Rozhodnutí: S151/2012/VZ-11695/2012/540/IMa

Instance I.
Věc V452 TR Bezděčín – TR Neznášov – modernizace vedení
Účastníci
  1. ČEPS, a.s.
  2. ENERGOINVEST d.d. Sarajevo
  3. VLB Leitungsbau GmbH & Co KG
  4. SPL Powerlines CZ s.r.o.
  5. EGEM s.r.o.
  6. SAG Elektrovod, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 105 KB

Č. j.:ÚOHS-S151/2012/VZ-11695/2012/540/IMa

V Brně dne 25. června 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 2. 2012, na návrh na uložení zákazu plnění smlouvy z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – ČEPS, a.s., IČ 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, za niž jedná Ing. Vladimír Tošovský, předseda představenstva, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 19. 1. 2012 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26454807, se sídlem 1049/3, 110 00 Praha 1,

navrhovatel – společnosti

·  ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, IČ 1–12859, se sídlem Hamdije Cemerlica 2, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

·  VLB Leitungsbau GmbH & Co KG, IČ FN 280833, se sídlem Obdacherstraße 500, Bad St. Leonhard, 79462, Rakouská republika,

·  SPL Powerlines CZ s.r.o., IČ 24745952, se sídlem Heyrovského 764, 252 64 Velké Příklepy, za niž jednají Ing. Ladislav Šabach a Ing. Ladislav Vala, jednatelé,

které dne 17. 11. 2011 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 11. 1. 2012 Mgr. Janem Tomaierem, advokátem, ev. č. ČAK 12007, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., IČ 24155241, sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7,

vybraný uchazeč – společnosti

·  EGEM s.r.o., IČ 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice, za niž jedná Ing. Jan Bendík a Ing. Tomáš Mareček, jednatelé,

·  SAG Elektrovod, a.s. organizační složka Brno, IČ 62161172, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, za niž jedná Ing. Tomáš Malatinský, předseda představenstva, Ing. Ivan Beneš, člen představenstva, a Ing. Ján Benca, vedoucí organizační složky,

které dne 3. 1. 2012 uzavřely smlouvy o sdružení za účelem podání společné nabídky a se kterými zadavatel dne 14. 1. 2012 uzavřel smlouvu o dílo č. 1800002794,

ve věci veřejné zakázky „V452 TR Bezděčín – TR Neznášov – modernizace vedení“, zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 17. 10. 2011 pod ev. č. 60066532 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 201–327682,

rozhodl takto:


Správní řízení> podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, IČ 1–12859, se sídlem Hamdije Cemerlica 2, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, VLB Leitungsbau GmbH & Co KG, IČ FN 280833, se sídlem Obdacherstraße 500, Bad St. Leonhard, 79462, Rakouská republika, SPL Powerlines CZ s.r.o., IČ 24745952, se sídlem Heyrovského 764, 252 64 Velké Příklepy – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

1.  Dne 24. 2. 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh společností ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, IČ 1–12859, se sídlem Hamdije Cemerlica 2, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, VLB Leitungsbau GmbH & Co KG, IČ FN 280833, se sídlem Obdacherstraße 500, Bad St. Leonhard, 79462, Rakouská republika,SPL Powerlines CZ s.r.o., IČ 24745952, se sídlem Heyrovského 764, 252 64 Velké Příklepy, za niž jednají Ing. Ladislav Šabach a Ing. Ladislav Vala, jednatelé, které dne 17. 11. 2011 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 11. 1. 2012 Mgr. Janem Tomaierem, advokátem, ev. č. ČAK 12007, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., IČ 24155241, sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 (dále jen „navrhovatel“), na uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené dne 14. 1. 2012 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „V452 TR Bezděčín – TR Neznášov – modernizace vedení“, zadávanou formou užšího řízení, jehož oznámení bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 17. 10. 2011 pod ev. č. 60066532 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 201–327682 (dále jen „veřejná zakázka“), zadavatelem – ČEPS, a.s., IČ 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, za niž jedná Ing. Vladimír Tošovský, předseda představenstva, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 19. 1. 2012 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26454807, se sídlem 1049/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), a vybraným uchazečem – EGEM s.r.o., IČ 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice, za niž jedná Ing. Jan Bendík a Ing. Tomáš Mareček, jednatelé, SAG Elektrovod, a.s. organizační složka Brno, IČ 62161172, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, za niž jedná Ing. Tomáš Malatinský, předseda představenstva, Ing. Ivan Beneš, člen představenstva, a Ing. Ján Benca, vedoucí organizační složky, které dne 3. 1. 2012 uzavřely smlouvy o sdružení za účelem podání společné nabídky (dále jen „vybraný uchazeč“).

Řízení před správním orgánem

2.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

•  zadavatel,

•  navrhovatel,

•  vybraný uchazeč.

3.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S151/2012/VZ-4792/2012/540/IMa ze dne ze dne 9. 3. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S151/2012/VZ-4798/2012/540/IMa z téhož dne stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit svá stanoviska v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad citovaným usnesením stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

4.  Dne 26. 3. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem je rozklad proti usnesení ÚOHS-S151/2012/VZ-4798/2012/540/IMa ze dne 9. 3. 2012.

Závěry Úřadu

5.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

6.  Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

7.  Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

8.  Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

9.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S151/2012/VZ-4798/2012/540/IMa ze dne 9. 3. 2012 lhůtu k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

10.  Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

11.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem, ani později, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

12.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

13.  Nad rámec výše uvedeného Úřad sděluje, že podle ust. § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

14.  Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky byla uzavřena dne 14. 1. 2012, je možno návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručit Úřadu do 14. 7. 2012.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

Mgr. Jan Tomaier, advokát, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, 1049/3, 110 00 Praha

EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice

SAG Elektrovod, a.s. organizační složka Brno, Traťová 1, 619 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz