2018. Dne 27. 7. 2018 obdržel Úřad rozklad navrhovatele z téhož dne. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě.

7.             Navrhovatel v rozkladu namítá, že zadavatel dle § 246 odst. 1 písm. d) zákona v případě podání návrhu na zahájení řízení před Úřadem nesmí uzavřít smlouvu ve lhůtě 60 dnů vyjma případu, kdy bylo správní řízení zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní moci. Podle navrhovatele je zřejmé, že zadavatel pravděpodobně zcela úmyslně porušil uvedenou povinnost, aby zavdal Úřadu důvod pro zastavení řízení, avšak usnesení dosud nenabylo právní moci, a tak lhůta 60 dnů dle navrhovatele stále trvá.

8.             Závěrem navrhovatel uvádí, že Úřad rozhodl předčasně, pokud akceptoval vyjádření zadavatele, a to navzdory skutečnosti, že došlo k porušení ustanovení zákona upravujících zákaz uzavření smlouvy. S ohledem na to, že smlouva byla dohodou zadavatele a vybraného uchazeče zrušena, smluvní vztah dle navrhovatele neexistuje, ale existuje nesprávné rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.

Závěr rozkladu

9.             Navrhovatel se rozkladem domáhá, aby předseda Úřadu napadené usnesení zrušil a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení, případně aby sám rozhodl dle návrhu navrhovatele a zrušil jednotlivé úkony zadavatele, jež byly prokazatelně realizovány v rozporu se zákonem a zadávací dokumentací.

Vyjádření vybraného dodavatele k rozkladu

10.         Dne 6. 8. 2018 bylo Úřadu doručeno vyjádření vybraného dodavatele k předmětnému rozkladu, ve kterém dodavatel uvedl, že podpis kupní smlouvy byl mezi oběma smluvními stranami učiněn po vzájemném odsouhlasení oprávněnosti tohoto aktu a v dobré víře. Vybraný dodavatel nesouhlasí s navrhovatelem, že dané jednání bylo nevěrohodné a zjevně účelné. Vybraný dodavatel dále uvedl, že po zjištění skutečnosti, že navrhovatel v zákonné lhůtě podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, byl zadavatelem požádán o zrušení předmětné kupní smlouvy. Vzhledem k nastalé situaci se rozhodl vybraný dodavatel žádosti vyhovět. Podle názoru vybraného dodavatele nedokáže navrhovatel přijmout skutečnost, že jsou na trhu lepší zařízení od konkurenčních dodavatelů a že svým jednáním se navrhovatel snaží vzniklou situaci pouze vyhrotit.

Vyjádření zadavatele k rozkladu

11.         Dne 7. 8. 2018 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k předmětnému rozkladu. Zadavatel uvedl, že předmět plnění veřejné zakázky je navázán na plnění další veřejné zakázky „Dodávka 10 ks cisternových automobilových stříkaček“, které by měl zadavatel převzít do užívání během měsíce srpna a bez požadovaných 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení nebude možné zařadit je do užívání zadavatele. S ohledem na nutnost převzetí a zařazení cisternových automobilových stříkaček a k zajištění akceschopnosti, byl zadavatel dle svého tvrzení nucen vyhlásit novou veřejnou zakázku s totožným plněním.

Doplnění rozkladu

12.         V doplnění rozkladu ze dne 15. 8. 2018, který byl doručen Úřadu téhož dne, vyjádřil navrhovatel pochybnosti nad nestranností zadání veřejné zakázky, neboť požadavky na technické parametry i stanovená hodnotící kritéria postrádají transparentnost a mají pro ostatní zájemce diskriminační charakter.

13.         V dalším doplnění rozkladu ze dne 3. 9. 2018, které bylo doručeno Úřadu téhož dne, navrhovatel vyslovil pochybnosti nad postupem zadavatele v situaci, kdy si zadavatel svévolně uzavře smlouvu na plnění, kterou bez naplnění důvodů stanovených zákonem následně vypoví, přičemž současně vyhlásí další téměř identické zadávací řízení.

IV.          Řízení o rozkladu

14.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

15.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného usnesení a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

16.         Úřad tím, že napadeným usnesením rozhodl tak, že zastavil správní řízení o návrhu podle § 257 písm. j) zákona, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem přistoupil k potvrzení napadeného usnesení a k zamítnutí rozkladu.

V.            K námitkám rozkladu

Obecně

17.         Právní úprava zastavení správního řízení ve vztahu k veřejným zakázkám je zakotvena v § 257 zákona. Jednotlivá písmena tohoto ustanovení představují taxativní výčet okolností, které podmiňují zastavení správního řízení ze strany Úřadu, pokud tyto okolnosti nastanou.

18.         Podle § 257 písm. j) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel v průběhu správního řízení uzavřel smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky.

19.         Pro přehlednost opakuji, že Úřad usnesením rozhodl, že se správní řízení podle § 257 písm. j) zákona zastavuje, neboť v průběhu správního řízení uzavřel zadavatel smlouvu s vybraným dodavatelem na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky. Uzavřením smlouvy nastala skutečnost předvídaná v § 257 písm. j) zákona, a proto Úřad rozhodl o zastavení správního řízení.

20.         Z vyjádření zadavatele ze dne 4. 7. 2018 se Úřad dozvěděl o skutečnosti, že zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem kupní smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Tuto skutečnost Úřad ověřil z registru smluv, ze kterého vyplývá, že zadavatel dne 26. 6. 2018 uveřejnil kupní smlouvu č. HSAA-4182-15/2018, kterou téhož dne uzavřel s vybraným dodavatelem na předmět plnění přezkoumávané veřejné zakázky. Dne 3. 7. 2018 zadavatel uveřejnil dohodu o ukončení kupní smlouvy č. HSAA-4182-15/2018 ze dne 26. 6. 2018, přičemž z citované dohody vyplývá, že smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu a ukončení platnosti výše citované kupní smlouvy ke dni 3. 7. 2018. Tyto skutečnosti žádný z účastníků správního řízení nerozporuje.

21.         Uzavřením smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky tak nastala skutečnost aprobovaná zákonem, se kterou daný zákon spojuje zastavení správního řízení. Z tohoto důvodu tak Úřad neměl jinou možnost, než správní řízení zastavit, a proto mám za to, že Úřad postupoval správně a v souladu se zákonem.

K námitkám navrhovatele

22.         Navrhovatel v rozkladu namítá, že zadavatel dle § 246 odst. 1 písm. d) zákona nesmí uzavřít smlouvu ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumávání úkonů zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas. S ohledem na uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem je navrhovatel toho názoru, že zadavatel vědomě a úmyslně porušil ustanovení § 246 odst. 1 písm. d), aby zavdal Úřadu důvod pro zastavení řízení.

23.         V obou doplněních rozkladu navrhovatel uplatňuje námitky týkající se požadavků na technické parametry a hodnotící kritéria, která postrádají dle názoru navrhovatele transparentnost a mají diskriminační charakter.

24.         V prvé řadě považuji za nezbytné poukázat na skutečnost, že navrhovatel v rozkladu ani v jeho doplněních nerozporuje závěry Úřadu obsažené v napadeném usnesení, a nejedná se tedy o námitky (ve smyslu správního řádu) směřující proti meritu věci. Zdůrazňuji, že předseda Úřadu ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v rozkladu (jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem). Jak jsem již konstatoval, v případě výše uvedené argumentace navrhovatele se však nejedná o námitky jako takové, nýbrž o pouhá tvrzení nesměřující proti meritorním závěrům obsaženým v napadeném usnesení.

25.         Nad rámec výše uvedeného k námitce, že zadavatel vědomě a úmyslně porušil ustanovení § 246 odst. 1 písm. d) zákona uvádím, že pro posouzení zákonnosti zastavení správního řízení není rozhodný úmysl zadavatele, nýbrž rozhodující je, zda objektivně nastala skutečnost předpokládaná v ustanovení § 257 zákona. Námitka navrhovatele, že zadavatel vědomě a úmyslně porušil ustanovení § 246 odst. 1 písm. d) zákona není v posuzovaném případě relevantní.

26.         K námitkám týkajícím se požadavků na technické parametry a hodnotící kritéria, která postrádají dle názoru navrhovatele transparentnost a mají diskriminační charakter, uvedeným v obou doplněních rozkladu uvádím následující.

27.         Podle § 51 odst. 1 zákona je zadávací řízení ukončeno uzavřením smlouvy, rámcové dohody, zavedením dynamického nákupního systému nebo v okamžiku uvedeném v odstavci 2 v případě zrušení zadávacího řízení.

28.         Podle § 263 odst. 2 zákona lze uložit nápravné opatření pouze za kumulativního splnění tří podmínek. První podmínkou je, že zadavatel nedodrží pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky. Druhou podmínkou je, že nedodržením těchto pravidel zadavatel ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele. Třetí podmínkou je skutečnost, že dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Z dikce citovaného ustanovení jednoznačně vyplývá, že pokud i jen jedna z podmínek není splněna, nelze nápravné opatření uložit.

29.         Úřad v napadeném usnesení shledal, že nedošlo ke kumulativnímu splnění všech tří uvedených podmínek, neboť došlo k uzavření smlouvy, a proto rozhodl o zastavení správního řízení. Po uzavření smlouvy Úřad tak již nemohl z povahy věci uložit nápravné opatření v zadávacím řízení, které bylo již ukončeno. Z toho plyne, že navrhovateli nelze vyhovět či nevyhovět, lze pouze zastavit správní řízení v souladu s ustanovením § 257 písm. j) zákona, jak bylo učiněno v napadeném usnesení.

30.         Pokračováním ve správním řízení i po uzavření smlouvy by Úřad postupoval v rozporu nejen se svoji rozhodovací praxí, ale i se zákonem a tedy i zásadou legality. V posuzované věci je klíčové, že smlouva byla uzavřena a o uzavření smlouvy není žádných pochyb. Opětovně zdůrazňuji, že tyto námitky nesměřují do důvodů, pro které Úřad správní řízení zastavil. Námitky navrhovatele týkající se technických parametrů a hodnotících kritérií jsou tak pro posouzení věci nerozhodné.

31.         S ohledem na výše uvedené jsem neshledal pochybení Úřadu, když napadeným usnesením správní řízení zastavil, bez toho aniž by se zabýval tím, zda postup zadavatele byl v souladu se zákonem či nikoli, přičemž tento závěr je rovněž plně v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu. Např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 249/2014 ze dne 31. 3. 2015 vyplývá, že „podle názoru Nejvyššího správního soudu nelze konstruovat nad rámec platné právní úpravy a zákonem stanovené pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povinnost stěžovatele vést řízení i po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku“. Ačkoli se jedná o rozhodnutí soudu ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je tento závěr soudu aplikovatelný i ve smyslu nyní platného a účinného zákona.

32.         I s ohledem na uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu je zřejmé, že uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky nebyla Úřadu dána jiná možnost, než správní řízení zastavit, neboť pouze takový postup je správný a v souladu s § 257 písm. j) zákona.

Shrnutí

33.         Úřad postupoval v souladu se zákonem, nezatížil svoje usnesení jakoukoli vadou, a tedy postupoval správně. Ze spisového materiálu lze najisto postavit, že došlo k uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Následná dohoda stran o ukončení smlouvy není pro posuzovaný případ relevantní, neboť v daném případě není podstatné, zda již bylo zahájeno plnění nebo byla smlouva ukončena, ale podstatné je to, že došlo k uzavření samotné smlouvy a tedy ke skončení zadávacího řízení.

34.         V posuzovaném případě jsem z hlediska námitek obsažených v rozkladu přezkoumal věcnou správnost napadeného usnesení i jeho zákonnost ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu a současně jsem přezkoumal i zákonnost postupu Úřadu, když napadené usnesení jsem shledal rovněž zákonným. Úřad ve správním řízení dostatečně zjistil skutkový stav věci tak, aby mohl posoudit, zda v daném případě nastaly podmínky pro zastavení správního řízení ve smyslu § 257 písm. j) zákona. Současně Úřad řádně označil všechny podklady pro vydání usnesení a uvedl závěry, které z těchto podkladů zjistil a které ho vedly k závěru, že byly splněny podmínky pro zastavení správního řízení. Dále Úřad uvedl všechny právní normy, které v dané věci aplikoval a současně dostatečně odůvodnil jejich použití.

VI.          Závěr

35.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného usnesení.

36.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro zrušení či změnu napadeného usnesení, jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona nelze dále odvolat.

 

  

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2,

2.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

3.             JaGa, spol. s r. o., se sídlem Gdaňská 656/4, 181 00 Praha 8

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení v daném případě ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 273 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz