Soutěžní advokacie

Případy

Společenstvo mlynářů a pekařů a Svaz průmyslových mlýnů

ÚOHS vlastním šetřením zjistil indicie na možné porušení zákona ze strany Společenstva mlynářů a pekařů ČR, z.s. a Svazu průmyslových mlýnů České republiky z.s. ÚOHS prováděl šetření ve věci veřejných cenových prohlášení, která prostřednictvím médií učinila uvedená sdružení soutěžitelů, která působí v oblastech mlynářství a pekárenství a představují sdružení významných prvovýrobců a zpracovatelů. Prohlášení těchto sdružení se týkala očekávaného zvyšování cen mouky.  

Úřad v rámci šetření, které ve věci zahájil, obě sdružení vyzval, aby velmi pečlivě zvažovala, jaké informace o své cenové politice nebo o cenách požadovaných členy sdružení budou napříště médiím poskytovat. Úřad zároveň deklaroval, že tuto oblast velmi pečlivě dlouhodobě sleduje a při podezření na protisoutěžní jednání neváhá zakročit. ÚOHS při jednání se sdruženími zdůraznil, že nesmí o cenové hladině dosahované svými členy vůbec informovat, nesmí ji posuzovat a veřejně vyzývat ke změně. I jen nepřímé doporučení či zdánlivě neformální vyjádření představitele sdružení mohou způsobit porušení zákona. Úřad vyzval obě sdružení soutěžitelů ke konkrétním nápravným opatřením vedoucím k tomu, aby se v budoucnu neopakovala veřejná prohlášení, která by mohla mít protisoutěžní charakter a mohla by tak porušovat zákon o ochraně hospodářské soutěže, a k informování členů sdružení o tom, že uvedené jednání je zákonem zakázané a má protisoutěžní povahu, kdy do médií lze napříště uvádět jen neadresná (objektivní) sdělení, jejichž cílem není vyloučení konkurenčního chování určitého okruhu soutěžitelů.

Obě sdružení soutěžitelů se zmíněnými nápravnými opatřeními souhlasila a neprodleně je přijala a uskutečnila. Úřad se rozhodl v obou případech nezahajovat správní řízení, a to s ohledem na povahu posuzovaného jednání a rovněž z důvodu zohlednění ochoty a snahy obou sdružení soutěžitelů rychle přijmout nápravná opatření vedoucí k obnově soutěže v dotčené oblasti. Tento postup vedl v tomto případě k rychlejšímu a jistějšímu dosažení účelu soutěžní politiky, kterým je ochrana, ale zároveň i obnova soutěžních podmínek na trhu.

Sdružení pohřebnictví

Úřad při výkonu dozorové činnosti zjistil, že na webových stránkách Sdružení pohřebnictví v ČR, z.s., se nachází dokument s názvem „Kodex cti“, jehož obsah omezoval způsob a rozsah reklamní propagace členů tohoto sdružení, přičemž pravidla stanovena v Kodexu omezovala jeho členy nad rámec aktuální zákonné úpravy regulace reklamy. Omezení reklamní propagace je dle Úřadu způsobilé narušit soutěž, neboť propagace služeb je klíčovou při fungování na konkurenčním trhu.

Úřad tedy vyzval Sdružení pohřebnictví k sistaci a odstranění daných ustanovení z Kodexu, k čemuž toto sdružení přistoupilo a daný Kodex byl stažen z webových stránek.

Asociace public relations z.s. (APRA)

Úřad při výkonu své činnosti zjistil, že jedna z PR agentur při vyjednáváních s klienty o cenách odkazuje na ceník zveřejněný na stránkách APRA. Tento ceník (udávající průměrné hodinové sazby za rok 2018 a 2019) je doplněn textem stanovujícím pravidla/zásady cenotvorby, a (nejen) ve svém souhrnu tak představuje určitý návod k určení odměny za PR služby. Ze strany cca 20 % členů APRA bylo dále Úřadu k jeho dotazu sděleno, že tito členové informace na webových stránkách APRA vnímají jako ceník a při své cenotvorbě a jednáních s klienty jej využívají.

Úřad dlouhodobě prosazuje, že sdružení soutěžitelů by neměla v žádném případě vydávat, a to ani ve formě nezávazných doporučení, jakékoli ceníky či kalkulační vzorce cen služeb a zboží dodávaných na trh svými členy. Každé zveřejnění ceníku (byť tvořeného minulostními cenami) či stanovení cenového vzorce lze považovat za potenciální porušení soutěžních pravidel, neboť může vést ke sjednocení cen na trhu a/nebo k vyloučení nejistoty vzájemných konkurentů o jejich cenové strategii.

Úřad v rámci šetření pozval zástupce spolku APRA na ústní jednání, na němž je seznámil s podstatou možného rozporu zveřejnění ceníku se soutěžním právem. Současně Úřad spolek APRA vyzval ke stažení ceníku včetně doprovodného textu z webových stránek a k informování svých členů o šetření vedeném Úřadem i o jeho stanovisku. Spolek APRA se zmíněnými nápravnými opatřeními souhlasil a neprodleně je přijal a uskutečnil. Úřad rovněž spolku APRA nabídl v případě nejasností možnost konzultace soutěžně-právních aspektů jeho jednání tak, aby se spolek do budoucna vyhnul případnému dalšímu potenciálně protisoutěžnímu jednání.

Asociace autoškol

Úřad vlastním šetřením zjistil indicie možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže Asociací autoškol České republiky, z.s. Možným soutěžním problémem byla veřejná cenová prohlášení této asociace, která se týkala stanovování a komentování vývoje cen služeb poskytovaných autoškolami.

Úřad v rámci šetření vyzval Asociaci autoškol k učinění konkrétních nápravných opatření vedoucích k tomu, aby se v budoucnu neopakovala podobná veřejná prohlášení, která by mohla mít protisoutěžní charakter a porušovala zákon o ochraně hospodářské soutěže. Úřad vyzval asociaci také k informování členů o tom, že předmětné jednání je zákonem zakázané a má protisoutěžní povahu. Budoucí prohlášení členů do médií mají být neadresná (objektivní), aby výsledkem nebylo porušení zákona. Asociace má dále informovat své členy, že sdělení o předpokládaném vývoji ceny je oprávněn činit samostatně každý soutěžitel v rámci zamýšlené individuální strategie, nikoli Asociace prostřednictvím vyjádření svých zástupců. Zveřejňování soutěžně „citlivých“ informací nesmí být činěno prostřednictvím sdružení konkurentů. Orgány Asociace autoškol stanovisko Úřadu projednaly a poskytly Úřadu záruky, že k soutěžně problematickému jednání již nebude napříště docházet.

VETCENTRUM Duchek

Úřad obdržel stížnost na možné protisoutěžní jednání společnosti VETCENTRUM Duchek s.r.o., provozující internetový obchod a velkoobchod Rebel Dog, které spočívalo v uzavírání vertikálních dohod o určování cen pro další prodej. Úřad zjistil, že společnost VETCENTRUM Duchek zavazovala své odběratele prodávat pouze konečným spotřebitelům a vyžadovala jejich akceptaci jí určovaných doporučených maloobchodních cen.

V rámci předběžného šetření podnětu, ve kterém Úřad oslovil vybrané prodejce, však neobjektivizoval, že by případné zakázané dohody byly plněny. V průběhu šetření Úřad rovněž zjistil, že došlo k rozdělení společnosti VETCENTRUM Duchek a veškeré aktivity spojené s internetovým obchodem a velkoobchodem Rebel Dog přešly na nového provozovatele, kterým se stala společnost Rebel Dog, s. r. o. S tímto rozdělením došlo ke změně obchodních podmínek, které již žádná protisoutěžní ustanovení neobsahovaly. Jinými slovy, společnost Rebel Dog sama iniciativně upravila podmínky distribuce a dalšího prodeje svého zboží a odstranila veškeré potenciálně protisoutěžní ustanovení ještě před prvním vyšetřovacím krokem Úřadu vůči ní samotné.

Pro odstranění veškerých obav Úřadu, především, že by závazky obsažené v dříve platných a účinných obchodních podmínkách mohly být stále v povědomí odběratelů, navrhla společnost Rebel Dog Úřadu opatření spočívající v explicitním informování svých odběratelů o neplatnosti těchto závazků a o skutečnosti, že společnost Rebel Dog nebude dodržování těchto závazků vynucovat ani jakkoli kontrolovat a obchodní politika jejích odběratelů bude ponechána plně v jejich diskreci. Splnění takto navržených opatření společnost Rebel Dog následně Úřadu doložila.

Úřad tento případ vyhodnotil za vhodný pro využití alternativního řešení soutěžních problémů, tzv. soutěžní advokacii. Společnost Rebel Dog totiž splňovala všechny nezbytné podmínky pro její aplikaci, tj. nevýznamný tržní podíl, vytýkané dohody nebyly plněny a jejich dodržování nebylo vymáháno a současně došlo k odstranění potenciálně závadného stavu před prvotním zásahem Úřadu.

Volvo Group Czech Republic

Úřad zastavil správní řízení vedené se společností Volvo Group Czech Republic, s.r.o. ve věci možného zneužití dominantního postavení poté, co se účastník řízení zavázal, že upraví výši slev poskytovanou nezávislým opravcům na odběr originálních náhradních dílů na vozidla Renault Trucks pro účely oprav a údržby.

Výše slev, kterou účastník řízení nastavil některým nezávislým opravcům, zejména těm, kteří do konce roku 2014 působili jako jeho autorizovaní partneři, vzbuzovala dle předběžných zjištění Úřadu obavy z toho, že v důsledku tohoto kroku mohla být snížena konkurenceschopnost těchto nezávislých opravců a mohla tak být omezena jejich činnost. Účastník řízení s Úřadem během správního řízení spolupracoval a následně navrhl závazky k odstranění obav Úřadu a efektivnímu řešení vzniklé situace. Úřad dospěl k závěru, že navržené závazky jsou dostatečné, neboť vedou ke zlepšení konkurenceschopnosti nezávislých opravců na trhu, a správní řízení zastavil.

Česká pošta

Smlouvy České pošty s podavateli poštovních zásilek obsahovaly ustanovení o informační povinnosti podavatelů o tom, že zásilka byla prvotně podána u jiného provozovatele poštovních služeb. Nesplnění této informační povinnosti pak bylo sankcionováno smluvní pokutou za každý den prodlení a současně smluvní pokutou za každou zásilku, jíž se nesplnění povinnosti týkalo. Podle Úřadu by však taková plošná forma ochrany ze strany dominantního subjektu mohla znamenat naplnění skutkové podstaty zneužití dominantního postavení.

Účastník řízení s Úřadem od začátku správního řízení spolupracoval a následně navrhl závazky ve prospěch obnovy účinné hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu. Úřad navržené závazky spočívající zejména v razantním snížení smluvních sankcí ve smlouvách s podateli poštovních zásilek na 100 Kč za každou zásilku, u níž nebyla splněna informační povinnost, shledal dostatečnými a správní řízení zastavil.

 

Oznámení o alternativním řešení některých soutěžních problémů

 

cs | en