číslo jednací: S32/2012/VZ-3688/2012/520/MVy

Instance I.
Věc Nákup kráčivého bagru
Účastníci
  1. Povodí Vltavy, státní podnik
  2. Trade-lex s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 12. 4. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 138 KB

Č. j.: ÚOHS-S32/2012/VZ-3688/2012/520/MVy

V Brně dne: 22. března 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13.1.2012, na návrh, jehož účastníky jsou:

·  zadavatel – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, jejímž jménem jedná RNDr. Petr Kubala, generální ředitel,

·  navrhovatel – Trade-lex s.r.o., IČ 28962419, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, za niž jedná Prokop Holý, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Nákup kráčivého bagru“, zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.11.2011 pod ev. číslem 7000000000554, ve znění oprav provedených dne 2.1.2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7000000004476 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25.11.2011 pod číslem 2011/S 227-368496, ve znění oprav provedených dne 13.1.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 8-012126, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Trade-lex s.r.o., IČ 28962419, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – vzal dopisem ze dne 1.3.2012 svůj návrh ze dne 13.1.2012 zpět.


Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13.1.2012 návrh navrhovatele – Trade-lex s.r.o., IČ 28962419, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, za niž jedná Prokop Holý, jednatel (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, jejímž jménem jedná RNDr. Petr Kubala, generální ředitel (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup kráčivého bagru“, zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.11.2011 pod ev. číslem 7000000000554, ve znění oprav provedených dne 2.1.2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7000000004476 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25.11.2011 pod číslem 2011/S 227-368496, ve znění oprav provedených dne 13.1.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 8-012126.

2.  Dnem 13.1.2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

·  zadavatel,

·  navrhovatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S32/2012/VZ-1373/2012/520/MVy ze dne 25.1.2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S32/2012/VZ-1438/2012/520/MVy ze dne 25.1.2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Dne 8.3.2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 1.3.2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 13.1.2012.

6.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Trade-lex s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz