Rozhodnutí: S430/2012/VZ-19403/2012/512/MVy

Instance I.
Věc Dodání služeb projektu Směr – práce
Účastníci
  1. Úřad práce České republiky
  2. OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s.
  3. Počítačová služba s.r.o.
  4. S - COMP Centre CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 119 odst. 2 zák. 137/2006 Sb. - náklady řízení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 1. 11. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 263 KB

Č. j.: ÚOHS-S430/2012/VZ-19403/2012/512/MVy

Brno 16. října 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20.7.2012 na návrh ze dne 19.7.2012, jehož účastníky jsou:

·  zadavatel – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2 – Nové Město, jejímž jménem jedná JUDr. Jiří Kubeša, generální ředitel,

·  navrhovatel – společnosti

o  OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s., IČ 60197340, se sídlem Vinohradská 2029/124,
130 00 Praha 3, za niž jedná JUDr. Jaroslav Kostohryz, předseda představenstva,

o  Počítačová služba s.r.o., IČ 25884735, se sídlem Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc, za niž jedná Ing. Leopold Podmolík, jednatel,

které uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky a které jsou ve správním řízení dále zastoupeny JUDr. Ivanou Psůtkovou, advokátkou, zapsanou u ČAK pod ev. č. 7443, se sídlem Slavíkova 1510/19, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,

·  vybraný uchazeč – S - COMP Centre CZ s.r.o., IČ 26170621, se sídlem Ohradní 59,
147 00 Praha 4, za niž jedná Ing. Zdeněk Sünderhauf, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Dodání služeb projektu Směr – práce“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 10.1.2012 a bylo uveřejněno dne 10.1.2012 pod ev. č. 205219 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 10.1.2012 a bylo uveřejněno dne 21.1.2012 pod. ev. č. 2012/S 14-022507,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2 – nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v zadávací dokumentaci neuvedl, že vyloučí toho uchazeče, který předloží alespoň jedno nesouhlasné/nepravdivé prohlášení o partnerství zaměstnavatele, a zároveň nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 citovaného zákona v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když při posouzení nabídek uchazečů v rámci dílčího hodnotícího kritéria Počet předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele, nedodržel zásadu transparentnosti tím, že se rozhodl prověřit pravdivost vybraných prohlášení o partnerství zaměstnavatele, a to na základě vlastní metodiky, kterou stanovil 5% vzorek předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele u nabídek jednotlivých uchazečů, která budou prověřena, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší:

·  všechny úkony zadavatele související s posouzením a hodnocením nabídek, které jsou zaznamenány v protokolu o čtvrtém jednání hodnotící komise ze dne 5.4.2012, protokolu o pátém jednání hodnotící komise ze dne 18.5.2012 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.5.2012,

·  rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 25.5.2012,

·  rozhodnutí o vyloučení navrhovatele – OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s., IČ 60197340, se sídlem Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha 3, a Počítačová služba s.r.o., IČ 25884735, se sídlem Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc – ze dne 25.5.2012, z účasti v zadávacím řízení,

·  rozhodnutí o vyloučení uchazeče – Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., IČ 25289667, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 101 00 Praha 10 – Vršovice – ze dne 25.5.2012, z účasti v zadávacím řízení.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1,
128 01 Praha 2 – ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Odůvodnění

I.  PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1.  Zadavatel – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2 – Nové Město, jejímž jménem jedná JUDr. Jiří Kubeša, generální ředitel (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku „Dodání služeb projektu Směr - práce“, zadávanou formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 10.1.2012 a bylo uveřejněno dne 10.1.2012 pod ev. č. 205219 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 10.1.2012 a bylo uveřejněno dne 21.1.2012 pod. ev. č. 2012/S 14-022507, (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Předmětem plnění veřejné zakázky podle bodu 2 zadávací dokumentace je nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu, případně zvýšení jeho zaměstnatelnosti, přičemž dosažení tohoto cíle musí být podpořeno:

o  zdůrazněním individuálního přístupu ke klientům projektu poskytováním individuální podpory a poradenstvím při hledání zaměstnání,

o  zvýšením všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti klientů projektu s důrazem na informační a komunikační technologie,

o  monitorováním skutečné poptávky po profesích a dalších profesních požadavcích zaměstnavatelů a ve vazbě na to poskytovat rekvalifikační kurzy a další vzdělávání a tím získat důvěru zaměstnavatelů ve výstupy projektu Směr - práce.

3.  Základním hodnotícím kritériem je podle bodu 11 zadávací dokumentace ekonomická výhodnost nabídky podle § 78 odst. 1 písm. a) zákona s následujícími dílčími hodnotícími kritérii:

o  výše nabídkové ceny včetně DPH (50 %),

o  metodika Úvodního modulu a Minima pro život (30 %),

o  počet předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele (20 %).

4.  Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, tedy do 28.2.2012 do 12:00, obdržel zadavatel nabídky čtyř uchazečů, přičemž všechny prošly kontrolou úplnosti. Z protokolu o čtvrtém jednání hodnotící komise ze dne 5.4.2012 vyplývá, že kvalifikaci v požadovaném rozsahu splnili všichni uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku, přičemž zároveň byli tito informováni, že hodnotící komise prověří Prohlášení o partnerství zaměstnavatele (dále jen „Prohlášení“), a to přímým dotazováním 5% vzorku jednotlivými uchazeči předložených Prohlášení. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.5.2012 (dále jen „Zpráva“) vyplývá, že hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče Republikové centrum vzdělávání , s.r.o., IČ 25289667, Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 – Vršovice (dále jen „Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.“), a uchazeče OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s., IČ 60197340, Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha 3, a Počítačová služba s.r.o., IČ 25884735, se sídlem Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc (dále jen „OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s. a Počítačová služba s.r.o“), a to z důvodu negativních vyjádření některých prověřovaných partnerů uvedených v Prohlášeních těchto uchazečů. Dne 25.5.2012 rozhodl zadavatel o vyloučení navrhovatele a uchazeče Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., přičemž současně rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče S - COMP Centre CZ s.r.o., IČ 26170621, se sídlem Ohradní 59, 140 00 Praha 4.

5.  Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s. a Počítačová služba s.r.o a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které uchazeč OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s. a Počítačová služba s.r.o obdržel dne 14.6.2012, podal výše jmenovaný uchazeč v zákonem stanovené lhůtě dne 28.6.2012 námitky, které zadavatel obdržel dne 29.6.2012.

6.  Zadavatel přípisem ze dne 9.7.2012 námitkám uchazeče OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s. a Počítačová služba s.r.o nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo tomuto uchazeči doručeno dne 10.7.2012.

7.  Vzhledem k tomu, že uchazeč – OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s., IČ 60197340, se sídlem Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha 3, za niž jedná JUDr. Jaroslav Kostohryz, předseda představenstva, a Počítačová služba s.r.o., IČ 25884735, se sídlem Stupkova 413/1a,
779 00 Olomouc, za niž jedná Ing. Leopold Podmolík, jednatel, které uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky a které jsou ve správním řízení dále zastoupeny JUDr. Ivanou Psůtkovou, advokátkou, zapsanou u ČAK pod ev. č. 7443, se sídlem Slavíkova 1510/19, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „navrhovatel“) – nepovažoval jednání zadavatele za učiněné v souladu se zákonem, podal v zákonem stanovené lhůtě přípisem ze dne 19.7.2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, konkrétně návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, jehož součástí byl i návrh na vydání předběžného opatření, u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II.  OBSAH NÁVRHU

8.  V úvodu svého návrhu navrhovatel odkazuje na námitky ze dne 28.6.2012, přičemž uvádí, že nesouhlasí se závěry zadavatele, kterými odůvodňuje své zamítavé rozhodnutí o námitkách a je přesvědčený, že jde pouze o snahu zadavatele cíleně vyloučit z účasti v zadávacím řízení uchazeče, který pravděpodobně předložil nejvhodnější nabídku.

9.  Navrhovatel je přesvědčen o tom, že zadavatel postupoval v rozporu s § 76 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 zákona, který spatřuje zejména v postupu hodnotící komise a potom zadavatele při ověřování Prohlášení.

10.  Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel požadoval v rámci splnění dílčího hodnotícího kritéria počtu Prohlášení mimo jiné požadavek na předložení Prohlášení v rozmezí od 0 do 800 kusů. Předložení vyššího počtu Prohlášení, než stanovené maximum, může zadavatel akceptovat (a takový návrh bude závazný), avšak hodnocen bude pouze v maximální přípustné hodnotě 800 kusů. Nabídka s nejvyšším počtem předložených Prohlášení obdrží 100 bodů.

11.  Navrhovatel je toho názoru, že hodnotící komise postupovala v rozporu s § 76 zákona, když vyřadila nabídku navrhovatele pro údajnou „nevěrohodnost“ některých Prohlášení. Navrhovatel předložil 915 kusů Prohlášení a z toho důvodu je přesvědčen, že splnil požadavek zadavatele na předložení 0 až 800 Prohlášení.

12.  Podle navrhovatele je předmětem hodnocení „počet“ Prohlášení, nikoliv jejich obsah, věcná či formální správnost. Pokud se tedy hodnotící komise rozhodla obsahovou stránku Prohlášení ověřovat, měla podle názoru navrhovatele provést kontrolu všech Prohlášení v nabídkách všech uchazečů, a ta Prohlášení, která nesplňovala požadavky ve smyslu přílohy č. 6 zadávací dokumentace, měla být vyřazena jako neuznaná, resp. neměla být započítána do celkového počtu pro hodnocení. Tomuto závěru podle navrhovatele odpovídá formulace použitá hodnotící komisí, která uvedla ve Zprávě text: „Počet předložených (resp. uznaných) prohlášení o partnerství zaměstnavatele“. Navrhovatel se tedy domnívá, že hodnotící komise neprovedla kontrolu všech Prohlášení, které byly doloženy v nabídkách jednotlivých uchazečů. Hodnotící komise nedodržela zadavatelem stanovený postup při posuzování a hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu Počet předložených Prohlášení, protože neprovedla kontrolu všech Prohlášení tak, aby mohla konstatovat „počet předložených (resp. uznaných) prohlášení o partnerství zaměstnavatele“. Navrhovatel proto považuje postup hodnotící komise při posuzování nabídek za netransparentní a nepřezkoumatelný.

13.  Navrhovatel dále uvádí, že i kdyby připustil, že Prohlášení mají váhu např. technických kvalifikačních předpokladů (což navrhovatel nečiní a odmítá), lze postup hodnotící komise přirovnat k situaci, kdy je uchazeč povinen předložit v nabídce 8 realizovaných významných zakázek určité hodnoty (referencí) a uchazeč v nabídce předloží těchto referencí 10. Následně by hodnotící komise vyřadila nabídku, protože by jedna z referencí nesplňovala zadávací podmínky, přestože zbylých 9 referencí ano, a to i přesto, že bylo požadováno toliko 8 referencí.

14.  Navrhovatel ve svém podání dále poukazuje na nezákonnost postupu hodnotící komise při prověřování „věrohodnosti“ Prohlášení. Hodnotící komise zvolila metodu prověření tak, že prověří pouze statistický vzorek Prohlášení. Hodnotící komise je povinna postupovat při posouzení a hodnocení nabídek tak, jak stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách. Takový postup hodnotící komise však zadavatel podle navrhovatele neumožnil. Naopak číselně vyjádřitelné kritérium určovalo hodnotící komisi povinnost provést kontrolu všech Prohlášení. Vzhledem k uvedenému nelze akceptovat tvrzení uvedené v rozhodnutí o zamítnutí námitek, kdy zadavatel uvádí: „Proces posouzení nabídek byl proveden striktně podle pravidel obsažených v zadávací dokumentaci a ZVZ“. Jak je výše uvedeno, zadávací podmínky neobsahují žádná pravidla, která by stanovila metodu postupu hodnotící komise při prověřování Prohlášení předložených uchazeči v nabídce do veřejné zakázky. Pokud zadavatel považuje Prohlášení za dokument zásadní povahy, nemohl provést kontrolu tohoto zásadního dokumentu pouze u statistického vzorku. V této souvislosti nelze ani vyloučit, že nabídky nevyřazených uchazečů mohou obsahovat nerelevantní Prohlášení. Navrhovatel připomíná, že obsahem hodnotícího kritéria Počet předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele byl počet řádných – uznaných Prohlášení, a tedy součet Prohlášení, která vyhověla zadávacím podmínkám.

15.  Navrhovatel v návrhu dále upozorňuje na skutečnost, že způsob posuzování věrohodnosti Prohlášení nebyl zadavatelem v zadávací dokumentaci popsán. Zadávací dokumentace tedy neobsahovala metodu posouzení věrohodnosti Prohlášení na základě prověření pouze statistického vzorku Prohlášení, ani způsob jeho stanovení. Způsob výběru statistického vzorku není popsán ani ve Zprávě, ve které se bez dalšího uvádí: „rozhodl se zadavatel prověřit věrohodnost těchto Prohlášení, a to tak, že oslovil stanovený vzorek partnerů, jejichž Prohlášení uchazeč předložil jako součást nabídky.“ Obdobným, netransparentním a nevěrohodným způsobem se podle navrhovatele zadavatel vypořádal i ohledně námitky navrhovatele týkající se této věci, když v odůvodnění svého rozhodnutí o námitkách uvedl: „Zadavatel oslovil doporučeným dopisem předem určený (a nutno zdůraznit, že u všech uchazečů stejným vzorcem vypočtený) vzorek partnerů, které požádal o potvrzení vydaného Prohlášení.“ Absence stanovení způsobu metody prověření Prohlášení a zvolení metody statistického výběru, do které vstoupil minimálně prvek náhody nebo štěstí, pak vede navrhovatele k závěru o netransparentnosti a nevěrohodnosti postupu hodnotící komise při posuzování a hodnocení nabídek.

16.  Navrhovatel se dále domnívá, že i samotné prověření statistického vzorku provedl zadavatel zcela netransparentně, když oslovil blíže neurčený a neidentifikovaný počet zaměstnavatelů, kteří Prohlášení vydali s tím, že potvrzení o vydání Prohlášení požadoval pouze formou elektronické pošty, přičemž k dotazujícímu dopisu nepřipojil kopii zaměstnavatelem vydaného Prohlášení, navrhovatel má v této souvislosti za prokázané, což současně doložil ve svých námitkách originálem písemného vysvětlení osloveného zaměstnavatele, že partner Geodetická kancelář Kolín, s.r.o. Prohlášení řádně vydal, ač rozhodnutí o vyloučení navrhovatele vychází ze zcela opačného tvrzení, z čehož vyplývá, že hodnotící komise při posuzování nabídky navrhovatele nevycházela z objektivně zjištěného skutkového stavu, což vedlo k nesprávným závěrům hodnotící komise.

17.  Ve svém návrhu navrhovatel dále zpochybňuje i samotnou relevanci odpovědí, která podle navrhovatele nemá oporu v zákoně, a to ani podle § 59 odst. 4 zákona pro ověřování kvalifikace ani podle § 76 odst. 3 zákona pro vysvětlení nejasností v nabídce.

18.  Podle navrhovatele dále nelze akceptovat názor zadavatele, že „nesoulad byť jediného Prohlášení o partnerství činí nabídku navrhovatele nevyhovující pro nesoulad se zadávacími podmínkami“. Pokud by navrhovatel přijal popsaný názor zadavatele, nastala by absurdní situace, kdy ekonomicky výhodnější by byla nabídka uchazeče, která nebude obsahovat žádné Prohlášení (požadavek na 0 až 800 Prohlášení), než nabídka, která obsahuje 1000 Prohlášení, ale jedno z těchto Prohlášení nebude podle zadavatele vyhovující. Navrhovatel je toho názoru, že popsaná argumentace zadavatele odporuje smyslu a účelu dílčího hodnotícího kritéria počtu předložených Prohlášení a tím i cíli veřejné zakázky.

19.  Navrhovatel ve svém návrhu rovněž brojí proti Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to z toho důvodu, že Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky není zpracováno v souladu s § 81 odst. 4 písm. b) zákona, protože neobsahuje výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek. Vzhledem k tomu, že nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, je zadavatel podle navrhovatele povinen v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvést výsledek hodnocení právě podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií. Navíc k Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dospěl zadavatel na základě nezákonného postupu hodnotící komise.

20.  Navrhovatel dále uvádí, že využil svého práva nahlížet u zadavatele do Zprávy. Na základě seznámení se s jejím obsahem, je navrhovatel toho názoru, že tabulky, které jsou přílohou Zprávy a na které zadavatel ve svém rozhodnutí o zamítnutí námitek odkazuje, neobsahují žádný slovní popis daného hodnocení. Z toho vyplývá, že z vypracované Zprávy není zřejmý popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním výběru nejvhodnější nabídky a stanoveného pořadí uchazečů. Takto vypracovaná Zpráva podle navrhovatele neobsahuje údaje, z nichž by vyplývalo, které konkrétní skutečnosti obsažené v nabídkách uchazečů rozhodly o výši přidělených bodů a jejich pořadí, přičemž takto provedený výběr nedokládá, že zadavatel rozhodl o přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka byla nejvhodnější.

21.  Závěrem svého podání navrhovatel navrhuje, aby Úřad svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti na předmětné veřejné zakázce, zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zároveň vydal předběžné opatření, kterým by zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem v předmětném zadávacím řízení, a to až do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

III.  PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

22.  Úřad obdržel návrh dne 20.7.2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh téhož dne.

23.  Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč – S - COMP Centre CZ s.r.o., IČ 26170621, se sídlem Ohradní 59,
147 00 Praha 4, za niž jedná Ing. Zdeněk Sünderhauf, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“).

24.  Dne 27.7.2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu.

25.  Úvodem svého vyjádření zadavatel uvádí, že postupoval po celou dobu zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem a hodnotící komise postupovala v souladu s § 76 odst. 1 zákona.

26.  Zadavatel dále uvádí, že hodnotící komise se na svém čtvrtém jednání dne 5.4.2012 rozhodla prověřit předložení Prohlášení jednotlivých uchazečů, která měla být vypracována podle přílohy č. 6 zadávací dokumentace a v souladu s bodem 11 zadávací dokumentace měla být podepsána takovými subjekty, které mohou být potenciálními zaměstnavateli účastníků projektu Směr – práce.

27.  Prověřování Prohlášení probíhalo podle zadavatele ve dvou fázích. První fáze prověřování byla provedena prostřednictvím veřejně přístupných rejstříků (ARES, obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání), a to k ověření existence uvedených partnerů. Toto prověřování proběhlo podle zadavatele u všech Prohlášení naprosto stejným způsobem s tím, že drobné překlepy a chyby byly tolerovány bez žádosti o vysvětlení.

28.  Hodnotící komise se dále podle vyjádření zadavatele shodla na metodice prověření hodnověrnosti Prohlášení přímo u partnerů. Z důvodu ekonomické efektivnosti se podle zadavatele hodnotící komise shodla, že prověří 5% vzorek předložených Prohlášení jednotlivých uchazečů, přičemž zadavatel dodává, že tento vzorek byl stejný u všech uchazečů. Hodnotící komise se dále shodla na obsahu výzvy, která byla jednotlivým partnerům vybraným podle příslušného vzorce zaslána. K tomuto zadavatel dále uvádí, že je plně v kompetenci hodnotící komise, aby provedla veškeré úkony, které jsou jí zákonem a zadavatelem svěřeny a zároveň dbát na dodržování § 6 zákona a postupovat podle zadávacích podmínek. V příslušných dokumentech jsou podle zadavatele veškeré kroky hodnotící komise odůvodněny. Z důvodu ekonomické úspory na strany partnerů byli tito hodnotící komisí požádáni, aby odpověď na výše uvedenou výzvu zaslali formou elektronické pošty, která s sebou podle zadavatele nenese žádné přímé finanční náklady a umožňuje rychlejší získání odpovědi.

29.  Podle tvrzení zadavatele hodnotící komise velmi pečlivě vyhodnotila všechny přijaté odpovědi související s ověřením vzorku Prohlášení partnerů, přičemž u zamítavých odpovědí hodnotící komise partnery znovu oslovila, zdali tato Prohlášení opravdu nevydali. Z prověřování pak podle zadavatele vyplynuly tyto závěry:

o  nabídka uchazeče Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., neodpovídá požadavkům zadavatele, když bylo partnerem MUDr. Pavlem Krupičkou popřeno, že by předložené prohlášení vydal a že by podpis uvedený v tomto dokumentu byl jeho podpisem,

o  nabídka navrhovatele neodpovídá požadavkům zadavatele, když:

§  partner Geodetická kancelář Kolín, s.r.o., zastoupený jednatelkou Hanou Prachařovou uvedl, že dané Prohlášení nevydal a že konsorcium navrhovatele nezná,

§  partner Kamil Kukal na dotaz zadavatele uvedl, že jim ze strany navrhovatele bylo vysvětleno, že se jedná pouze o průzkum počtu zaměstnanců v jejich firmě a následného rozšíření firmy, přičemž se dále odmítl projektu účastnit,

§  partner IPSAL C. R. s.r.o. uvedl, že Prohlášení bylo od jejich společnosti získáno prostřednictvím pracovnice ve skladu s tvrzením, že se jedná o průzkum, se kterým jsou kontaktovány všechny firmy, i přes to, že tato pracovnice partnera několikrát navrhovatele upozornila, že je pouhým zaměstnancem, ale nakonec po naléhání navrhovatele Prohlášení podepsala. Z tohoto důvodu se partner necítí být tímto Prohlášením vázán a považuje ho za neplatné.

30.  Zadavatel dále ve svém vyjádření uvádí, že se hodnotící komise dotázala všech uchazečů k vysvětlení, jakým způsobem byla jimi předložená Prohlášení získávána a jakým způsobem předpokládá zapojení partnerů do projektu. K tomuto navrhovatel uvedl, že klíčem k získávání Prohlášení byla intenzivní komunikace se zaměstnavateli – potenciálními partnery projektu. K získávání Prohlášení vytvořil navrhovatel podle svého tvrzení závazné pracovní postupy k prezentaci partnerství jednotlivým zaměstnavatelům. Navrhovatel podle zadavatele dále uvádí, že jednotlivá Prohlášení byla z 80 % získána na základě rozhovoru zaměstnance navrhovatele se statutárním zástupcem partnera, který Prohlášení podepsal. U 20 % zaměstnavatelů byla zvolena forma telefonického oslovení a následného doručení podepsaného partnerství poštou. Druhá z metod byla podle navrhovatele provedena u partnerů, které navrhovatel využil již v předchozích projektech.

31.  Výše uvedené vyjádření navrhovatele je podle zadavatele v přímém rozporu se stanovisky, která zadavatel obdržel v rámci prověřování Prohlášení partnerů. Zamítavá vyjádření navrhovatel podle zadavatele, s výjimkou Geodetické kanceláře Kolín s.r.o., nijak nerozporoval. Zadavatel tedy svoje rozhodnutí o nevyhovění námitkám zdůvodnil podobným způsobem jako při odůvodnění samotného vyloučení uchazeče, a to z důvodu, že sám navrhovatel ve svých námitkách žádné nové argumenty, na základě kterých by mohl zadavatel změnit své rozhodnutí, neuvádí.

32.  Zadavatel dále nesouhlasí s argumentem navrhovatele, podle kterého zadavatel nemá právo prověřit předložená Prohlášení. Tato Prohlášení jsou podle zadavatele důležitým dokumentem k plnění veřejné zakázky a vzhledem k tomu, že Prohlášení byla součástí hodnotících kritérií, měla také přímý vliv na ekonomickou výhodnost nabídky. Uchazeči si podle zadavatele musí být vědomi možnosti zadavatele přezkoumat předložené dokumenty a z tohoto důvodu považuje svůj postup, resp. postup hodnotící komise za zcela legitimní a v souladu se zákonem.

33.  Navrhovatel nese podle zadavatele veškerou odpovědnost za obsah své nabídky, přičemž v předmětné veřejné zakázce předložil Prohlášení, která nesplňovala požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Zadavatel se tedy domnívá, že pochybení navrhovatele, který mylně informoval partnery o účelu těchto Prohlášení, případně nedodržel právní formu a nezajistil podpis Prohlášení osobou oprávněnou jednat za partnera, byla natolik závažná, že nabídka vybraného uchazeče musela být vyřazena, a to z důvodu nesouladu těchto dokumentů se zadávacími podmínkami.

34.  Nabídka navrhovatele navíc podle argumentace zadavatele nesplňovala prohlášení uvedené na krycím listě nabídky, ve kterém navrhovatel výslovně prohlásil, že „se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.“ Zadavatel tedy nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že nemohl posoudit relevanci předložených prohlášení, potažmo celého projektu financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie.

35.  K argumentu navrhovatele, že „nelze vyloučit (lze s vysokou pravděpodobností tvrdit), nabídka vyloučeného navrhovatele mohla být hodnotící komisí označena jako nejvýhodnější“, zadavatel uvádí, že povinnost vyloučit navrhovatele z předmětného zadávacího řízení nastala zadavateli již ve fázi posuzování nabídek, a proto nabídka navrhovatele nebyla ani nemohla být hodnotící komisí dále hodnocena. Z tohoto důvodu považuje zadavatel argumentaci navrhovatele za bezpředmětnou.

36.  Závěrem zadavatel uvádí, že považuje návrh navrhovatele za zcela účelový, podaný ve snaze zabránit zadavateli v uzavření smlouvy s řádně vybraným uchazečem, a proto navrhuje, aby Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 4 písm. a) zákona a zároveň, aby zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření.

37.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 1.8.2012 č. j. ÚOHS-S430/2012/VZ-14105/2012/520/MVy. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad téhož dne usnesení č. j. ÚOHS-S430/2012/VZ-14117/2012/520/MVy, v němž určil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

38.  Po předběžném posouzení případu Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S430/2012/VZ-14821/2012/520/MVy ze dne 8.8.2012 o předběžném opatření zadavateli podle § 117
odst. 1 zákona zakázal uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

IV.  STANOVISKO NAVRHOVATELE K VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

39.  Navrhovatel se k vyjádření zadavatele ze dne 27.7.2012 vyjádřil přípisem ze dne 16.8.2012, který Úřad obdržel dne 20.8.2012. Úvodem svého vyjádření navrhovatel uvádí, že argumentace zadavatele obsažená v jeho vyjádření k návrhu neobsahuje žádné nové skutečnosti, které by mohly zpochybnit důvodnost podaného návrhu.

40.  Navrhovatel dále ve svém vyjádření uvádí, že v průběhu posledních tří let se jednalo již o třetí soutěž u stejného zadavatele, které se navrhovatel zúčastnil, ve kterém se v rámci hodnotících kritérií mimo jiné hodnotilo také kritérium „Počet předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele.“ V žádné z těchto soutěží však zadavatel podle navrhovatele nepostupoval při posuzování nabídek tak, že by vyřadil některého uchazeče z důvodu nesouladu byť jediného předloženého Prohlášení se zadávacími podmínkami. Zadavatel Prohlášení posoudil a do hodnocení započítal bezvadná Prohlášení. Navrhovatel se tedy domnívá, že pokud zadavatel změnil svůj postup při posuzování nabídek, měl jej popsat v zadávacích podmínkách. To však zadavatel neučinil a v případě tří velmi podobně znějících zadávacích dokumentací zásadním způsobem změnil u posledního předmětného řízení svůj postup. Pokud by zadavatel ve svém postupu dodržel zásady uvedené v § 6 zákona, musel by již v zadávací dokumentaci, kterou poskytoval zájemcům o veřejnou zakázku, zcela jednoznačným a transparentním způsobem popsat způsob „prověřování“ (posuzování) jednotlivých Prohlášení. Postup hodnotící komise je podle navrhovatele v rozporu se zadávací dokumentací, netransparentní, nepřezkoumatelný a pro uchazeče nepředvídatelný. Jako důkaz své argumentace navrhovatel předkládá následující dokumenty:

o  zadávací dokumentace k projektu Praxe je začátek 2 (str. 36 a 37),

o  vzor Prohlášení o partnerství zaměstnavatele v projektu Praxe je začátek 2,

o  zadávací dokumentace k projektu Od kolébky do práce (str. 58 - 60),

o  vzor Prohlášení o partnerství zaměstnavatele v projektu Od kolébky do práce.

41.  Navrhovatel dále nesouhlasí s argumentací zadavatele z bodu 29 a 30 odůvodnění tohoto rozhodnutí. Navrhovatel ve svém vyjádření k žádosti zadavatele podle svého tvrzení reálně a pravdivě popsal, jak přistupoval k získávání Prohlášení a jakým způsobem plánuje zapojení partnerů do projektu. Navrhovatel je přesvědčen, že jeho postup přesně odpovídá nejlepší možné praxi v daném oboru, a že postupoval s vynaložením veškeré odborné péče. Tvrzení Zadavatele, že uchazeč nese absolutní a objektivní odpovědnost za Prohlášení třetích osob bez možnosti byť jediné nepřesnosti je ve výše uvedeném kontextu podle navrhovatele účelové.

42.  Zadavatel ve své argumentaci upozorňuje na důležitost Prohlášení vzhledem ke stanoveným cílům projektu a skutečnosti, že projekt je financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) avšak podle navrhovatele vazbu mezi způsobem financování projektu a významností Prohlášení nijak neprokazuje.

43.  Navrhovatel se zadavatelem souhlasí v argumentaci o důležitosti kritéria počtu předložených Prohlášení, které osvědčuje schopnost uchazeče dosáhnout smyslu a účelu veřejné zakázky. V dalším však navrhovatel s argumentací zadavatele nesouhlasí a pokládá ji za účelovou, a to právě s ohledem na výše uvedené zdůvodnění týkající se nepředvídatelnosti postupu Zadavatele spočívajícího ve vyřazení navrhovatele ze soutěže na základě údajného nesouladu jeho nabídky se zadávací dokumentací.

44.  Navrhovatel je přesvědčen, že dokument označený jako „Prohlášení o partnerství zaměstnavatele“ je dokument vytvořený zadavatelem bez jakékoliv souvislosti s ESF[1] a OP LZZ. Jeho právní povaha podle navrhovatele odpovídá specifickému anketnímu dotazníku, a není tedy zřejmé, proč se má jednat o dokument zásadního významu tak, jak jej chápe zadavatel, a to zejména z těchto důvodů:

o  prohlášení sice používá pojem „partnerství“, ale svým obsahem nenaplňuje žádné pojmové znaky partnerství (smluvní vztah, závazný, podíl na realizaci a rozhodování v projektu) tak, jak je chápáno v rámci OP LZZ – závěr navrhovatele: „jedná se jen o stejné slovo“ (viz definice partnerství v Příručce žadatele a příjemce o finanční podporu OP LZZ),

o  prohlášení není právně vymahatelné a nemá povahu smlouvy,

o  závazek zaměstnavatele obsažený v Prohlášení je formulován neurčitě a vztahuje se k neurčitému období v budoucnu, a to až na 3 roky po datu podpisu Prohlášení zaměstnavatelem.

45.  Navrhovatel dále ve svém vyjádření shrnuje závěry uvedené již ve svém návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, přičemž doplňuje, že podle tvrzení zadavatele je Prohlášení významným dokumentem, přičemž však zároveň nechá 95 % Prohlášení bez prověření. Závěrem svého vyjádření navrhovatel uvádí, že je přesvědčený, že právě počet předložených Prohlášení v nabídce navrhovatele, v kombinaci s ostatními hodnotícími kritérii, byl impulsem pro nestandardní, netransparentní, diskriminační a především nepřezkoumatelný postup hodnotící komise při prověřování Prohlášení. Navrhovatel podaným návrhem pouze obhajuje své právo na spravedlivé zacházení při účasti v zadávacím řízení, a proto na svém návrhu trvá.

V.  ZÁVĚRY ÚŘADU

46.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona, když v zadávací dokumentaci neuvedl, že vyloučí toho uchazeče, který předloží alespoň jedno nesouhlasné/nepravdivé prohlášení o partnerství zaměstnavatele, a zároveň nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 zákona, když při posouzení nabídek uchazečů v rámci dílčího hodnotícího kritéria Počet předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele, nedodržel zásadu transparentnosti tím, že se rozhodl prověřit pravdivost vybraných prohlášení o partnerství zaměstnavatele, a to na základě vlastní metodiky, kterou stanovil 5% vzorek prověřovaných předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele u nabídek jednotlivých uchazečů, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

VI.  SKUTEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

47.  Zadavatel v bodě 11 zadávací dokumentace požadoval jako jedno z dílčích hodnotících kritérií také hodnotící kritérium číslo 3 tzv. „Počet předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele“ s váhou 20 %.

48.  Zadavatel k dílčímu hodnotícímu kritériu číslo 3 uvádí, že „prohlášením o partnerství zaměstnavatele se rozumí dokument vytvořený dle vzoru, který je přílohou č. 6 této Zadávací dokumentace. Subjekt, který by mohl být potenciálním zaměstnavatelem účastníků projektu, prohlásí, že se stává partnerem projektu (v případě, že bude s uchazečem uzavřena smlouva o realizaci projektu) a aktivně se bude podílet na zaměstnávání účastníků projektu Směr práce. Toto prohlášení o partnerství může vydat jen zaměstnavatel fakticky vykonávající svou činnost (vytváří pracovní místa) na území Středočeského kraje, který nemá žádné závazky po splatnosti vůči orgánům veřejné správy, a musí být podepsáno statutárním orgánem a potvrzeno razítkem. Zaměstnavatel v prohlášení uveden obory činnosti, ve kterých bude spolupracovat s uchazečem při umisťování účastníků projektu. Tyto obory se musejí shodovat (případně úzce souviset) s obory (rekvalifikačními kurzy) uvedenými v aktivitě č. 7 Rekvalifikace. Každý zaměstnavatel může vydat jen jedno takové prohlášení. V prohlášení zaměstnavatel uvede předpokládaný počet pracovních míst, které obsadí účastníky projektu. K nabídce budou přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie prohlášení o partnerství zaměstnavatele. Dodavatel v rámci své nabídky předloží Prohlášení o partnerství zaměstnavatele v rozmezí od 0 do 800 kusů. Předložení vyššího počtu Prohlášení o partnerství než stanovené maximum může zadavatel akceptovat (a takový návrh bude závazný), avšak hodnocen bude pouze v maximální přípustné hodnotě 800 kusů. Nejvhodnější nabídka dle tohoto dílčího kritéria (nabídka s největším počtem předložených Prohlášení o partnerství zaměstnavatele) tedy obdrží 100 bodů.“

49.  Z protokolu o čtvrtém jednání hodnotící komise ze dne 5.4.2012 mimo jiné vyplývá, že hodnotící komise se rozhodla, „že prověří předložená Prohlášení o partnerství, vzhledem k tomu, že jejich počet je hodnotícím kritériem. Komise se shodla, že bude přímými dotazy na jednotlivé partnery prověřen vzorek 5 % těchto Prohlášení o partnerství.“ Prověření Prohlášení spočívalo v zaslání tzv. Žádosti o zaslání potvrzení Prohlášení o partnerství (dále jen „Žádost“), jehož obsahem byla identifikace uchazeče a žádost o potvrzení skutečnosti, že partner předmětné Prohlášení opravdu vydal s požadavkem, aby oslovený partner zaslal odpověď do 3 pracovních dnů formou elektronické pošty. Metoda stanovení vzorku Prohlášení je specifikována v Záznamu o prověřování partnerství zadavatele, kde je stanoveno, že bude prověřeno každé dvacáté Prohlášení, a to vzestupnou řadou počínající číslem 7 (tedy prohlášení uvedená na příslušných stránkách nabídky v pořadí 7, 27, 47 atd.). Přílohou tohoto záznamu je pak soupis prověřovaných partnerů a poznámka, zda na žádost reagovali, či nikoliv, případně poznámka o negativním nebo pozitivním zodpovězení dotazu. Z dokumentace o veřejné zakázce dále vyplývá, že zadavatel obdržel celkem čtyři negativní odpovědi zaměstnavatelů. Tyto jsou obsahově specifikovány zadavatelem v bodě 29 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

50.  Jak vyplývá z protokolu o pátém jednání hodnotící komise i ze Zprávy, byly na základě výše uvedených negativních odpovědí některých ze zaměstnavatelů vyřazeny nabídky uchazeče Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. a navrhovatele, přičemž zároveň komise stanovila konečné pořadí hodnocených nabídek (viz také bod 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

51.  Obsahem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.5.2012 je identifikace předmětné veřejné zakázky, identifikace uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny (adresa, IČ) a konečné pořadí uchazečů bez výsledného bodového ohodnocení těchto uchazečů.

52.  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.5.2012 obsahuje v bodě 8 hodnotící kritéria a jejich váhy (viz bod 3 odůvodnění tohoto rozhodnutí) společně s podrobným popisem způsobu hodnocení nabídek.

53.  Zadavatel ve Zprávě mimo jiné odkazuje na tabulku pořadí hodnocení jednotlivých nabídek, která je přílohou č. 1 Zprávy. Tabulka pořadí hodnocení jednotlivých nabídek pak obsahuje níže uvedené údaje.

Uchazeč č. 1

Uchazeč č. 3

Název dílčího kritéria

Váha v %

Základní body

Vážené skóre

Základní body

Vážené skóre

1.

Výše nabídkové ceny (vč. DPH)

50

100

50

94,5

47,25

2.

Metodika Úvodního modulu a Minima pro život

30

100

30

96

28,8

3.

Počet předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele

20

100

20

34,46

6,89

Celkové vážené skóre

100

82,94

Výsledné pořadí

1

2

1.

Výše nabídkové ceny (vč. DPH)

32 909 480 Kč

34 826 214 Kč

Přepočet ceny na základní body v rámci kritéria

100

94,5

2.

Počet předložených (resp. uznaných) prohlášení o partnerství zaměstnavatele

177

61

Přepočet počtu předložených prohlášení na základní body v rámci kritéria

100

34

54.  Závěrem Zprávy zadavatel uvádí podrobnosti hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria Metodika Úvodního modulu a Minima pro život, které jsou přílohou číslo 2 Zprávy. V této části je uvedeno, že uchazeč č. 1 získal 100 bodů a uchazeč č. 3 získal 96 bodů s odůvodněním, že „míra splnění kritéria této nabídka ve vztahu k nejvhodnější nabídce byla vyjádřena hodnotou 96 bodů. Předložená Metodika byla celkově zpracována velice kvalitně a splňovala veškeré požadavky dané zadávací dokumentací. Nejlépe hodnocená Metodika navíc oproti této posuzované metodice přináší prvky nadstavbové podpory klientů, jako například krizovou linku, exkurzi do podniku v regionu, odpolední kluby. Tato Metodika nejlépe oproti ostatním Metodikám nepatrně zaostala v odborné úrovni návrhu.“ Body získané za toto dílčí hodnotící kritérium jsou dále přeneseny do výše uvedené tabulky pořadí hodnocení jednotlivých nabídek.

VII.  KE ZPŮSOBU OVĚŘOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ ZAMĚSTNAVATELE HODNOTÍCÍ KOMISÍ

55.  Ustanovení § 6 zákona stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

56.  Jak je uvedeno v § 17 písm. e) zákona, zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících předmět vymezení veřejné zakázky.

57.  Zákon v § 44 odst. 1 stanoví, že zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

58.  Podle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

59.  Jak vyplývá z § 79 odst. 1 zákona, provede hodnotící komise hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech podle § 78 odst. 6. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

60.  Zadavatel požadoval v předmětném zadávacím řízení jako jedno z dílčích hodnotících kritérií tzv. Počet předložených prohlášení o partnerství zadavatele (podrobněji viz bod 47 a 48 odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž obsahová forma těchto Prohlášení byla zadavatelem stanovena přílohou č. 6 zadávací dokumentace. Jak vyplývá z bodu 49 odůvodnění tohoto rozhodnutí, rozhodla se hodnotící komise na svém čtvrtém jednání dne 5.4.2012 k ověření vlastní metodikou stanoveného statistického vzorku předložených Prohlášení.

61.  Úřad k argumentaci navrhovatele z bodu 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí nejprve v obecné rovině uvádí, že hodnotící komise má dozajista právo ověřit dokumenty předložené jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku, včetně dokumentů sloužících jako podklad pro hodnotící kritéria, aniž by tuto skutečnost zadavatel předem stanovil v zadávacích podmínkách. Takové ověřování dokumentů, jimiž uchazeč prokazuje splnění dílčího hodnotícího kritéria prostřednictvím třetích osob, však musí probíhat vždy v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona, zejména pak se zásadou transparentnosti.

62.  Úřad se v této části návrhu ztotožňuje s argumenty navrhovatele uvedenými v bodech 14 až 16 odůvodnění tohoto rozhodnutí, ve kterých navrhovatel brojí proti způsobu prověřování uchazeči předložených Prohlášení. Úřad konstatuje, že pokud se hodnotící komise rozhodla prověřit požadovaná Prohlášení, měla tak učinit u všech předložených Prohlášení, ne pouze u vybraného vzorku na základě vlastní metodiky popsané v bodě 40 odůvodnění tohoto rozhodnutí. Na základě tohoto ověřování byly z předmětného zadávacího řízení vyřazeny nabídky dvou uchazečů (navrhovatel a uchazeč Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.) s konstatováním hodnotící komise, že „Uchazečem předložená Prohlášení nejsou po věcné ani právní stránce v souladu se stanovenými zadávacími podmínkami.“ Jak vyplývá ze Zprávy, k tomuto závěru hodnotící komisi vedly negativní odpovědi (viz bod 29 odůvodnění tohoto rozhodnutí) některých prověřovaných zaměstnavatelů uvedených v Prohlášeních předložených těmito uchazeči.

63.  Úřad se ztotožňuje s názorem navrhovatele, který uvádí, že do prověřování Prohlášení „vstoupil minimálně prvek náhody nebo štěstí,“ protože podle Úřadu není vyloučeno, že i předložená Prohlášení těch uchazečů, jejichž nabídky postoupily do fáze samotného hodnocení nabídek hodnotící komisí, obsahovaly některá Prohlášení, která nebyla po věcné ani právní stránce v souladu se zadavatelem stanovenými zadávacími podmínkami (respektive nebyla pravdivá), ale vlivem „náhody“ se tato Prohlášení nedostala do výběru stanoveného zadavatelem k prověření. Některá Prohlášení tedy hodnotící komisí na základě statistického výběru nebyla prověřena, přičemž není vyloučeno, že by mezi nimi bylo alespoň jedno takové neprověřené Prohlášení, které by nesplňovalo zadavatelem stanovené zadávací podmínky, a tím dalo hodnotící komisi důvod k vyřazení nabídky takového uchazeče. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce Úřad zjistil, že mnozí prověřování zaměstnavatelé na Žádost neodpověděli nebo jim tato Žádost ani nebyla doručena, což dále omezilo již tak značně omezený okruh skutečně prověřených Prohlášení. Vše je přehledně shrnuto v následující tabulce.

Uchazeč

Počet odeslaných žádostí*

Počet doručených žádostí

Počet potvrzených Prohlášení

Negativní odpovědi

OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s., Počítačová služba s.r.o.

52

43

15

3

Grafia, společnost s ručením omezeným

3

3

2

0

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

2

2

0

1

S-COMP Centre CZ s.r.o.

9

6

4

0

*Pozn.: na základě 5% vzorku a zadavatelem stanovené metodiky stanovení vzorku

64.  Z výše uvedené tabulky vyplývá, že například u navrhovatele bylo skutečně potvrzeno pouze 15 Prohlášení, 3 odpovědi byly negativní. Na Žádost tedy ve skutečnosti zareagovalo pouze 18 prověřovaných zaměstnavatelů z 52 oslovených. Pochybení zadavatele stanovením 5% vzorku prověřovaných Prohlášení je umocněno velmi nízkou výtěžností odpovědí prověřovaných zaměstnavatelů (mimo uchazeče Grafia společnost s ručením omezením, u které byly prověřovány pouze 3 Prohlášení). Tuto skutečnost nemůže zhojit ani prohlášení zadavatele v Záznamu o prověřování prohlášení o partnerství, ve kterém uvádí, že „v případě, že partner neodpoví, nebude toto bráno k tíži uchazeče, protože partner není nikterak povinován Zadavateli odpovědět.“ V této souvislosti by mohla v krajním případě nastat taková situace, kdyby na Žádost zadavatele neodpověděl žádný z prověřovaných zaměstnavatelů a výtěžnost takového prověřování by byla nulová. Pokud se tedy hodnotící komise rozhodla prověřit uchazeči předložená Prohlášení, měla tak podle Úřadu učinit u všech Prohlášení, přičemž měla zajistit, aby výtěžnost odpovědí při takovém prověřování byla v ideálním případě stoprocentní, čímž by zároveň zajistila transparentnost celého prověřování. Hodnotící komise se však v šetřeném případě spokojila pouze „s torzem“ možných odpovědí na svou Žádost, když jednak počet prověřených partnerů omezila na základě své metodiky a následně nezajistila, aby všichni prověřovaní zaměstnavatelé na Žádost zareagovali. Zadavatel podle svého tvrzení považoval Prohlášení za „dokument zásadního významu“ avšak prostřednictvím hodnotící komise se rozhodl prověřit pouze 5 % obdržených Prohlášení s velmi nízkou zpětnou vazbou od prověřovaných zaměstnavatelů, z čehož zároveň vyplývá skutečnost, jak uvádí navrhovatel v bodě 46 odůvodnění tohoto rozhodnutí, že minimálně 95 % dokumentů veřejné zakázky zůstalo bez prověření. Z výše uvedeného je patrné a Úřad konstatuje, že postup hodnotící komise při prověřování Prohlášení je v šetřeném případě netransparentní.

65.  Úřad dále uvádí, že se ztotožňuje s názorem navrhovatele v bodě 13 odůvodnění tohoto rozhodnutí. Pokud hodnotící komise došla k závěru, že některá z prověřovaných předložených Prohlášení nesplňují zadávací podmínky, resp. jsou nepravdivá, měla tato Prohlášení vyřadit a nezapočítat je do celkového počtu Prohlášení splňujících zadávací podmínky, resp. pravdivých, nikoliv přistoupit k vyřazení nabídky těchto uchazečů. V šetřeném případě je počet Prohlášení hodnotícím kritériem, nikoliv kvalifikačním předpokladem či podmínkou plnění, které by nutnost vyřazení nabídky předložením nepravdivého Prohlášení vyvolávaly. Zde považuje Úřad za důležité postihnout rozdíl mezi posuzováním kvalifikace, posuzováním souladu nabídek se zákonem a zadávacími podmínkami a samotným hodnocením nabídky uchazeče zadavatelem, resp. hodnotící komisí podle dílčích hodnotících kritérií.

66.  Kvalifikací dodavatele je podle § 17 písm. e) zákona způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel je povinen posoudit prokázání splnění kvalifikace dodavatelů jak podle požadavků zákona, tak podle požadavků samotného zadavatele, které si veřejný zadavatel stanoveným způsobem určil. Nesplnění kvalifikačních předpokladů uchazečem, ať už formou absence některých požadovaných dokladů (§ 60 odst. 1 zákona) nebo uvedením nepravdivých údajů v předložených dokladech, vyvolává povinnost zadavatele/hodnotící komise takového uchazeče vyloučit/vyřadit nabídku z předmětného zadávacího řízení. V rámci procesu posouzení nabídek je úkolem hodnotící komise přezkoumat jednak formální, jednak obsahový soulad nabídky se zadávacími podmínkami a zákonnými požadavky. Hodnotící komise v této fázi přezkoumává obsahovou stránku jednotlivých dokumentů, přičemž zároveň posuzuje, zda nabídka není nepřijatelná ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) zákona, tedy zda nabídka není v rozporu s platnými právními předpisy. V průběhu hodnocení nabídek hodnotící komise hodnotí nabídky uchazečů podle předem stanovených hodnotících kritérií (§ 79 odst. 1 zákona). Při stanovení hodnotících kritérií je zadavatel povinen stanovit dílčí hodnotící kritéria v souladu s požadavkem transparentnosti tak, aby zájemci, kteří se rozhodnou pro účast v soutěži o veřejnou zakázku byli reálně schopni předložit konkrétní nabídky a mohli si předem vytvořit o způsobu hodnocení jednotlivých dílčích kritérií jasnou představu. Povinností zadavatele je v zadávacích podmínkách stanovit takový způsob hodnocení/posouzení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, ze kterého bude zřejmé, jaké důsledky uchazečům, kteří se od zadávacích podmínek v rámci dílčích hodnotících kritérií odchýlí, vyplynou. Pokud se tedy zadavatel rozhodne stanovit požadavek na dílčí hodnotící kritérium v podobě předložení vymezeného počtu Prohlášení, musí zároveň definovat následky (v šetřeném případě vyloučení uchazečů), které s sebou ponese předložení nesouladných/nepravdivých Prohlášení těmito uchazeči, a to při prověřování těchto Prohlášení zadavatelem.

67.  V šetřeném případě byla obsahová forma dílčího hodnotícího kritéria (tedy Prohlášení) dána přílohou č. 6 zadávací dokumentace, tzn. v této souvislosti nelze souhlasit s tvrzením navrhovatele, že obsahová forma Prohlášení nebyla zadavatelem v zadávací dokumentaci nijak stanovena. Jak je uvedeno v bodě 60 odůvodnění tohoto rozhodnutí, hodnotící komise má právo ověřit předložená Prohlášení jednotlivých uchazečů. Komise se na svém čtvrtém jednání dne 5.4.2012 rozhodla o prověření výše uvedenou vlastní metodikou vybraných předložených Prohlášení, přičemž zároveň stanovila i obsahovou formu tohoto prověřování prostřednictvím tzv. „Žádosti o potvrzení Prohlášení o partnerství“ zasílané vybraným zaměstnavatelům. Hodnotící komise však současně nikde v dokumentaci o veřejné zakázce neuvedla, jakým způsobem bude při prověřování předložených Prohlášení hodnotit stanoviska žádostí oslovených zaměstnavatelů. Tímto byla podle názoru Úřadu porušena zásada transparentnosti zadávacího řízení, když uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku nebyli schopni vytvořit si jasnou představu o tom, jak budou získaná stanoviska oslovených zaměstnavatelů posouzena. Pokud bylo úmyslem zadavatele v případě předložení nesouhlasných/nepravdivých Prohlášení, nabídku takového uchazeče vyřadit z předmětného zadávacího řízení, měl tento záměr jednoznačně specifikovat v zadávacích podmínkách. Jediným vodítkem, jakým způsobem budou získaná stanoviska zaměstnavatelů posouzena tak pro uchazeče byla pouze Zpráva, ve které je v příloze č. 1 „Tabulka pořadí hodnotící komise“ uvedeno jako jedno s hodnotících kritérií „Počet předložených (resp. uznaných) prohlášení o partnerství zaměstnavatele.“ Takto popsaným kritériem hodnotící komise poskytla uchazečům informaci o tom, že předložená Prohlášení rozdělí na „uznaná“ a „neuznaná“, nikoliv, že jejich nabídky budou za nesouhlasná Prohlášení z předmětného zadávacího řízení vyřazovány a uchazeči vyloučeni z další účasti na veřejné zakázce.

68.  Skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách jasně nespecifikoval, jaké závěry vyvodí z předložení nesouladných/nepravdivých Prohlášení, nelze podle Úřad vykládat k tíži uchazeče, který požadovaná Prohlášení předkládal v domnění, že po jejich případném prověřování zadavatelem budou rozlišena na „uznaná“ a „neuznaná“, přičemž pouze „uznaná“ předložená Prohlášení budou následně započítána do celkového hodnocení dílčího hodnotícího kritéria. Pokud podmínky nejsou stanoveny určitě, nemůže tato interpretační nejistota stíhat uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku.

69.  K výše uvedenému Úřad podotýká, že zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek je vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. Požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15.9.2010, je tento závěr rovněž v plném souladu s výkladem zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora Evropské unie, neboť stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci Coname, které shrnuje dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie, k problému zásady transparentnosti mimo jiné uvádí, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, a k tomu patří rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení. Za netransparentní lze dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4.11.2010 tedy považovat jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

70.  K argumentaci navrhovatele z bodu 40 odůvodnění tohoto rozhodnutí Úřad uvádí, že nemá k dispozici dokumentaci o uváděných veřejných zakázkách a tyto nejsou předmětem šetření Úřadu. Z tohoto důvodu se výše uvedeným argumentem Úřad v šetřeném případě nezabýval. Pro doplnění Úřad konstatuje, že pokud zadavatel skutečně, jak uvádí navrhovatel v předchozích obsahem plnění podobných veřejných zakázkách, postupoval při posuzování předložených Prohlášení jiným způsobem (klasifikace Prohlášení na „uznaná“ a „neuznaná“), než tomu bylo v Úřadem posuzované šetřené veřejné zakázce (vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení za předložení nesouladných/nepravdivých Prohlášení), může tato skutečnost vyvolávat nepředvídatelnost postupu zadavatele.

71.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona, když v zadávací dokumentaci neuvedl, že vyloučí toho uchazeče, který předloží alespoň jedno nesouhlasné/nepravdivé prohlášení o partnerství zaměstnavatele, a zároveň nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 zákona, když při posouzení nabídek uchazečů v rámci dílčího hodnotícího kritéria Počet předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele, nedodržel zásadu transparentnosti tím, že se rozhodl prověřit pravdivost vybraných prohlášení o partnerství zaměstnavatele, a to na základě vlastní metodiky, kterou stanovil 5% vzorek prověřovaných předložených prohlášení o partnerství zaměstnavatele u nabídek jednotlivých uchazečů, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

VIII.  K OBSAHU OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

72.  V ustanovení § 81 odst. 4 zákona je uvedeno, že zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede

a.  identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,

b.  výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,

c.  odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud zadavatel sám provedl nové posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5; v takovém případě zadavatel uvede seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly zadavatelem ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis a odůvodnění hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a v čem spatřuje porušení postupu stanoveného tímto zákonem hodnotící komisí,

d.  počet a pořadí nabídek, které byly hodnoceny v jednacím řízení s uveřejněním na základě jednání o nabídkách, a rovněž jaké údaje z nabídky byly hodnoceny zadavatelem na základě jednání jinak a jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií,

e.  poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1, anebo oznámení, že postupuje podle § 82 odst. 3.

73.  V bodě 19 odůvodnění tohoto rozhodnutí navrhovatel rovněž brojí proti obsahu oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.5.2012 (dále jen „Oznámení“). Úřad z dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že ověřované Oznámení neobsahuje náležitosti uvedené v § 81 odst. 4 písm. b) zákona, a tedy, že Oznámení neobsahuje výsledek hodnocení jednotlivých hodnocených nabídek podle dílčích hodnotících kritérií, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek. Oznámení sice obsahuje pořadí nabídek hodnocených uchazečů, chybí v něm však počet bodů, které hodnocení uchazeči obdrželi za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria a na základě kterých je pořadí v Oznámení sestaveno. Úřad konstatuje, že obsah Oznámení tak znemožnil neúspěšným uchazečům (a zejména druhému uchazeči, jehož nabídka byla hodnocena) zjistit, z jakého množství obdržených bodů vyplývá pořadí jednotlivých uchazečů (aniž by tito uchazeči museli nahlédnout do Zprávy).

74.  Z výše uvedeného podle Úřadu vyplývá, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 81 odst. 4 písm. b) zákona, když v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.5.2012 neuvedl počet bodů, které podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií obdrželi hodnocení uchazeči, na základě kterých by sestavil pořadí nabídek hodnocených uchazečů, přičemž tento postup neovlivnil ani nemohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože oznámení o výběrů nejvhodnější nabídky je pouze informativním dokumentem pro uchazeče o veřejnou zakázku, který pouze shrnuje výsledek zadávacího řízení a není tedy úkonem zadavatele, kterým by mohl jakkoliv ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

IX.  K OBSAHU ZPRÁVY O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

75.  Podle § 79 odst. 1 zákona provede hodnotící komise hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech podle § 78 odst. 6 zákona. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

76.  Ustanovení § 79 odst. 3 zákona stanoví, že pokud zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria podle § 78 odst. 7 zákona v sestupném pořadí podle významu, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky podle dílčích hodnotících kritérií a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek odůvodnit přiřazení konkrétních hodnot u každého dílčího hodnotícího kritéria jednotlivé nabídky.

77.  Podle § 80 odst. 1 zákona pořídí hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 79 odst. 6, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky.

78.  V souladu s § 80 odst. 3 zákona je zadavatel povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

79.  Podle § 81 odst. 1 písm. a) zákona zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

80.  K přezkoumatelnosti hodnocení nabídek Úřad uvádí, že je nezbytné, aby zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahovala údaje, jak byly jednotlivé nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých kritérií, i výsledek hodnocení jednotlivých nabídek, tj. takové údaje, z nichž bude vyplývat, proč právě ta konkrétní nabídka získala v daném kritériu určitý počet bodů, či jí bylo přiřazeno určité pořadí, a jak se tedy nabídky v jednotlivých kritériích hodnocení liší. Hodnotící komise musí věnovat pozornost popisu hodnocení jednotlivých nabídek s uvedením náležitého odůvodnění, zejména u hodnocení nabídek v rámci kritérií, která nejsou matematicky vyjádřitelná. Jen takovýmto způsobem pořízená zpráva, spolu s další nezbytnou dokumentací, umožní zadavateli prokázat, že posouzení a hodnocení nabídek bylo provedeno objektivně a v souladu se zákonem. Pokud zpráva o posouzení a hodnocení nabídek takové údaje neobsahuje, nezbývá než konstatovat, že provedené hodnocení je netransparentní a nepřezkoumatelné. Rovněž pro uchazeče, kteří jsou podle § 80 odst. 3 zákona oprávněni nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, je zpráva bez odůvodnění provedeného hodnocení netransparentní.

81.  Navrhovatel se v části svého návrhu (podrobně viz bod 20 odůvodnění tohoto rozhodnutí) domnívá, že Zpráva není vypracována v souladu se zákonem, když neobsahuje dostatečný popis tabulek, na základě kterých zadavatel stanovil konečné pořadí uchazečů. Při šetření okolností této části návrhu navrhovatele Úřad zjistil, že Zpráva obsahuje v bodě 8 jednotlivá dílčí kritéria hodnocení včetně jejich detailního popisu a způsobu výpočtu těchto kritérií. Zároveň Úřad při zjišťování obsahu tabulek, které jsou uvedeny v bodě 53 odůvodnění tohoto rozhodnutí, zjistil, že tyto obsahují všechny potřebné informace (číselné hodnoty) z nabídek uchazečů potřebné k výpočtu jednotlivých dílčích kritérií společně s uvedením vah kritérií a dosaženého počtu bodů za jednotlivá kritéria. Údaje jsou v tabulkách přehledně strukturovány a pojmenovány. Závěr Zprávy obsahuje odůvodnění přidělených bodů v rámci dílčího kritéria „Metodika Úvodního modulu a Minima pro život“ tzv. srovnávacím způsobem, kdy hodnotící komise odůvodňuje menší počet získaných bodů uchazeče srovnáním s kvalitou zpracování dílčího hodnotícího kritéria uchazeče s vyšším počtem bodů. Tyto body jsou následně přeneseny do výše uvedených tabulek konečného hodnocení. Z výše uvedeného tedy podle názoru Úřadu vyplývá, že Zpráva obsahuje všechny potřebné náležitosti dané zákonem a na základě této skutečnosti shledává Úřad návrh navrhovatele v této části jako nedůvodný.

82.  Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že neshledal v postupu zadavatele rozpor se zákonem při zpracování Zprávy.

83.  K uvedenému Úřad pro úplnost uvádí, že hodnotící komise je odborným kolektivním orgánem zadavatele plnící zákonem vymezené funkce, přičemž jehož činnost nelze nahradit rozhodováním jediného subjektu. Zadavatel nemůže samostatně na základě své vlastní volní úvahy rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky jiné, než stanoví doporučení hodnotící komise, neboť by tak zcela zásadním způsobem zasáhl do role, kterou má hodnotící komise v zadávacím řízení (neplatí však v případě, kdy se zadavatel dozví o porušení zákona ze strany hodnotící komise, poté může provést nové hodnocení sám – viz § 79 odst. 5 zákona). V šetřeném případě byl zadavatel přesvědčen o tom, že hodnotící komise postupovala při hodnocení nabídek a při sepisování Zprávy v souladu se zákonem, a tudíž rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na základě doporučení hodnotící komise.

X.  K ULOŽENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ

84.  Při rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

85.  Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil při způsobu ověřování obdržených Prohlášení a způsobu posouzení těchto Prohlášení, musel Úřad zrušit úkony zadavatele spojené s posouzením a s hodnocením nabídek uchazečů, které byly zdokumentovány v protokolech ze čtvrtého jednání hodnotící komise ze dne 5.4.2012, pátého jednání hodnotící komise ze dne 18.5.2012 a ve Zprávě, současně Úřad ruší i rozhodnutí zadavatele ze dne 25.5.2012 o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí zadavatele ze dne 25.5.2012 o vyloučení navrhovatele a uchazeče – Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení, jak je uvedeno ve výroku II tohoto rozhodnutí. Zadávací řízení se tak nyní znovu vrací do fáze posouzení a hodnocení nabídek před čtvrtým jednáním hodnotící komise ze dne 5.4.2012.

XI.  K NÁKLADŮM ŘÍZENÍ

86.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

87.  Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím byly zrušeny úkony zadavatele spojené s posouzením a hodnocením nabídek od čtvrtého jednání hodnotící komise, resp. bylo zrušeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a uchazeče – Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. z účasti v zadávacím řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III tohoto rozhodnutí.

88.  Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000430.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží

JUDr. Ivana Psůtková, advokátka, Slavíkova 1510/19, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Česká republika – Úřad práce České republiky, IČ 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2 – Nové Město

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Evropský sociální fond

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz