Rozhodnutí: VZ/S100/02

Instance I.
Věc stavbva - zastřešení zimního stadionu Skuteč
Účastníci
 1. Město Skuteč
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2002
Související rozhodnutí VZ/S100/02
2R036/02-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 188 KB

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím předsedy ÚOHS č.j. 2R 36/02-Hr ze dne 20.2.2003

Č.j.: VZ/S100/02-153/3508/02-GS

V Brně dne 18. července 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24. 5. 2002 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele - města Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč, zastoupeného Pavlem Novotným, starostou - učiněných při realizaci stavby "zastřešení zimního stadionu ve Skutči" prováděné na základě stavebního povolení č. j. SÚ/247/01/Tá ze dne 16. 5. 2001, rozhodl takto:

Zadavatel město Skuteč při realizaci stavby "zastřešení zimního stadionu ve Skutči" porušil závažným způsobem ustanovení § 3 v návaznosti na § 67 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., tím, že při výběru smluvního partnera nezvolil způsob zadání předmětné veřejné zakázky adekvátně podle předpokládané výše peněžitého závazku ze zadání veřejné zakázky, a realizaci stavby rozdělil na jednotlivé řemeslné práce, dodávky a služby.

Za zjištěné závažné porušení zákona při zadávání výše uvedené veřejné zakázky se městu Skuteč podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., ukládá pokuta ve výši 65 000,-- Kč (šedesát pět tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízeného u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 1000215001.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), jako orgán příslušný podle § 51 zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., si na základě obdrženého podnětu vyžádal u města Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč, zastoupeného Pavlem Novotným, starostou (dále jen "zadavatel"), stanovisko a dokumentaci o zadání veřejné zakázky - realizace stavby "zastřešení zimního stadionu ve Skutči" uskutečněná na základě stavebního povolení č. j. SÚ/247/01/Tá ze dne 16. 5. 2001.

Pozn.: Pokud dále orgán dohledu uvádí odkaz na zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná se vždy o znění zákona platného v době provedení úkonu orgánu dohledu (zahájení správního řízení, rozhodnutí) nebo v době provedení jednotlivých úkonů zadavatele (uzavření smlouvy).

Dopisem ze dne 24. 4. 2002 zadavatel zaslal orgánu dohledu své stanovisko k obdrženému podnětu, ve kterém uvedl (začátek citace): "Dne 7. 3. 2001 rozhodlo Městské zastupitelstvo o zastřešení a rekonstrukci Zimního stadionu ve Skutči, a to přenesením haly z Českých Budějovic. Předpokládaná částka byla v té době 5,5 mil. Kč. K této akci byl odsouhlasen úvěr 5,5 mil. Kč. Vedení města bylo automaticky pověřeno přestěhováním této haly a zároveň zahájením stavebního řízení, zadáním projektů, statistických posudků atd. V červnu roku 2001 zastupitelstvo zvýšilo rozpočet na tuto stavbu na 9 mil. Kč, a to na základě předpokladů odborníků a příslušných firem.

Vzhledem k tomu, že jsme nejmenším městem ČR (cca 5 350 obyvatel) si naše město nemohlo dovolit zadat celou akci jedné firmě na klíč a museli jsem stavbu realizovat svépomocí. Prohlašuji, že žádná jednotlivá zakázka nepřevyšovala částku 2 mil. Kč. Jsme přesvědčeni, že na zimní stadion nemuselo být vypsáno výběrové řízení. Bohužel v listopadu loňského roku starosta zjistil vlastní kontrolou, že částku 9 mil. Kč převýšíme. Největší položka navýšení byla za pronájmy vysokozdvižných plošin a jeřábů od různých firem a za svářečské práce na ocelové konstrukci, a to především kvůli deštivému počasí na podzim roku 2002. … Je pravdou, že došlo k zapojení prostředků na sociální dávky z celkového rozpočtu města, což je nyní diskutováno s finančním úřadem a pravděpodobně bude konstatováno prosté porušení rozpočtových pravidel. …

Kontrolní výbor se oficielně celou záležitostí zabýval až v listopadu roku 2001 po kontrole provedené starostou a nekonstatoval nic jiného než, že byly překročeny finanční prostředky. Zastupitelstvo v prosinci roku 2001, lednu 2002 a březnu 2002 však následně rozpočtovými změnami a závěrečným schválením rozpočtu za rok 2001 potvrdilo navýšení a v lednu 2002 byl přijat úvěr na dokrytí celé akce. Příslušná usnesení zasíláme. … Stavba stála celkově cca 14,4 mil. Kč. …

Hala byla slavnostně otevřena 8. 12. 2001. V roce 2002 zastupitelstvo schválilo ještě dodělávky v hodnotě cca 0,75 mil. Kč (fasády, terénní úpravy, parkoviště, dokončení tribuny). … Samozřejmě celá stavba má hodnotu několika desítek mil. Kč. Naše malé město by si tuto stavbu na klíč nikdy nemohlo dovolit. Proto jsme zvolili velice náročnou avšak úspornou formu výstavby" (konec citace).

V příloze dopisu ze dne 24. 4. 2002 zadavatel orgánu dohledu zaslal celkem sedmnáct smluv (včetně čtyř dodatků) a příslušná usnesení ze zasedání zastupitelstva města Skuteč (viz dále).

Po přezkoumání dokumentace a písemností pořízených v souvislosti se stavbou "zastřešení zimního stadionu ve Skutči" získal orgán dohledu pochybnosti o správnosti úkonů a postupů zadavatele při jejím zadávání, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu, jehož účastníkem je zadavatel.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem č. j. VZ/S100/02-153/2519/02-GS ze dne 22. 5. 2002, v němž zadavatele rovněž seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu možnost se k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Zadavatel obdržel oznámení o zahájení správního řízení dne 24. 5. 2002, a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno.

Zadavatel své stanovisko k oznámenému zahájení správního řízení sdělil dopisem ze dne 18. 6. 2002, v němž uvedl (zestručněno), že realizací stavby "stavební úpravy - zastřešení zimního stadionu ve Skutči" prováděné na základě stavebního povolení, mu vznikl závazek ve výši 5 698 569,60 Kč vč. DPH, a to v následujícím členění:

GRANO Skuteč spol. s r. o., Skuteč,

3 002 957,30 Kč,

Techprojekt společnost s ručením omezeným, Ústí nad Orlicí,

231 210,-- Kč,

Pavel Posád, Telč,

330 000,-- Kč,

František Abraham, Proseč u Skutče,

423 464,-- Kč,

SKOS - SKutečská obchodní a stavební spol. s r. o., Skuteč,

1 259 674,50 Kč,

Milan Moravec ml., Choteč,

451 263,80 Kč.

V příloze dopisu ze dne 18. 6. 2002 zadavatel orgánu dohledu zaslal:

 • celkem dvacet smluv včetně příslušných faktur, jež byly zadavatelem na základě zaslaných smluv jednotlivým smluvním partnerům uhrazeny v celkové hodnotě 6 760 869,60 Kč,

 • faktury hrazené z níže uváděného úvěru na zastřešení v celkové hodnotě 5 500 000, Kč,

 • faktury hrazené z vlastních zdrojů v celkové hodnotě 7 836 710,90 Kč.

Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Z "Usnesení z 9. řádného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 7. 3. 2001 v 16:00 hod. na MěÚ ve Skutči" vyplývá, že zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve výši 5 500 000,-- Kč dle nejvýhodnější nabídky na dobu pěti let, a rovněž bylo schváleno zastřešení zimního stadionu konstrukcí, kterou město České Budějovice prodá městu Skuteč za 100 000,-- Kč.

Dne 29. 3. 2001 zadavatel uzavřel s Českou spořitelnou, a. s., Praha 1, Okresní pobočka v Pardubicích, pobočka v Chrudimi, Chrudim, smlouvu o úvěru na účel zastřešení a rekonstrukce zimního stadionu ve Skutči (dále jen "úvěr na zastřešení"). Celková výše úvěru na zastřešení byla sjednána na 5 500 000, Kč, přičemž úroková sazba byla sjednána ve výši 1,33 % p.a. nad 6M PRIBOR. Uzavření smlouvy ze dne 29. 3. 2001 předcházelo výběrové řízení uskutečněné podle § 49a zákona písemnou výzvou ze dne 12. 2. 2001. K 5. 6. 2002 (viz příloha stanoviska zadavatele ze dne 18. 6. 2002) činila celková výše zaplacených úroků 121 326,70 Kč a zaplacené poplatky za vedení úvěru celkem 3 569,20 Kč.

Z "Usnesení z 4. mimořádného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 27. 6. 2001 v 16:00 hod. na MěÚ ve Skutči" vyplývá, že zastupitelstvo města schválilo rozpočet zastřešení zimního stadionu včetně navýšení prací dle předloženého materiálu na částku 9 000 000,-- Kč s tím, že výše úvěru zůstala dle původního usnesení. Přiložený nedatovaný rozpočet stavby "zastřešení zimního stadionu ve Skutči" obsahuje práce a náklady vycházející z nabídek zhotovitelů a skutečně prostavěných nákladů (v celkové výši 3 334 000,-- Kč) a práce a náklady vycházející z odborného odhadu, cen materiálů a předpokládané práce prováděné pracovníky města a brigádně (v celkové výši 5 666 000, Kč).

Z "Usnesení z 12. řádného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 12. 9. 2001 v 16:00 hod. na MěÚ ve Skutči" vyplývá, že zastupitelstvo města schválilo koupi stavebního pozemku s příslušnou nemovitostí a p.p. vše v k.ú. Skuteč za účelem zřízení vchodu na zimní stadion a parkoviště za cenu 300 000,-- Kč od pana Holého, Skuteč 853.

Součástí dokumentace je i "Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem zastupitelstva dne 26. 11. 2001", ve kterém se mj. uvádí, že celkové výdaje na financování akce činí k 23. 11. 2001 celkem 11 649 411,70 Kč, přičemž součet daňových dokladů uhrazených do 31. 10. 2001 a osmi daňových dokladů uhrazených k 6. 11. 2001 činí 9 106 199,70 Kč, čímž byla vyčerpána částka na financování akce schválená na 4. MZMZ dne 27. 6. 2001, tj. 9 000 000,-- Kč. Závěrem kontroly kontrolní výbor konstatoval, že od 6. 11. 2001 jsou bez vědomí zastupitelstva vynakládány další prostředky nad rámec částky 9 000 000,-- Kč na financování akce, což je v zásadním rozporu s usnesením 4. MZMZ ze dne 27. 6. 2001.

Z "Usnesení z 6. mimořádného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 16. 1. 2002 v 16:00 hod. na MěÚ ve Skutči" vyplývá, že zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve výši 3 500 000,-- Kč od Komerční banky, a. s., za úrok 6,5 % se splatností do tří let. Dne 25. 2. 2002 zadavatel uzavřel s Komerční banku, a. s., Praha 1, smlouvu o úvěru na účel profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu. Celková výše úvěru byla sjednána na 3 500 000, Kč, přičemž úroková sazba byla sjednána ve výši 1,95 % p.a. plus pohyblivá Referenční sazba Komerční banky, a. s. Dle vyjádření zadavatele (viz příloha stanoviska zadavatele ze dne 18. 6. 2002) splátky úroků z uvedeného úvěru v roce 2002 za období II-V/2002 činí 57 890,97 Kč a poplatky za spravování účtu 600,-- Kč.

Z "Čerpání rozpočtu za období I. - XII. 2001" vyplývá, že skutečné náklady na stavbu zimního stadionu k 31. 12. 2001 činily 13 336 710,90 Kč, přičemž rozpočet předpokládal náklady ve výši 10 436 400,-- Kč. Součástí dokumentace je i "čerpání rozpočtu na zastřešení zimního stadionu do 31. 12. 2001" ze dne 9. 1. 2002, v němž je uvedeno, že náklady za rok 2001 činí 13 336 710,90 Kč, přičemž v lednu byly přijaty faktury v celkové částce 1 051 097,60 Kč, které v daném okamžiku nebyly uhrazeny, a to:

 • SKOS - SKutečská obchodní a stavební spol. s r. o., Skuteč (dále jen "SKOS"):

 • materiál (kolena, trubky), (15 728,-- Kč),

 • instalační materiál (8 535,80 Kč),

 • stavební práce (772 000,-- Kč),

 • pan Čejka

 • občerstvení při zahájení otevření (8 000,-- Kč),

 • p. Toman

 • zapůjčení lešení (24 277,80 Kč),

 • Jiří Vincenci, Skuteč

 • doprava laviček (8 235,-- Kč),

 • GRANITA s. r. o., Skuteč

 • drť (17 568,-- Kč),

 • CHLAZENÍ CHOCEŇ spol. s r. o.

 • optimalizace chl. zařízení (46 753,-- Kč),

 • mzdy XII/2001

 • (150 000,-- Kč).

Z podkladů zaslaných zadavatelem dále vyplývá, že dopisem č. j. 836/01/Tá ze dne 7. 3. 2002 Městský úřad Skuteč - odbor stavebního úřadu, Skuteč, vyzval společnost Techprojekt s. r. o., Ústí nad Orlicí, k doplnění orientačního propočtu nákladů. "Dodatek k technické zprávě: Zastřešení zimního stadionu ve Skutči" datovaný "03.2001" a vypracovaný Ing. Jaroslavem Dostálkem obsahuje orientační propočet nákladů, dle kterého činí propočet předpokládaných nákladů 3 443 m2 x 6 000 Kč/m2 = 20 658 000,-- Kč, přičemž náklady stavby budou ovlivněny množstvím prací provedených v režii města.

Jak již bylo výše uvedeno, v příloze dopisu ze dne 24. 4. 2002 zadavatel orgánu dohledu zaslal celkem níže uvedených sedmnáct smluv (včetně čtyř dodatků). V příloze dopisu ze dne 18. 6. 2002 zadavatel zaslal faktury, jež byly na základě uzavřených smluv uhrazeny, přičemž orgánu dohledu zaslal další tři smlouvy (konkrétně mandátní smlouvu č. 08/2001 ze dne 9. 5. 2001 uzavřenou se společností Techprojekt spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, smlouvu o spolupráci při využívání kapacity dopravních a mechanizačních prostředků ze dne 3. 4. 2000 uzavřenou mezi majitelem Milanem Moravcem, Choteč, a využivatelem DOSS spol. s r. o., Pardubice, a smlouvu o spolupráci při využívání kapacity dopravních a mechanizačních prostředků ze dne 2. 3. 1995 uzavřenou mezi majitelem Milanem Moravcem, Choteč, a využivatelem DOSS spol. s r. o., Pardubice), které původně orgánu dohledu zaslány nebyly. U faktur, které byly hrazeny z "vlastních zdrojů", zadavatel orgánu dohledu rovněž zaslal nájemní smlouvu ze dne 19. 6. 2001 a dohody o finančním vypořádání (viz dále).

Přehled smluv zaslaných zadavatelem:

Techprojekt společnost s ručením omezeným, Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí (dále jen "Techprojekt")

Dne 26. 2. 2001 zadavatel uzavřel se společností Techprojekt smlouvu o dílo č. 04/2001 na projekt pro vydání stavebního povolení stavby: zastřešení zimního stadionu ve Skutči v celkové ceně 99 000, Kč bez DPH.

Dne 1. 5. 2001 zadavatel se jmenovanou společností uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2001, přičemž došlo k rozšíření předmětu plnění (součástí projektu pro stavební povolení bude část elektro), a rovněž byla navýšena cena na 115 000,-- Kč bez DPH.

Dne 9. 5. 2001 uzavřel zadavatel se společností Techprojekt mandátní smlouvu o dílo č. 08/2001 na zajištění výkonu inženýrské investorské činnosti při přípravě a realizaci stavby zastřešení zimního stadionu ve Skutči podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Techprojekt. Cena byla sjednána jako pevná hodinová ve výši 300,-- Kč/hod.

Orgán dohledu zjistil, že zadavatel k výše uvedeným smlouvám uzavřeným se společností Techprojekt předložil celkem pět faktur (viz tabulka č. 1)

Tab. č. 1 (faktury přiložené ke smlouvám)

společnost

číslo faktury

částka v Kč vč. DPH

Techprojekt

25/2001

94 500,00

Techprojekt

32/2001

16 800,00

Techprojekt

45/2001

22 050,00

Techprojekt

56/2001

21 000,00

Techprojekt

13/2002

76 860,00

celkem

231 210,00

Podle vyjádření zadavatele činí závazek, jenž mu vznikl na základě uzavřeným smluv se jmenovanou společností, 231 210,-- Kč vč. DPH. Orgán dohledu však zjistil, že zadavatel ke smlouvě nepřiložil fakturu č. 49/2001 vystavenou na částku 28 350,-- Kč. Faktura č. 49/2001 byla založena mezi fakturami, které zadavatel hradil z úvěru na zastřešení, a byla vystavena v souladu s mandátní smlouvou č. 08/2001 za provádění inženýrskoinvestorské činnosti na stavbě zastřešení zimního stadionu ve Skutči. Z uvedených skutečností vyplývá, že závazek vůči společnosti Techprojekt, který zadavateli vznikl na základě výše uvedených smluv nečiní 231 210,-- Kč vč. DPH (jak uvádí zadavatel), ale 259 560,-- Kč vč. DPH.

GRANO Skuteč spol. s r. o., Tyršova 389, Skuteč (dále jen "GRANO")

Dne 4. 4. 2001 zadavatel uzavřel se společností GRANO smlouvu o dílo na provedení montáže ocelové haly zimního stadionu ve Skutči, přičemž ve smlouvě bylo mj. stanoveno, že demontovaná hala bude k termínu montáže v kompletním stavu k dispozici zhotoviteli na místě montáže. Cena za dílo byla ve smlouvě stanovena následovně: Značení dílů na místě demontáže - skutečně odpracované počty hodin budou účtovány dohodnutou sazbou ve výši 210,-- Kč/ hod + skutečné náklady na ubytování, dopravu a diety; montáž ocelové konstrukce - skutečně odpracované počty hodin budou účtovány dohodnutou sazbou ve výši 210,-- Kč/hod.

Dne 5. 6. 2001 zadavatel uzavřel se společností GRANO smlouvu o dílo - dodatek č. 1 - čímž došlo k rozšíření předmětu plnění o poskytnutí vysokozdvižného vozíku nosnosti 3,2 tun po dobu montáže. Ve smlouvě bylo dále stanoveno, že jeřáby, plošiny a lešení budou zhotoviteli (tzn. společnosti GRANO) poskytnuty jako služba objednatele (tzn. zadavatele) po vzájemné dohodě. Cena za dílo byla stanovena jako cena díla v hodnotě do 500 000,-- Kč, přičemž nájem stroje (vysokozdvižný vozík) bude účtován částkou 400, Kč/den a skutečně odpracované hodiny pracovníka budou účtovány dohodnutou sazbou pro obsluhu ve výši 210,-- Kč/hod + skutečné náklady na naftu a oleje.

Dne 29. 6. 2001 zadavatel uzavřel se společností GRANO smlouvu o dílo na provedení II. etapy montáže ocelové haly zimního stadionu ve Skutči. Cena za dílo byla ve smlouvě stanovena následovně: Montáž ocelové konstrukce - skutečně odpracované počty hodin budou účtovány dohodnutou sazbou ve výši 210,-- Kč/hod; režijní a pomocný materiál (vyztužení ocel. konstr., kotevní mat., dráty, apod.) bude účtováno dle skutečné spotřeby po vzájemném odsouhlasení; zvedací a dopravní prostředky na stavbě - budou účtovány dle skutečně spotřebované práce; nájem stroje (vysokozdvižný vozík nosnosti 3,2 tun) bude účtován částkou 400,-- Kč/den; skutečně odpracované hodiny pracovníka budou účtovány dohodnutou sazbou pro obsluhu ve výši 210,-- Kč/hod + skutečné náklady na naftu a oleje; nabídková cena neobsahuje opravný nátěr, montáž opláštění, montáž skel a výplní.

Dne 5. 10. 2001 uzavřel zadavatel se společností GRANO smlouvu o dílo na provedení dokončovacích prací, které nesouvisí s montáží ocelové haly zimního stadionu ve Skutči, přičemž dle smlouvy se jedná zejména o montáž oplechování boků haly vč. materiálu, montáž a úpravy lávek, žebříků, příčné lávky, zhotovení zadního přístřešku, podélných kšiltů, rámu pod chladič, patky sloupů vč. kotev, …, zadní a přední štít, střídačky, trestná lavice, vchod, rám pro reprobedny, plechování vchodů, dveře k rozvodně, práce s elektrikářem, …. ostatní drobné práce dle dispozic objednatele. Cena za dílo byla stanovena jako limitní cena 950 000,-- Kč.

Tab. č. 2 (faktury přiložené ke smlouvám)

společnost

číslo faktury

částka v Kč vč. DPH

GRANO

118903

200 000,00

GRANO

118092

318 700,00

GRANO

118905

200 000,00

GRANO

118106

282 484,70

GRANO

118121

541 871,40

GRANO

118148

468 876,30

GRANO

118160

291 086,30

GRANO

118146

115 473,40

GRANO

118161

148 084,40

GRANO

118120

49 171,80

GRANO

118178

387 209,00

celkem

3 002 957,30

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zadavatel se společností GRANO uzavřel v průběhu šesti měsíců celkem čtyři smlouvy, jejichž předmětem plnění byly práce na stavbě zastřešení zimního stadionu ve Skutči. Ceny za dílo byly ve smlouvách stanoveny jako ceny jednotkové + skutečné náklady na ubytování, diety, skutečné náklady na naftu, olej, apod., nebo byla cena stanovena jako limit, jenž nebude překročen (ke stanovení ceny za dodávku prací, resp. služeb, viz dále). Celková výše peněžitého závazku, která zadavateli v souvislosti se stavbou zastřešení zimního stadionu ve Skutči vznikla, činí dle vyjádření zadavatele a dle zaslaných faktur (viz tabulka č. 2) celkem 3 002 957,30 Kč vč. DPH (2 859 958,90 Kč bez DPH).

Pavel Posád, Telč (dále jen "Pavel Posád")

Dne 13. 7. 2001 zadavatel uzavřel se zhotovitelem Pavlem Posádem smlouvu o dílo č. 12/01 na provedení prací na stavbě zastřešení zimního stadionu Skuteč (montáž podhledových desek, zatmelení spár mezi deskami materiálem, který dodá objednatel, apod.) v celkové ceně 280 000,-- Kč vč. DPH. Ve smlouvě v Čl. VI. Dodací podmínky bod 9. bylo mj. stanoveno, že na pomocné práce pro přiblížení materiálu ke stavbě poskytne objednatel (tj. zadavatel) dva pracovníky, jejichž pracovní doba bude přizpůsobena potřebám zhotovitele.

Dne 8. 8.2001 uzavřel zadavatel se zhotovitelem Pavlem Posádem dodatek ke smlouvě o dílo č. 12/2001, přičemž došlo k navýšení ceny na 330 000,-- Kč vč. DPH.

Milan Moravec ml., Choteč (dále jen "Milan Moravec")

Dne 30. 7. 2001 uzavřel zadavatel se zhotovitelem Milanem Moravcem "smlouvu o dílo č. 14/2001 na poskytnutí objednateli (zadavateli) dvou montážních plošin MP 20 na výškové práce na zimním stadionu ve Skutči. Ve smlouvě bylo mj. uvedeno, že cena je stanovena na základě ústní dohody a činí 3 000,-- Kč za jednu plošinu na den a 4000,-- Kč na cestovní výdaje obsluhy na den; cena je včetně DPH.

Dne 2. 3. 1995 uzavřeli majitel Milan Moravec a využivatel DOSS spol. s r. o., Pardubice (dále jen "DOSS"), smlouvu o spolupráci při využívání kapacity dopravních a mechanizačních prostředků. Ve smlouvě bylo stanoveno, že majitel objednává u využivatele pracovní využití pro své v příloze uvedené prostředky, přičemž se jednalo o prostředky označené jako MP 20 a MP 13. Ve smlouvě bylo rovněž stanoveno, že majitel objednává převod tržeb na svůj účet po odečtení provize 8 %.

Dne 3. 4. 2000 uzavřeli majitel Milan Moravec a využivatel DOSS smlouvu o spolupráci při využívání kapacity dopravních a mechanizačních prostředků. Ve smlouvě bylo stanoveno, že majitel objednává u využivatele pracovní využití pro své v příloze uvedené prostředky, přičemž se jednalo o prostředek označený jako MP 20. Ve smlouvě bylo rovněž stanoveno, že majitel objednává převod tržeb na svůj účet po odečtení provize 8 %.

Tab. č. 3 (faktury přiložené ke smlouvám, které zadavatel prokazatelně platil společnosti DOSS)

společnost

Číslo faktury

částka v Kč vč. DPH

DOSS

70102783

42 525,00

DOSS

70101904

77 280,00

DOSS

70101905

56 700,00

DOSS

70101668

56 700,00

DOSS

70101669

56 700,00

DOSS

70101532

34 650,00

DOSS

70101531

40 950,00

DOSS

70101384

85 758,80

celkem

451 263,80

Celková výše peněžitého závazku, která zadavateli v souvislosti s využíváním mechanické plošiny MP 20 (viz texty na fakturách) při stavbě zastřešení zimního stadionu ve Skutči vznikla, činí dle vyjádření zadavatele a dle zaslaných faktur (viz tabulka č. 3) celkem 451 263,80 Kč vč. DPH. Orgán dohledu však zjistil, že zadavatel ke smlouvám nepřiložil některé faktury (předmětem plnění bylo využití autojeřábu AD 28, viz texty na fakturách), které byly zařazeny u faktur hrazených z úvěru na zastřešení (viz tabulka č. 4), a to v celkové sumě 120 204,60 Kč vč. DPH. Z uvedených skutečností vyplývá, že výdaje, které zadavateli vznikly na základě výše uvedených smluv a faktur nečiní 451 263,80-- Kč vč. DPH (jak uvádí zadavatel), ale 571 468,40,-- Kč vč. DPH. V této souvislosti orgán odhledu uvádí, že nezkoumal otázku smluvního vztahu zadavatele a společnosti DOSS, ale vzal pouze za prokázaný fakt, že v souvislosti s realizací investiční akce byly uvedené finační prostředky zadavatelem uhrazeny.

Tab. č. 4 (faktury hrazené z úvěru na zastřešení, které nebyly přiloženy ke smlouvám)

společnost

číslo faktury

částka v Kč vč. DPH

DOSS

70101253

12 526,50

DOSS

70101258

11 266,50

DOSS

70101299

4 888,80

DOSS

70101324

4 788,00

DOSS

70101355

12 316,50

DOSS

70101353

12 067,70

DOSS

70101378

26 474,70

DOSS

70101555

11 266,50

DOSS

70101626

6 436,50

DOSS

70101665

8 334,90

DOSS

70101762

9 838,00

celkem

120 204,60

CHLAZENÍ CHOCEŇ spol. s r. o., Pernerova 80, Choceň (dále jen "CHLAZENÍ")

Dne 31. 7. 2001 uzavřel zadavatel se společností CHLAZENÍ smlouvu o dílo č. CH/1962/01 na optimalizaci výkonu chladícího zařízení na ZS Skuteč v celkové ceně 647 619,-- Kč bez DPH (680 000,-- Kč vč. DPH).

Dne 26. 9. 2001 uzavřel zadavatel se společností CHLAZENÍ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. CH/1692/01, čímž došlo k rozšíření předmětu plnění o dodávku a plnění čpavku, výrobu vyrovnávací nádrže, dodávku a plnění fridexu. Rovněž byla navýšena cena na 711 149,-- Kč bez DPH (746 707,-- Kč vč. DPH).

SKOS

Dne 1. 8. 2001 uzavřel zadavatel se společností SKOS smlouvu o dílo č. 15/01 na provedení prací na stavbě zastřešení zimního stadionu Skuteč (kompletní dodávka a montáž živičné střešní krytiny, včetně kotvícího materiálu, na střeše haly ZS ve Skutči). Cena byla stanovena ve výši 215,-- Kč/m2pokryté plochy bez DPH.

Dne 1. 8. 2001 uzavřel zadavatel se společností SKOS smlouvu o dílo č. 16/01 na provedení prací na stavbě zastřešení zimního stadionu Skuteč (kompletní dodávka a montáž klempířských prvků dle projektové dokumentace a soupisu klempířských prvků na střeše haly ZS ve Skutči z materiálů - pozink.) v celkové ceně 192 000,-- Kč bez DPH.

Dne 30. 8. 2001 uzavřel zadavatel se společností SKOS smlouvu o dílo na stavební práce - vyrovnávací, podkladní a izolační vrstvy na zimním stadionu Skuteč - v celkové ceně 906 000,-- Kč + 5 % DPH.

Celková výše peněžitého závazku, která zadavateli v souvislosti se stavbou zastřešení zimního stadionu ve Skutči vznikla, činí dle vyjádření zadavatele a dle zaslaných faktur (viz tabulka č. 5) celkem 1 259 675,-- Kč vč. DPH.

Tab. č. 5 (faktury přiložené ke smlouvám)

společnost

číslo faktury

částka

SKOS

100103

372 983,00

SKOS

2011

600 000,00

SKOS

100022

186 692,00

SKOS

2012

100 000,00

celkem

1 259 675,00

Orgán dohledu však zjistil, že zadavatel ke smlouvě nepřiložil některé faktury, které byly zařazeny u faktur (předmětem plnění bylo provedení betonáže patek sloupů na zimním stadionu, stavební práce na akci "zimní stadion", stavební práce - zdění obvodových zdí, viz texty na fakturách) hrazených z úvěru na zastřešení (viz tabulka č. 6), a to v celkové sumě 580 078,60 Kč vč. DPH.

Tab. č. 6 (faktury hrazené z úvěru na zastřešení, které nebyly přiloženy ke smlouvám)

společnost

číslo faktury

částka v Kč vč. DPH

SKOS

100038

357 210,00

SKOS

100041

62 880,00

SKOS

100056

159 988,00

celkem

580 078,00

Orgán dohledu dále zjistil, že zadavatel ke smlouvě nepřiložil faktury, které byly zařazeny u faktur (předmětem plnění byly stavební práce dle smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2001 - vyrovnávací, podkladní a izolační vrstvy na zimním stadionu ve Skutči, dodávka zboží např. pěny montážní Euro 750 ml INVA, PZ vápenný hydrát obj. stálý J P 31 kg, střešní krytina - zimní stadion Skuteč, atp., viz texty na fakturách) v hrazených z "vlastních zdrojů" (viz tabulka č. 7), a to v celkové sumě 1 045 018,50 Kč vč. DPH. Z uvedených skutečností vyplývá, že závazek vůči společnosti SKOS, který zadavateli vznikl na základě výše uvedených smluv nečiní 1 259 675,-- Kč vč. DPH (jak uvádí zadavatel), ale 2 884 771,50 Kč vč. DPH.

Tab. č. 7 (faktury hrazené z "vlastních zdrojů", které nebyly přiloženy ke smlouvám)

společnost

číslo faktury

částka vč. DPH

SKOS

2013

87 600,00

SKOS

100104

0,00

SKOS

2014

400 000,00

SKOS

100106

551 300,00

SKOS

8100057

3 522,50

SKOS

8100075

1 414,00

SKOS

8100076

1 182,00

celkem

1 045 018,50

František Abraham, Proseč u Skutče (dále jen "František Abraham")

Dne 25. 9. 2001 uzavřel zadavatel se zhotovitelem Františkem Abrahamem smlouvu o dílo na kompletní funkční dodávku otevírání všech oken, včetně montáže skel, na zimním stadionu ve Skutči v celkové ceně 150 000,-- Kč, přičemž ve smlouvě bylo rovněž stanoveno, že dodávka skel do oken je navíc a zajišťuje ji zhotovitel a platí objednavatel.

Dne 22. 10. 2001 uzavřel zadavatel se zhotovitelem Františkem Abrahamem smlouvu o dílo na kompletní zasklení obou štítů zimního stadionu ve Skutči MARKOLONEM, přičemž konečná cena bude stanovena na základě potvrzeného a oboustranně odsouhlaseného zápisu ve stavením deníku a po podepsání předávacího protokolu dle Obchodního zákoníku a fakturace bude prováděna vč. DPH v předem dohodnuté a odsouhlasené výši 174 436,-- Kč.

SUPRADUR, s. r. o., U rajské zahrady 1019/18, Praha 3 (dále jen "SUPRADUR")

Dne 5. 11. 2001 uzavřel zadavatel se společností SUPRADUR smlouvu o dílo na zhotovení průmyslové betonové strojně hlazené podlahy na stavbě zimního stadionu ve Skutči o celkové ploše cca 1 800 m2 v celkové ceně 160 800,-- Kč.

JUDr. František Loskot, CSc.

Dne 19. 6. 2001 zadavatel uzavřel s JUDr. Františkem Loskotem, CSc., nájemní smlouvu na pronájem části budovy za účelem skladování materiálu na zastřešení zimního stadionu a k provádění drobných natěračských prací skladovaného materiálu. Výše měsíčního nájemného byla stanovena na 3 000,-- Kč od měsíce června roku 2001 včetně.

Z čerpání rozpočtu na zastřešení zimního stadionu do 31. 12. 2001 vyplývá, že celkové výdaje k 31. 12. 2001 za nájem (sklad v bývalé budově LEKVY) činily 15 750,-- Kč.

Jiří Vincenci, Skuteč (dále jen "Jiří Vincenci")

V případě dodavatele Jiřího Vincenci nebyla zadavatelem předložena žádná smlouva, pouze faktury.

Z předložených faktur hrazených z úvěru vyplývá, že za převoz demontované haly, práci s jeřábem AD 20 a použití vysokozdvižného vozíku vznikl zadavateli peněžitý závazek vůči dodavateli Jiřímu Vincenci ve výši 660 308,-- Kč vč. DPH (viz tabulka č. 8).

Tab. č.8 (faktury hrazené z úvěru na zastřešení)

dodavatel

číslo faktury

částka v Kč vč. DPH

Jiří Vincenci

1192001

47 250,00

Jiří Vincenci

1182001

67 100,00

Jiří Vincenci

1342001

67 344,00

Jiří Vincenci

1332001

52 500,00

Jiří Vincenci

1772001

135 725,00

Jiří Vincenci

2622001

94 500,00

Jiří Vincenci

2562001

7 686,00

Jiří Vincenci

2722001

6 588,00

Jiří Vincenci

3192001

9 016,00

Jiří Vincenci

3832001

172 599,00

celkem

660 308,00

Z předložených faktur hrazených z "vlastních zdrojů" vyplývá, že za jízdy (dřevo, drť Kutřín, Polička) vznikl zadavateli peněžitý závazek vůči dodavateli Jiřímu Vincenci ve výši 10 840,-- Kč vč. DPH (viz tabulka č. 9).

Tab. č. 9 (faktury hrazené z "vlastních zdrojů")

dodavatel

číslo faktury

částka v Kč vč. DPH

Jiří Vincenci

4472001

2 501,00

Jiří Vincenci

4612001

6 747,00

Jiří Vincenci

5202001

1 592,00

celkem

10 840,00

Dohody

Ve dnech 2. 5. 2001 až 30. 5. 2001 zadavatel uzavřel celkem šest dohod s fyzickými osobami o finančním vyrovnání v důsledku realizace stavby zastřešení zimního stadionu Skuteč. Celková výše finančního vyrovnání dle dohod činila 120 000,-- Kč.

Zadavatel orgánu dohledu zaslal kromě výše uvedených případů další daňové doklady, které byly hrazeny z "vlastních zdrojů", a které byly uhrazeny v souvislosti s realizací stavby zastřešení zimního stadionu ve Skutči. Předmětem plnění byly např. různé nákupy zboží, materiálů, pohonných hmot, dále autodoprava, telefonní poplatky, opravy, provedení elektroinstalace, zapůjčení lešení, práce mechanickou plošinou, atd. Celkové výdaje na realizaci stavby hrazené z "vlastních zdrojů" činily dle zadavatele 7 836 710,90 Kč vč. DPH.

Rovněž z úvěru na zastřešení byly, kromě výše uvedených případů, v souvislosti s realizací stavby zastřešení zimního stadionu ve Skutči hrazeny další daňové doklady. Předmětem plnění bylo např. nakládání konstrukce - zimní stadion, dodávka materiálu, nákup zboží, práce s montážní plošinou MP13-1, jeřábnické práce, atd. Celkové výdaje na realizaci stavby hrazené z úvěru na zastřešení činily dle zadavatele 5 500 000,-- Kč vč. DPH.

Ke způsobu zadání veřejné zakázky

Podle § 67 odst. 1 zákona je při použití zákona o zadávání veřejných zakázek rozhodující celková výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu. Spočívá-li zadání veřejné zakázky v uzavření několika samostatných smluv, je rozhodující součet všech peněžitých závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce.

Z § 3 odst. 4 zákona vyplývá, že uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 téhož ustanovení zákona je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí zákona, přičemž dle § 49 odst. 1 zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez DPH přesáhne 2 500 000,-- Kč (resp. 5 000 000,-- Kč po nabytí účinnosti zákona č. 142/2001 Sb.), jde-li o nemovitost a nepřesahuje částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3 zákona, může zadavatel smlouvu uzavřít na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům.

Veřejnou zakázkou byla realizace stavby "Stavební úpravy - zastřešení zimního stadionu ve Skutči", na kterou Městský úřad Skuteč, odbor stavebního úřadu, Skuteč, vydal stavební povolení č. j. SÚ/247/01/Tá ze dne 16. 5. 2001. První předpoklad, který zadavatel učinil, a který se týkal celkové ceny stavby, činil 5 500 000,-- Kč, což je výše úvěru, který byl zadavateli poskytnut právě na účel zastřešení a rekonstrukci zimního stadionu ve Skutči. Tento předpoklad zadavatel učinil v měsíci březnu roku 2001 (tedy ještě před účinností zákona č. 142/2001 Sb.), kdy bylo městským zastupitelstvem odsouhlaseno přijetí úvěru na zastřešení (viz usnesení z 9. řádného zasedání městského zastupitelstva). Zadavatel byl tedy povinen zvolit způsob zadání veřejné zakázky odpovídající částce 5 500 000, Kč po odečtení DPH (tj. výzva více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona).

Zadavatel však celou stavbu rozdělil na řadu "malých zakázek", které dle jeho vyjádření nepřesáhly 2 000 000,-- Kč, přičemž např. se společností GRANO uzavřel během realizace stavby v rozmezí šesti měsíců celkem čtyři smlouvy, ze kterých mu vznikl závazek v celkové výši 3 002 957,30 Kč vč. DPH (2 859 958,90 Kč bez DPH). Z důvodu nepřekročení limitu 2 000 000,-- Kč, do jehož výše lze postupovat přímým zadáním dle § 49b zákona, byl definován předmět plnění ve smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2001 jako provedení dokončovacích prací, které nesouvisí s montáží ocelové haly zimního stadionu ve Skutči. Uvedený postup zadavatele jednoznačně dokládá jeho záměr rozčlenit celou stavbu na co nejmenší možné práce a dodávky tak, aby nemusel realizovat žádné výběrové řízení a mohl zadávat jednotlivé práce, dodávky a služby přímo.

Neprůhledný postup zadavatele dokládá skutečnost, že již za pouhé tři měsíce od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na zastřešení byl rozpočet na stavbu navýšen o 3 500 000,-- Kč, tedy na částku 9 000 000,-- Kč (viz Usnesení z 4. mimořádného zasedání ze dne 27. 6. 2001) a v listopadu činily výdaje na akci 11 649 411,70 Kč (viz zápis z kontroly provedené dne 26. 11. 2001). K 31. 12. 2001 pak výdaje na stavbu dosáhly částky 13 336 710,90 Kč, přičemž jak zadavatel sám uvedl, došlo k zapojení prostředků na sociální dávky z celkového rozpočtu města (viz stanovisko zadavatele ze dne 24. 4. 2002). V důsledku výše popsaného postupu čerpání finančních prostředků na stavbu se zadavatel rozhodl o využití dalšího úvěru, a to na účel profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu, čímž se celá stavba opět prodražila a městu vznikly v souvislosti se stavbou další náklady. Poslední odhad celkových nákladů na akci zastřešení zimního stadionu ve Skutči byl stanoven na 20 658 000,-- Kč (viz orientační propočet nákladů vypracovaný Ing. Jaroslavem Dostálkem).

Orgán dohledu neakceptuje vysvětlení zadavatele, že město si nemohlo dovolit zadat celou akci jedné firmě na klíč, neboť z výše zjištěných skutečností je zřejmé, že zadavatel vůbec neučinil základní kvalifikovaný odhad nákladů celé akce, neboť původní předpoklad (tj. úvěr na zastřešení ve výši 5 500 000,-- Kč) se zvýšil téměř o 400 % na 20 658 000,-- Kč (poslední odhad vypracovaný Ing. Jaroslavem Dostálkem). Dále je prokázané, že zadavatel neomezeně navyšoval cenu stavby a čerpal finanční prostředky, přičemž si současně "hlídal", aby nedošlo k překročení částky 2 000 000,-- Kč vůči jednotlivým dodavatelům. K tomuto účelu využíval stanovení limitních cen ve smlouvách, kdy opětovně nebyla stanovena celková výše závazku, od kterého se odvíjí způsob zadání veřejné zakázky, ale naopak byl stanoven limit, do kterého byly dodavatelům hrazeny jejich výdaje. Rovněž rozdělení jednotlivých prací a služeb spojených s převozem konstrukce, značení jednotlivých dílů na místě demontáže, montáží konstrukce, II. etapa montáže konstrukce, dokončovacích prací, které nesouvisí s montáží, atp., jejchž realizace probíhaly podle projektové dokumentace, která byla vypracována pro stavební řízení společností Techprojekt pro jednu stavební zakázku, svědčí o účelovém obcházení smyslu zákona.

V této souvislosti orgán dohledu pro úplnost uvádí, že zadávací dokumentace pro veřejné stavební zakázky se stanoví v rozsahu projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení, rozšířené o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (viz § 2h odst. 3 zákona). Z uvedeného plyne, že od 1. 6. 2000 (nabytí účinnosti zákona č. 28/2000 Sb.) nelze zadávat stavební veřejné zakázky "na klíč" - jak ve svých vyjádřeních uvádí zadavatel - nýbrž musí být nejdříve zadána veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení rozšířené o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky, a teprve poté zakázka na vlastní zhotovení díla.

Další rozhodnou skutečností v šetřeném případě je používání jednotkových cen v uzavíraných smlouvách. K této problematice orgán dohledu uvádí, že podle § 2 písm. h) zákona je nabídkovou cenou cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Zadavatel je povinen stanovit podmínky zadání veřejné zakázky konkrétně a jednoznačně tak, aby uchazeči o veřejnou zakázku mohli předložit konkrétní nabídky. Je nutné, aby zadavatel stanovil alespoň předpokládaný počet jednotek, např. hodin po kterou má být práce vykonávána, aby uchazeči v nabídkách vůbec mohli uvést nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 2 písm. h) zákona, a aby zadavatel mohl stanovit výši peněžitého závazku, který mu na základě uzavřené smlouvy vznikne a který je pak základem pro volbu formy zadání veřejné zakázky.

Po posouzení výše uvedených skutečností orgán dohledu dospěl k závěru, že zadava-tel závažným způsobem porušil ustanovení § 3 v návaznosti na § 67 odst. 1 zákona tím, že při výběru smluvního partnera na realizaci stavby "zastřešení zimního stadionu ve Skutči" nezvolil formu zadání veřejné zakázky adekvátně podle předpokládané výše peněžitého závazku, a celou stavbu rozdělil záměrně na "menší" zakázky nepřesahující limit, do jehož výše lze postupovat formou přímého zadání.

Orgán dohledu dodává, že zákon zadavateli nebrání, aby na splnění rozsáhlé veřejné zakázky uzavřel více smluv (a získal tak např. cenové zvýhodnění vyplývající z odděleného zadání specializovaných prací), avšak na základě předem vymezených dílčích částí plnění předmětu jedné veřejné zakázky. Jednotlivé smlouvy však musí být uzavřeny na základě postupu odpovídajícímu celkovému peněžitému závazku zadavatele.

K výši pokuty

Orgán dohledu podle § 62 odst. 1 zákona může uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky a že nelze dosáhnout nápravy fakticky, orgán dohledu přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterého se zadavatel při zadání předmětné veřejné zakázky dopustil, je porušení závažné.

Před uložením pokuty orgán dohledu zkoumal, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 15. 4. 2002, k porušením zákona došlo v průběhu roku 2001, kdy zadavatel proinvestoval na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky stavba "Stavební úpravy - zastřešení zimního stadionu ve Skutči" celkem 12 995 960,90 Kč.

Orgán dohledu při stanovení ceny veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil závažného porušení zákona, vycházel z předloženého čerpání rozpočtu za období I. až XII. 2001, ze kterého vyplývá, že skutečné výdaje na stavbu "zastřešení zimního stadionu ve Skutči" činily 13 336 710,90 Kč vč. DPH, což rovněž potvrzuje dokument "čerpání rozpočtu na zastřešení zimního stadionu do 31.12. 2001" ze dne 9.1. 2002 (z "vlastních prostředků" bylo vyčerpáno 7 836 710,90 Kč vč. DPH a zbývajících 5 500 000, Kč činí výše poskytnutého úvěru na zastřešení). Cena veřejné zakázky, která byla stanovena jako základ pro uložení pokuty, byla vypočítána následujícím způsobem:

13 336 710,90 Kč

…….

skutečné náklady na stavbu zimního stadionu k 31. 12. 2001

- 100 000,-- Kč

…….

kupní cena za konstrukci střechy stavby zimního stadionu

- 120 000,-- Kč

…….

finanční vyrovnání v důsledku realizace stavby

- 120 750,-- Kč

…….

vypracování projektové dokumentace

= 12 995 960,90 Kč

…….

cena zakázky vč. DPH

Orgán dohledu do výše pokuty nezahrnul výše uvedenou částku 100 000,-- Kč, neboť se jednalo o veřejnou zakázku, jejíž plnění mohl poskytnout pouze jeden smluvní partner (vlastník). Částka 120 750,-- Kč nebyla rovněž do výše pokuty započítána, neboť v případě stavebních zakázek musí být vypracování projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení zadáváno jako samostatná veřejná zakázka (viz § 2h odst. 3 zákona) a rovněž nebyl při zadávání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace překročen limit, do jehož výše lze postupovat dle § 49b zákona. V případě finančního vyrovnání (120 000,-- Kč) se nejedná o veřejnou zakázku, neboť tyto výdaje nespadají do nabídkové ceny za realizaci stavby. Horní hranice možné pokuty (1 % z uvedené ceny veřejné zakázky) tak činí 129 959,60 Kč.

Orgán dohledu rozhodl uložit zadavateli pokutu v cca 1/2 její možné výše (65 000, Kč), neboť zjištěné porušení zákona bylo shledáno porušením závažným. Na výši pokuty měla vliv skutečnost, že financování celé stavby bylo velmi neprůhledné a vynakládání finančních prostředků bez stanovení si předpokládaných nákladů celé akce je neefektivní a nehospodárné. Postup, kdy zadavatelé zvolí způsob zadání veřejné zakázky, který s ohledem na výši peněžitého závazku bez DPH neodpovídá příslušnému ustanovení zákona, považuje orgán dohledu za jedno z nejzávažnějších porušení zákona, neboť zadavatelé tím absolutně vylučují soutěžní prostředí, čímž dochází k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Šetřený případ lze klasifikovat jako účelové obcházení zákona, kterým jsou zadavatelé vyjmenovaní v § 2 písm. b) zákona povinni se řídit, neboť je k tomu zavazuje ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona. Orgán dohledu zohlednil rovněž skutečnost, že v průběhu realizace stavby "Stavební úpravy - zastřešení zimního stadionu ve Skutči" zadavatel nedodržel jednu ze základních zásad zadávacího procesu - transparentnost zadávání veřejných zakázek, která musí být za všech okolností zadavateli veřejných zakázek důsledně aplikována, což nakonec vyplývá i z judikátů Evropského soudního dvora (např. č j. C-243/89 z 22. 6. 1993, č. j. T-203/96 z 17. 2. 1998).

Porušení zákona, kdy zadavatel uzavírá smlouvu(y) bez výběru smluvního partnera podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jsou spolu s diskriminací uchazečů, považovány za jedny z nejzávažnějších, neboť zadavatel předem vylučuje soutěžní prvek (viz výše). Postup zadavatele při výběru smluvního partnera nebyl transparentní a otevřený. Zásada transparentnosti je spolu se zásadou nediskriminace a právem na přezkum, jedním ze základních principů, které je nutné dodržovat při výběrových řízeních, přičemž tyto zásady aplikuje a hájí i Evropský soudní dvůr ve své rozhodovací praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Orgán dohledu upozorňuje, že v návaznosti na předpokládaný orientační propočet nákladů ve výši 20 658 000,-- Kč (viz odhad vypracovaný Ing. Jaroslavem Dostálkem), je zadavatel povinen zůstatek nedodělaných prací ve výši cca 7 320 000,-- Kč (20 658 000,-- Kč - 13 336 710,90 Kč = 7 321 289,10 Kč) zadat jako veřejnou zakázku v souladu se zákonem, a to formou zadání adekvátně dle výše peněžitého závazku.

V rozhodnutí orgán dohledu zohlednil nabytí účinnosti jednotlivých novel zákona o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti pak poukazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 5/99 ze dne 4. 11. 1999 (poslední odstavec na str. 8), z něhož vyplývá, že závazný postup zadavatelů musí být vždy posuzován podle zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době jejich zadání, avšak řízení před orgánem dohledu musí být posuzováno vždy podle předpisů platných v době rozhodování, neboť hlava III a IV části čtvrté zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., má charakter zvláštního procesního předpisu, kterým se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řídí a na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají.

Po provedeném řízení, ve kterém orgán dohledu zhodnotil veškeré předložené důkazy, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru

Obdrží účastník správního řízení:

Město Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč, zast. Pavlem Novotným

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en