číslo jednací: S39/2011/VZ-13074/2013/521/HKu

Instance I.
Věc Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o.
Účastníci
 1. Panochova nemocnice Turnov s. r. o.
 2. HOSPIMED, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. a) zákona
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 27. 3. 2014
Související rozhodnutí S39/2011/VZ-13074/2013/521/HKu
R216/2013/VZ-6558/2014/310/PMa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 477 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S39/2011/VZ-13074/2013/521/HKu

 

11. července 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 2. 2011 z moci úřední, jehož účastníky jsou

 • zadavatel - Panochova nemocnice Turnov s.r.o., IČO 27488748, se sídlem 28. října 1000, 511 01 Turnov 1,
 • vybraný uchazeč – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vymezením zadávacích podmínek v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci ve veřejné zakázce "Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o." zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 12. 6. 2009 pod ev.č. VZ 60032466 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 6. 2009 pod ev. č. 2009/S 113-162865, rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Panochova nemocnice Turnov s.r.o., IČO 27488748, se sídlem 28. října 1000, 511 01 Turnov 1 – se při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o.“ dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že úroveň kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) cit. zákona o veřejných zakázkách nestanovil v souladu s § 55 odst. 3 písm. c) cit. zákona o veřejných zakázkách tak, aby odpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, neboť k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požadoval doložení celkového ročního obratu za každé z předcházejících 3 účetních období ve výši min. 200.000.000 Kč, ačkoliv předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 15.350.000 Kč. Požadavek zadavatele na doložení celkového ročního obratu je nepřiměřený s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se zadavateli – Panochova nemocnice Turnov s.r.o., IČO 27488748, se sídlem 28. října 1000, 511 01 Turnov 1 – podle § 120 odst. 2 písm. a) cit. zákona o veřejných zakázkách ukládá

pokuta ve výši 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I. PŮVODNÍ ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad dodržováním zákona, obdržel dne 23. 12. 2010 podnět, týkající se postupu zadavatele – Panochova nemocnice Turnov s.r.o., IČO 27488748, se sídlem 28. října 1000, 511 01 Turnov 1 (dále jen „zadavatel“), ve veřejné zakázce „Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 12. 6. 2009 pod ev. č. 60032466 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 6. 2009 pod ev. č. 2009/S 113-162865 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Na základě obdrženého podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci o uvedené veřejné zakázce. Po přezkoumání předložené dokumentace získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel při stanovení minimální výše ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona postupoval v souladu se zákonem, tedy zda podle § 55 odst. 3 písm. c) zákona vymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Při předpokládané hodnotě veřejné zakázky 15.350.000 Kč stanovil zadavatel v oznámení o zakázce zveřejněném v informačním systému o veřejných zakázkách i v zadávací dokumentaci požadavek minimálního obratu uchazeče za 3 účetní období (roky 2006, 2007, 2008) ve výši min. 200.000.000 Kč ročně.

3. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zvolil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria stanovil:

 • nabídkovou cenu bez DPH s vahou 55 %,
 • technické a funkční vlastnosti přístrojového vybavení s vahou 25 %,
 • plán organizace zakázky s vahou 20%.

4. V zadávacím řízení se zadavatel při výkonu práv a povinností podle zákona, souvisejících se zadávacím řízením, nechal zastoupit společností VYBER s.r.o., IČO 27261972, se sídlem Komenského 2466/15a, 46601 Jablonec nad Nisou.

5. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 6. 8. 2009 vyplývá, že ve stanovené lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel pouze 1 nabídku, a to od uchazeče HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 (dále jen „vybraný uchazeč“). Jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek a ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 8. 2009, vyhověla nabídka vybraného uchazeče požadavku na úplnost nabídky dle § 71 odst. 8 zákona a vybraný uchazeč rovněž splnil požadovanou kvalifikaci. V souladu s § 79 odst. 6 zákona hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídky a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, což zadavatel dne 31. 8. 2009 učinil.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S39/2011/VZ- 1589/2011/510/MLa ze dne 31. 1. 2011. Usnesením č. j. ÚOHS-S39/2011/VZ- 1908/2010/510/MLa ze dne 3. 2. 2011 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. V souladu s § 113 zákona ve spojení s § 46 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), došlo k zahájení správního řízení dne 7. 2. 2011, kdy bylo oznámení o zahájení řízení doručeno prvnímu účastníku řízení.

7. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

 • zadavatel,
 • vybraný uchazeč.

8. Dopisem ze dne 17. 2. 2011, doručeným Úřadu téhož dne, se k zahájení řízení vyjádřil zadavatel. Zadavatel považuje požadavek na celkový obrat ve výši 200.000.000 Kč ročně za přiměřený. Dle zadavatele je při stanovení minimální výše obratu nutné vzít v potaz nejen předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, ale i délku plnění veřejné zakázky. Za tímto účelem je podle zadavatele nutné hodnotu veřejné zakázky „přepočítat“ a tím zjistit hodnotu, kterou by veřejná zakázka měla v případě, že by délka trvání jejího plnění byla 1 rok (při zachování hodnoty 15.350.000 Kč za 41 dní trvání plnění, což je maximální doba trvání plnění stanovená v zadávací dokumentaci). Takto „přepočtená“ hodnota veřejné zakázky je směrodatná pro stanovení minimální úrovně ekonomického a finančního předpokladu. Zadavatel na podporu těchto tvrzení uvádí rozhodnutí Úřadu vydaná ve správních řízeních vedených pod sp. zn. S110/2008, S135/2008, S186/2010. Hodnota veřejné zakázky po „přepočtu“ zadavatele činí 136.652.439 Kč (při předpokládané hodnotě plnění 15.350.000 Kč za dobu trvání plnění 41 dnů). Zadavatel zdůrazňuje, že jím požadovaný roční obrat je pouhým 1,5 násobkem zjištěné roční předpokládané hodnoty veřejné zakázky, což dle něj beze zbytku odpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky (v této souvislosti zadavatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu vydaná v řízeních vedených pod sp.zn. R155/2007 a S186/2010). Zadavatel ve vyjádření dále poukazuje na fakt, že předmětný požadavek na výši obratu stanovil právě tak, aby byla zajištěna dostatečná ekonomická síla dodavatele potřebná pro plnění veřejné zakázky. Roční obrat ve výši 200.000.000 Kč dle zadavatele zaručuje schopnost dodavatele realizovat odpovídající plnění průběžně po dobu celého roku a předmětná veřejná zakázka tak pro něj nebude ojedinělým plněním takového rozsahu. Zadavatel konstatuje, že si při stanovení úrovně kvalifikačního požadavku na obrat rovněž ověřil, že jemu známí potenciální dodavatelé (např. Olympus, B. Braun Medical, PURO-KLIMA, a.s., HOSPIMED, Hypokramed, GE Medical, Philips, Siemens, Johnson  & Johnson) takto nastavenou úroveň kvalifikačního požadavku bez problémů splňují.

9. Vybraný uchazeč se ve lhůtách, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko, nevyjádřil.

10. Na základě § 112 a následujících ustanovení zákona Úřad přezkoumal postup zadavatele při vymezení ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu požadovaného na základě § 55 odst. 1 písm. c) zákona a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S39/2011/VZ-3113/2011/510/MLa ze dne 18. 4. 2011 (dále jen „původní rozhodnutí“) konstatoval, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky „Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o.“ postup stanovený v § 55 odst. 3 písm. c) zákona, když úroveň kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona nestanovil tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky a za spáchání daného správního deliktu zadavateli uložil pokutu ve výši 100.000 Kč.

II. ŘÍZENÍ O ROZKLADU

11. Proti původnímu rozhodnutí podal zadavatel dne 4. 5. 2011 rozklad, kterým se domáhal zrušení původního rozhodnutí. Předseda Úřadu o rozkladu zadavatele rozhodl rozhodnutím č. j. ÚOHS-R96/2011/VZ-18172/2011/310-ASc ze dne 10. 11. 2011 (dále jen „druhostupňové rozhodnutí“), kterým původní rozhodnutí zrušil a věc Úřadu vrátil k novému projednání. Předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí dospěl k závěru, že původní rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, neboť Úřad pochybil ve výroku I. tím, že neuvedl právní ustanovení, na jehož základě rozhodl o stanovení sankce uložené ve výroku II. rozhodnutí, čímž nedodržel postup podle § 68 odst. 2 správního řádu. Původní rozhodnutí tak ve svém výroku I. neobsahuje správní delikt, za který Úřad zadavateli ve výroku II. uložil pokutu.

12. Druhostupňové rozhodnutí rovněž Úřadu uložilo prověřit okolnost, zda skutečnost, že z 11 dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, podal nabídku jediný z nich, byla způsobena neadekvátním nastavením kvalifikačního předpokladu. Z dostupných podkladů a odůvodnění původního rozhodnutí není podle druhostupňového rozhodnutí zcela zřejmé, že právě skutečnost, že kvalifikační předpoklady nebyly správně nastaveny, byla příčinnou toho, že nabídku podal jediný dodavatel. To, zda nastavením kvalifikačního předpokladu mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, je důležité pro konstatování o naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

13. Úřadu byla rovněž stanovena povinnost v rámci nového rozhodování přezkoumat i výši stanovené pokuty, a to s ohledem na případné nové zjištěné skutečnosti.

III. NOVÉ PROJEDNÁNÍ VĚCI ÚŘADEM

14. Dopisem č. j. ÚOHS-S39/2011/VZ-13572/2012/550/MLa ze dne 23. 7. 2012 Úřad účastníky řízení vyrozuměl o pokračování ve správním řízení a současně jim usnesením č. j. ÚOHS-S39/2011/VZ-13525/2012/550/MLa z téhož dne stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel ani vybraný uchazeč se v daných lhůtách k pokračování správního řízení nevyjádřili.

15. Dne 6. 12. 2012 zaslal Úřad žádost o sdělení dodavatelům, kteří si od zadavatele vyzvedli zadávací dokumentaci a následně nepodali nabídku (AKC konstrukce, s.r.o., Covidien ECE s.r.o., organizační složka, Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, S & T Plus s.r.o., Johnson & Johnson, s. r. o., Aura Medical s. r. o., B. Braun Medical s. r. o., PHARMAKON, spol. s r. o., PURO-KLIMA, a. s., Hypokramed s. r. o. a Stimcare s. r. o.). V tomto dopisu Úřad oslovené dodavatele požádal o sdělení, z jakých konkrétních důvodů nepodali nabídku v šetřeném zadávacím řízení, o vyjádření, zda shledávají v některé části zadávacích podmínek požadavky zadavatele za diskriminační a dále o případné poskytnutí důkazů prokazujících jednání zadavatele v rozporu se zákonem při zadávání předmětné veřejné zakázky. Úřad obdržel ve stanovené lhůtě odpověď od 10 dodavatelů, stanovisko nezaslala společnost PHARMAKON, spol. s r. o.

16. Dodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., ve svém vyjádření ze dne 6. 12. 2012 uvedl, že si zadávací podmínky vyžádal za účelem obdržení technických podmínek (specifikace) předmětu plnění, a že ze zadávací dokumentace vyplynulo, že by zakázku nebyl schopen plnit vzhledem k tomu, že se zajímal pouze o dodání jedné položky (položky č. 3), k níž by si ještě musel zajistit pomocnou subdodávku, přičemž by v rámci celkového plnění zakázky mohl vystupovat pouze jako subdodavatel položky č. 3, jejíž zadání jako diskriminující nepovažuje a dále doplnil, že ho za tímto účelem žádná společnost neoslovila.

17. Dodavatel Aura Medical s. r. o. ve svém vyjádření ze dne 7. 12. 2012 uvedl, že zadávací dokumentaci si vyžádal, aby zjistil, jaké přístroje jsou v rámci veřejné zakázky požadovány a zda může vzniknout situace, že bude osloven velkododavatelem či kompletátorem, následně byl osloven vybraným uchazečem, jemuž podal nabídku na 1 RTG přístroj a dále uvedl, že se nedomnívá, že součástí zadávacích podmínek jsou požadavky zadavatele, které lze považovat za diskriminační.

18. Dodavatel Covidien ECE s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 10. 12. 2012 uvedl, že po prostudování zadávací dokumentace zjistil, že v portfoliu jeho společnosti se přístroje požadované zadavatelem nenacházejí a vzhledem k tomu, že se mu nepodařilo spojit se s dalšími dodavateli, nepodal nabídku na realizaci předmětné zakázky.

19. Dodavatel B. Braun Medical s. r. o. ve svém vyjádření ze dne 10. 12. 2012 uvedl, že nepodal nabídku z důvodu diskriminačně nastavených technických kvalifikačních předpokladů v zadávací dokumentaci, přičemž diskriminaci spatřuje v tom, že požadavky zadavatele na doložení minimálně 5 zakázek obdobného charakteru a zároveň požadavky na seznam techniků (2x certifikovaný manager projektu a 1x manager jakosti) nebyly ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky přiměřené. Dále sdělil, že nedisponuje konkrétními důkazy prokazujícími jednání zadavatele v rozporu se zákonem při zadávání předmětné veřejné zakázky, které by bylo možné předložit.

20. Dodavatel AKC konstrukce, s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 10. 12. 2012 uvedl, že po důkladném přezkoumání zadávací dokumentace dospěl k závěru, že jím nabízený systém se neshoduje a nesplňuje podmínky požadované zadavatelem na dodávku technologií podle zadávací dokumentace, a proto nabídku nepodal. Z tohoto důvodu dále nezkoumal, zda jsou požadavky zadavatele diskriminační.

21. Dodavatel S & T Plus s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 6. 12. 2012 uvedl, že vzhledem k velkému množství vyhlašovaných veřejných zakázek v oboru jeho podnikání se nemůže k podané otázce vyjádřit.

22. Dodavatel Hypokramed s. r. o. ve svém vyjádření ze dne 10. 12. 2012 uvedl, že se předmětné veřejné zakázky neúčastnil z logistických důvodů.

23. Dodavatel PURO-KLIMA, a. s. ve svém vyjádření ze dne 10. 12. 2012 uvedl, že z kapacitních a časových důvodů se předmětné veřejné zakázce nemohl věnovat a zpracovat cenovou nabídku v požadovaném termínu. Zadávací podmínky diskriminačními neshledává a neeviduje žádné důkazy, které by prokazovaly jednání zadavatele v rozporu se zákonem.

24. Dodavatel Johnson & Johnson, s. r. o. ve svém vyjádření ze dne 10. 12. 2012 uvedl, že po prostudování zadávací dokumentace zjistil, že nemůže dodat celý předmět veřejné zakázky a vzhledem k tomu, že tato zakázka nebyla rozdělena na části, nemohl se veřejné soutěže zúčastnit a podat samostatnou nabídku jako samostatný uchazeč. Dále doplnil, že byl osloven vybraným uchazečem k podání nabídky pro částečné plnění veřejné zakázky, jako subdodávky. Dále uvedl, že nedisponuje žádnými důkazy, které by prokazovaly jednání zadavatele v rozporu se zákonem při zadávání předmětné veřejné zakázky.

25. Dodavatel Stimcare s. r. o. ve svém vyjádření ze dne 12. 12. 2012 uvedl, že vzhledem k tomu, že se nedohodl s dodavatelem na předmětných dodávkách zdravotnických technologií, musel z účasti ve veřejné soutěži upustit.

26. Usnesením č. j. ÚOHS-S39/2011/VZ-488/2013/521/HKu ze dne 10. 1. 2013 Úřad stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a seznámil účastníky řízení s novými skutečnostmi tak, že jim v příloze tohoto usnesení zaslal kopie vyjádření dotázaných subjektů spolu se zněním žádosti o sdělení.

27. Dne 16. 1. 2013 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření, v němž zadavatel uvádí, že považuje za důležité zdůraznit, že již v rámci rozkladu proti zrušenému rozhodnutí, resp. v jeho doplnění uváděl, že ze skutečnosti, že byla v rámci zadávacího řízení podána jediná nabídka, nelze dovodit, že byly zadávací podmínky, či požadavky zadavatele na minimální úroveň kvalifikačních předpokladů diskriminační a že došlo jejich nastavením k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, neboť zákon nabízí dodavatelům možnosti, jak se zadávacího řízení zúčastnit, i když požadavky zadavatele v plném rozsahu nesplňují.

28. Podle názoru zadavatele potvrzují výsledky Úřadem provedeného dotazování dřívější tvrzení zadavatele, a zároveň fakt, že si dodavatelé jsou a byli vědomi všech zákonných způsobů, na základě nichž se mohli o veřejnou zakázku ucházet, aniž by sami splňovali všechny požadavky stanovené zadavatelem.

29. Zadavatel zdůrazňuje, že důvodem neúčasti v zadávacím řízení žádného z dodavatelů nebyla minimální úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a že žádný z oslovených dodavatelů nepovažoval zadavatelem stanovené požadavky na tyto kvalifikační předpoklady za diskriminační. Za důležité považuje zadavatel zejména skutečnost, že jako diskriminační nebyla minimální úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů označena ani těmi dodavateli, kteří ji nesplňovali. Dále zadavatel shrnuje, že důvodem neúčasti oslovených dodavatelů pak v osmi z desíti případů byly výhradně skutečnosti na straně těchto dodavatelů, které nijak nesouvisely s nastavením kvalifikačních požadavků (rozsah předmětu podnikání a kapacitní možnosti dodavatelů, kdy nebyli schopni pokrýt předmět veřejné zakázky samostatně). Zadavatel dále uvádí, že oslovení dodavatelé si byli vědomi svých možností v účasti v zadávacím řízení, neboť ve svých odpovědích jednoznačně uváděli, že jednali o možnostech subdodávek a podání společné nabídky, kdy dva z oslovených dodavatelů dokonce uvedli, že byli za účelem poskytnutí subdodávky na plnění veřejné zakázky osloveni vybraným uchazečem, s nímž byla uzavřena smlouva a měli tak možnost se na realizaci veřejné zakázky podílet.

30. Zadavatel se domnívá, že nastavením minimální úrovně ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nemohlo dojít ke spáchání správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona, neboť nedošlo a s ohledem na okruh potenciálních dodavatelů ani nemohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky a dále doplňuje, že z podkladů pro vydání rozhodnutí, jež si Úřad vyžádal přímo od dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci vyplývá, že žádný z těchto dodavatelů se necítil nastavením ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů diskriminován, a zároveň stanovená úroveň těchto kvalifikačních předpokladů nebyla ani v jednom případě důvodem pro neúčast v zadávacím řízení. Zadavatel dále doplňuje, že tedy nemohl jakýmkoliv jiným nastavením kvalifikačních předpokladů zajistit výběr jiné ekonomicky výhodnější nabídky, neboť důvody neúčasti potenciálních dodavatelů v zadávacím řízení zadavatel nemohl nastavením kvalifikačních předpokladů ovlivnit.

31. V návaznosti na výše uvedené zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětném zadávacím řízení zastavil.

32. Dne 17. 1. 2013 Úřad obdržel vyjádření vybraného uchazeče, v němž vybraný uchazeč uvádí, že zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky nepovažoval za diskriminační a dále uvádí, že tuto zakázku mohlo plnit více dodavatelů zdravotnické techniky, resp. více dodavatelů zdravotnické techniky mohlo prokázat v době odevzdání nabídky požadovaný technický kvalifikační předpoklad ohledně referenčních zakázek a dále doplňuje, že nelze opomenout ani stavební společnosti, disponující referencemi za dodávky zdravotnické techniky, a zahraniční dodavatele. Následně se vybraný uchazeč vyjádřil konkrétně k vyjádření společnosti B. Braun Medical s. r. o. a uvádí, že z informací uvedených ve Věstníku veřejných zakázek je patrné, že společnost B. Braun Medical v době podání nabídky v prověřované veřejné zakázce disponovala minimálně třemi referencemi v požadované výši a dále se vybraný uchazeč domnívá, že tato společnost realizovala další dodávky zdravotnické techniky a materiálu jako subdodávky pro generální dodavatele či stavební firmy. Vybraný uchazeč se domnívá, že společnost B. Braun Medical mohla pro účast v předmětné veřejné zakázce využít nástroje dané zákonem a tedy využít žádosti o dodatečné informace, nebo opravné prostředky, mohla prokázat kvalifikaci pomocí subdodavatele či formou podání společné nabídky. Vybraný uchazeč dále uvádí, že společnost B. Braun Medical mohla použít reference své mateřské společnosti (celosvětového koncernu). Dále vybraný uchazeč doplňuje, že jmenovaná společnost musí disponovat manažerem kvality, neboť systém řízení jakosti patří mezi mezinárodně uznávané standardy stejně jako systém projektového řízení dle principů IPMA případně obdobného standardu PRINCE a jiných.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

33. Úřad na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ znovu přezkoumal ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech předložených podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení, vlastních zjištění a při zohlednění závěrů druhostupňového rozhodnutí konstatuje, že zadavatel se při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o.“ dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že úroveň kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona nestanovil v souladu s § 55 odst. 3 písm. c) zákona tak, aby odpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, neboť k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požadoval doložení celkového ročního obratu za každé z předcházejících 3 účetních období ve výši min. 200.000.000 Kč, ačkoliv předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 15.350.000 Kč. Požadavek zadavatele na doložení celkového ročního obratu je nepřiměřený s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výši obratu jako kritéria finanční a ekonomické způsobilosti

34. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

35. Podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele požadovat údaj o obratu dodavatele nejvýše za tři poslední po sobě jdoucí účetní období.

36. Podle § 55 odst. 3 zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k ekonomickým a finančním kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

 • stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,
 • uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a
 • vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

37. Z citovaných ustanovení zákona vyplývá, že zadavatel může vymezit minimální úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů pouze takovým způsobem, aby byla přiměřená a odpovídala druhu, rozsahu a složitosti konkrétního předmětu veřejné zakázky. Zadavatel má s její pomocí ověřit způsobilost dodavatele provést veřejnou zakázku, nikoliv vytvářet neodůvodněné překážky pro účast dodavatele v zadávacím řízení.

38. V kapitole 7, odst. 6, písm. a) zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požaduje doložení:

o celkového ročního obratu za každé z předcházejících 3 účetních období (roky 2006, 2007, 2008) ve výši min. 200.000.000 Kč a

o kladných hospodářských výsledků ve všech výše uvedených obdobích.

Stejným způsobem zadavatel tento požadavek stanovil v oznámení o zakázce.

39. Úřad k tomuto požadavku zadavatele konstatuje, že smyslem prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů je potvrzení schopnosti uchazeče plnit své finanční závazky. Je zřejmé, že řádnou realizaci veřejné zakázky může zajistit pouze způsobilý (tzn. kvalifikovaný) dodavatel, který zadavateli prokáže svou ekonomickou stabilitu. O své způsobilosti plnit veřejnou zakázku musí dodavatel zadavatele přesvědčit prokázáním kvalifikace tak, aby zadavatel získal jistotu, že plnění bude poskytnuto skutečně způsobilým dodavatelem.

40. Zadavatel podle předmětu veřejné zakázky volí jednotlivá konkrétní kvalifikační kritéria, kterými vymezuje úroveň způsobilosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky. Z citovaných ustanovení zákona jednoznačně vyplývá, že požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů musí mít přímou souvislost s předmětem veřejné zakázky a musí vyjadřovat objektivně odůvodnitelné požadavky na způsobilost uchazečů k jejímu plnění. Stanovení nepřiměřených požadavků na způsobilost uchazečů zadavatele nepřípustně omezuje okruh potencionálních dodavatelů a znemožňuje jim zúčastnit se zadávacího řízení. Zadavatel může vymezit minimální úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů pouze takovým způsobem, aby byla přiměřená a odpovídala druhu, rozsahu a složitosti konkrétního předmětu veřejné zakázky. Zadavatel má s její pomocí ověřit způsobilost dodavatele provést veřejnou zakázku, nikoliv vytvářet neodůvodněné překážky pro účast dodavatele v zadávacím řízení.

41. Jak bylo uvedeno výše, je z hlediska posouzení oprávněnosti stanovení minimálního obratu rozhodná souvislost s předmětem šetřené veřejné zakázky, zejména s jeho charakterem, výší předpokládané hodnoty plnění a délkou závazku. Minimálním obratem zadavatel vyjádří „velikost firmy,“ která je podle názoru zadavatele schopná realizovat požadovanou dodávku, službu či stavební práce, avšak musí tak učinit s ohledem na rozsah činnosti stanovený předmětem veřejné zakázky. Zadavatelem zvolený minimální obrat potom snižuje pravděpodobnost, že by k realizaci díla byl vybrán subjekt, jehož finanční situace je do značné míry závislá na realizaci předmětné veřejné zakázky.

42. V šetřeném případě zadavatel požadoval doložení obratu v každém ze 3 předcházejících účetních obdobích ve výši min. 200.000.000 Kč, přičemž předpokládaná cena veřejné zakázky činila 15.350.000 Kč za dobu plnění 41 dní. To znamená, že celkový požadovaný obrat za rok je zhruba 13 krát vyšší než činila hodnota veřejné zakázky.

43. Stanovení výše obratu za poslední tři účetní období je důležité zejména při veřejných zakázkách na stavební práce a na služby, protože při těchto zakázkách vykonává dodavatel pro zadavatele činnosti zpravidla v delším časovém úseku a pro zadavatele je tedy nezbytné vybrat dodavatele, který výší obratu prokáže jistou míru stability a rovněž míru existenční závislosti respektive nezávislosti na dané veřejné zakázce, neboť případné neplnění ze strany dodavatele by ohrozilo realizaci veřejné zakázky. Důraz kladený na stabilitu dodavatele realizujícího dlouhodobější kontrakt je odůvodněn rovněž způsobem hrazení ceny veřejné zakázky v takových vztazích, ta je totiž většinou hrazena prostřednictvím plateb, které jsou vázány např. na realizaci určité části veřejné zakázky. Ve veřejné zakázce na dodávky, která představuje koupi jedné konkrétní věci, nebo souboru věcí, je bezesporu také důležité vybrat spolehlivého a stabilního dodavatele. V těchto případech, vzhledem k obvykle kratší době plnění, již však nehrozí takové riziko, že by se v průběhu plnění zakázky dodavatel dostal do obtíží a nebyl schopen dostát svým závazkům. Toto musí zadavatel zohlednit při stanovení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. S ohledem na výše uvedené je třeba zmínit i tu skutečnost, že dle uzavřené smlouvy vzniká zadavateli povinnost uhradit nabídkovou cenu až do 90 ti dnů ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu plnění.

44. Zadavatel ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí uvádí, že při stanovení výše požadovaného ročního obratu nelze striktně vycházet pouze z hodnoty veřejné zakázky, ale je nutné také zohlednit délku jejího plnění. Délku plnění veřejné zakázky je dle zadavatele nutné zohlednit „přepočtením“ hodnoty veřejné zakázky tak, aby odpovídala době trvání plnění v délce jednoho roku, a to při zachování částky 15.350.000 Kč za trvání plnění v délce 41 dní. Takto vypočtená roční hodnota veřejné zakázky činí 136.652.439 Kč a požadovaný roční obrat je zhruba 1,5 násobkem této hodnoty.

45. S výše uvedenou argumentací zadavatele se Úřad neztotožňuje a považuje ji za ryze účelovou. Zadavatel na podporu svých argumentů uvedl rozhodnutí Úřadu: č.j. S110/2008/VZ-09642/2008/530/RP, č.j. S135/2008/VZ-12435/2008/530/BM, č.j. S186/2010/VZ-12767/2010/540/KKo, č.j. R155/2007/03-17668/2007/310-Šp. V těchto rozhodnutích Úřad posuzoval ekonomické a kvalifikační předpoklady v zadávacích řízeních, jejichž předmětem byly dodávky, či služby s dobou plnění delší než 1 rok. V takových případech je při posuzování přiměřenosti nastavené úrovně ročního obratu brána v potaz předpokládaná hodnota veřejné zakázky právě za 1 rok plnění. V těchto případech je přepočtení hodnoty veřejné zakázky na 1 rok logické, neboť plnění veřejné zakázky se předpokládá v průběhu celého roku. Tento postup je Úřadem běžně uplatňován ve všech vedených řízeních. Postup navržený zadavatelem je přesně opačný a ve svém důsledku může vést k vyloučení menších dodavatelů z účasti v zadávacích řízeních.

46. Pokud by byl postup navržený zadavatelem obecně aplikován, docházelo by k absurdním situacím. Např. v případě veřejné zakázky na dodávky v hodnotě 1.000.000 Kč s dobou plnění 1 den by roční hodnota veřejné zakázky po „přepočtu“ činila 365.000.000 Kč. Při takové hodnotě veřejné zakázky lze požadavek zadavatele na obrat ve výši 500.000.000 Kč vnímat jako oprávněný. Úřad konstatuje, že tento postup nemá oporu v zákoně ani v jeho dosavadní rozhodovací praxi a ve svém důsledku by vedl k omezení účasti menších dodavatelů v zadávacích řízeních.

47. Argumenty zadavatele dále směřují zejména k tomu, že s ohledem na vysokou specifičnost předmětu plnění veřejné zakázky hodlal v zadávacím řízení získat silného partnera, schopného zdravotnické zařízení nejen pořídit a dodat, ale i převzít a dodržet závazky vyplývající z poskytnuté záruky. V této souvislosti Úřad uvádí, že nelze připustit takové nastavení výše minimálního obratu, které by mělo za následek diskriminaci dodavatelů s nižším obratem, kteří by však byli schopni rovnocenně splnit předmět plnění.

48. Je zřejmé, že pokud by dodavatel dosahoval obratu menšího než je předpokládaná cena veřejné zakázky, pak lze tvrdit, že takový dodavatel by musel použít veškeré své prostředky k plnění jedné veřejné zakázky, čímž by se dostal do ekonomické závislosti na jednom zdroji příjmů a plnění veřejné zakázky by tak mohlo být ohroženo. Na druhé straně požadavek zadavatele na roční obrat uchazeče, který předpokládanou cenu veřejné zakázky přesahuje 13krát, nelze označit za přiměřený, jelikož míra rizika spojeného s neplněním veřejné zakázky, s ohledem na její předmět a rozsah, je ve zjevném nepoměru s požadavkem zadavatele na úroveň ekonomické stability dodavatele, přičemž tato skutečnost diskriminuje ostatní dodavatele na trhu, kteří jsou vzhledem ke svému předmětu činnosti a velikosti firmy (výši obratu) způsobilí předmět veřejné zakázky splnit. K přiměřenosti požadavku na splnění ekonomických a finančních předpokladů se ve svém rozsudku č. j. 62 Ca 27/2009 ze dne 28. 4. 2011 vyjádřil Krajský soud v Brně, v němž konstatoval, že „požadavek na splnění ekonomických a finančních předpokladů, který je několikanásobně vyšší, než cena veřejné zakázky je považován za zcela zjevně nepřiměřený“.

49. O tom, že daný kvalifikační předpoklad byl zadavatelem nastaven neadekvátně, svědčí i skutečnost, že nabídku na plnění veřejné zakázky podal pouze jeden uchazeč. Z uvedeného lze usuzovat, že zadavatel omezil okruh dodavatelů, kteří mohli podat nabídku, přičemž nelze vyloučit, že pokud by zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů,  které mohly být výhodnější než nabídka vybraného uchazeče, se kterým uzavřel smlouvu.

50. K vyjádření oslovených dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci a následně nepodali nabídku, Úřad uvádí, že ačkoliv ani jeden z dotázaných dodavatelů neshledal nastavení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů za diskriminační, nelze vyloučit, že zveřejněním požadavků zadavatele v kapitole III. 2. 2) Ekonomická a finanční způsobilost v oznámení o zakázce ze dne 12. 6. 2009 byli odrazeni od vyžádání zadávací dokumentace a podání nabídky další dodavatelé s nižším obratem, než zadavatel v rámci kvalifikace požadoval. Úřad nesouhlasí s argumentem zadavatele, že nemohl ovlivnit jakýmkoliv jiným nastavením kvalifikačních předpokladů důvody neúčasti potenciálních dodavatelů v zadávacím řízení a uvádí, že nastavením požadavku doložení obratu v každém ze 3 předcházejících účetních obdobích ve výši min. 200.000.000 Kč zadavatel předem omezil okruh možných uchazečů o veřejnou zakázku a tedy i  soutěž o veřejné finanční prostředky. Nevhodné nastavení kvalifikačních předpokladů, jež bezprostředně nesouvisí s předmětem veřejné zakázky, mohlo od účasti v soutěži odradit uchazeče, kteří nejsou schopni přemrštěnou míru kvalifikačních kritérií splnit, avšak objektivně by byli schopni poskytnout požadované plnění. Naproti tomu rovněž nelze vyloučit, že uchazeč, který nadhodnocené kvalifikační předpoklady splnil jako jediný, nabídl cenu, která je výrazně vyšší, než by byly nabídkové ceny jiných potenciálních uchazečů. Nelze tedy vyloučit, že při širším okruhu možných uchazečů by zadavatel mohl obdržet výhodnější nabídku, než byla jediná podaná a následně vítězná nabídka.

51. Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že úroveň kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona nestanovil v souladu s § 55 odst. 3 písm. c) zákona tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, když k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požadoval doložení celkového ročního obratu za každé z předcházejících 3 účetních období ve výši min. 200.000.000 Kč, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 15.350.000Kč, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem. Pokud by zadavatel dodržel postup stanovený zákonem a minimální úroveň kvalifikačního předpokladu stanovil tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, mohl obdržet nabídky i od dalších dodavatelů, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější.

V. K ULOŽENÍ POKUTY

52. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82 zákona.

53. V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v § 55 odst. 3 písm. c) zákona když v zadávacích podmínkách nevymezil ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady tak, aby odpovídaly druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, a to při stanovení minimální výše požadovaného celkového obratu dodavatele za poslední tři účetní období, čímž současně porušil zásadu zákazu diskriminace v zadávacím řízení, neboť jeho důsledkem bylo omezení soutěžního prostředí,  přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

54. Jelikož zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, aniž by dodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

55. Vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele Úřad uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

56. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

57. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dověděl z podnětu doručeného Úřadu dne 7. 12. 2010. Správní řízení z moci úřední Úřad zahájil dne 7. 2. 2011. K uzavření smlouvy s vybraným uchazečem došlo dne 31. 8. 2009. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

58. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a), c) nebo d) zákona. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle kupní smlouvy uzavřené dne 31. 8. 2009 celkem 16.731.500 Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ve výši 836.575 Kč.

59. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

60. Úřad při stanovení výše pokuty vzal tedy v první řadě v úvahu závažnost správního deliktu, za který ukládá sankci. Požadavek zadavatele na minimální obrat ve výši téměř 13 násobku hodnoty veřejné zakázky nebyl podle Úřadu žádným způsobem odůvodněn a jeho mimořádná výše mohla zúžit okruh potencionálních dodavatelů, kteří by jinak byli schopni předmět veřejné zakázky splnit, a to za výhodnějších podmínek než vybraný uchazeč. Zadavatelem nastavené finanční kvalifikační předpoklady jsou tak ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti veřejné zakázky zjevně nepřiměřené, čímž zadavatel skrytě diskriminoval potencionální uchazeče. Ke skryté diskriminaci se vyslovil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 1 Afs 20/2008 – 165 ze dne 5. 6. 2008. Soud za skrytou formu nepřípustné diskriminace považuje i takový postup, pokud zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových technických kvalifikačních předpokladů, které jsou zjevně nepřiměřené ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v důsledku čehož je zřejmé, že zakázku mohou splnit toliko někteří z dodavatelů (potenciálních uchazečů), jež by jinak byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. Někteří z dodavatelů totiž mají v takovém případě a priori znemožněnu účast v zadávacím řízení, byť by předmět veřejné zakázky mohli realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé ostatní. Tím se znemožňuje dosažení cíle zákona o veřejných zakázkách, tedy zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Je zřejmé, že závěry vyslovené soudem ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům lze stejně vztáhnout i na kvalifikační předpoklady ekonomické a finanční.

61. Zadavatel tedy při zadávání šetřené veřejné zakázky nedodržel jednu ze základních zásad, na nichž zadávací řízení stojí, a to zásadu zákazu diskriminace dodavatelů a tím znemožnil dosažení cíle zákona, tedy zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. S ohledem na výše uvedené Úřad daný správní delikt považuje za závažný.

62. Jde-li o způsob spáchání správního deliktu a okolnosti, za nichž byl spáchán, Úřad po pečlivém posouzení případu konstatuje, že žádnou polehčující ani přitěžující okolnost při určení výše pokuty neshledal.

63. Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález č. Pl. ÚS 3/02, podle něhož jsou nepřípustné takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z výroční zprávy  Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. uvedené na jejích internetových stránkách (www.nemtur.cz) vyplývá, že zadavatel ke dni 31. 12. 2011 hospodařil s dlouhodobým majetkem v hodnotě 206.116.000 Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační a plní zejména preventivní funkci.

64. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť kupní smlouva na realizaci veřejné zakázky byla uzavřena a nápravy již nelze dosáhnout.

65. V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za zjištěné porušení zákona má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k  jednání, které je v souladu se zákonem. Po zvážení všech okolností případu Úřad při stanovení výše uložené pokuty preferoval preventivní charakter sankce a stanovenou výši pokuty při dolní hranici její maximální možné výše, vzhledem k okolnostem případu, posoudil jako dostačující.

66. Vzhledem k tomu, že Úřad při novém projednání věci nezjistil žádné nové skutečnosti, které by mohly odůvodnit změnu pokuty vyměřené v původním rozhodnutí, uložil ji Úřad ve stejné výši. 

67. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

Panochova nemocnice Turnov s.r.o., 28. října 1000, 511 01 Turnov 1

HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz