číslo jednací: VP/S153/03-160

Instance I.
Věc Podpora pro Třinecké železárny
Účastníci
  1. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
  2. Třinecké železárny a.s.
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí přerušeno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 12. 2003
Související rozhodnutí VP/S153/03-160
VP/S153a/03-160
VP/S153b-1/03-160
VP/S153b-2/03-160
VP/S153b-3/03-160
Dokumenty file icon dokument ke stažení 56 KB

Č.j. : VP/S 153/03 -160 V Brně dne 4. prosince 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.11.2003 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 21.11.2003 č.j. 54470/03/6700/1000 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst.1 zákona č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, ve spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 7 odst. 2 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře takto:

Řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro Třinecké železárny, a.s. poskytované v rámci dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu - návrh řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s., se do ukončení konzultací s Komisí Evropských společenství

p ř e r u š u j e.

Odůvodnění :

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 25.11.2003 žádost o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory dle § 6 odst.1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ( dále jen "zákon o veřejné podpoře" ), ve věci poskytnutí veřejné podpory pro Třinecké železárny, a.s. v rámci dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, kterou podalo na základě usnesení vlády České republiky č. 1126, ze dne 12.11.2003, Ministerstvo průmyslu a obchodu dopisem ze dne 21.11.2003, č.j. 54470/03/6700/1000. Účastníky správního řízení VP/S 153/03 - 160, které Úřad zahájil na základě výše uvedené žádosti, jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí.

Dle článku I. bodu 1. usnesení vlády České republiky č. 1126, se realizace opatření uvedených v bodě I./1.a) a I./1.b) uskuteční za podmínky kladného rozhodnutí Úřadu, vydaného po konzultaci s Evropskou komisí. V článku II. bodě 2. se dále ukládá ministru průmyslu a obchodu projednat do 19. prosince 2003, ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, body I./1.a) a I./1.b) tohoto usnesení z hlediska jejich slučitelnosti s pravidly veřejné podpory s Evropskou komisí. Dle § 7 odst. 2 zákona o veřejné podpoře, požádá-li Evropská komise o konzultaci, Úřad takovou konzultaci zahájí a bezodkladně informuje poskytovatele a navrhovatele veřejné podpory.

Evropská komise dne 3.10.2003 prostřednictvím dopisu p. Leopolda Maurera z Generálního ředitelství Rozšíření požádala Úřad, na základě článku 8 odst. 5 Protokolu č. 2 Evropské dohody, o bezodkladné zaslání detailních informací týkajících se poskytování veřejné podpory společnosti Třinecké železárny, a.s.

S ohledem na zmíněný dopis Evropské komise, článek II. bod 2. usnesení vlády č. 1126, v němž je uloženo ministrům průmyslu a obchodu, financí a zahraničí, ve spolupráci s předsedou Úřadu projednat slučitelnost veřejné podpory pro Třinecké železárny, a.s. s Evropskou komisí a zejména s ohledem na článek I. bod 1. tohoto usnesení, který podmiňuje realizaci uvedených transakcí konzultací s Evropskou komisí, přičemž nelze určit celkovou dobu jejich trvání, Úřad správní řízení dle § 7 odst. 2 zákona o veřejné podpoře přerušuje

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejné podpory

Obdrží:

Ministerstvoprůmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Ministerstvo financí České republiky

Letenská 15

118 10 Praha 1

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz