Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých soutěžních problémů a odložení věci

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zásadním způsobem novelizoval své oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů a včlenil do něj nové ustanovení § 21 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle něhož nemusí zahajovat správní řízení, pokud na jeho vedení není veřejný zájem. Alternativní řešení soutěžních problémů je souborem nástrojů, které v různých fázích vyšetřování případu umožňují rychlejší odstranění soutěžního problému a napravení závadného stavu na trhu.

Některé soutěžní problémy může Úřad řešit i bez zahájení správního řízení, pokud se dotčení soutěžitelé zavážou změnit své jednání na trhu. K uvedenému alternativnímu řešení bude Úřad přistupovat v případech, kdy škodlivé účinky předmětného jednání jsou omezené nebo kdy lze očekávat, že nedojde-li k urychlenému odstranění soutěžního problému, bude se jejich rozsah významně zvyšovat a soutěžitel přitom může učinit opatření, která povedou k rychlému odstranění soutěžního problému a obnovení účinné hospodářské soutěže. Předpokladem je také to, že k závěru o podezření na porušení zákona nebude třeba provádět rozsáhlé šetření. Úřad v oznámení specifikuje, u kterých druhů protisoutěžního jednání lze tímto způsobem odstranit soutěžní problém a jakým způsobem bude probíhat jednání s dotčenými soutěžiteli.

Ani zahájené správní řízení nemusí být nutně ukončeno sankčním rozhodnutím. Účastníci řízení mají možnost navrhnout Úřadu závazky, jejichž realizací dojde k obnovení účinné hospodářské soutěže. Další část oznámení proto specifikuje, jak je možno o závazcích jednat a za jakých podmínek ÚOHS navržené závazky přijme a vydá o nich rozhodnutí. Úřadu musí navržené závazky shledat jako dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu na trhu. Rozhodnutí o závazcích přitom nelze přijmout, pokud jednání soutěžitelů, které je předmětem výhrad Úřadu, mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

 

Oznámení o alternativním řešení některých soutěžních problémů Oznámení o alternativním řešení některých soutěžních problémů 525 KB

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz