Rozhodnutí: VZ/S175/02-151/5621/02-če

Instance I.
Věc Stavební úpravy a přístavba MÚ (město Mnichovo Hradiště)
Účastníci
 1. Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - nový výběr
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 10. 1. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 120 KB

Č. j.: VZ/S 175/02-151/5621/02-če

V Brně dne 27. listopadu 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.9.2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., na návrh uchazeče obchodní společnosti POJIZERSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., Turnovská 258, 259 01 Mnichovo Hradiště, za niž jedná Petr Hajzler, jednatel společnosti, ze dne 18.9.2002 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí č. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, zastoupené Jaroslavem Myškou, starostou města, ze dne 12.9.2002 o námitkách, podaných společností POJIZERSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., Mnichovo Hradiště, dopisem ze dne 6.9.2002, proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.8.2002 ve veřejné zakázce "Stavební úpravy a přístavba objektu MÚ", zadávané na základě výzvy ze dne 31.7.2002 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., rozhodl takto:

Zadavatel město Mnichovo Hradiště porušil:

 • § 49 odst. 9 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., v návaznosti na § 2e téhož zákona tím, že z další účasti na veřejné zakázce nevyloučil uchazeče Jaroslava Skálu, nar. 20.9.1955, místo bydliště a podnikání Jivina, který ve své nabídce neprokázal kvalifikační předpoklady. Zadavatel současně porušil ust. § 11 odst. 1 posledně citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek, na které výslovně odkazuje § 49 odst. 8 téhož zákona tím, že hodnocením neúplné nabídky zvýhodnil jmenovaného uchazeče oproti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku.

 • § 49 odst. 10 posledně citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že neprovedl hodnocení nabídek podle kritérií stanovených v zadání způsobem uvedeným v § 6 téhož zákona a v záznamu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.8.2002 a 28.8.2002 neuvedl zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Rozhodnutí zadavatele města Mnichovo Hradiště o výběru nejvhodnější nabídky, oznámené uchazečům dopisem ze dne 29.8.2002, se podle § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., ruší a zadavateli městu Mnichovo Hradiště se ukládá provést nový výběr, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí č. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, zastoupené Jaroslavem Myškou, starostou města (dále jen "zadavatel"), vyzvalo podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen "zákon"), písemnou výzvou ze dne 31.7.2002 pět zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a přístavba objektu MÚ". Pozn.: pokud orgán dohledu dále uvádí odkaz na zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná se vždy o znění zákona platného v době provedení úkonu orgánu dohledu nebo v době provedení jednotlivých úkonů zadavatele.

V podmínkách výzvy bylo stanoveno, že nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 1. Celková výhodnost nabídky, termín dokončení stavby.

 2. Nabídková cena.

 3. Návrh smlouvy o dílo (možno nabídnout výhodnější podmínky než požaduje investor).

 4. Kvalifikace a odbornost firmy.

 5. Záruční lhůty a poskytnuté garance.

 6. Návrh financování.

Z "protokolu o otevírání obálek" ze dne 16.8.2002 je zřejmé, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky pěti uchazečů. Ze "záznamu o posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 21.8.2002 a 28.8.2002 vyplývá, že zadavatel posoudil všechny podané nabídky jako úplné a po jejich vyhodnocení stanovil pořadí nabídek takto:

 1. SATURN, spol. s r. o., Mnichovo Hradiště (dále jen "SATURN"),

 2. POJIZERSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., Mnichovo Hradiště (dále jen "POJIZERSKÁ STAVEBNÍ"),

 3. Jaroslav Skála, nar. 20.9.1955, místo bydliště a podnikání Jivina (dále jen "Jaroslav Skála").

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (v uvedeném pořadí) zadavatel oznámil všem uchazečům dopisem ze dne 29.8.2002, proti kterému podal uchazeč POJIZERSKÁ STAVEBNÍ dopisem ze dne 6.9.2002 námitky, ve kterých požadoval přezkoumání výsledků výběrového řízení. Námitky byly zadavateli doručeny dne 9.9.2002. Zadavatel po posouzení oprávněnosti podaných námitek rozhodnutím ze dne 12.9.2002, které uchazeč podle doručenky obdržel dne 13.9.2002, námitkám uchazeče nevyhověl.

Uchazeč POJIZERSKÁ STAVEBNÍ dopisem ze dne 18.9.2002 podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"). Dnem 20.9.2002, kdy orgán dohledu uvedený návrh obdržel, bylo podle § 57 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Jedno vyhotovení návrhu obdržel téhož dne i zadavatel. Složení jistoty zadavatel ve výzvě nepožadoval. Uchazeč jako důvod pro podání návrhu uvádí složení komise pro hodnocení nabídek, neboť členové komise jsou podle názoru uchazeče současně i zřizovatelem vítězné společnosti SATURN. Navrhovatel spatřuje podjatost komise v tom, že je podle jeho názoru osobně či věcně spjata se zakázkou a vybraným uchazečem. Na základě tohoto argumentu se navrhovatel dožaduje zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uložení provedení nového výběru.

Podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, odeslal orgán dohledu podle § 6 odst. 2 zákona o správních poplatcích uchazeči POJIZERSKÁ STAVEBNÍ rozhodnutím ze dne 30.9.2002 platební výměr na částku 94 368,-- Kč, kterou jmenovaný uhradil dne 16.10.2002 převodem na účet ÚOHS. V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že podle ust. § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 58 zákona:

 1. Zadavatel,

 2. SATURN, spol. s r. o., Hřbitovní 316/4, 295 01 Mnichovo Hradiště, za niž jedná Vladimír Košek, jednatel společnosti, nabídka uchazeče byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,

 3. POJIZERSKÁ STAVEBNÍ, uchazeč, který návrh podal a jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako v pořadí druhá nejvhodnější,

 4. Jaroslav Skála, nar. 20.9.1955, místo bydliště a podnikání Jivina 47, 294 14 Jivina, nabídka uchazeče byla zadavatelem vybrána jako v pořadí třetí nejvhodnější.

Orgán dohledu oznámil zahájení řízení účastníkům řízení dopisem ze dne 30.9.2002, kde stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Po obdržení dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky (dále jen "dokumentace") a přezkoumání jejího obsahu orgán dohledu dopisem ze dne 6.10.2002 seznámil účastníky řízení se skutečnostmi, které z předložené dokumentace zjistil.

Zadavatel ve svém stanovisku ze dne 26.9.2002 k návrhu uvedl:

 • Zadavatel nejmenoval komisi pro hodnocení nabídek, nechal si pouze zmocněnou osobou (Blanka Klabanová, REALINVEST) zpracovat podklady pro výběr nejvhodnější nabídky (formou tabulek). Rada města Mnichovo Hradiště se pak s těmito podklady podrobně seznámila a na základě bodového systému rozhodla o pořadí nabídek.

 • Společnost SATURN je sice subjekt založený zadavatelem, ale členové rady nejsou finančně ani osobně zainteresováni na chodu této společnosti.

 • Při otevírání obálek s nabídkami bylo sice do "protokolu" zaneseno, že dvě nabídky (obálky) nebyly řádně označeny, zadavatel však dospěl k názoru, že se nejedná o závadu odůvodňující vyřazení obou nabídek.

Zadavatel ve svém stanovisku ze dne 14.10.2002 ke skutečnostem zjištěným orgánem dohledu uvedl:

 • Zadavatel skutečnost, že při posuzování nabídek nezjistil, že čestné prohlášení doložené v nabídce uchazeče Jaroslava Skály není učiněno v souladu s ust. § 2b odst. 1 písm. f) zákona odůvodňuje "přehlédnutím zmocněnce z důvodu krátkého termínu na posouzení nabídek".

 • Důležitost (váhu) jednotlivých kritérií zadavatel zohlednil tím způsobem, že "použil bodové hodnocení 1 - 9, nikoliv 1 - 5 (5 nabídek)".

 • V pořadí prvé kritérium hodnocení je "souborem komplexního hodnocení nabídky a sumarizací všech kritérií včetně úrovně předložené nabídky, přehlednosti, uspořádanosti, referencí a všech dostupných informací, které měl zadavatel k dispozici". Zadavatel přihlédl rovněž k době plnění veřejné zakázky.

 • Zadavatel ve výzvě stanovil povinnost uchazeče zkontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací a tak zohlednil zodpovědný přístup uchazeče při zpracování nabídky. Pro zadavatele je směrodatná celková cena za dílo, neboť stavba bude prováděna podle projektové dokumentace, nikoliv podle předloženého výkazu výměr, kde nelze vyloučit chybu.

 • Za zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky zadavatel považuje výsledek bodového hodnocení.

 • Chybějící poučení uchazečů o možnosti podat námitky v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel odůvodňuje opomenutím, ale uvádí, že tato možnost je uchazeči dána výslovně zákonem.

Ostatní účastníci řízení se ve stanovené lhůtě ani později k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřili.

Po přezkoumání všech předložených materiálů (dokumentace a stanovisek účastníků řízení) uvádí orgán dohledu k šetřenému případu následující rozhodné skutečnosti.

1. Postup zadavatele při posuzování nabídek.

Podle § 2a odst. 1 zákona jsou uchazeči povinni v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady k plnění veřejné zakázky. Podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který "nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti". Orgán dohledu z nabídky podané uchazečem Jaroslavem Skálou zjistil, že čestné prohlášení uchazeče nepokrývá skutečnost, že uchazeč nemá splatný nedoplatek na penále na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. Orgán dohledu proto konstatuje, že jmenovaný uchazeč neprokázal kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem.

Podle § 49 odst. 9 zákona zadavatel nabídku uchazeče posoudí podle § 2c zákona a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Tím, že tak zadavatel neučinil, porušil citované ust. § 49 odst. 9 zákona. Hodnocením neúplné nabídky zadavatel současně v rozporu s ust. § 11 odst. 1 zákona, na které výslovně odkazuje ustanovení § 49 odst. 8 zákona, jmenovaného uchazeče nepřípustně zvýhodnil oproti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku, jejichž nabídky byly podány v souladu s podmínkami výzvy. Zadavatel může uchazeče vyloučit pouze na základě posouzení obsahu jeho nabídky (§ 49 odst. 9 zákona). Zadavatel v rámci provedení nového výběru znovu posoudí nabídku uchazeče Jaroslava Skály a na základě opakovaného posouzení rozhodne v souladu se zákonem.

Orgán dohledu v této souvislosti odkazuje na ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákona, které stanoví, že zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení. Jedná se tedy o ucelený proces od vyhlášení podmínek zadání veřejné zakázky až po uzavření smlouvy, za jehož věcnou i procesní stránku plně odpovídá zadavatel (ne osoba pověřená výkonem zadavatelských činností). Z uvedeného důvodu nelze akceptovat odůvodnění pochybení při posuzování předmětné nabídky "přehlédnutím zmocněnce", jak ve svém stanovisku ze dne 14.10.2002 uvádí zadavatel.

Orgán dohledu akceptoval stanovisko zadavatele ve věci označení obálek. Kontrolou obálek přiložených k nabídkám orgán dohledu zjistil, že všechny obálky byly opatřeny heslem "Veřejná soutěž", což podle názoru orgánu dohledu postačuje k identifikaci obsahu obálky, zejména pokud byly všechny nabídky (jak vyplývá ze seznamu doručených nabídek) podány uchazeči osobně v poslední den lhůty pro podání nabídek (resp. těsně před jejím skončením).

2. Postup zadavatele při hodnocení nabídek.

Zadavatel, jak z podmínek výzvy vyplývá, zvolil způsob hodnocení nabídek podle ekonomické vhodnosti tím, že ve výzvě ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona stanovil pět kritérií hodnocení nabídek, která uvedl v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim přisuzuje. Jak vyplývá ze "záznamu o posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 21.8.2002 a 28.8.2002, zadavatel však při hodnocení nabídek nezohlednil váhu jednotlivých kritérií v závislosti na jejich pořadí, neboť jak je v " záznamu" výslovně uvedeno "každá firma byla hodnocena podle jednotlivých kritérií bodovým hodnocením od 1 do 9, přičemž 9 bodů značí nejlepší ohodnocení toho daného kritéria. V konečném součtu firma, která měla nejvíce bodů, byla hodnocena jako nejvýhodnější nabídka". Záznam obsahuje jako přílohu hodnotící tabulky, ze kterých vyplývá, že zadavatel (členové rady města) hodnotil nabídky podle jednotlivých kritérií vždy s použitím stejného bodového rozpětí od 1 do 9 bodů a pak pouhým prostým součtem obdržených bodů určil celkové pořadí nabídek. Zadavatelem použitý postup při hodnocení nabídek nebyl z uvedených důvodů v souladu ust. 49 odst. 10 zákona, neboť zadavatel neprovedl hodnocení nabídek způsobem uvedeným v § 6 zákona.

Orgán dohledu nemůže akceptovat vysvětlení zadavatele uvedené v jeho stanovisku ze dne 14.10.2002, že důležitost (váhu) jednotlivých kritérií zohlednil tím, že "použil bodové hodnocení 1 - 9, nikoliv 1 - 5 (5 nabídek)". Zadavatelem aplikované bodové rozpětí je u všech kritérií stejné a použitý systém hodnocení tedy žádným způsobem váhu (důležitost) jednotlivých kritérií nerozlišuje (Pozn.: toho by bylo možné docílit např. různým bodovým rozpětím v rámci hodnocení jednotlivých kritérií při sestupné tendenci bodového rozpětí, nebo násobením bodového zisku v rámci hodnocení jednotlivých kritérií koeficientem váhy zohledňujícím důležitost jednotlivého kritéria v závislosti na jeho pořadí, příp. jinou vhodnou matematickou metodou).

Zadavatel jako v pořadí prvé kritérium hodnocení nabídek stanovil "Celková výhodnost nabídky, termín dokončení stavby". Orgán dohledu k obsahu tohoto kritéria konstatuje, že celková výhodnost nabídky je až konečným výsledkem (sumarizací) hodnocení nabídek provedeného podle kritérií stanovených v zadání způsobem uvedeným v § 6 zákona (viz § 49 odst. 10 zákona). Zadavatel v šetřeném případě tedy nevhodně stanovil obsah (resp. jeho část) v pořadí prvého kritéria hodnocení nabídek. Orgán dohledu je však toho názoru, že pokud bude zadavatel při opakovaném výběru hodnotit v rámci prvého kritéria pouze dobu výstavby (termín dokončení stavby), lze takovýto postup akceptovat (aniž by bylo nutné zadání veřejné zakázky rušit) a pochybení zadavatele tímto způsobem účinně eliminovat. Uvedeným postupem nebude žádný z uchazečů diskriminován či znevýhodněn a "Celková výhodnost nabídky" pak vyplyne z výsledku hodnocení podle všech stanovených kritérií.

Orgán dohledu v této souvislosti nepřijal ani vysvětlení zadavatele v jeho stanovisku ze dne 14.10.2002, ve kterém uvádí, že prvé kritérium hodnocení je "souborem komplexního hodnocení nabídky a sumarizací všech kritérií včetně úrovně předložené nabídky, přehlednosti, uspořádanosti, referencí a všech dostupných informací, které měl zadavatel k dispozici". Zadavatel musí hodnotit pouze ty skutečnosti, které jsou obsahem stanovených kritérií hodnocení. "Přehlednost, uspořádanost, reference a všechny dostupné informace" tak nemohou být předmětem hodnocení, pokud nejsou obsahem stanovených kritérií hodnocení, nehledě na skutečnost, že "uspořádání či přehlednost nabídky" nelze považovat za fakt, který vypovídá o ekonomické vhodnosti nabídky uchazeče (viz § 6 odst. 1 zákona).

Jak vyplývá ze "záznamu o posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 21.8.2002 a 28.8.2002 zadavatel v rámci hodnocení podle v pořadí druhého kritéria, jímž byla "Nabídková cena", v případě čtyř z pěti podaných nabídek hodnotil nabídkovou cenu, která obsahovala i uchazečem zjištěné rozdíly, oceněné jako "dodatek k výkazu výměr". Hodnocené nabídkové ceny uchazečů tak nebyly stanoveny na stejném základě, jímž je zadavatelem zpracovaný výkaz výměr jako součást zadávací dokumentace veřejné stavební zakázky. Zadavatel tímto postupem znevýhodnil ty uchazeče, kteří oceněním "zjištěných rozdílů zadávacích podkladů" de facto rozšířili předmět plnění o další práce a dodávky, oproti uchazečům, kteří žádné rozdíly nezjistili a ocenili tak jenom práce a dodávky v rozsahu zadávací dokumentace (výkazu výměr). Zadavatel uvedeným způsobem porušil při hodnocení nabídek ust. § 11 odst. 1 zákona, na které výslovně odkazuje § 49 odst. 8 zákona. Uvedené pochybení zadavatele bude napraveno novým hodnocením nabídek, kdy zadavatel v rámci kritéria "Nabídková cena" musí hodnotit (porovnávat) nabídkové ceny vztahující se pouze k oceněnému výkazu výměr. (Pozn.: Jak orgán dohledu z nabídek uchazečů zjistil, je ve všech předmětných nabídkách nabídková cena v tomto smyslu rozčleněna).

Zadavatel ve výzvě pod bodem I. mj. stanovil, že "povinností zhotovitele (uchazeče) je zkontrolovat výkaz výměr jako součást předložené projektové dokumentace a zjištěné rozdíly ocenit jako dodatek k výkazu výměr". Podle § 2h odst. 3 zákona se zadávací dokumentace pro veřejné stavební zakázky stanoví v rozsahu projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení, rozšířené o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Mají-li být nabídkové ceny porovnatelnými, musí vycházet ze stejných podkladů, které zajistí právě podrobný výkaz výměr. Pokud všichni uchazeči dodrží kvalitu jednotlivých druhů prací a materiálů specifikovaných v zadávací dokumentaci, je potom možné maximálně objektivně porovnat cenovou úroveň jednotlivých nabídek. Podle § 2h odst. 1 zákona za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel, který tak nemůže přenášet odpovědnost za její úplnost a správnost na uchazeče. Je na zadavateli, aby účinnou formou správnost a úplnost zadávací dokumentace zajistil.

Není v rozporu se zákonem, pokud zadavatel v podmínkách zadání veřejné zakázky stanoví požadavek, aby uchazeči v nabídce odděleně uvedli případné nedostatky zadávací dokumentace ("nedostatky" podle názoru uchazeče). Oprávněnost takových nedostatků musí zadavatel posoudit, následně sumarizovat a případné, takto vzniklé "vícepráce", zadat jako novou samostatnou veřejnou zakázku formou, kterou zadavateli umožňuje zákon. V šetřeném případě orgán dohledu kontrolou nabídek zjistil, že uchazeči StavCo spol. s r. o., Mnichovo Hradiště, SATURN, Petr Nohynek, podávající nabídku jako fyzická osoba a POJIZERSKÁ STAVEBNÍ, ve svých nabídkách uvedli i položky, které výkaz výměr dle jejich názoru neobsahuje. S odkazem na výše uvedené nemůže být cena těchto dodatečných položek součástí hodnocené nabídkové ceny uchazeče. Uvedené pochybení zadavatele bude napraveno, jak je již uvedeno výše, novým hodnocením nabídek, kdy zadavatel v rámci kritéria "Nabídková cena" musí hodnotit (porovnávat) nabídkové ceny vztahující se pouze k oceněnému výkazu výměr.

Orgán dohledu nepřijal vysvětlení zadavatele uvedené v jeho stanovisku ze dne 14.10.2002, ve kterém uvedl, že "zohlednil zodpovědný přístup uchazeče při zpracování nabídky" a že pro zadavatele je "směrodatná celková cena za dílo, neboť stavba bude prováděna podle projektové dokumentace, nikoliv podle předloženého výkazu výměr, kde nelze vyloučit chybu". Zodpovědný přístup uchazeče při zpracování nabídky je dán tím, že uchazeč zpracuje nabídku v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky. Je na zadavateli, aby tuto skutečnost posoudil (viz § 49 odst. 9 zákona) a uchazeče, který neprokáže kvalifikační předpoklady nebo nesplní další požadavky stanovené zadavatelem z další účasti na veřejné zakázce vyloučil. Zpracování nabídky je proto věcí posouzení, ale nikoliv hodnocení zadavatele. Stavba bude prováděna na základě zadávací dokumentace (§ 2h odst. 1 zákona), neboť součástí zadávací dokumentace musí být technické podmínky veřejné zakázky určující jakost, technické vlastnosti a jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Zadávací dokumentace pro veřejné stavební zakázky (§ 2h odst. 3 zákona) je stanovena v rozsahu projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení, rozšířené o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Technicko - ekonomickým podkladem pro realizaci stavby tedy bude jak projektová dokumentace tak výkaz výměr, tedy dokumenty, jejichž obsah musí být v souladu a za jejichž úplnost a správnost odpovídá zadavatel.

Jak orgán dohledu z dokumentace zjistil, zadavatel v "Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.8.2002 a 28.8.2002" pouze uvedl (citujeme), že "nabídky byly hodnoceny rovnoměrně podle kritérií" a že "po zanesení všech bodů do tabulky dospěl zadavatel k následujícímu pořadí nabídek …." a to bez jakéhokoliv dalšího komentáře ke způsobu hodnocení, kterým by bylo hodnocení a pořadí nabídek odůvodněno. K záznamu jsou dále připojeny hodnotící tabulky obsahující pouze body přidělené nabídkám v rámci jednotlivých kritérií hodnocení. O váze kritérií stanovené v závislosti na stupni důležitosti, které zadavatel stanovením jejich pořadí přisoudil, není v záznamu nic uvedeno.

Podle § 49 odst. 10 zákona je zadavatel povinen pořídit o posouzení a hodnocení nabídek záznam, ve kterém uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Popisem hodnocení se při hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídek rozumí vedle stanovení stupně významu jednotlivých hodnotících kritérií, rovněž objasnění principu přidělování bodů nabídkám v jednotlivých kritériích spolu s uvedením jak se nabídky v jednotlivých kritériích hodnocení liší. Z takto zpracovaného výsledku hodnocení jednotlivých nabídek pak zadavatel vychází i při zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které je obligatorní náležitostí záznamu. Jen takovýmto způsobem pořízený záznam spolu s dalšími písemnostmi tvořícími dokumentaci o zadání veřejné zakázky umožní zadavateli prokázat, že posouzení a hodnocení nabídek bylo provedeno objektivně a v souladu se zákonem. Záznam ze dne 21.8.2002 a 28.8.2002 doložený v dokumentaci takovýto popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky ve vztahu ke kritériím stanoveným ve výzvě neobsahuje, čímž zadavatel porušil citované ust. § 49 odst. 10 zákona.

Zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky pouze "uvedením výsledku bodového hodnocení", tak jak ve svém stanovisku ze dne 14.10.2002 uvedl zadavatel, je proto nedostatečné a orgán dohledu jej neakceptoval. Zadavatel ve výzvě stanovil šest kritérií hodnocení nabídek. Ze záznamu musí být proto i nezúčastněné osobě zřejmé, jakým způsobem zadavatel při hodnocení postupoval. Tedy jak porovnával jednotlivé hodnocené skutečnosti, ať už údaje objektivně měřitelné a srovnatelné matematickými (kvantitativními) principy (délka záruční doby, doba realizace díla, platební podmínky, výše celkové nabídkové ceny,…), nebo údaje, při jejichž hodnocení rozhoduje subjektivní úsudek hodnotitele (návrh smlouvy o dílo…), doplněné stručným komentářem porovnávajícím kvality nabídek.

Orgán dohledu v souvislosti s hodnocením nabídek zadavatele upozorňuje, že nelze akceptovat postup, který zadavatel naznačuje ve svém stanovisku ze dne 14.10.2002: "Zadavatel si nechal zmocněnou osobou zpracovat podklady pro výběr nejvhodnější nabídky (formou tabulek). Rada města se pak s těmito podklady podrobně seznámila a na základě bodového systému rozhodla o pořadí nabídek". Předmětem hodnocení musí být vždy obsah nabídek (viz § 49 odst. 10 zákona - hodnocení nabídek zadavatel provede ….) a nikoliv pouhý "výtah, či podklad pro výběr" jak uvádí zadavatel. Vzhledem k neurčité formulaci stanoviska však orgán dohledu zadavatele pouze upozorňuje na tento aspekt zadávacího procesu.

Podle ust. § 49 odst. 10 zákona musí zadavatel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámit všem uchazečům ve lhůtě, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, a zároveň uchazeče poučí o možnosti podat námitky. Zadavatel dopisem ze dne 29.8.2002 uchazečům oznámil výběr nejvhodnější nabídky, aniž by je poučil o možnosti podat námitky. Na základě zjištěné skutečnosti orgán dohledu konstatuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebylo zadavatelem učiněno zcela v souladu se zákonem. Povinnost uchazeče poučit o možnosti podat námitky je výslovně stanovena v zákoně (§ 49 odst. 10 zákona), nelze proto akceptovat názor zadavatele, že uchazeč má možnost seznámit se se svými právy v zákoně. Vzhledem k tomu, že zadavateli byl nařízen nový výběr nejvhodnější nabídky, bude zjištěné pochybení zadavatele napraveno při provedení nového výběru.

3. Podjatost "komise pro hodnocení nabídek"

Společnost SATURN, jak vyplývá z příslušného výpisu z obchodního rejstříku, je obchodní společnost založená zadavatelem. Tato skutečnost ovšem nezakládá důvod proto, aby se tento subjekt nemohl zúčastnit předmětné veřejné zakázky. Podle ust. § 11 odst. 1 zákona platí, že žádný z uchazečů o veřejnou zakázku nesmí být v obchodní veřejné soutěži zvýhodněn oproti ostatním účastníkům soutěže s výjimkami uvedenými v odst. 2 a 3 cit. ust. zákona (recipročně ovšem platí, že nesmí být ani znevýhodněn). Zadavatel tak nemůže vymezit soutěže pouze pro určitý okruh osob nebo určité osoby ze soutěže předem vyloučit. Podle cit. ust. zákona je zadavatel povinen postupovat též v případě zadání veřejné zakázky podle § 49 odst. 1 zákona, tj. výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky (viz § 49 odst. 8 zákona). Z uvedeného ovšem rovněž vyplývá, že zadavatel je povinen zadávací proces zajistit tak, aby ke zvýhodnění žádného z uchazečů nedošlo. O to více v této souvislosti vyvstává důležitost pořízení průkazného záznamu o posouzení a hodnocení nabídek (§ 49 odst. 10 zákona), ve kterém zadavatel uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky tak, aby bylo zřejmé, že o výběru rozhodovaly skutečně pouze stanovená kritéria hodnocení a nikoliv jakékoliv další zájmy či vlivy.

V návaznosti na předchozí odstavec orgán dohledu nepřijal námitku uchazeče POJIZERSKÁ STAVEBNÍ o domnělé "podjatosti výběrové komise", neboť podle § 49 odst. 10 zákona o výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje zadavatel, jehož funkci v případě obce vykonává v rámci samostatné působnosti obce obecní (městská) rada, jak vyplývá z ust. § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, samozřejmě při zajištění transparentnosti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, tak jak orgán dohledu již uvedl výše (Pozn.: komisi pro posouzení a hodnocení nabídek je zadavatel povinen ustavit pouze v případě obchodní veřejné soutěže, a to způsobem uvedeným v § 31 zákona).

Orgán dohledu po posouzení případu rozhodl vyhovět návrhu uchazeče POJIZERSKÁ STAVEBNÍ na zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, byť z jiných důvodů, než které uvedl uchazeč ve svém návrhu ze dne 18.9.2002, neboť podle § 57 odst. 5 zákona je orgán dohledu oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky v celém rozsahu a není přitom vázán návrhem uchazeče.

Zásada transparentnosti spolu se zásadou nediskriminace a právem na přezkum jsou základními principy, které je nutné dodržovat při výběrových řízeních. V šetřeném případě postup zadavatele nebyl v souladu se zákonem a nebyl transparentní. Z uvedeného důvodu po zvážení všech okolností souvisejících se zadáváním šetřené veřejné zakázky nařídil orgán dohledu zadavateli provést nový výběr, v jehož rámci je zadavatel rovněž povinen znovu posoudit nabídku uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady. Orgán dohledu posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a na základě zjištěných a uvedených skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží účastníci řízení:

Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí č. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, zast. Jaroslavem Myškou

POJIZERSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., Turnovská 258, 259 01 Mnichovo Hradiště, zast. Petrem Hajzlerem

SATURN, spol. s r. o., Hřbitovní 316/4, 295 01 Mnichovo Hradiště, zast. Vladimírem Košekem

Jaroslav Skála, nar. 20.9.1955, Jivina 47, 294 14 Jivina

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz