číslo jednací: S119/2009/VZ-8611/2009/520/DŘ

Instance I.
Věc Realizace stavby Bike & Ride Černošice – předpolí mokropeského nádraží
Účastníci
  1. Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 31. 7. 2009
Související rozhodnutí S119/2009/VZ-8085/2009/520/DŘ
S119/2009/VZ-8611/2009/520/DŘ
Dokumenty file icon dokument ke stažení 43 KB

Č. j. ÚOHS-S119/2009/VZ-8611/2009/520/DŘ

V Brně dne 10. července 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 8. 7. 2009 rozhodnutí  č. j. ÚOHS-S119/2009/VZ-8085/2009/520/DŘ ve správním řízení, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – město Černošice, IČ 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice, zastoupené Alešem Rádlem, starostou,

·  vybraný uchazeč – Šulc a syn, s. r. o., IČ 25681923, se sídlem Kaňkova 28/305, Praha 10, za niž jedná Ing. Radomír Pivoňka, jednatel.

Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto

opravné rozhodnutí:

V písemném vyhotovení rozhodnutí č. j. ÚOHS-S119/2009/VZ-8085/2009/520/DŘ ze dne 7. 8. 2009 byly uvedeny zřejmé nesprávnosti, které se opravují takto:

1.  Na straně 2 v části II. výroku se slovo „Černošce“ nahrazuje slovem „Černošice“.

2.  Na straně 2 v části II. výroku se slovo „třicet“ nahrazuje slovem „padesát“.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zjistil v písemném vyhotovení rozhodnutí č. j. ÚOHS-S119/2009/VZ-8085/2009/520/DŘ ze dne 7. 8. 2009 zřejmé nesprávnosti v uvedení názvu zadavatele, kterému v části II. výroku rozhodnutí uložil pokutu a v uvedení slovního vyjádření výše uložené pokuty, provedl příslušnou opravu. Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka řízení nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Pavel Herman

ředitel sekce veřejných zakázek

Obdrží:

Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Šulc a syn, s. r. o., Kaňkova 28/305, Praha 10

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz