číslo jednací: R81,82/2010/VZ-7121/2011/310/JSl

Instance II.
Věc Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla
Účastníci
  1. SIVRES, a. s.
  2. Alfa – COM, s. r. o.
  3. STAEG, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 15. 5. 2011
Související rozhodnutí S8,11/2010/VZ-5502/2010/540/LZa
R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu
R81,82/2010/VZ-7121/2011/310/JSl
Dokumenty file icon dokument ke stažení 95 KB

Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-7121/2011/310/JSl

 

V Brně dne: 9. května 2011

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6. 2010 podaném navrhovatelem –

·  společností SIVRES, a. s., IČ 25183265, se sídlem Palackého 12, 301 16 Plzeň, za niž jedná Kamil Mašek, předseda představenstva, ve správním řízení zast. JUDr. Radkem Jurčíkem, Ph.D., advokátem se sídlem Čápkova 44, 602 00 Brno,

a o rozkladu ze dne 29. 6. 2010 podaném navrhovatelem –

·  společností Alfa – COM, s. r. o., IČ 25325451, se sídlem Moravské nám. 12/753, 602 00 Brno, za niž jedná Václav Krajíček, jednatel, ve správním řízení zast. Mgr. Tomášem Rydvanem, advokátem se sídlem AK ŘANDA HAVEL LEGAL, s. r. o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S8,11/2010/VZ-5502/2010/540/LZa ze dne 10. 6. 2010 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Správy vojenského bytového fondu Praha, p. o., IČ 60460580, se sídlem U Prioru 1047/8, 161 00 Praha, za niž jedná Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, při zadávání veřejné zakázky „Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla“, zadávané formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 18. 9. 2009 pod ev. č. 60036357 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 9. 2009 pod ev. č. 2009/S182-261969, jehož dalším účastníkem je vybraný uchazeč –

·  společnost STAEG, spol. s r. o., IČ 25520059, se sídlem Průmyslová 738/8F, 682 01 Vyškov, ve správním řízení zast. Mgr. Ondřejem Lakomým, advokátem se sídlem Kobližná 19, 602 00 Brno,

jsem podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

I.

Výrok  II. rozhodnutí č. j. ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu ze dne 22. 3. 2011 opravuji takto:

"Správní řízení o návrhu navrhovatele – společnosti Alfa-COM, s. r. o., IČ 25325451, se sídlem Moravské nám. 12/753, 602 00 Brno, ze dne 29. 12. 2009 i o rozkladu téhož účastníka ze dne 29. 6. 2010 se podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 91 odst. 3 a § 152 odst. 4 téhož zákona, na základě podaného zpětvzetí rozkladu a zpětvzetí návrhu zastavuje."

II.

V odůvodnění rozhodnutí č. j. ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu ze dne 22. 3. 2011 na straně 10 tohoto rozhodnutí opravuji odstavec 23 takto:

"Navrhovatel Alfa-COM vzal podáním ze dne 28. 7. 2010 doručeným Úřadu dne 29. 7. 2010 svůj rozklad v plném rozsahu zpět, dne 7. 9. 2010 pak vzal zpět i návrh na zahájení řízení."

V odůvodnění rozhodnutí č. j. ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu ze dne 22. 3. 2011 na str. 15 tohoto rozhodnutí opravuji poslední větu odstavce 40 takto:

"Co se týče rozkladu navrhovatele Alfa-COM, ten byl včetně návrhu na zahájení řízení vzat zpět, a proto mi nezbývalo, než správní řízení o tomto rozkladu i o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele zastavit."

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsem ve výroku II. i v odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí č. j. ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu ze dne 22. 3. 2011 zjistil zřejmou nesprávnost, když ze strany účastníka řízení – společnosti Alfa – COM, s. r. o., IČ 25325451, se sídlem Moravské nám. 12/753, 602 00 Brno, došlo nejen ke zpětvzetí rozkladu podaného proti označenému rozhodnutí, nýbrž dne 7. 9. 2010 i ke zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, přistoupil jsem v souladu s ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k provedení nápravy tak, aby výrok rozhodnutí i jeho odůvodnění odpovídalo skutkovému stavu daného případu,  jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení.

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 70 správního řádu dále odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

1.  Správa vojenského bytového fondu Praha, p. o., U Prioru 1047/8, 161 00 Praha

2.  Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Čápkova 44, 602 00 Brno

3.  Mgr. Ondřej Lakomý, Kobližná 19, 602 00 Brno

4.  Mgr. Tomáš Rydvan, Truhlářská 13-15, 110 00 Praha

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz