číslo jednací: S294/2012/VZ-11959/2012/520/MVy

Instance I.
Věc Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I
Účastníci
  1. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
  2. PURO-KLIMA, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 7. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 105 KB

Č. j.: ÚOHS-S294/2012/VZ-11959/2012/520/MVy

V Brně dne 26. června 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21.5.2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

·  zadavatel – Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČ 00092584, se sídlem MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo, zastoupená MUDr. Miroslavem Kavkou, ředitelem, ve správním řízení zastoupená na základě mandátní smlouvy ze dne 20.3.2012 společností S – Invest CZ s.r.o., IČ 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, za niž jedná Ing. Eliška Kudělková, jednatelka,

·  navrhovatel – PURO-KLIMA, a.s., IČ 00149331, se sídlem Štěchovická 2266/2,
100 00 Praha 10, za niž jedná Ing. Jiří Otta, předseda představenstva, a Ing. Martin Jireš, místopředseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30.4.2012 AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., IČ 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, za niž jedná JUDr. Ervín Perthen, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 28.3.2012 pod ev. číslem 210961, ve znění oprav provedených dne 2.4.2012 a  6.4.2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13.4.2012 pod číslem 2012/S 72-119133, ve znění oprav provedených dne 18.4.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 75-123430,

rozhodl podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Správní řízení se zastavuje, neboť návrh navrhovatele – PURO-KLIMA, a.s., IČ 00149331, se sídlem Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10 – nebyl v zákonné lhůtě tj. do 21.5.2012 doručen zadavateli.

Odůvodnění

I.  PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

·  Zadavatel – Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČ 00092584, se sídlem MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo, zastoupená MUDr. Miroslavem Kavkou, ředitelem, ve správním řízení zastoupená na základě mandátní smlouvy ze dne 20.3.2012 společností S – Invest CZ s.r.o., IČ 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, za niž jedná Ing. Eliška Kudělková, jednatelka, (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28.3.2012 pod ev. číslem 210961, ve znění oprav provedených dne 2.4.2012 a  6.4.2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13.4.2012 pod číslem 2012/S 72-119133, ve znění oprav provedených dne 18.4.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 75-123430, oznámení nadlimitní veřejné zakázky „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“ zadávané formou otevřeného řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

1.  Dne 2.5.2012 obdržel zadavatel námitky navrhovatele – PURO-KLIMA, a.s., IČ 00149331, se sídlem Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, za niž jedná Ing. Jiří Otta, předseda představenstva, a Ing. Martin Jireš, místopředseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30.4.2012 AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., IČ 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, za niž jedná JUDr. Ervín Perthen, jednatel (dále jen „navrhovatel“ nebo „PURO-KLIMA“) ze dne 30.4.2012, které směřovaly proti zadávacím podmínkám předmětného zadávacího řízení. Po přezkoumání podaných námitek zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 9.5.2012 námitkám společnosti PURO-KLIMA jako nedůvodným nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 9.5.2012 obdržela společnost PURO-KLIMA dne 11.5.2012.

2.  Vzhledem k tomu, že společnost PURO-KLIMA nepovažovala rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podala dne 21.5.2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.  ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM

3.  Úřad návrh společnosti PURO-KLIMA ze dne 21.5.2012 obdržel téhož dne a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno.

4.  V návrhu navrhovatel odkazuje na své námitky proti zadávacím podmínkám ze dne 30.4.2012, ve kterých napadal jejich stanovení, konkrétně podmínku omezení subdodávek lékařské technologie tak, aby nepřesáhly 40 % finančního objemu za dodávky lékařské technologie. Závěrem svého návrhu navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil celé zadávací řízení. Součástí návrhu je také návrh na vydání předběžného opatření, kterým by byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

5.  Úřad obdržel dokumentaci o veřejné zakázce dne 30.5.2012, jejíž součásti však vyjádření zadavatele k podanému návrhu nebylo s tvrzením, že zadavatel byl pouze informován Úřadem o podaném návrhu.

6.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

7.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S294/2012/VZ-10121/2012/520/MVy ze dne 1.6.2012. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S294/2012/VZ-10126/2012/520/MVy z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně navrhovateli stanovil Úřad lhůtu k prokázání data doručení návrhu zadavateli a zadavateli stanovil lhůtu k vyjádření se k obdrženému návrhu navrhovatele.

8.  Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 6.6.2012 obdržel Úřad dne 7.6.2012, ve kterém zadavatel uvádí, že navrhovatel zadavateli návrh nedoručil, a to ani ve lhůtě stanovené v zákoně, ani později. Současně však zadavatel trvá na svém rozhodnutí o námitkách ze dne 9.5.2012, kterým navrhovateli nevyhověl, a konstatuje, že se domnívá, že jeho požadavky omezení subdodávek lékařské technologie jsou legitimní a v souladu se zákonem.

9.  Úřad rozhodl dne 13.6.2012 o vydání předběžného opatření z moci úřední, kterým byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

10.  Úřad určil navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S294/2012/VZ-10126/2012/520/MVy lhůtu 5 dnů ode dne obdržení tohoto usnesení k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. Navrhovatel výše uvedené usnesení obdržel dne 1.6.2012. Lhůta pro prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli byla tímto stanovena na 6.6.2012. Navrhovatel však v Úřadem stanovené lhůtě ani později doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli nedodal.

11.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele, a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

III.  K DORUČENÍ STEJNOPISU NÁVRHU ZADAVATELI

12.  Ustanovení § 114 odst. 4 zákona stanoví, že návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

13.  Úřad zahájené řízení zastaví podle § 117a písm. c) zákona, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 zákona.

14.  Úřad z předložené dokumentace o předmětné veřejné zakázce zjistil, že podle dokladu o doručení bylo rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovateli doručeno dne 11.5.2012. Lhůta pro podání návrhu na zahájení správního řízení tak počala běžet dne 12.5.2012 a uplynula dne 21.5.2012.

15.  Návrh na zahájení řízení je datován na 21.5.2012 a Úřad jej obdržel téhož dne. Navrhovatel však nedoložil žádný doklad, ze kterého by vyplývalo, že doručil návrh na zahájení správního řízení do 21.5.2012 rovněž zadavateli. Z vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 6.6.2012 vyplývá, že zadavatel návrh ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona neobdržel. Úřad zároveň neobdržel od navrhovatele žádný doklad, který by prokazoval, že doručil zadavateli návrh v souladu se zákonem. Na základě výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že navrhovatel zadavateli návrh na zahájení správního řízení vůbec nedoručil.

16.  Vzhledem k tomu, že návrh byl doručen včas pouze Úřadu, zatím co zadavateli navrhovatel návrh na zahájení řízení vůbec nedoručil, rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz