číslo jednací: VZ/S107/02-151/3816/02-Hm

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC - vice VZ
Účastníci
 1. OKRESNÍ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 5. 3. 2003
Související rozhodnutí VZ/S107/02-151/3816/02-Hm
2R048/02-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 145 KB

Č.j.: S 107/02-151/3816/02-Hm

V Brně dne 4. srpna 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 6. 2002 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele - Česká republika, Okresní úřad České Budějovice, Mánesova 3, PSČ 371 03 České Budějovice, zastoupeného v době zadávání veřejných zakázek JUDr. Renatou Freilichovou, přednostkou OkÚ, nyní JUDr. Josefem Šímou, přednostou OkÚ - učiněných při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC», a to:

A. veřejných zakázek navýkon inženýrských činností zadaných:

 • výzvou ze dne 31. 5. 1999 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

 • výzvou ze dne 30. 11. 2000 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.,

 • výzvou ze dne 2. 2. 2001 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.,

B. veřejných zakázekna provedení stavebních prací zadaných:

 • formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., zveřejněním v Obchodním věstníku č. 44/99 pod zn. 086899-44/99 dne 3. 11. 1999,

 • výzvou ze dne 22. 9. 2000 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.,

 • výzvou ze dne 13. 12. 2000 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.,

 • výzvou ze dne 9. 2. 2001 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.,

 • výzvou ze dne 17. 4. 2001 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.,

 • výzvou ze dne 12. 9. 2001 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., a zákona č. 142/2001 Sb.,

rozhodl takto:

I. Vzhledem k tomu, že orgán dohledu neshledal v postupu zadavatele Okresního úřadu České Budějovice porušení zákona, správní řízení ve věci veřejných zakázek na výkon inženýrských činností podle § 30 správního řádu zastavuje, neboť odpadl důvod řízení.

II. Správní řízení ve věci veřejných zakázek:

 • "na dodávku stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»" zadané formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., zveřejněním v Obchodním věstníku č. 44/99 pod zn. 086899-44/99 dne 3. 11. 1999,

 • "informační technologie a informační systémy v sídle krajského úřadu - slaboproudé rozvody" zadané výzvou ze dne 22. 9. 2000 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.,

 • "vícepráce a méněpráce na stavbě «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»" zadané výzvou ze dne 13. 12. 2000 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.,

 • "vícepráce a méněpráce - II na stavbě «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»" zadané výzvou ze dne 17. 4. 2001 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.,

se podle § 30 správního řádu zastavuje, neboť nebylo při jejich zadání zjištěno porušení zákona, a proto odpadl důvod řízení.

III. Zadavatel Okresní úřad České Budějovice při zadávání veřejných zakázek:

 

 • "rekonstrukce objektu G1 v areálu sídla Krajského úřadu Budějovického kraje" zadané výzvou ze dne 9. 2. 2001 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.,

 • "vícepráce a méněpráce na stavbě «rekonstrukce objektu G1 v areálu sídla Krajského úřadu Budějovického kraje»" zadané výzvou ze dne 12. 9. 2001 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., a zákona č. 142/2001 Sb.,

 

závažně porušil ustanovení § 3 odst. 1 a 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném v době zadání cit. veřejných zakázek, když postupoval při zadání veřejné zakázky výzvou jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. c), resp. písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném v době zadání cit. veřejných zakázek, aniž by byly naplněny podmínky pro zvolený způsob zadání veřejné zakázky stanovené v části téhož zákona.

Za zjištěná závažná porušení zákona se zadavateli podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., ukládá pokuta ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízeného u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 1070215001.

Odůvodnění

Na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "NKÚ") zveřejněného ve Věstníku NKÚ r. IX, částka 4, si Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") vyžádal od zadavatele - Česká republika, Okresní úřad České Budějovice, Mánesova 3, PSČ 371 03 České Budějovice, zastoupeného v době zadávání veřejných zakázek JUDr. Renatou Freilichovou, přednostkou OkÚ, nyní JUDr. Josefem Šímou, přednostou OkÚ(dále jen "zadavatel") - dokumentaci o zadání veřejných zakázek souvisejících s realizací stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC».

Po přezkoumání průběhu zadávání předmětných veřejných zakázek získal orgán dohledu pochybnosti o správnosti úkonů a postupů zadavatele při jejich zadávání, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu, jehož účastníkem je zadavatel. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem č. j. S 107/02-151/2696/02-Hm ze dne 31. 5. 2001, v němž zadavatele rovněž seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu lhůtu k možnosti se k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření.

Zadavatel své stanovisko k oznámenému zahájení správního řízení sdělil dopisem ze dne 12. 6. 2002. Obsah vyjádření zadavatele je uveden dále, vždy v příslušné části odůvodnění.

Pokud orgán dohledu v dalším textu odůvodnění uvádí odkaz na "zákon", jedná se o zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, znění platném v době provedení úkonu orgánu dohledu (zahájení správního řízení, rozhodnutí) nebo v době zadání jednotlivých veřejných zakázek, tzn. v době vyhlášení obchodní veřejné soutěže či zaslání výzvy tak, jak je znění zákona citováno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Po prostudování dokumentace o zadání šetřených veřejných zakázek zjistil orgán dohledu následující skutečnosti.

A. Výkon inženýrské činnosti

Dne 31. 5. 1999 zaslal zadavatel pěti zájemcům výzvu podle § 49 odst. 1 zákona k podání nabídky na veřejnou zakázku "komplexní výkon inženýrských činností při přípravě, realizaci a dokončení stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC»".

Zadavatel obdržel nabídky pěti uchazečů o veřejnou zakázku. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče MAURING spol. s r. o., Čechova 20/278, PSČ 370 01 České Budějovice (dále jen "MAURING"). Dne 8. 7. 1999 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem mandátní smlouvu č. 23/99, v níž byla sjednána odměna mandatáře ve výši 3 825 360,- Kč, což odpovídá nabídkové ceně uchazeče. V bodu 5.4.2. mandátní smlouvy bylo dohodnuto, že "dojde-li ke změně ceny stavby nad 100 mil. Kč, bude upravena pouze cena za výkon TDI (nebo její část) a za činnosti spojené s dokončením stavby".

Dne 10. 3. 2000 uzavřel zadavatel se společností MAURING dodatek č. 2 mandátní smlouvy č. 23/99, v němž byla na základě bodu 5.4.2. mandátní smlouvy s ohledem na uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby v ceně 137,1 mil. Kč zvýšena odměna mandatáře na 4 496 625,- Kč. Článek 5.4.2. mandátní smlouvy č. 23/99 byl doplněn takto: "dojde-li ke změně ceny stavby nad 140 mil. Kč vč. DPH, bude zbývající cena za výkon TDI a cena za činnosti spojené s dokončením stavby navýšena o částku vypočtenou z nákladů stavby přesahující částku 140 mil. Kč".

Dne 30. 11. 2000 zaslal zadavatel společnosti MAURING výzvu podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona k podání nabídky na uzavření dodatku k mandátní smlouvě č. 23/99 na "komplexní výkon inženýrských činností při přípravě, realizaci a dokončení stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC»". Důvodem pro zaslání výzvy bylo rozšíření stavby na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR na vybavení krajského úřadu informačními technologiemi. Dne 29. 3. 2001 uzavřel zadavatel s uchazečem MAURING dodatek č. 4 mandátní smlouvy č. 23/99, v němž byla na základě výzvy ze dne 30. 11. 2000 a podle bodu 5.4.2. mandátní smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zvýšena odměna mandatáře na 5 475 038,- Kč.

Dne 2. 2. 2001 zaslal zadavatel společnosti MAURING výzvu podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona k podání nabídky na veřejnou zakázku "výkon inženýrských činností při realizaci a dokončení stavby «rekonstrukce objektu G1 v areálu sídla Krajského úřadu Budějovického kraje»" jako dodatečné veřejné zakázky k veřejné zakázce "komplexní výkon inženýrských činností při přípravě, realizaci a dokončení stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC»". Dne 27. 3. 2001 uzavřel zadavatel s uchazečem MAURING mandátní smlouvu č. 16/2001 se sjednanou odměnou mandatáře 955 521,- Kč.

Dodatkem č. 6 ze dne 7. 8. 2001 mandátní smlouvy č. 23/99 byla odměna mandatáře snížena na 5 469 196,- Kč (bez započtení objektu G1).

Rekapitulace peněžitých závazků zadavatele ze smluv na provádění inženýrské činnosti:

smlouva č. 23/99

 

3 825 360,- Kč

dodatek č. 2 (k 23/99)

+ 671 265,- Kč

4 496 625,- Kč

dodatek č. 4 (k 23/99)

+ 978 413,- Kč

5 475 038,- Kč

smlouva č. 16/2001

+ 955 521,- Kč

6 430 559,- Kč

dodatek č. 6 (k 23/99)

- 5 842,- Kč

6 424 717,- Kč

celkem

2 599 357,- Kč

6 424 717,- Kč

Po posouzení postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek na inženýrské činnosti konstatuje orgán dohledu následující.

V postupu zadavatele při zadávání veřejnou zakázku "komplexní výkon inženýrských činností při přípravě, realizaci a dokončení stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC»" zadávané výzvou ze dne 31. 5. 1999 podle § 49 odst. 1 zákona neshledal orgán dohledu porušení zákona.

K uzavření dodatku č. 2 mandátní smlouvy zadavatel ve svém vyjádření ze dne 12. 6. 2002 uvedl, že dodatek byl uzavřen na základě článku 5.4.2. mandátní smlouvy, přičemž se nejedná o novou veřejnou zakázku, ale o navýšení ceny původní veřejné zakázky za podmínek sjednaných ve smlouvě na základě nabídky uchazeče a podmínek výzvy.

Zákon o zadávání veřejných zakázek zadavateli ukládá, aby před uzavřením úplatné smlouvy vymezil předmět plnění veřejné zakázky a provedl výběr smluvního partnera postupem tímto zákonem stanoveným. Předpokladem pro správné zadání veřejné zakázky je tedy přesné vymezení jejího předmětu, což umožní uchazečům podat nabídky obsahující nabídkovou cenu, tzn. cenu za celkovou realizaci předmětu veřejné zakázky. V případě, že nelze rozsah potřeb zadavatele stanovit naprosto přesně (jako tomu bylo i u šetřené veřejné zakázky, neboť rozsah předmětu plnění veřejné zakázky částečně závisel na rozsahu realizace vlastní stavby), je vždy nezbytné, aby zadavatel v podmínkách zadání určil alespoň předpokládaný rozsah plnění veřejné zakázky tak, aby uchazeči v nabídkách vůbec mohli uvést celkovou nabídkovou cenu a zadavatel mohl tyto nabídkové ceny hodnotit. V takovém případě pak může zadavatel v podmínkách zadání veřejné zakázky stanovit, že uchazeč bude předmět plnění veřejné zakázky realizovat podle skutečných potřeb zadavatele, a že konečný výpočet ceny bude proveden podle skutečně provedené práce dodávek nebo služeb, aby vztah mezi zadavatelem a uchazečem při plnění veřejné zakázky odpovídal realitě.

Protože zadavatel v čl. 4 zadávacích podmínek vymezil pravděpodobný rozsah předmětu veřejné zakázky, na který uchazeči kalkulovali své nabídky, a současně stanovil pravidla pro případnou změnu ceny, orgán dohledu konstatuje, že uzavřením dodatku č. 2 mandátní smlouvy zadavatel neporušil zákon. Celková cena veřejné zakázky na "komplexní výkon inženýrských činností při přípravě, realizaci a dokončení stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC»" tak po zvýšení na základě dodatku č. 2 mandátní smlouvy činila 4 496 625,- Kč.

K uzavření dodatku č. 4 mandátní smlouvy č. 23/99 na základě výzvy ze dne 30. 11. 2000 podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona orgán dohledu uvádí, že podle cit. ustanovení zákona je možné uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky v případě částečné obnovy, rozšíření nebo úpravy předmětu původní zakázky (zboží nebo zařízení), pokud by změna uchazeče vedla k tomu, že by zadavatel musel pořizovat plnění veřejné zakázky s odlišnými technickými znaky, které by s sebou přinášelo technickou neslučitelnost nebo potíže při provozu a údržbě. Cit. ustanovení je však možné aplikovat pouze na dodávky zboží či zařízení, a to pouze tehdy, jestliže by jiný dodavatel nebyl schopen nabídnout plnění se stejnými technickými znaky, přičemž by odlišné technické vlastnosti dodávek vedly k technické neslučitelnosti nebo potížím při provozu a údržbě.

Orgán dohledu konstatuje, že zadáváním veřejné zakázky na projektové práce nedochází k dodávkám zboží nebo zařízení, jež by v případě změny dodavatele mělo odlišné technické znaky, než plnění dosavadního realizátora veřejné zakázky a které by přinášelo technickou neslučitelnost nebo potíže při provozu a údržbě.

Podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona může zadavatel zadat veřejnou zakázku výzvou jednomu zájemci k podání nabídky v případě dodatečné a opakované veřejné zakázky (především z důvodu standardizace nebo slučitelnosti předmětu veřejné zakázky), pokud svým rozsahem nepřekročí 50 % ceny původní veřejné zakázky a výzva bude zadavatelem učiněna do 12 měsíců od splnění veřejné zakázky.

V případě zadání více dodatečných veřejných zakázek je nutné posuzovat výši všech dodatečných peněžitých závazků zadavatele vzhledem k původní veřejné zakázce. Za dodatečné veřejné zakázky zadané v souladu s ustanovením § 50 odst. l písm. c) zákona tak lze považovat pouze ty veřejné zakázky, které ve svém úhrnu nepřekročí 50 % ceny původní veřejné zakázky. Pokud by tomu bylo jinak, mohli by zadavatelé teoreticky nad rámec původní veřejné zakázky zadávat další neomezený počet veřejných zakázek, čímž by byl zcela popřen smysl zákona upravujícího postup zadavatele při výdeji veřejných prostředků.

Přestože při uzavírání dodatku č. 4 mandátní smlouvy č. 23/99 nebyly splněny podmínky pro aplikaci § 50 odst. 1 písm. d) zákona, lze učinit závěr, že dodatečná veřejná zakázka naplňovala znaky veřejné zakázky zadané podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, a to i v součtu se závazkem vzniklým na základě mandátní smlouvy č. 16/2001, neboť cena původní veřejné zakázky činila 4 496 625,- Kč a součet závazků z dodatku č. 4 a mandátní smlouvy č. 16/2001 činil 1 933 934,- Kč (přičemž byl dodatečně snížen dodatkem č. 6 mandátní smlouvy č. 23/99 o 5 842,- Kč).

Vzhledem k tomu, že orgán dohledu neshledal v postupu zadavatele porušení zákona, správní řízení ve věci veřejných zakázek na výkon inženýrských činností podle § 30 správního řádu zastavil, neboť odpadl důvod řízení.

B. Stavební práce

Zadavatel zadal veřejnou zakázku "na dodávku stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»" formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona zveřejněním v Obchodním věstníku č. 44/99 pod zn. 086899-44/99 dne 3. 11. 1999.

Zadavatel obdržel nabídky deseti uchazečů o veřejnou zakázku. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče MANE - Stavební a obchodní společnost, spol. s r. o. České Budějovice, Okružní 7, PSČ 370 10 České Budějovice (dále jen "MANE"). Dne 10. 3. 2000 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem smlouvu o dílo č. 6/2000, v níž byla sjednána cena díla ve výši 137 105 249,- Kč, což odpovídá nabídkové ceně uchazeče.

Dne 22. 9. 2000 zaslal zadavatel společnosti MANE výzvu podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona k podání nabídky na veřejnou zakázku "informační technologie a informační systémy v sídle krajského úřadu - slaboproudé rozvody", a to formou návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6/2000. Důvodem pro zaslání výzvy bylo rozšíření stavby na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR na vybavení krajského úřadu informačními technologiemi vyplývajícího ze "Standardů informačních technologií a informačních systémů pro krajské úřady, část I. Slaboproudé rozvody č. j. OIS-489/2000". Dne 21. 11. 2001 uzavřel zadavatel s uchazečem MANE dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. 6/2000, v němž byla zvýšena cena díla o 49 933 621,- Kč na 187 038 870,- Kč.

Dne 13. 12. 2000 zaslal zadavatel společnosti MANE výzvu podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona k podání nabídky na veřejnou zakázku "vícepráce a méněpráce na stavbě «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»". Důvodem pro zadání veřejné zakázky byla nutnost provedení prací, které nebylo možné předpokládat v době uzavření smlouvy o dílo. Dne 27. 3. 2001 uzavřel zadavatel s uchazečem MANE dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 6/2000, v němž byla zvýšena cena díla o 3 376 898,- Kč na 190 415 768,- Kč.

Dne 9. 2. 2001 zaslal zadavatel společnosti MANE výzvu podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona k podání nabídky na veřejnou zakázku "rekonstrukce objektu G1 v areálu sídla Krajského úřadu Budějovického kraje" jako dodatečné veřejné zakázky k veřejné zakázce "na dodávku stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»". Dne 28. 3. 2001 uzavřel zadavatel s uchazečem MANE smlouvu o dílo č. 17/2001 se sjednanou cenou díla 30 070 045,- Kč.

Dodatkem č. 9 smlouvy o dílo č. 6/2002 ze dne 10. 4. 2001 byly z této smlouvy vyčleněny práce prováděné na objektu G1 a současně snížena cena díla o 4 484 477,- Kč. O stejnou částku byla naopak zvýšena cena díla dodatkem č. 1 smlouvy č. 17/2001 uzavřeným rovněž dne 10. 4. 2001. Uzavření obou uvedených dodatků tak neovlivnilo celkovou výši peněžitého závazku zadavatele.

Dne 17. 4. 2001 zaslal zadavatel společnosti MANE výzvu podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona k podání nabídky na veřejnou zakázku "vícepráce a méněpráce - II na stavbě «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»". Důvodem pro zadání veřejné zakázky byla nutnost provedení prací, které nebylo možné předpokládat v době uzavření smlouvy o dílo. Dne 26. 6. 2001 uzavřel zadavatel s uchazečem MANE dodatek č. 10 smlouvy o dílo č. 6/2000, v němž byla zvýšena cena díla o 826 983,- Kč (celkem bez objektu G1 186 758 274,- Kč).

Dne 12. 9. 2001 zaslal zadavatel společnosti MANE výzvu podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona k podání nabídky na veřejnou zakázku "vícepráce a méněpráce na stavbě «rekonstrukce objektu G1 v areálu sídla Krajského úřadu Budějovického kraje»". Důvodem pro zadání veřejné zakázky byla nutnost provedení prací, které nebylo možné předpokládat v době uzavření smlouvy o dílo. Dne 4. 12. 2001 uzavřel zadavatel s uchazečem MANE dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 17/2001, v němž byla zvýšena cena díla o 1 178 058,- Kč (celkem za objekt G1 35 732 580,- Kč).

Rekapitulace peněžitých závazků zadavatele ze smluv na stavební práce:

smlouva č. 6/2000

 

137 105 249,- Kč

dodatek č. 7 (k 6/2000)

+ 49 933 621,- Kč

187 038 870,- Kč

dodatek č. 8 (k 6/2000)

+ 3 376 898,- Kč

190 415 768,- Kč

smlouva č. 17/2001

+ 30 070 045,- Kč

220 485 813,- Kč

dodatek č. 10 (k 6/2000)

+ 826 983,- Kč

221 312 796,- Kč

dodatek č. 2 (k 17/2001)

+ 1 178 058,- Kč

222 490 854,- Kč

celkem

+ 85 385 605,- Kč

222 490 854,- Kč

Po posouzení postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek na stavební práce konstatuje orgán dohledu následující.

V postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky "na dodávku stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»" formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona zveřejněním v obchodním věstníku č. 44/99 pod zn. 086899-44/99 dne 3. 11. 1999 neshledal orgán dohledu porušení zákona.

Zadavatel odůvodňoval zadání výše citovaných veřejných zakázek zadávaných výzvami podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, skutečností, že se jedná o rozšíření a úpravu předmětu veřejné zakázky na základě změn, které nebylo možno předpokládat v době uzavření původní smlouvy. Cit. ustanovení je však možné aplikovat pouze na dodávky zboží či zařízení (nikoliv služeb či stavebních prací), a to pouze tehdy, jestliže by jiný dodavatel nebyl schopen nabídnout plnění se stejnými technickými znaky, přičemž by odlišné technické vlastnosti dodávek vedly k technické neslučitelnosti nebo potížím při provozu a údržbě.

Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 12. 6. 2002 k zadání veřejných zakázek podle § 50 odst. 1 písm d) uvádí, že předmětem plnění stavebních zakázek jsou kromě vlastních stavebních prací rovněž dodávky zboží (materiálu) či zařízení a odkazuje na stanovisko orgánu dohledu ze dne 5. 6. 2000, podle něhož jsou tzv. vícepráce novou veřejnou zakázkou, přičemž v úvahu připadá její zadání podle § 50 odst. 1 písm. c) a d) zákona. Zadavatel rovněž cituje důvodovou zprávu k zákonu č. 28/2000 Sb., podle níž se z praktických důvodů a na základě poznatků praxe doplňuje ustanovení § 50 odst. 1 písm. d) zákona tak, že uzavření smlouvy na základě výzvy jednomu zájemci k podání nabídky je možné i v případě rozšíření nebo úpravy předmětu původní zakázky. Zadavatel dále ve svém vyjádření uvádí důvody pro zadání veřejných zakázek souvisejících s rekonstrukcí objektu G1 jako dodatečné veřejné zakázky zadané podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

Orgán dohledu souhlasí se zadavatelem, že všechny výše uvedené veřejné zakázky související se stavbou «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj» na sebe vzájemně navazují a lze je tak považovat jak za dodatečné veřejné zakázky, tak i za veřejné zakázky rozšiřující plnění původní veřejné zakázky zadané obchodní veřejnou soutěží. Stejně tak je nesporné, že stavební veřejné zakázky v sobě zahrnují dodávky materiálu a zařízení, které se do stavby zabudují, a proto není ani v případě veřejných zakázek stavebního charakteru a priori vyloučena možnost aplikace § 50 odst. 1 písm d) zákona, jak je také uvedeno v zadavatelem citovaném stanovisku orgánu dohledu ze dne 5. 6. 2000. Stanovisko orgánu dohledu, které je formulováno v obecné rovině, ovšem nelze interpretovat tak, že zadavatel může v případě víceprací libovolně zadávat následné veřejné zakázky podle § 50 odst. 1 písm. c) či písm. d) zákona. Zadání veřejné zakázky výzvou jednomu zájemci k podání nabídky dle § 50 zákona je výjimečným způsobem zadání veřejné zakázky a zadavatel musí v případě jeho aplikace ustanovení prokázat, že byly naplněny všechnyzákonem stanovené podmínky pro zvolený způsob zadání veřejné zakázky. Z dokumentace o zadání veřejných zakázek ani z vyjádření zadavatele však nevyplývají žádné skutečnosti, které by prokazovaly naplnění podmínky, že by zadavatel byl nucen od jiného dodavatele pořizovat takové plnění, jež by mělo odlišné technické znaky, než plnění dosavadního realizátora veřejné zakázky, které by přinášelo technickou neslučitelnost nebo potíže při provozu a údržbě.

Jelikož vzhledem k charakteru předmětu plnění dodatečných veřejných zakázek není rozdíl mezi veřejnými zakázkami zadávanými zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona a protože v případě žádné z veřejných zakázek není dán důvod pro její zadání podle § 50 odst. 1 písm. d), považoval orgán dohledu dodatečné veřejné zakázky splňující podmínky stanovené v § 50 odst. 1 písm. c) za zadané v souladu se zákonem, bez ohledu na označení výzvy zadavatelem.

Orgán dohledu konstatuje, že:

 • Dodatky číslo 7, 8 a 10 smlouvy o dílo č. 6/2000 byly uzavřeny v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona jako dodatečné veřejné zakázky k veřejné zakázce "na dodávku stavby «rekonstrukce sídla krajského úřadu VÚSC Budějovický kraj»", neboť součet závazků zadavatele z těchto dodatků nepřekročil 50 % ceny původní veřejné zakázky (cena původní veřejné zakázky činila 137 105 249,- Kč, součet peněžitých závazků z citovaných dodatků 54 137 502,- Kč) a výzvy byly učiněny v průběhu realizace původní veřejné zakázky (tedy před uplynutím doby 12 měsíců od ukončení původní veřejné zakázky).

 • Při uzavření smlouvy o dílo č. 17/2001 nebyly naplněny podmínky pro zadání podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, neboť výše dodatečného peněžitého závazku zadavatele po započtení již uzavřených dodatků smluv (dodatek č. 7 ke smlouvě č. 6/2000 v ceně 49 933 621,- Kč + dodatek č. 8 ke smlouvě č. 6/2000 v ceně 3 376 898,- Kč + smlouva č. 17/2001 v ceně 30 070 045,- Kč = celkem 83 380 564,- Kč) překročila 50 % z ceny původní veřejné zakázky (137 105 249,- Kč).

 • Při uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 17/2001 nebyly naplněny podmínky pro zadání podle § 50 odst. 1 písm. d) zákona (viz výše) a veřejnou zakázku nelze posoudit ani jako zadanou v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona, neboť výše peněžitého závazku zadavatele po započtení již uzavřených dodatků smluv překročila 20 % z ceny původní veřejné zakázky. Citované ustanovení bylo změněno zákonem č. 142/2001 Sb. s účinností od 26. 4. 2001, od kdy je možné zadávat veřejné zakázky podle § 50 odst. 1 písm. c) maximálně do rozsahu 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel nezvolil při uzavření smlouvy o dílo č. 17/2001 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 17/2001 způsob zadání veřejné zakázky stanovený podle výše svého budoucího peněžitého závazku, čímž závažně porušil § 3 odst. 1 a 4 zákona. Citované ustanovení zákona mimo jiné stanoví, že k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, přičemž uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že v obou případech nebyly splněny podmínky stanovené v části třetí zákona, tedy podmínky pro použití § 50 odst. 1 písm. c) a d) zákona, měl zadavatel za povinnost vyhlásit na předmět plnění veřejné zakázky obchodní veřejnou soutěž, resp. postupovat podle jiného způsobu zadání stanoveného v části třetí zákona.

Podle § 62 odst. 1 zákona může orgán dohledu uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky a nápravy nelze dosáhnout fakticky, přistoupil orgán dohledu k uložení pokuty. Porušení zákona, kterého se při zadání veřejné zakázky "rekonstrukce objektu G1 v areálu sídla Krajského úřadu Budějovického kraje" a "vícepráce a méněpráce na stavbě «rekonstrukce objektu G1 v areálu sídla Krajského úřadu Budějovického kraje»" zadavatel dopustil, je porušením závažným, neboť zadavatel zvolil způsob zadání veřejné zakázky, který byl v rozporu se zákonem.

Ceny veřejných zakázek, při jejichž zadání se zadavatel dopustil závažného porušení zákona, činí 30 070 045,- Kč včetně DPH a 1 178 058,- Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (1 % z uvedených cen veřejných zakázek) činí 300 700,45 Kč a 11 780,58 Kč. Orgán dohledu uložil zadavateli pokutu u obou veřejných zakázek ve výši přibližně jedné desetiny rozmezí jejich možné výše, neboť závažné porušení zákona bylo u zadavatele zjištěno poprvé. Při rozhodování o výši pokuty přihlédl orgán dohledu k celkovému charakteru veřejné zakázky, ke způsobu jejího financování (státní dotace) a zejména ke skutečnosti, že zadavatel jednal především na základě požadavků nadřízených orgánů ve snaze zajistit včasnou realizaci stavby. V této souvislosti však orgán dohledu poznamenává, že za uzavření smlouvy, s jejímž plněním je spojeno vynaložení veřejných prostředků, je odpovědný zadavatel, v šetřeném případě Okresní úřad České Budějovice, poněvadž zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smlouvy - viz § 1 odst. 1 písm. a) zákona. Z uvedeného důvodu tedy orgán dohledu uložil za zjištěné závažné porušení zákona sankci, avšak pouze při samotné dolní hranici její možné výše.

Před uložením pokuty orgán dohledu zkoumal, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to, že pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu o porušení zákona dozvěděl, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení (Věstník NKÚ orgán dohledu obdržel dne 20. 2. 2002 a k porušení zákona došlo po 9. 2. 2001, kdy zadavatel zaslal výzvu, na jejímž základě byla uzavřena smlouva o dílo č. 17/2001).

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že posuzoval postup zadavatele veřejné zakázky směřující k uzavření smlouvy k jejímu provedení podle znění zákona účinného v době zadávání veřejné zakázky, avšak řízení před orgánem dohledu vedl podle předpisů účinných v době rozhodování, neboť hlavy III a IV části čtvrté zákona o zadávání veřejných zakázek mají charakter zvláštního procesního předpisu, na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají. V souladu s těmito závěry vydal orgán dohledu rozhodnutí podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., (k tomu viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A 5/99).

Vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona a po posouzení a zhodnocení všech výše uvedených důkazů a skutečností uložil orgán dohledu zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru

Obdrží účastník řízení:

Okresní úřad České Budějovice, Mánesova 3, PSČ 371 03 České Budějovice,

zast. JUDr. Josefem Šímou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz