číslo jednací: S97/2010/VZ-9221/2010/540/PVé

Instance I.
Věc možné spáchání správního deliktu zadavatelem v rámci poptávkových řízení
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo obrany ČR
  2. H Q H SYSTEM spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2010
Dokumenty file icon dokument ke stažení 118 KB

Č. j.: ÚOHS-S97/2010/VZ-9221/2010/540/PVé

V Brně dne: 26. listopadu 2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17.5.2010 z moci úřední, jehož účastníky jsou

·  zadavatel - Česká republika – Ministerstvo obrany ČR, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná brigádní generál Ing. Vladimír Ložek, náčelník Vojenské policie,

·  vybraný uchazeč - H Q H SYSTEM spol. s r.o., IČ 48112488, se sídlem Koněvova 188, Praha 3, za niž jedná Josef Holík, jednatel,

ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem v rámci poptávkových řízení „Maskovaný oděv - Multicam“ s ev. č.  29-81/2008-8895 a „Maskovaný oblek Multicam H2O“ s ev. č. 29-82/2008-8895, které byly dne 21.11.2008 uveřejněny v systému SEPO – elektronickém tržišti Ministerstva obrany České republiky,

rozhodl takto:

I.

  Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – se při zadání veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení

a)  § 13 odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 citovaného zákona, a veřejnou zakázku nezadal v zadávacím řízení.

b)  § 6 citovaného zákona, když v zadávacích podmínkách neoprávněně stanovil požadavek na certifikát o exkluzivitě dodávek poptávaného materiálu směrem do Armády a Policie ČR,

přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybraným uchazečem.

II.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zadavateli – České republice – Ministerstvu obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – ukládá podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

pokuta ve výši 50 000,– Kč (padesát tisíc korun českých).

  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

1.  Zadavatel - Česká republika – Ministerstvo obrany ČR, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná brigádní generál Ing. Vladimír Ložek, náčelník Vojenské policie (dále jen „zadavatel“), uveřejnil v systému SEPO – elektronickém tržišti Ministerstva obrany České republiky (dále jen „SEPO“) dne 21.11.2008 poptávková řízení „Maskovaný oděv - Multicam“ s ev. č.  29-81/2008-8895 (dále jen „výběrové řízení č. 81“) a „Maskovaný oblek Multicam H2O“ s ev. č. 29-82/2008-8895 (dále jen „výběrové řízení č. 82“).

2.  Úřad obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele v předmětných poptávkových řízeních, na jehož základě si od zadavatele vyžádal veškerou dokumentaci související se zadáním předmětných poptávkových řízení. Z obdržené dokumentace Úřad zjistil tyto skutečnosti.

3.  Zadavatel dne 21.11.2008 uveřejnil pod ev. č. 29-81/2008-8895 v systému SEPO poptávkové řízení s názvem „Maskovaný oděv - Multicam“. V rámci popisu předmětu zakázky zadavatel uvedl, že se jedná o nákup materiálu určeného pro zabezpečení činnosti a výcviku VÚ 8895 Praha. Jako předmět poptávaného plnění byly uvedeny tyto položky - blůza (TACT RESP MULTI NYCO R/S - 400 ks, kód 1265), kalhoty (TACT RESP MULTI NYCO R/S - 400 ks, kód 1266), triko krátký rukáv (T-SHIRT SHORT SLEEVE MULTICAM - 800 ks, kód 4304), čepice (BALL CAP MULTI NYCO R/S - 400 ks, kód 3271), klobouk (MULTI NYCO R/S - 400 ks, kód 3229). Současně byl v zadávacích podmínkách uveden požadavek na předložení certifikátu o exkluzivitě dodávek poptávaného materiálu směrem do Armády a Policie ČR. V rámci tohoto řízení byly podány nabídky uchazečů - H Q H SYSTEM spol. s r.o., Ing. Ladislava Palečka a Kamila Krejzy. Vzhledem k tomu, že uchazeči  Ing. Ladislav Palečka a Kamil Krejza nedoložili předmětný certifikát vybral zadavatel jako nejvhodnější nabídku uchazeče H Q H SYSTEM spol. s r.o., IČ 48112488, se sídlem Koněvova 188, Praha 3, za niž jedná Josef Holík, jednatel (dále jen "vybraný uchazeč"), s nímž byla dne 10.12.2008 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „29-81“), jejímž předmětem byla dodávka jednotlivých prvků maskovaného oděvu Multicam za cenu ve výši 1 839 950,- Kč bez DPH. Jako místo dodání byly určeny prostory VÚ 8895 Praha.

4.  Současně zadavatel dne 21.11.2008 uveřejnil pod ev. č. 29-82/2008-8895 v systému SEPO poptávkové řízení s názvem „Maskovaný oblek Multicam H2O“. V rámci popisu předmětu zakázky zadavatel uvedl, že se jedná o nákup materiálu určeného pro zabezpečení činnosti a výcviku VÚ 8895 Praha. Jako předmět poptávaného plnění byly uvedeny tyto položky - blůza H2O (MULTI ECWCS GEN2 - 300 ks, kód 3173) a kalhoty H2O (MULTI ECWCS - 300 ks, 2005). Současně byl v zadávacích podmínkách uveden taktéž požadavek na předložení certifikátu o exkluzivitě dodávek poptávaného materiálu směrem do Armády a Policie ČR. V rámci tohoto řízení zadavatel obdržel tři nabídky stejných uchazečů jako v předcházejícím případě. Vzhledem k tomu, že uchazeči  Ing. Ladislav Palečka a Kamil Krejza nedoložili předmětný certifikát vybral zadavatel jako nejvhodnější nabídku vybraného uchazeče, s nímž byla dne 10.12.2008 uzavřena smlouva o dílo č. 29-82/2008-8895 (dále jen „29-82“), jejímž předmětem byla dodávka prvků maskovaného oděvu Multicam H2O, za cenu ve výši 1 470 000,- Kč bez DPH. Jako místo dodání byly určeny prostory VÚ 8895 Praha.

5.  Celková částka za výše uvedená plnění tedy v součtu činila 3 309 950,- Kč bez DPH.

6.  Na základě posouzení obsahu podání a dokumentace zaslané zadavatelem získal Úřad pochybnosti, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když zadával předmětné zakázky v samostatných poptávkových řízeních a když požadoval certifikát o exkluzivitě dodávek poptávaného materiálu směrem do Armády a Policie ČR. Z uvedeného důvodu zahájil podle § 113 odst. 1 zákona správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem při uzavření smluv v rámci výběrových řízení č. 81 a 82.

7.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

·  zadavatel,

·  vybraný uchazeč.

8.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S97/2010/VZ-4692/2010/540/PVé ze dne 17.5.2010, ve kterém je zároveň seznámil se zjištěnými skutečnostmi, jež se týkaly postupu zadavatele, který uzavřel výše uvedené smlouvy, jejichž předmět plnění vykazuje známky věcné, místní a časové souvislosti, bez provedení řádného zadávacího řízení, a který dále stanovil požadavek na certifikát o exkluzivitě dodávek poptávaného materiálu směrem do Armády a Policie ČR.

9.  Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S97/2010/VZ-4693/2010/540/PVé ze dne 17.5.2010 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále pak stanovil zadavateli lhůtu k zaslání listinných dokladů prokazujících právní nástupnictví zrušeného VÚ 8895 Praha, Vaníčkova 128/1, 160 00 Praha 6, který předmětná poptávková řízení vyhlašoval.

10.  Dne 31.5.2010 obdržel Úřad stanovisko Hlavního velitelství Vojenské policie (VÚ 5104 Praha), v němž potvrzuje právní nástupnictví za Útvar speciálních operací Vojenské policie (VÚ 8895 Praha). Ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení se zadavatel ani vybraný uchazeč nevyjádřili.

11.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, přičemž po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace,  včetně obsahu smluv uzavřených dne 10.12.2008 mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při stanovení požadavku na certifikát o exkluzivitě dodávek poptávaného materiálu směrem do Armády a Policie ČR a při uzavření výše uvedených smluv, jejichž předmět plnění vykazuje známky věcné, místní a časové souvislosti, bez provedení řádného zadávacího řízení, nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

12.  Podle ust. § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

13.  Podle § 12 odst. 2 zákona ve znění účinném v době zadávání se podlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.

14.  Podle ust. § 13 odst. 3 zákona nesmí zadavatel rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12.

15.  Podle ust. § 21 odst. 2 zákona může zadavatel pro zadání veřejné zakázky použít otevřené řízení nebo užší řízení a za podmínek stanovených v § 22 a 23 rovněž jednací řízení s uveřejněním nebo jednací řízení bez uveřejnění. Podle ust. § 21 odst. 3 zákona může veřejný zadavatel pro zadání veřejné zakázky použít za podmínek stanovených v § 24 soutěžní dialog a za podmínek podle § 25 zjednodušené podlimitní řízení. 

16.  Podle ust. § 45 odst. 3 zákona nesmí být technické podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední zadavatel při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.

17.  Z obdržené dokumentace vyplývá, že předmětným výběrovým řízením předcházelo zrušení jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 14.11.2008, v jehož rámci poptávalo Hlavní velitelství Vojenské policie Praha více než 200 ks souprav stejnokroje s maskovacím potiskem MultiCam k plnění úkolů Útvaru speciálních operací v zahraniční misi na základě mimořádného požadavku a naléhavé potřeby. Výzva k podání nabídky byla adresována podniku VOP-026 Šternberk, s.p. V rámci nabídky byly nabízeny položky s těmito kódy -1265, 1266, 2005, 3173, 3229, 3271, 4304, přičemž u kódu 3173 (kalhoty H2O MULTI ECWCS) bylo uvedeno, že je není možné v roce 2008 dodat a nabídnuty byly kalhoty GORE-TEX. Cena za dodání tohoto plnění byla stanovena ve výši 3 856 184, 24 Kč. Jako místo dodání byl uveden VÚ 5104 Praha. Rozhodnutí o zrušení této zakázky bylo odůvodněno pominutím důvodů naléhavé potřeby materiál pořídit. Jak dále vyplývá z obdržených materiálů, byly vyčleněné finanční prostředky ve výši 4 mil. Kč převedeny dne 20.11.2008 na VÚ 8895, které následně realizovalo předmětná poptávková řízení.

18.  Za účelem nákupu maskovaných oděvů MultiCam zadavatel (VÚ 8895) vyhlásil dvě samostatná poptávková řízení v rámci systému SEPO. Na základě jejich výsledku uzavřel s vybraným uchazečem dne 10.12.2008 dvě smlouvy o dílo. Předmětem plnění smlouvy 29 - 81 byla dodávka jednotlivých částí vojenského maskovaného oděvu, konkrétně pak - blůz (TACT RESP MULTI NYCO R/S - 400 ks, kód 1265), kalhot (TACT RESP MULTI NYCO R/S - 400 ks, kód 1266), trik s krátkým rukávem (T-SHIRT SHORT SLEEVE MULTICAM - 800 ks, kód 4304), čepic (BALL CAP MULTI NYCO R/S - 400 ks, kód 3271), klobouků (MULTI NYCO R/S - 400 ks, kód 3229) v termínu do 10 dnů od závazné objednávky s místem dodání v prostorách VÚ 8895 Praha. Předmětem plnění  smlouvy 29-82 byla dodávka dalších částí vojenského maskovaného oděvu, konkrétně pak - blůz H2O (MULTI ECWCS GEN2 - 300 ks, kód 3173) a kalhot H2O (MULTI ECWCS - 300 ks, kód 2005) v termínu do 10 dnů od závazné objednávky s místem dodání v prostorách VÚ 8895 Praha.

19.  K tomu Úřad uvádí, že pro postup zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách je rozhodující zejména celková předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky, přičemž pro sčítání jednotlivých plnění je vždy stěžejní místní, časová a věcná, popř. funkční souvislost jednotlivých plnění. Vždy je nutné posoudit, zda se v případě zadávaných plnění, v šetřeném případě nákupu jednotlivých částí vojenského oděvu, jedná o dílčí části předmětu plnění jedné veřejné zakázky, či o samostatné zakázky. Ze strany zadavatele nesmí dojít k obcházení zákona, tedy k záměrnému dělení veřejné zakázky za účelem jejího postupného zadávání méně formálnějšími postupy, či za účelem vyhnutí se postupu podle zákona.

20.  Hodlá-li zadavatel rozdělit předmět veřejné zakázky a zadávat plnění samostatně, musí dbát na omezující opatření uvedené v § 13 odst. 3 zákona tak, že rozdělením předmětu veřejné zakázky nesmí předpokládaná hodnota poklesnout pod zákonné limity stanovené v § 12 zákona. Účelem předmětných ustanovení zákona je, aby se zadavatelé nemohli dělením předmětu veřejné zakázky vyhýbat zákonným postupům pro zadání veřejné zakázky.

21.  Skutečnost, jestli se v konkrétním případě jedná o jednu veřejnou zakázku, jejíž předmět byl rozdělen na části, či o více samostatných veřejných zakázek s odlišným předmětem plnění, je nutné posuzovat podle toho, zda spolu veřejné zakázky věcně (funkčně) či místně souvisí a zda jsou zadávány v úzké časové návaznosti.

22.  K uvedenému Úřad konstatuje, že při rozhodování, zda charakter realizovaných nákupů umožňoval zadavateli rozdělit je do samostatných výběrových řízení, je nutné určit, zda nákup a užití získaných produktů je věcně, místně a časově provázané a vytváří dohromady funkčně související celek. Následně pak, zda byly realizované nákupy plánovány jako jedna investiční akce, a v případě odůvodnění rozdělení předmětu zakázky, zda povaha poptávaných plnění byla natolik specifická, aby takovéto rozdělení bylo akceptovatelné.

23.  V tomto případě je v prvé řadě nutné uvést, že předmět obou plnění byl již jednou poptáván v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (zadavatelem následně zrušeno), což dokládá shodnost kódů oděvů uvedených v bodu 3, 4 a 17. Z postupu zadavatele v předchozím výběrovém řízení vyplývá, že zadavatel již před zahájením následných dvou poptávkových řízení měl úmysl zakoupit tyto jednotlivé části oděvů společně. Tento závěr potvrzuje nadále skutečnost, že poptávané části oděvů měly být součástí souprav stejnokroje s maskovacím potiskem MultiCam k plnění úkolů Útvaru speciálních operací v zahraniční misi a tedy měly být nakoupeny za účelem jejich společného užití v rámci akcí zahraniční mise.

24.  Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem plnění výběrového řízení č. 81 bylo dodání základních prvků vojenského oděvu (viz bod 3) a že předmětem plnění výběrového řízení č. 82 bylo dodání dalších speciálních prvků vojenského oděvu (viz bod 4), které měly být určeny ke stejným účelům využití, tj. k zabezpečení činnosti a výcviku VÚ 8895 Praha, naplnil účel těchto plnění známky funkční souvislosti, jelikož cílem předmětných výběrových řízení byla dodávka jednotlivých částí oděvů, které v šetřeném případě tvoří jednu soupravu vojenského oděvu. Současně lze konstatovat, že jednotlivá povaha jednotlivých plnění nebyla natolik specifická, aby je zadavatel musel zadávat samostatně, jelikož poptávané produkty mají obdobný výrobní charakter. Hodnotu dodávaného plnění proto byl zadavatel povinen sečíst pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a na základě její výše potom byl povinen provést odpovídající zadávací řízení.

25.  Místní souvislost byla v tomto případě dána jednak samotným místem plnění dodávek, což byly prostory VÚ 8895 Praha, ale taktéž společným místem užití těchto dodávek, což měla být místa činnosti a výcviku VÚ 8895 Praha. Na základě tohoto určení místa plnění lze v šetřeném případě konstatovat, že mezi jednotlivými předměty plnění existovala vzájemná místní souvislost.

26.  Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými plněními existuje úzká časová souvislost, jelikož termín vyhlášení výběrových řízení je totožný a realizace jednotlivých plnění se shoduje s tím, že má být uskutečněna do 10 dnů od závazné objednávky, lze konstatovat, že podmínka časové souvislosti předmětných plnění byla naplněna.

27.  Současně lze uvést, že závěr Úřadu o tom, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, když vyhlásil na požadované plnění dvě samostatná výběrová řízení, potvrzuje skutečnost, že v rámci předmětných řízení byla jako nejvhodnější vybrána nabídka stejného uchazeče. Takovýto postup dokládá, že povaha jednotlivých plnění nebyla natolik odlišná a specifická, že by vyžadovala plnění ze strany odlišných dodavatelů, a neopravňovala zadavatele rozdělit předmět veřejné zakázky.

28.  S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel porušil zákaz stanovený v ust. § 13 odst. 3 zákona, když rozdělil předmět jedné veřejné zakázky do dvou samostatných zakázek, přestože mezi jednotlivými plněními prokazatelně existuje věcná (funkční), časová i místní souvislost, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod zákonem stanovený finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku. V návaznosti na toto pochybení zadavatel tuto veřejnou zakázku nezadal v odpovídajícím zadávacím řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by zadavatel v rámci zadávacího řízení obdržel i jiné, pro něj výhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel s vybraným uchazečem smlouvy na realizaci předmětu této veřejné zakázky.

29.  Ve vztahu k požadavku zadavatele na certifikát o exkluzivitě dodávek poptávaného materiálu směrem do Armády a Policie ČR Úřad konstatuje, že ze zadávací dokumentace není zřejmé, proč zadavatel takovýto požadavek v rámci zadávacích podmínek formuloval. Předmět dodávky lze považovat za standardní prodejní zboží a technická specifikace předmětu plnění nepodává konkrétní zdůvodnění, proč by dodavatelé nabízející požadovaný produkt měli disponovat předmětným certifikátem. Na základě tohoto požadavku došlo k situaci, že vybraný uchazeč jako jediný předložil certifikát, který by mohl odpovídat takovému požadavku, přičemž ostatní uchazeči vzhledem k exkluzivitě tohoto certifikátu jej nebyli schopni předložit, na což si také v průběhu výběrových řízení stěžovali. Tento způsob zadávání jeví znaky diskriminačního postupu s ohledem na nemožnost ostatních uchazečů, schopných dodat předmětné plnění, získat takovýto certifikát.

30.  K uvedenému Úřad uvádí, že v daném případě nic nenasvědčuje tomu, že předmět plnění je takového charakteru, aby jej byl schopen splnit dodavatel pouze na základě tohoto certifikátu, což dokazuje skutečnost, že se předmětných poptávkových řízení zúčastnili další dva dodavatelé, kteří takovýto certifikát nevlastní, a to z  výše popsaného důvodu. Úřad proto dospěl k závěru, že zadavatel porušil ust. § 6 zákona, když požadoval neoprávněně certifikát o exkluzivitě dodávek poptávaného materiálu směrem do Armády a Policie ČR, jelikož tak vytvořil neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, když předem vyloučil možnost účasti v zadávacím řízení těch dodavatelů, kteří by předmět této veřejné zakázky byli schopni zrealizovat, avšak předmětný certifikát z důvodu jeho exkluzivity nevlastní. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by zadavatel v rámci zadávacího řízení obdržel i jiné, pro něj výhodnější, nabídky, a zadavatel již uzavřel s vybraným uchazečem smlouvy na realizaci předmětu této veřejné zakázky.

Uložení sankce

31.  Podle § 120 odst. 1 zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že

a)  nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82,

b)  zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84,

c)  nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155, nebo

d)  nesplní povinnost stanovenou v § 146 a 147 pro uveřejňování.

32.  Jelikož zadavatel nesplnil podmínky stanovené v § 6 a § 13 odst. 3 zákona a uzavřel smlouvy s vybraným uchazečem na základě postupu, při němž nedodržel postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, naplnil tak v obou případech skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

33.  Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) zákona.

34.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí celkem 3 938 840,- Kč vč DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ve výši 196 942,- Kč.

35.  Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

36.  Před uložením pokuty Úřad tedy ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona k uložení pokuty. V daném případě došlo ke spáchání správního deliktu uzavřením smluv dne 10.12.2008.

37.  Podle § 121 odst. 2 zákona Úřad při určení výměry pokuty zadavateli přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

38.  Z hlediska přiměřenosti sankce vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti.

39.  Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že uzavřel smlouvy s vybraným uchazečem na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky stanovený zákonem. Úřad vzal v potaz tu skutečnost, že zadavatel omezil soutěžní prostředí jednak tím, že předmětnou veřejnou zakázku nezadával řádným způsobem, což mohlo mít za důsledek nižší informovanost potenciálních dodavatelů, a dále pak, že diskriminačním požadavkem na certifikát o exkluzivitě zúžil okruh dodavatelů schopných splnit zadávací podmínky pouze na jednoho dodavatele. Omezení soutěžního prostředí je přitom považováno za jedno z nejzávažnějších pochybení v procesu zadávání veřejných zakázek. Jako polehčující okolnost vzal Úřad při stanovení výše pokuty v úvahu tu skutečnost, že zadavatel je právním nástupcem realizátora předmětných výběrových řízení a z tohoto důvodu sankce nemá bezprostřední dopad na subjekt v té době zodpovědný za zadání předmětné veřejné zakázky. Z tohoto důvodu mu za zjištěné závažné porušení zákona uložil Úřad pokutu při dolní hranici možné sazby.

40.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci odpovědného subjektu, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu č. 405 uveřejněný ve Sbírce zákonů, částka 142/2002 Sb. Dle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. S ohledem na skutečnost, že zadavatel je státním orgánem, který nevykonává podnikatelskou činnost a hospodaří s rozpočtovými prostředky státu, nemůže mít jemu uložená pokuta charakter zásahu do vlastnických práv, jak je tomu uváděno v předmětném nálezu, a proto Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto ohledu považovat za likvidační. 

41.  Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce, a to funkci represivní a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k  chování, které je se zákonem v souladu. Po uvážení uvedených argumentů Úřad stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující.

42.  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka je již realizována a nápravy tedy nelze dosáhnout.

43.  Pokuta uložená ve výroku II. tohoto rozhodnutí bude uhrazena na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.

Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Mgr. Kamil Rudolecký

místopředseda

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.12.2010

Obdrží:

1.  Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

2.  H Q H SYSTEM spol. s r.o., Koněvova 188, Praha 3

Na vědomí:

1.  Hlavní velitelství Vojenské policie, Rooseveltova 23, 160 00 Praha 6

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz