číslo jednací: S450/2010/VZ-742/2011/530/JNe

Instance I.
Věc Defektoskopie produktovodů
Účastníci
  1. ČEPRO, a.s.,
  2. PAP & spol. s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 7. 2. 2011
Dokumenty file icon dokument ke stažení 123 KB

Č. j.: ÚOHS-S450/2010/VZ-742/2011/530/JNe

V Brně dne: 17. ledna 2011


Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  příslušný  podle  §  112  odst. 1 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném 12. 11. 2010 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – ČEPRO, a.s., IČ 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, zastoupená  Ing. Jiřím Borovcem, MBA, předsedou představenstva,

·  navrhovatel – PAP & spol. s.r.o., IČ 41327021, se sídlem Vančurova 1868, 434 01 Most, za niž jedná Ing. Pavel Pap, jednatel společnosti,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Defektoskopie produktovodů“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 20. 7. 2010 pod ev. č. 60047534 a následně zrušeno dne 22. 10. 2010 pod ev. č.  60051678,

vydává podle ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 12. 11. 2010 návrh společnosti PAP & spol. s.r.o., IČ 41327021, se sídlem Vančurova 1868, 434 01 Most, za niž jedná Ing. Pavel Pap, jednatel společnosti, (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele - ČEPRO, a.s., IČ 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, zastoupená  Ing. Jiřím Borovcem, MBA, předsedou představenstva, (dále jen „zadavatel“), při zadávání veřejné zakázky  „Defektoskopie produktovodů“ zadávané podle zákona  formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 20. 7. 2010 pod ev. č. 60047534 a následně zrušeno dne 22. 10. 2010 pod ev. č. 60051678.

2.  Zadavatel obdržel 3 nabídky a po jejich posouzení a hodnocení rozhodl dne 4. 10. 2010  o vyloučení dvou uchazečů z důvodu nesplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

3.  Dne 18. 10. 2010 zadavatel rozhodl podle ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona o zrušení zadávacího řízení. V odůvodnění zadavatel uvedl, že neměl možnost porovnat více nabídkových cen za předmět veřejné zakázky a shledal, že nabídka zbývajícího uchazeče je pro něho ekonomicky nevýhodná. Nelze proto spravedlivě požadovat, aby za těchto okolností uzavřel smlouvu na realizaci veřejné zakázky se zbývajícím uchazečem. Navrhovateli bylo doručeno dne 19. 10. 2010 rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení. Zadavateli byly odeslány námitky proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, které zadavatel obdržel dne 26. 10. 2010. Zadavatel námitky přezkoumal ve smyslu § 111 zákona a obdrženým námitkám nevyhověl. Navrhovatel obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách dne 4. 11. 2010. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel neztotožnil s rozhodnutím zadavatele o námitkách, podal písemností ze dne  12. 11. 2010 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, který Úřad obdržel téhož dne.

4.  Dnem 12. 11. 2010, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

5.  V návrhu je napadáno rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, konkrétně odůvodnění zadavatele, který své rozhodnutí opírá o znění § 84 odst. 3 písm. b) zákona, které podle názoru navrhovatele není pro danou situaci relevantní. Další část návrhu směřovala proti nejednoznačnému definování nabídkové ceny v zadávací dokumentaci. Navrhovatel se domáhá toho, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky a vyhlásil společnost navrhovatele vítězem tohoto výběrového řízení. Dále žádá Úřad, aby vydal předběžné opatření, kterým zakáže zadavateli vyhlásit nové výběrové řízení.

6.  Navrhovatel dopisem ze dne 9. 12. 2010, doručeným Úřadu téhož dne, a dopisem ze dne 13. 12. 2010, doručil Úřadu téhož dne „Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele“, kde uvádí, že tímto úkonem bere zpět svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele zpět v plném rozsahu a žádá o vrácení složené kauce.

7.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel
  • navrhovatel

8.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č.j. ÚOHS-S450/2010/VZ-17686/2010/530/JNe ze dne 24. 11. 2010. Usnesením č. j. ÚOHS-S450/2010/VZ-17690/2010/530/JNe ze dne 24. 11. 2010 stanovil účastníkům lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

9.  Úřad dále vydal Rozhodnutí pod č.j. ÚOHS-S450/2010/VZ-18221/2010/530/JNe ze dne 6. 12. 2010, kterým zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž měl být zadavateli uložen zákaz vyhlásit nové výběrové řízení.

10.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona uvedené zadávací řízení a s ohledem na zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení.

11.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

12.  Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Kamil Rudolecký      otisk úředního razítka

místopředseda

Obdrží:

  • ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
  • PAP & spol. s.r.o., Vančurova 1868, 434 01 Most

Vypraveno dne:

  • viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz