Rozhodnutí: S149/2008/VZ-13309/2008/540/PV

Instance I.
Věc Portál správy státních hmotných rezerv
Účastníci
  1. Česká republika - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 1, 150 85 Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 zák. 137/2006 Sb. - porušení s vlivem na pořadí úspěšnosti - uložení nápravy
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 26. 8. 2008
Dokumenty file icon dokument ke stažení 163 KB

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.8.2008

Č. j.S149/2008/VZ-13309/2008/540/PV

V Brně dne 4. srpna 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23.5.2008 na návrh ze dne 22.5.2008, jehož účastníky jsou

·  navrhovatel – T – SOFT spol. s r.o., IČ 40766314, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4-Lhotka, za něhož jedná Ing. Jaroslav Pejčoch, jednatel, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 20.5.2008 JUDr. Vilémem Podešvou, advokátem, se sídlem V Jámě 1, Praha 1,

·  zadavatel Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČ 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5-Malá Strana, jejímž jménem jedná Ing. Ladislav Zabo, předseda,

·  vybraný uchazeč – DATASYS s.r.o., IČ 61249157, se sídlem Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3, za něhož jedná Ing. Miloslav Novák, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „PORTÁL SSHR s novým informačním systémem k podpoře krizového řízení v oblasti HOPKS (IS ZDROJE)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 11.12.2007 pod ev. č. 60013352,

rozhodl takto:

I.

  Zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv – nedodržel postup stanovený v ustanovení

a)  § 50 odst. 1 výše citovaného zákona tím, že v zadávací dokumentaci vymezil jako předpoklad pro zadání předmětné zakázky dodavatelem doložené čestné prohlášení, že nemá vůči zadavateli nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti, což bylo učiněno nad rámec zákonem vymezených kvalifikačních předpokladů,

b)  § 78 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 6 výše citovaného zákona, když neurčitě a netransparentně stanovil obsah dílčího kritéria „úroveň zajištění závazků dodavatele“,

c)  § 79 odst. 5 výše citovaného zákona tím, že rozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek, přestože hodnotící komise neporušila postup stanovený tímto zákonem.

přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

  Z důvodu nesplnění povinnosti uvedené v bodu I. písm. b) výroku jako nápravné opatření Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 citovaného zákona o veřejných zakázkách ruší zadávací řízení.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli České republice – Správě státních hmotných rezerv ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710,variabilní symbol1490850001.

Odůvodnění

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČ 48133990, se sídlem Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5-Malá Strana, jejímž jménem jedná Ing. Ladislav Zabo, předseda (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 11.12.2007 pod evidenčním číslem 60013352 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „PORTÁL SSHR s novým informačním systémem k podpoře krizového řízení v oblasti HOPKS (IS ZDROJE)“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel si v čl. 14 zadávací dokumentace vyhradil právo vyřadit z výběrového řízení uchazeče, který má vůči zadavateli nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti. Současně zadavatel stanovil, že uchazeč je povinen v nabídce doložit čestné prohlášení, že nemá vůči zadavateli nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti, přičemž nedoložení tohoto prohlášení bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

V bodě 6.3 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že: „zhotovitel provede návrh logické a fyzické topologie hardware, včetně stanovení nároků na hardware pro bezproblémový chod obou systémů (Portál a IS ZDROJE). Návrh topologie musí být odolný proti výpadkům a musí vhodně rozšiřovat hardwarovou, komunikační platformu Správy a bezpečnostní topologii sítě (např. návrh nových DMZ). Při návrhu konfigurace hardware je nutné vzít v úvahu, že hardware pro IS ZDROJE musí být provozován nezávisle na hardwarových zařízeních Portálu SSHR.“.

V čl. 10 zadávací dokumentace zadavatel definoval, jakým způsobem budou hodnoceny nabídky, přičemž stanovil, že základním kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude ekonomická výhodnost, a současně vymezil následující dílčí hodnotící kritéria

  1. nabídková cena bez DPH – váha 40%,
  1. celková koncepce řešení a způsob jeho realizace – váha 35% - hodnoceno s ohledem na reálnost a vyváženost uchazečem navrhovaného řešení, časové vazby průběhu řešení, nároky na součinnost zadavatele, případně dalších subjektů,
  1. návrh aplikační a funkční architektury řešení – váha 15% - hodnoceno s ohledem na použité technologie, HW a SW nástroje, HW nároky na provoz předmětu plnění, možnost využití stávajících prostředků zadavatele, zabezpečení odolnosti systému,
  1. úroveň zajištění závazků – 10% - hodnoceno s ohledem na způsob a výši zajištění řádného zhotovení předmětu plnění VZ, záruční podmínky, parametry záručního servisu, způsob zajištění služby hot-line a na výši ročních nákladů na zajištění jednoho roku rutinního provozu předmětu plnění VZ ve struktuře podle tabulky v Příloze č.5.

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.2.2008 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel pět nabídek. Komise pro otevírání obálek po kontrole úplnosti nabídek doporučila vyřadit ze zadávacího řízení tři uchazeče z důvodu nedoložení čestného prohlášení o neexistenci finančních závazků vůči zadavateli po lhůtě splatnosti. Na základě doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodl o vyloučení, což vyloučenému uchazeči oznámil dopisem ze dne 8.2.2008.

Proti rozhodnutí o vyloučení obdržel zadavatel námitky dne 25.2.2008 (resp. 28.2.2008) od dvou vyloučených uchazečů, kteří shodně označili důvod jejich vyloučení za protiprávní, jelikož požadavek „bezdlužnosti“ vůči zadavateli nepřípustně rozšířil zákonem stanovené finanční a ekonomické kvalifikační předpoklady. Zadavatel po přezkoumání obsahu podaných námitek těmto námitkám nevyhověl, což stěžovatelům oznámil dopisem ze dne 6.3.2008 (resp. 7.3.2008).

Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.2.2008 vyplývá, že hodnotící komise hodnotila nabídky zbývajících dvou uchazečů, a jelikož objevila nejasnosti v nabídce uchazeče DATASYS, s.r.o., vyžádala si od něj písemné vysvětlení (doplnění dodatečných informací) k nabídce. Nejasnosti byly spatřovány v těchto bodech:

1.  Požadavek v zadávací dokumentaci uvedený v čl. 6.3 „Hardwarová platforma“ – kde si zadavatel vymezil, že hardware pro IS ZDROJE musí být provozován nezávisle na hardwarových zařízeních portálu SSHR, avšak uchazeč DATASYS, s.r.o., ve své nabídce uvedl, že datové soubory databázových serverů (samotné databáze) budou využívat existující SAN infrastrukturu a budou uloženy na existujícím datovém uložišti.

2.  Požadavek v zadávací dokumentaci uvedený v čl. 6.4 „Softwarová platforma“ – kde zadavatel uvádí, že předpokládá zajištění či zprostředkování dodávky SW ze strany zhotovitele, avšak uchazeč DATASYS, s.r.o., ve své nabídce konstatuje, že software virtualizační platformy VMWare ESX Server je zajištěn ze strany zadavatele.

Dne 29.2.2008 obdržel zadavatel od uchazeče DATASYS, s.r.o., dopis, v němž podal dodatečné vysvětlení k nesrovnalostem ve své nabídce, jež bylo následně hodnotící komisí v rámci posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12.3.2008 akceptováno jako dostačující.

Hodnotící komise následně vybrala a zadavateli doporučila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče T – SOFT spol. s r.o., IČ 40766314, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4-Lhotka, za něhož jedná Ing. Jaroslav Pejčoch, jednatel, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 20.5.2008 JUDr. Vilémem Podešvou, advokátem, se sídlem V Jámě 1, Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), jenž získal v hodnocení 94,168 bodů. Na druhém místě se umístil uchazeč DATASYS, s.r.o., jenž obdržel 93,56 bodů.

Zadavatel se s doporučením komise neztotožnil, jelikož podle jeho názoru hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek ve všech vzájemných souvislostech, pokud jde o hodnocené parametry. Na základě nového posouzení a hodnocení nabídek zadavatel dne 7.4.2008 rozhodl, že nejvýhodnější nabídku podal uchazeče DATASYS, s.r.o., IČ 61249157, se sídlem Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3, za něhož jedná Ing. Miloslav Novák, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč). Dopis s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky obdrželi oba uchazeči dne 15.4.2008.

Dne 28.4.2008 obdržel zadavatel od navrhovatele námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, ve kterých tento uchazeč konstatuje, že hodnocení nabídky vybraného uchazeče zadavatelem nebylo provedeno v souladu se zákonem stejně tak jako nové posouzení a hodnocení nabídek provedené zadavatelem. Zadavatel dopisem ze dne 7.4.2008 těmto námitkám nevyhověl, jelikož ve svém postupu neshledal rozpor se zákonem. navrhovateli byl tento dopis doručen dne 12.5.2008.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 22.5.2008 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

V návrhu navrhovatel napadá postup zadavatele v předmětném zadávacím řízení, a to za nevyloučení vybraného uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a neobjektivní odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které zadavatel provedl na základě nového posouzení a hodnocení nabídek.

  Navrhovatel v návrhu konstatuje, že zadavatel v bodu 6.3 Přílohy 1 zadávací dokumentace mimo jiné uvedl, že: „zhotovitel provede návrh logické a fyzické topologie hardware, včetně stanovení nároků na hardware pro bezproblémový chod obou systémů (Portál a IS ZDROJE). Návrh topologie musí být odolný proti výpadkům a musí vhodně rozšiřovat hardwarovou, komunikační platformu Správy a bezpečnostní topologii sítě (např. návrh nových DMZ). Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v jejich přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení“.

   Navrhovatel v návaznosti na výše uvedené odkazuje na zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, v níž je uvedeno, že z návrhu fyzické architektury vybraného uchazeče nebylo jednoznačně zřejmé, jak byl splněn požadavek uvedený v bodu 6.3 zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu vyzvala hodnotící komise vybraného uchazeče k vysvětlení jeho nabídky. Vybraný uchazeč dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uvedl, že v případě že by zadavatel z jakéhokoliv důvodu požadoval, aby v nabídce nebylo uplatněno sdílení diskové kapacity SAN infrastruktury, prohlašuje, že tento požadavek akceptuje a v detailním návrhu řešení jej neuplatní. Zároveň prohlašuje, že takováto změna nabídky by neměla žádný dopad na nabídkovou cenu. Z odpovědi vybraného uchazeče je podle navrhovatele patrné, že požadavek zadavatele nebyl ze strany vybraného uchazeče splněn a vybraný uchazeč tak měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení s poukazem na nerespektování zadávacích podmínek.

  Dále navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval fyzické oddělení dvou informačních systémů Portálu SSHR a IS ZDROJE. Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nabídka vybraného uchazeče tento požadavek nesplňuje. Vybraný uchazeč ve své nabídce předložil řešení s využitím jedné databáze, což je v rozporu s požadavkem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci na fyzické oddělení informačních systémů.

Zadavatel zároveň v zadávacích podmínkách uvedl, že při návrhu konfigurace HW je nutné vzít v úvahu, že HW pro IS ZDROJE musí být provozován nezávisle na hardwarových zařízeních Portálu SSHR. V této souvislosti navrhovatel uvádí, že ve zprávě o posouzení a hodnocení je k nabídce vybraného uchazeče (na str. 5 zprávy) uvedeno: „Zajištění spolehlivosti a odolnosti systému je navrhováno pouze v obecné rovině, a proto bude vyžadovat dodatečné rozpracování v rámci projektu“. V souvislosti s výše uvedeným navrhovatel klade otázku, zda vybraným uchazečem navrhovaná architektura řešení je vůbec schopna uvedený požadavek zadavatele na nepřetržitý provoz splnit. Navrhovatel upozorňuje na to, že žádná nabídka neměla obsahovat návrh upgrade HW, který v současné době zadavatel používá (Dell PowerEdge 1855/1955), protože tento HW již není v portfoliu výrobce a každý další upgrade tohoto HW je v důsledku této skutečnosti nerealizovatelný.

  Podle navrhovatele se zadavatel rovněž v odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky nevypořádal se všemi skutečnostmi, které hodnotící komise při svém hodnocení zohlednila, a pouze obecně uvedl, že dle jeho názoru hodnotící komise dostatečným způsobem nezohlednila ty údaje z nabídek uchazečů, které dle zadavatele byly důležité. Z uvedeného důvodu nelze rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7.4.2008 považovat za úplné a transparentní. Navrhovatel naopak považuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci předmětného zadávacího řízení za nepřezkoumatelné a provedené v rozporu se zákonem a je přesvědčen, že jeho řešení odpovídá požadavkům vymezeným v podmínkách zadání.

Na základě uvedených skutečností navrhuje, aby Úřad vydal v souladu s § 117 zákona předběžné opatření, kterým by zadavateli zakázal uzavřít smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky, a aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uložil zadavateli ve smyslu ustanovení § 118 nápravné opatření spočívající v povinnosti zadavatele vyloučit vybraného uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce.

Úřad obdržel návrh dne 22.5.2008 faxem (faxové podání bylo dne 23.5.2008 potvrzeno písemně) a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Stejnopis návrhu byl zadavateli doručen dne 22.5.2008 faxem (faxové podání bylo dne 26.5.2008 potvrzeno písemně).

Vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentaci o zadání veřejné zakázky obdržel Úřad dne 30.5.2008.

Ve svém vyjádření zadavatel uvádí, že při rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky postupoval podle § 81 odst. 3 písm. c) zákona, který upravuje možnost zadavatele vybrat jako nejvhodnější nabídku jiného uchazeče, než jak odpovídá doporučení hodnotící komise. Zadavatel uvádí, že splnil podmínky stanovené tímto ustanovením zákona, jelikož v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvedl, jaké údaje z nabídky byly zadavatelem hodnoceny jinak než hodnotící komisí a jak byly nabídky zadavatelem hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. Zadavatel konstatuje, že v oznámení uvedl bodové hodnocení, a pokud se toto hodnocení lišilo od hodnocení komise, tak i příslušné odůvodnění.

K dalším skutečnostem dokládajícím údajné pochybení zadavatel konstatoval následující.

Fyzické oddělení systémů Portálu SSHR a IS ZDROJE vybraný uchazeč splnil, jelikož v jeho nabídce je tento požadavek realizován především virtualizací těchto subsystémů na platformě VMWare, a tím je dosaženo jejich přenositelnosti a skutečné nezávislosti na HW zařízeních. Vzhledem ke skutečnosti, že SAN infrastruktura tvoří nezávislou vrstvu hardwarové infrastruktury, není možno ji chápat jako součást Portálu SSHR nebo IS ZDROJE, což v rámci vysvětlení vybraného uchazeče akceptovala jak hodnotící komise tak zadavatel.

Návrh způsobu zajištění odolnosti systémů proti výpadkům byl plně a výhradně na straně uchazečů, což bylo úmyslem zadavatele, proto jako součást 3. dílčího kritéria „návrh aplikační a funkční architektury řešení“ stanovil, že budou jednotlivé nabídky hodnoceny, mimo jiné i na zabezpečení odolnosti systému. Bylo tedy zcela na vůli uchazečů, jaký způsob řešení navrhnou, zda např. zdvojením serverů jako navrhovatel nebo např. virtualizací systémů pomocí VMWare a řešení výpadků hardware v rámci tohoto virtuálního prostředí jako vybraný uchazeč či jiným způsobem. Oba výše uvedené způsoby zajištění dostupnosti jsou možné, v praxi běžně používané a zadavatelem akceptovatelné.

Námitka navrhovatele týkající se schopnosti vybraného uchazeče dodat nabízený produkt firmy Dell je čistě spekulativní a vychází z nepravdivých údajů, jelikož, jak dokládá přiložené vyjádření zástupce výrobce firmy Dell, uváděné HW prostředky jsou stále komerčně dostupné.

Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

•  zadavatel,

•  navrhovatel,

•  vybraný uchazeč.

Rozhodnutím č. j.  S149/2008/VZ-10985/2008/540/PV ze dne 2.6.2008 o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude předmětné správní řízení ukončeno.

Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. S149/2008/VZ-10790/2008/540/PV ze dne 2.6.2008, ve kterém je zároveň seznámil se skutečnostmi zjištěnými nad rámec návrhu, jež se týkaly postupu zadavatele, který si v zadávací dokumentaci vymezil požadavek na předložení čestného prohlášení o neexistenci nesplaceného finančního závazku po lhůtě splatnosti, což je svou povahou kvalifikační předpoklad, obdobný základním kvalifikačním předpokladům uvedeným v § 53 odst. 1 zákona. V případě veřejného zadavatele jsou však základní kvalifikační předpoklady zákonem stanoveny taxativně a finanční závazky vůči zadavateli nejsou obsahem základních kvalifikačních předpokladů ani žádného z ostatních kvalifikačních předpokladů. Na základě této zjištěné skutečnosti získal Úřad pochybnost o souladu postupu zadavatele se zákonem, když na základě takto vymezeného požadavku vyloučil ze zadávacího řízení tři uchazeče.

Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. S149/2008/VZ-10828/2008/540/PV ze dne 2.6.2008 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil dopisem ze dne 10.6.2008, ve kterém odkazuje na své předchozí vyjádření ze dne 29.5.2008. Zároveň nesouhlasí s názorem Úřadu, že došlo k neoprávněnému rozšíření kvalifikace, a to kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona. Pokud by přicházela v úvahu možnost, že předmětná zadávací podmínka má povahu kvalifikačního předpokladu, vzhledem k jejímu obsahu by se muselo jednat pouze o ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad ve smyslu § 55 zákona. Z ust. § 55. odst. 2 zákona vyplývá, že tyto kvalifikační předpoklady jsou v zákoně vymezeny pouze příkladmo, neboť zadavatel je oprávněn vedle dokladů uvedených v zákoně požadovat rovněž jiné doklady prokazující splnění ekonomických a kvalifikačních předpokladů dodavatele. Jedním z takových předpokladů může být podle zadavatele bezesporu „bezdlužnost“ dodavatele vůči zadavateli.

Dne 18.6.2008 Úřad obdržel vyjádření od vybraného uchazeče, ve kterém uvádí, že v nabídce navrhl realizovat zabezpečení bezproblémového chodu a nepřetržitého provozu  pomocí technologie virtualizace serverů (produkt VMWare a servery Dell Power Edge 1955). Tato technologie byla vybrána právě proto, že v souladu s podmínkami zadávacího řízení vhodně rozšiřuje hardwarovou a komunikační platformu SSHR. Obě výše zmíněné technologie jsou v současné době v IT prostředí SSHR implementovány a provozovány.  Dále vybraný uchazeč konstatuje, že zajištění požadavku nezávislosti Portálu SSHR a IS ZDROJE je v nabídce realizován především virtualizací těchto subsystémů na platformě VMWare, čímž je dosaženo jejich přenositelnosti a skutečné nezávislosti na hardwarových zařízeních. Z návrhu a schémat v něm obsažených je zřejmé, že hardware pro IS ZDROJE a Portál SSHR je nezávislý, protože oba systémy jsou provozovány na dedikovaných serverech. Navíc, v souladu se zadávací dokumentací, návrh počítá s využitím stávající SAN infrastruktury a datového uložiště EMC-CX3-20. Disková pole jsou obecně zařízení, která jsou určená k zabezpečení a sdílení diskové kapacity. Jedná se o zařízení s redundantními prvky odolná proti výpadku. Diskové pole a potažmo celá SAN infrastruktura tvoří nezávislou vrstvu hardwarové infrastruktury, a není možné ho proto chápat jako součást Portálu SSHR nebo IS ZDROJE.

Navrhovatel se ke skutečnostem uvedeným Úřadem v oznámení o zahájení správního řízení ze dne 2.6.2008 ve stanovených lhůtách, ani později, nevyjádřil.

Vzhledem k šetřené skutečnosti týkající se doložení čestného prohlášení o „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli, si Úřad dopisem ze dne 17.6.2008 vyžádal písemné sdělení od dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné zakázky, z jakých konkrétních důvodů nepodali nabídku.

Úřad na základě této výzvy obdržel sdělení od jedenácti dodavatelů, přičemž v žádném z nich nebyl uveden jako důvod nepodání nabídky v předmětné zakázce požadavek zadavatele na doložení prohlášení, že dodavatel nemá vůči zadavateli nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti („bezdlužnost“).

Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Požadavek na „bezdlužnost“

  Úřad v oznámení o zahájení správního řízení ze dne 2.6.2008 oznámil účastníkům řízení další skutečnosti, které zjistil nad rámec obsahu návrhu. V tomto sdělení Úřad upozorňuje na pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, když si v zadávací dokumentaci jako jednu z podmínek pro zadání vymezil doložení čestného prohlášení o „bezdlužnosti“.

Zadavatel v bodě 14. zadávací dokumentace uvádí, že: „Zadavatel je oprávněn vyřadit z výběrového řízení uchazeče, který má vůči zadavateli nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti. Uchazeč je povinen v nabídce doložit čestné prohlášení, že nemá vůči zadavateli nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti. Nedoložení tohoto čestného prohlášení, případně doložení nepravdivého čestného prohlášení, bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.“

  Podle ust. § 50 odst. 1 zákona splní kvalifikaci dodavatel, který prokáže splnění

a)  základních kvalifikačních předpokladů podle § 53,

b)  profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54,

c)  ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 a

d)  technických kvalifikačních předpokladů podle § 56.

Podle ust. § 50 odst. 3 zákona je veřejný zadavatel povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

  K vymezení kvalifikačních předpokladů Úřad konstatuje, že posuzování kvalifikace představuje jednu ze zásadních fází zadávacího řízení. Účelem posuzování kvalifikace je ubezpečit se, že v další fázi zadávacího řízení již budou posuzovány a hodnoceny pouze nabídky takových dodavatelů, kteří jsou schopni splnit předmět veřejné zakázky.

  Ustanovení § 50 odst. 1 zákona vymezuje čtyři typy kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění prokazují uchazeči jednak na základě taxativně stanovených předpokladů (základní, resp. profesní kvalifikační předpoklady), které deklarují, že dodavatel řádně vyvíjí svou činnost a jeho existence není bezprostředně ohrožena, a dále také na základě zadavatelem zvolených a zákonem povolených předpokladů (finančních, ekonomických a technických), jež mají prokazovat, zda je ten který dodavatel schopen splnit konkrétní předmět veřejné zakázky. Dodavatel je tedy posuzován jednak v obecné rovině bez přímého vztahu k předmětu plnění dané zakázky na základě zákonem taxativně vymezených požadavků, ale také v přímém vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, a to na základě zadavatelem vymezených předpokladů, jejichž výčet však musí být v souladu s ustanoveními zákona. V souvislosti s prokazováním splnění kvalifikace se však vždy jedná o ověření osoby dodavatele, nikoliv samotné plnění.

  V oznámení o zahájení správního řízení ze dne 2.6.2008 Úřad uvedl, že požadavek vymezený zadavatelem v čl. 14 zadávací dokumentace, na jehož základě byli uchazeči povinni předložit v nabídce čestné prohlášení, že nemají vůči zadavateli nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti, je svou povahou kvalifikační předpoklad, obdobný základním kvalifikačním předpokladům uvedeným v § 53 odst. 1 zákona.

  Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 10.6.2008 uvádí, že nesouhlasí s výše citovaným názorem Úřadu, jelikož pokud by se v případě požadavku na „bezdlužnost“ jednalo o kvalifikační předpoklad, patřil by svým charakterem mezi ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad ve smyslu § 55 zákona, kdy z ust. § 55 odst. 2 zákona vyplývá, že tyto kvalifikační předpoklady jsou v zákoně vymezeny pouze příkladmo, což umožňuje vedle dokladů uvedených v zákoně požadovat rovněž jiné doklady prokazující splnění ekonomických a kvalifikačních předpokladů dodavatele. Z citovaného ust. zákona zadavatel vyvozuje, že „bezdlužnost“ je jedním z jiných dokladů prokazujících „ekonomickou úroveň“ dodavatele.

  Ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) až písm. h) zákona vymezuje požadavky spočívající v neexistenci daňových nedoplatků a nedoplatků na pojistném (a penále) na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, což jsou jediné zákonem taxativně vymezené požadavky na prokázání „bezdlužnosti“ dodavatele vůči státu. Nesplnění těchto požadavků je chápáno jako neschopnost dodavatele plnit zákonem uložené povinnosti vyplývající z výkonu jím prováděných činností.

 

  Požadavek na doložení „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli, tak jak si jej stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci, je svou podstatou obdobný jako požadavek na neexistenci nedoplatků vůči státu, avšak svým obsahem jej nelze ztotožňovat, jelikož dluh vůči státu vzniklý v souvislosti s porušováním zákonem stanovených povinností je a priori vnímán jako nezákonné jednání, ovšem dluh vůči subjektu vzniklý na základě smluvního vztahu je pouze obchodním závazkem, jehož existenci nelze dávat do souvislosti se schopností uchazeče plnit předmět nového smluvního závazku.

Požadavek na neexistenci nedoplatků vůči zadavateli nelze zařadit ani mezi ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, jelikož dluh dodavatele vůči zadavateli vykazuje znaky pouze jakýchsi referencí (vzájemného vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem), nikoliv však znak objektivní ekonomické a finanční schopnosti dodavatele realizovat požadované plnění dané zakázky. Lze si představit situaci, kdy účastník, který by splnil tento požadavek, může být z důvodu jakéhokoliv jiného zadlužení v mnohem horší ekonomické situaci, než ten, který by tento požadavek nesplňoval, avšak by neměl žádný jiný finanční závazek. Tato forma dluhu je pouhým vyjádřením vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem a nemá žádný vztah k ekonomické schopnosti uchazeče plnit předmět dané zakázky. Zákon tedy neumožňuje, aby zadavatel požadoval po dodavateli takovéto prohlášení o „bezdlužnosti“ vůči zadavateli.

Nelze připustit ani možnost zařazení podmínky „bezdlužnosti“ mezi jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky podle ust. § 44 odst. 3 písm. g) zákona, i když toto ustanovení umožňuje zadavateli uvést i další požadavky na plnění veřejné zakázky, je veřejný zadavatel povinen omezit jejich rozsah na požadavky bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Podmínka „bezdlužnosti“ nemá žádný vztah k předmětu šetřené veřejné zakázky, a proto není možné tento požadavek uplatnit ani v rámci dalších požadavků zadavatele.

Zadavatel proto pochybil, když si v zadávací dokumentaci tímto požadavkem podmínil zadání předmětné zakázky a následně v souvislosti s tímto vymezením vyloučil uchazeče pro nesplnění tohoto požadavku. Takovýto postup mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel porušil § 50 odst. 1 zákona tím, že požadoval doložení prohlášení o „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli jako požadavek pro zadání předmětné zakázky nad rámec zákonem určených kvalifikačních předpokladů.

Postupem zadavatele, kdy ze zadávacího řízení vyloučil uchazeče, kteří v nabídkách nepředložili požadované prohlášení o „bezdlužnosti“, došlo k omezení počtu hodnocených nabídek, což mohlo mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Na základě šetření provedeného Úřadem se však neprokázalo, že by takto vymezená podmínka pro zadání předmětné zakázky ovlivnila počet podaných nabídek, neboť žádný z dotázaných dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné zakázky (kde byl tento požadavek uveden) a nepodali nabídku, nepotvrdil, že by byl pro ně požadavek „bezdlužnosti“ důvodem pro nepodání nabídky.

Nové posouzení a hodnocení nabídek provedené zadavatelem

  Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zadavatel se ve svém odůvodnění nejvhodnější nabídky, které učinil po novém posouzení a hodnocení nabídek, nevypořádal se všemi skutečnostmi, které hodnotící komise při svém hodnocení zohlednila, a pouze obecně uvedl, že dle jeho názoru hodnotící komise dostatečným způsobem nezohlednila ty údaje z nabídek uchazečů, které dle zadavatele byly důležité, a proto nepovažuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7.4.2008 za úplné a transparentní.

  Zadavatel ve svém vyjádření konstatuje, že při rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky postupoval podle § 81 odst. 3 písm. c) zákona, který upravuje možnost zadavatele vybrat jako nejvhodnější nabídku jiného uchazeče, než jak odpovídá doporučení hodnotící komise. Dále uvádí, že při postupu podle tohoto ustanovení zákona je zadavateli uložena povinnost uvést v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „oznámení“), jaké údaje z nabídky byly zadavatelem hodnoceny jinak, než hodnotící komisí a jak byly nabídky zadavatelem hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. Zadavatel se domnívá, že tuto povinnost beze zbytku splnil, když v oznámení jasně vymezil skutečnosti (zmíněné hodnotící komisí ve zprávě o posouzení a hodnocení), jimž přikládá jinou závažnost, než jakou jim přisoudila hodnotící komise a když uvedl bodové hodnocení, které přidělil oběma hodnoceným nabídkám ve všech dílčích kritériích a pokud se hodnocení zadavatele lišilo od hodnocení komise, tak uvedl příslušné odůvodnění. Dle zadavatele tak oznámení obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem a postup zadavatele vedoucí k výběru nejvhodnější nabídky je transparentní a přezkoumatelný.

Podle § 6 zákona v zadávacím řízení je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podle ust. § 78 odst. 4 zákona rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové ceny zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení.

Podle ust. § 79 odst. 5 zákona zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Pro nové posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel jinou hodnotící komisi, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám. Důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek zadavatel připojí k původní zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Provede-li nové posouzení a hodnocení nabídek podle tohoto odstavec zadavatel sám, zpracuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 odst. 1 obdobně.

Podle ust. § 81 odst. 3 písm. c) zákona zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud veřejný zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku jiného uchazeče, než jak odpovídá doporučení hodnotící komise; v takovém případě veřejný zadavatel rovněž uvede, jaké údaje z nabídky byly veřejným zadavatelem hodnoceny jinak než hodnotící komisí a jak byly nabídky veřejným zadavatelem hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií.

Po přezkoumání dokumentace předmětné veřejné zakázky Úřad zjistil následující skutečnosti.

V šetřeném případě hodnotící komise na základě hodnotících kritérií vybrala jako nejvýhodnější nabídku navrhovatele. Zadavatel však dospěl k závěru, že hodnotící neprovedla hodnocení nabídek ve všech vzájemných souvislostech, pokud jde o hodnocené parametry a provedl nové posouzení a hodnocení nabídek.

Ke svému rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7.4.2008 zadavatel připojil odůvodnění se skutečnostmi, které ho vedly k novému posouzení a hodnocení nabídek:

1.  institut zádržného obsažený v návrhu smlouvy vybraného uchazeče ve výši 10% z ceny zakázky (cca 1 mil. Kč); tento zajišťovací instrument ponechává část platby za veřejnou zakázku u zadavatele až do jejího úplného splnění a je tak výrazně účinnější než běžné sankce nabídnuté navrhovatelem, které mohou být předmětem sporů; komise tuto skutečnost nedostatečně zohlednila v příslušném kritériu,

2.  skutečnost, že oba uchazeči v uvedených nákladech na zajištění jednoho roku rutinního provozu systému nedostatečně vzali v úvahu to, že zejména IS ZDROJE je systém pro podporu krizového řízení a bude provozován dlouhodobě s nutností zajištění jeho SW maitenance a update SW licencí po celou dobu jeho provozování, což především vzhledem k rozdílné licenční politice produktů Microsoft oproti produktům Oracle znamená, že nabídka navrhovatele neobsahuje významnější část nákladů; komise přesto nabídku navrhovatele hodnotila v příslušném kritériu jako nejvýhodnější,

3.  návrh řešení navrhovatele je výrazně složitější než řešení vybraného uchazeče; komise tuto skutečnost nedostatečným způsobem zohlednila v příslušném kritériu při hodnocení nabídky vybraného uchazeče.

   

Na základě výše uvedeného Úřad dospěl k těmto závěrům.

Z obsahu odůvodnění rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky vyplývá nesoulad mezi zadavatelem a hodnotící komisí v ohodnocení obsahu nabídek uchazečů. V tomto případě je nutné zabývat se otázkou, zda k odlišnému výsledku hodnocení vedla obecná formulace informací uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci, což by znamenalo, že zadavatel v zadávací dokumentaci nedostatečně specifikoval obsah hodnotících kritérií, a nebo zda hodnotící komise nepostupovala v souladu s jasně stanovenými pravidly pro hodnocení nabídek, což by nebylo v souladu se zákonem a zadavatel by tak měl právo označit její postup za učiněný v rozporu se zákonem a rozhodnout o novém posouzení a hodnocení nabídek.

Dle ust. § 79 odst. 5 zákona je zadavateli umožněno rozhodnout o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem.

   

  Zadavatel ve svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7.4.2008 uvádí, že: „oba uchazeči v uvedených nákladech na zajištění jednoho roku rutinního provozu systému nedostatečně vzali v úvahu to, že zejména IS ZDROJE je systém pro podporu krizového řízení a bude provozován dlouhodobě s nutností zajištění jeho SW maitenance a update SW licencí po celou dobu jeho provozování“.

V čl. 10 zadávací dokumentace si zadavatel pro potřeby hodnocení nabídek stanovil jako čtvrté dílčí kritérium - úroveň zajištění závazků (10%) a uvedl, že bude hodnoceno s ohledem na způsob a výši zajištění řádného zhotovení předmětu plnění VZ, záruční podmínky, parametry záručního servisu, způsob zajištění služby hot-line a na výši ročních nákladů na zajištění jednoho roku rutinního provozu předmětu plnění VZ ve struktuře podle tabulky v Příloze č.5 („provozní náklady“).

Zadavatel do zadávací dokumentace pro potřeby hodnocení nabídek tedy neuvedl přesné preference jim požadovaného zajištění závazků dodavatele, ale pouze uvedl obecnou formulaci, že zohlední způsob a výši tohoto zajištění. Z informací uvedených v zadávací dokumentaci tedy není zřejmé, jaký způsob zajištění závazků zadavatel považuje za optimální.

Současně ve zmiňované tabulce Přílohy č.5 není definováno přesné vymezení jednotlivých složek hodnocení „provozních nákladů“ takovým způsobem, z něhož by bylo zřejmé, co je součástí „provozních nákladů“ a jakým způsobem mají být zakalkulovány, což není uvedeno ani v ostatních částech zadávací dokumentace. Zadavatel v rámci „provozních nákladů“ požadoval uvést náklady na – update licencí, maintenance SW a maintenance HW, to však nepodalo přesnou informaci o požadavcích zadavatele na výpočet nákladů, zejména u položky náklady za update licencí.

Uplatňovaná licenční politika u dodávaného produktu může být jedním z důležitých, ale zároveň i problematických aspektů při rozhodování o nejvhodnější nabídce, a pokud si zadavatel určí tuto oblast jako jedno z kritérií pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky, měl by v zadávacích podmínkách přesně vydefinovat, jaké požadavky v tomto ohledu na dodavatele klade a co z požadovaných parametrů bude předmětem jeho následného hodnocení. V současné době může být licenční politika jednotlivých společností s ohledem na poptávané plnění odlišná a z tohoto důvodu je podstatné, aby dodavatelé měli přesnou informaci o tom, jakou formu licenční politiky zadavatel preferuje a současně s tím i jakým způsobem požaduje, aby údaje o tomto licenčním plnění byly při konstrukci nabídkové ceny uvedeny. Vzhledem k tomu, že zadavatel požadoval uvést náklady na update licencí v rámci tabulky výše ročních nákladů na zajištění jednoho roku rutinního provozu předmětu plnění veřejné zakázky, a to pouze jako cenu za update licencí v Kč bez DPH, neměli dodavatelé přesnou informaci o tom, zda tyto náklady mají být kalkulovány jako průměrné roční náklady za celou dobu plnění nebo který z roků doby trvání smlouvy je pro hodnocení rozhodující.  Na základě nejasně vymezených požadavků proto uchazeči podali vzájemně neporovnatelné nabídky, které hodnotící komise následně hodnotila na základě způsobu hodnocení, jenž si zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci. Zjištění zadavatele, že nabídky uchazečů nebyly na základě jím vymezeného způsobu objektivně vyhodnoceny, neznamenalo porušení zákona hodnotící komisí, nýbrž odhalení nejasného vymezení obsahu hodnotících kritérií, které mělo za následek přípustná odlišná hodnocení nabídek uchazečů.

Zadavatel ve svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7.4.2008 současně uvádí skutečnost, že návrh řešení navrhovatele je výrazně složitější než řešení vybraného uchazeče a komise tuto skutečnost nedostatečným způsobem zohlednila v příslušném kritériu při hodnocení nabídky vybraného uchazeče. 

Takto formulované odůvodnění v rámci hodnocení nabídek je založeno pouze na subjektivním názoru zadavatele a nikoliv na předem definovaných hodnocených parametrech složitosti návrhu řešení. To umožňuje mít různé názory na tuto věc a z tohoto důvodu nelze hodnocení hodnotící komise u tohoto dílčího kritéria považovat za porušení zákona. 

Ze shora uvedených skutečností je zřejmé, že v šetřeném případě požadavek srozumitelnosti obsahu hodnotícího kritéria „úroveň zajištění závazků nebyl naplněn, čímž bylo znemožněno uchazečům předložit vzájemně porovnatelné nabídky a hodnotící komisi dána jasná pravidla jakým způsobem obdržené nabídky hodnotit. Lze proto říci, že je ve vztahu k předmětu a zadávacím podmínkách šetřené veřejné zakázky kritériem nesrozumitelným, jednoznačně a transparentně vyhodnotitelným, neboť potřebuje následné upřesnění v tom, jaké konkrétní nároky na ně zadavatel klade. V podmínkách zakázky tedy nebylo předem stanoveno, jaké skutečnosti z nabídek uchazečů budou v rámci těchto kritérií hodnoceny. Tímto bylo umožněno odlišné hodnocení hodnotící komise od zadavatele a nelze konstatovat, které je správné, což činí tyto úkony nepřezkoumatelnými. V souvislosti s tímto závěrem lze konstatovat, že postup hodnotící komise nebyl učiněný v rozporu se zákonem, jelikož nejasné stanovení hodnotících kritérií umožňovalo hodnotící komisi dojít v rámci hodnocení k odlišným hodnotám, než k jakým dospěl zadavatel a z tohoto důvodu rozhodnutí zadavatele o novém posouzení a hodnocení nabídek bylo učiněno v rozporu se zákonem. 

Úřad shrnuje výše uvedené skutečnosti konstatováním, že zadavatel vymezil obsah hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci obecným způsobem, jenž umožňoval různou interpretaci postupu při hodnocení nabídek, což vytvořilo prostor pro netransparentní, a tedy nepřezkoumatelné hodnocení, a tím porušil jeden ze základních principů zadávání veřejných zakázek. Hodnotící komise hodnotila podle takto stanoveného způsobu hodnocení v zadávací dokumentaci a vzhledem k obecně vymezeným dílčím kritériím „celková koncepce řešení a způsob jeho realizace“ a „úroveň zajištění závazků“, nelze říci, že v rozporu se zákonem, jelikož provedené hodnocení lze označit pouze za odlišný pohled na danou problematiku.

Na základě tohoto zjištění Úřad dále konstatuje, že zadavatel nemohl provést nové posouzení a hodnocení nabídek, neboť nebyl naplněn důvod pro aplikaci ust. § 79 odst. 5 zákona. Tyto skutečnosti neopravňovaly zadavatele provést nové posouzení a hodnocení nabídek ani na základě ust. § 81 odst. 3 zákona, jak se domnívá zadavatel, jelikož toto ustanovení je v návazném vztahu na aplikaci ust. §  79 odst. 5 zákona. Odůvodnění zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, ke kterému přesto neoprávněně došlo, je velmi obecné a založené na subjektivním názoru zadavatele, že hodnotící komise nezohlednila veškeré podstatné aspekty hodnotících kritérií, avšak existence jiného názoru zadavatele nepotvrzuje skutečnost, že hodnotící komise postupovala v rozporu se zákonem.

 Hodnocení nabídek je klíčovým prvkem v procesu přidělení veřejné zakázky, proto je na stanovení dílčích kritérií kladen značný význam. Jestliže se zadavatel rozhodne pro způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, jak tomu je v šetřeném případě, měl by především dbát na vymezení základních, rozhodujících požadavků tak, aby umožňoval přehledné a jednoznačné hodnocení nabídek. Zadavatel je tedy povinen stanovit dílčí kritéria hodnocení v souladu s požadavkem transparentnosti tak, aby zájemci, kteří se rozhodnou pro účast ve veřejné zakázce, byli reálně schopni předložit konkrétní nabídky a mohli si předem vytvořit o hodnocení včetně obsahu jednotlivých kritérií dostatečnou představu. Obecně vymezené dílčí kritérium je nutné dále jednoznačně specifikovat.

  S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel porušil § 78 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 6 výše citovaného zákona tím, že neurčitě a netransparentně stanovil dílčí kritérium „úroveň zajištění závazků“ a také § 79 odst. 5 výše citovaného zákona tím, že rozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek, přestože hodnotící komise neporušila postup stanovený tímto zákonem.

Nesplnění zadávacích podmínek ze strany vybraného uchazeče

  Navrhovatel se ve svém návrhu uvádí, že vybraný uchazeč podal nabídku, jež svým obsahem nenaplňovala požadavky definované zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to nerespektováním požadavku na fyzické oddělení informačních systémů a nerespektováním požadavku na zabezpečení nepřetržitého provozu, kdy současně zpochybňuje schopnost vybraného uchazeče dodat jím nabízený produkt firmy DELL.

  Zadavatel ve svém vyjádření konstatuje, že otázka vznesená navrhovatelem o schopnosti vybraného uchazeče splnit požadavek zadavatele čistě spekulativní a vychází z nepravdivých údajů, jelikož jak dokládá vyjádření zástupce firmy Dell, jsou uváděné HW prostředky stále komerčně dostupné.

  Podle ust § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které toto nesplňují, musí být vyřazeny.

Podle ust. § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky.

  Po přezkoumání dokumentace předmětné veřejné zakázky Úřad zjistil následující skutečnosti.

  Zadavatel v bodu 6.3 Přílohy 1 zadávací dokumentace uvádí, že: „zhotovitel provede návrh logické a fyzické topologie hardware, včetně stanovení nároků na hardware pro bezproblémový chod obou systémů (Portál a IS ZDROJE). Návrh topologie musí být odolný proti výpadkům a musí vhodně rozšiřovat hardwarovou, komunikační platformu Správy a bezpečnostní topologii sítě (např. návrh nových DMZ). Při návrhu konfigurace hardware je nutné vzít v úvahu, že hardware pro IS ZDROJE musí být provozován nezávisle na hardwarových zařízeních Portálu SSHR.“. V bodu 6.4 pak zadavatel uvádí, že: „Dodávku SW předpokládáme zajistit či zprostředkovat ze strany zhotovitele“.

  V nabídce vybraného uchazeče v bodu 6.2.2.2 je uvedeno, že: „Datové soubory databázových serverů (samotné databáze) budou využívat existující SAN infrastrukturu a budou uloženy na existujícím datovém uložišti na platformě EMC-CX3-20“.

  Pod bodem 6.2.2.3 nabídky vybraného uchazeče je uvedeno, že: „V souladu s preferencemi uvedenými v zadávací dokumentaci navrhujeme využít jako hardwarovou platformu servery DELL PowerEdge 1955…Z důvodů začlenění serverové infrastruktury do stávající SAN architektury jsou konfigurace serverů doplněny o další HW a SW nutné komponenty“. Dále v textu je uvedena poznámka, že: „Dle informací sdělených společností DELL budou nabízené servery dostupné pouze do konce 1. čtvrtletí roku 2008. Navazující typ blade serverů již nebude kompatibilní se stávající infrastrukturou blade šasi, která je provozována v rámci IS zadavatele“.

  Pod bodem 6.2.2.4 nabídky vybraného uchazeče je uvedeno, že: „Při návrhu softwarového řešení vycházíme z následujících předpokladů...Software virtualizační platformy VMWare ESX Server je zajištěn ze strany zadavatele“.

  Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.2.2008 je uvedeno, že hodnotící komise shledala nejasnosti u nabídky vybraného uchazeče a dožádala si od něj dodatečné vysvětlení v bodech 6.2.2.2 a 6.2.2.4 jeho nabídky. 

  Dopisem ze dne 29.2.2008 zaslal vybraný uchazeč dodatečné vysvětlení ke své nabídce, v němž k bodu 6.2.2.2 své nabídky uvádí, že diskové pole obecně jsou zařízení, která jsou určená k zabezpečení a sdílení diskové kapacity. Jedná se o zařízení s redundantními prvky odolná proti výpadku. Disková pole a potažmo celá SAN infrastruktura tvoří nezávislou vrstvu hardwarové infrastruktury a není možné ho proto chápat jako součást Portálu SSHR nebo IS ZDROJE. Nezávislost Portálu SSHR a IS ZDROJE je realizována především virtualizací těchto subsystémů na platformě VMWare, čímž je dosaženo jejich přenositelnosti a skutečné nezávislosti na hardwarových zařízení. V případě, že by zadavatel z jakéhokoliv důvodu požadoval, aby v návrhu nebylo uplatněno sdílení diskové kapacity SAN infrastruktury, prohlašuje, že takováto změna návrhu by neměla žádný dopad na nabídkovou cenu řešení. Vybraný uchazeč dále upřesňuje, že software VMWare je zahrnut v předpokládané dodávce ze strany uchazeče a nepředpokládá se jeho zajištění ze strany zadavatele.

   Ve zprávě z posouzení a hodnocení nabídek se uvádí, že hodnotící komise posoudila písemné vysvětlení k nabídce a v bodu 3. zprávy konstatuje, že vysvětlení akceptuje a s ohledem na prohlášení uchazeče považuje požadavek stanovený v této části za splněný.

  Na základě výše uvedeného Úřad dospěl k těmto závěrům.

  Jelikož předmětné správní řízení bylo zahájeno ve fázi, kdy ještě nebyla uzavřena smlouva na plnění předmětné zakázky, není jednoznačné, zda dodatečným vysvětlením vybraný uchazeč pozměnil svou původní nabídku, a taktéž nelze konstatovat, že jeho tvrzení o omezené možnosti dodání produktu firmy DELL mohlo být důvodem k jeho vyřazení. Zadavatel totiž akceptací dodatečného vysvětlení ne zcela konkrétně formuloval, zda je pro něj postačující, že vybraný uchazeč popsal důvody, proč jím nabízené řešení splňuje zadávací podmínky, či se spokojil s konstatováním, že vybraný uchazeč je schopen zajistit i alternativní řešení jeho nabídky. Toto vysvětlení resp. akceptace je proto velmi nejednoznačná, ale vzhledem k obsahu výroku rozhodnutí neprováděl Úřad v předmětné záležitosti další šetření.

K obdobnému závěru dospěl Úřad i v otázce schopnosti vybraného uchazeče dodat produkt společnosti DELL, jelikož zadavatel nepožadoval dodatečné vysvětlení k jeho poznámce, že zmiňovaný produkt nebude od určitého období v portfoliu společnosti DELL, čímž nedošlo k vyjasnění pochybnosti, jakým způsobem by tato skutečnost byla ošetřena, pokud by smlouva byla uzavřena s vybraným uchazečem. Úřad z důvodu nejednoznačnosti v této záležitosti a opět s ohledem na obsah výroku tohoto rozhodnutí neprováděl v předmětné záležitosti další šetření.

Uložení nápravného opatření

Zadavatel nedodržel postup stanovený v § 78 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 6 zákona, když neurčitě a netransparentně stanovil dílčí kritérium ekonomické výhodnosti „úroveň zajištění závazků dodavatele“, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Stanovení obsahu hodnotících kritérií je základním vodítkem při rozhodování dodavatele, jakým způsobem zpracuje nabídku a současně i pro transparentní hodnocení srovnatelných nabídek. Jak vyplývá z rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7.4.2008, zadavatel dospěl k názoru, že hodnotící komise nezohlednila jím požadované náležitosti. Zadavatel přistoupil k novému posouzení a hodnocení nabídek, ve kterém na základě netransparentního způsobu hodnocení nabídek, vyplývajícího z nejasného vymezení způsobu hodnocení v zadávací dokumentaci, provedl nový výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel nejasným vymezením obsahu dílčího kritéria „úroveň zajištění závazků“ porušil ust. § 78 odst. 4 zákona, čímž mohl ovlivnit počet obdržených nabídek, neboť nelze vyloučit skutečnost, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídky i další uchazeči, přičemž ti mohli podat nabídky s výhodnějšími podmínkami pro zadavatele.

Zadavatel současně nedodržel postup stanovený v § 50 odst. 1 zákona tím, že v zadávací dokumentaci vymezil jako předpoklad pro zadání předmětné zakázky dodavatelem doložené čestné prohlášení, že nemá vůči zadavateli nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti, což bylo učiněno nad rámec zákonem vymezených kvalifikačních předpokladů. Tímto porušením zákona došlo k omezení počtu hodnocených nabídek, a proto by jako nápravné opatření postačilo zrušení vyloučení uchazečů. Jelikož se však zadavatel dopustil porušení zákona, na jehož základě Úřad zrušil celé zadávací řízení, nepřistoupil ke zrušení jednotlivého úkonu zadavatele – vyloučení.

Závěrem Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil již při vymezení obsahu hodnotícího kritéria „úroveň zajištění závazků“, musel Úřad zrušit zadávací řízení.

Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. V případě rušení zadávacího řízení Úřadem je třeba výše uvedené lhůty počítat od nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že zadávací řízení bylo tímto rozhodnutím zrušeno, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

II. místopředsedkyně ÚOHS

pověřená řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5-Malá Strana

JUDr. Vilém Podešva, advokát, V Jámě 1, Praha 1

DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3

Na vědomí:

T – SOFT spol. s r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4-Lhotka

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz