číslo jednací: 3R037/06

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance II.
Věc Kontejner ISO 1C - nákup
Účastníci
 1. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2006
Související rozhodnutí VZ/S34/06
3R037/06
Dokumenty file icon dokument ke stažení 100 KB

Č.j. 3R 037/06-Fr

V Brně dne 21.6. 2006

V řízení o rozkladu podaném dne 14.4. 2006 společností UNIKO ZLÍN, a.s., se sídlem Nádražní 1136, 763 12 Vizovice, IČ 25540734, právně zast. JUDr. Jiřím Stránským, advokátem, se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 034/2006/DO-0246/2006/550/VŠ ze dne 20.3. 2006, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČ 601626694, zastoupeného velitelem sil podpory a výcviku generálporučíkem Ing. Janem Ďuricou, učiněných při zadání veřejné zakázky "Kontejner ISO C-nákup", formou otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., jeho oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 26.9. 2005 pod evidenčním číslem 50012814, podle ustanovení § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na návrh rozkladové komise ustavené podle § 152 odst. 3 téhož zákona, jsem rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 034/2006/DO-0246/2006/550/VŠ ze dne 20.3. 2006

po t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě ní:

 1. Zadávací řízení a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 1. Zadavatel - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČ 601626694, zastoupené velitelem sil podpory a výcviku generálporučíkem Ing. Janem Ďuricou (dále jen "zadavatel") oznámil na centrální adrese dne 26.9. 2005 pod evidenčním číslem 50012814 řízení na veřejnou zakázku "Kontejner ISO C - nákup"

(dále jen "veřejná zakázka"). Ve lhůtě pro podání nabídky obdržel zadavatel nabídky od čtyřech uchazečů. Rozhodnutímzadavatele ze dne 28.12. 2005 byla realizace veřejné zakázky přidělena uchazeči Ing. Stanislavu Klátovi-Kar-box (dále jen "vítězný uchazeč"), jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Společnost UNIKO ZLÍN, a.s., se sídlem Nádražní 1136, 763 12 Vizovice, IČ 25540734, právně zast. JUDr. Jiřím Stránským, se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9 (dále jen "navrhovatel") podala proti zadávacímu řízení námitky, kterým zadavatel nevyhověl. Navrhovatel je obchodní společnost zabývající se zejména výrobou a prodejem mnoha druhů kontejnerů, včetně kontejnerů řady ISO 1C. Navrhovatel získal dokumentaci související s výběrovým řízením od společnosti VARIEL, a.s., která se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě. Navrhovatel podal v souladu s ust § 88 odst. 1 zákona návrh na přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky, který Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 3.2. 2006.

Napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 1. Úřad svým rozhodnutím č.j. S 034/2006/DO-0246/2006/550/VŠ ze dne 20.3. 2006 správní řízení zastavil podle ust. § 101 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách"), neboť neshledal porušení zákona zadavatelem.

 1. Rozklad

 1. Proti rozhodnutí ze dne 20.3. 2006 č.j. S 034/2006/DO-0246/2006/550/VŠ podal navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě rozklad.

 1. Podle názoru navrhovatele zadavatel porušil ust. § 48 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, neboť nedostatečně vymezil předmět plnění veřejné zakázky. Technické parametry a termíny požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci se neshodují s technickými parametry a termíny, které zadavatel uvedl ve své odpovědi dopisem ze dne 16.11. 2005 vítěznému uchazeči. Navrhovatel dále vytýká zadavateli, že byl obsahem zadávací dokumentace uveden v omyl, že jím dodané zboží nesplňuje technické předpoklady pro účast v zadávacím řízení, ač po změně zadávací dokumentace navrhovatelovo zboží veškeré předepsané technické parametry splňuje. Navrhovatel konstatuje, že byl ze zakázky zcela vyloučen, jelikož o změně technických parametrů nebyl informován včas, a tak pro něj nebylo reálně možné sestavit a podat nabídku.

 1. Navrhovatel zastává názor, že zadavatel svou odpovědí vítěznému uchazeči (dopis ze dne 16.11. 2005) nejen podstatným způsobem změnil zadávací dokumentaci, ale ve svém důsledku fakticky zahájil nové zadávací řízení. Podle navrhovatele změnou zadání mělo dojít k novému uveřejnění oznámení otevřeného řízení dle ust. § 41 písm. a) zákona včetně běhu nové 52 denní lhůty pro podání nabídky, jak je uvedeno v ust. § 54 odst. 2 písm. a) zákona.

 1. Navrhovatel v rozkladu vyjadřuje přesvědčení, že zadavatel porušil ust. § 61 odst. 1 zákona tím, že nevyřadil nabídky, které nesplňují zadávací podmínky, že "kontejnery žádného z účastníků včetně zadavatelem vybraného dodavatele, kterému byla veřejná zakázka přidělena," nesplňuje podmínku podle ČSN ISO 1496-2 citované v zadávací dokumentaci, a to, že "každý termický kontejner musí být opatřen přinejmenším jedním dveřním otvorem v jedné čelní straně".

 1. Pokud jde o rozkladem napadené rozhodnutí, konstatuje navrhovatel, že není odůvodněno v souladu s ust. § 68 odst. 3 správního řádu, a že je jako celek zcela nepřezkoumatelné.

Petit rozkladu

 1. Ze všech shora uvedených důvodů navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže napadené rozhodnutí č.j. S 034/2006/DO-0246/2006/550/VŠ ze dne 20.3. 2006 změnil tak, že se ukládá zadavateli zrušit zadávací řízení, a to ve lhůtě do jednoho týdne od nabytí právní moci takového rozhodnutí orgánu dohledu. Navrhovatel žádá o vydání předběžného opatření, kterým by orgán dohledu zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení dle § 100 odst. 1 písm. a) zákona.

 1. Řízení o rozkladu

 1. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

 1. Podle ust. § 89 správního řádu jsem přezkoumal správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolacím řízení, přičemž jsem dospěl k následujícím závěrům:

K námitkám rozkladu

 1. Předně považuji za nutné uvést, že navrhovatel v podaném rozkladu neuvádí žádné nové skutečnosti ani důkazy, ale pouze rozvádí svá tvrzení předložená již ve správním řízení prvního stupně. Pokud jde o námitku o nesprávném vymezení předmětu veřejné zakázky, konstatuji, že ze spisového materiálu, který je podkladem pro toto rozhodnutí vyplývá, že technická data zadávací dokumentace se neshodují s technickými daty, které zadavatel uvedl v dopise vítěznému uchazeči. V zadávací dokumentaci v bodu A.2. Stručná takticko-technická data zadávací dokumentace zadavatel pro kontejner ISO C chladící dvoukomorový stanovil následující požadavky na hmotnost:

- pohotovostní hmotnost max. 4.500 kg

- užitečná hmotnost min. 18 000 kg

- celková hmotnost max. 24 000 kg

V odpovědi na dotaz k zadávací dokumentaci ze dne 16.11. 2005 zadavatel uvádí cit: "Výpočet minimální užitečné hmotnosti v tomto případě byl chybný. Nelze minimálně stanovit 18 000 kg."Zadavatel proto v dopise vítěznému uchazeči nahradil technická data obsažená v zadávací dokumentaci následujícími:

- provozní hmotnost max. 16 500 kg

- nejvyšší povolená hmotnost nákladu min. 10 500 kg

Ze shora uvedeného lze dospět ke konstataci, že dopisem zadavatele adresovaném vítěznému uchazeči byla zadávací dokumentace opravdu změněna. Podle § 7 vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti (prováděcí vyhláška k zákonu o veřejných zakázkách), je zadavatel oprávněn měnit uveřejňované informace, a to v souladu s provozním řádem centrální adresy. Zákon o veřejných zakázkách tuto problematiku výslovně neřeší, lze tudíž dospět k závěru, že případné změny či úpravy zadávací dokumentace nejsou v rozporu se zákonem za předpokladu, že jsou učiněny zadavatelem s dostatečným časovým předstihem, aby na změnu zájemci měli možnost reagovat, resp. mohli nabídku sestavit a podat ve lhůtě pro podání nabídky.Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není povinen uveřejňovat údaje obsažené v zadávací dokumentaci podle § 84 odst. 1 zákona, nejsou ani případné změny či úpravy zadávací dokumentace zveřejňovány na centrální adrese. Nemohu tedy přisvědčit námitce navrhovatele, že změnou zadávací dokumentace došlo fakticky k zahájení nového zadávacího řízení. Uzavírám, že zadavatel pouze využil svého oprávnění změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek.

 1. Co se týče tvrzení navrhovatele o jeho údajné diskriminaci, neboť mu dodatečné informace uvedené v dopise ze dne 16.11. 2005 nebyly včas poskytnuty, sděluji, že právní režim poskytování dodatečných informací o zadávací dokumentaci ze strany zadavatele je upraven v ust. § 52 odst. 1 a 2 zákona. Zákon připouští možnost, aby kterýkoliv zájemce či dodavatel, který si vyžádal zadávací dokumentaci, se obrátil na zadavatele se žádostí o poskytnutí dodatečné informace, a zadavatel pak má povinnost tuto doplňující informaci poskytnout. Ze spisového materiálu, který je podkladem pro toto rozhodnutí vyplývá, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, neboť poskytl písemnou odpověď na žádost o dodatečné informace, a podal obsahově totožnou informaci všem ostatním zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, čímž vyloučil jakékoliv zvýhodnění jednoho ze zájemců. Sděluji, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když navrhovateli informaci o dodatečné změně zadávací dokumentace neposkytl, neboť navrhovatel si nevyzvedl zadávací dokumentaci. Výkladem ust. § 52 odst. 2 zákona lze dospět k jedinému závěru, že zadavatel má povinnost dodatečnou informaci poskytnout všem subjektům, o nichž je mu známo, že zvažují podání nabídky, přičemž relevantním dokladem tohoto zájmu je pro zadavatele vyžádání dokumentace. Navrhovatel uvedl v návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 2.2. 2006, že si obstaral kopii zadávací dokumentace od jiného subjektu, který si ji vyzvedl, z úsporných důvodů. Konstatuji, že z oznámení zadávacího řízení ( bod 3.4.1. Výše nákladu na reprodukci zadávací dokumentace) vyplývá, že zadávací dokumentace byla zájemcům poskytována zdarma. Navrhovatel se shora uvedeným postupem dobrovolně vystavil riziku, že se o změnách zadávacích podmínek nedozví včas. Uzavírám, že skutečnost, že dodatečná informace je podávána těm subjektům, jež si zadávací dokumentaci vyžádaly, nelze považovat za důkaz vyloučení možnosti podat nabídku i ze strany dodavatele, jenž si zadávací dokumentaci nevyžádal.

 1. K další námitce navrhovatele týkající se změny lhůty pro podání námitek, konstatuji, že minimální lhůty pro podání nabídky jsou stanoveny v § 54 zákona. Projednávaná veřejná zakázka je zakázkou nadlimitní, pro kterou zákon stanoví minimální 52 denní lhůtu pro podání nabídek. V konkrétním případě zadavatel může stanovit lhůtu jinou, která však nesmí být kratší, než je lhůta minimální. Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení, lhůta pro podání nabídek začala běžet dnem následujícím po uveřejnění oznámení otevřeného řízení. Dodatečná informace k zadávací dokumentaci byla poskytnuta všem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace dne 21.11. 2005, tedy 15 dní před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Podle ust. § 52 odst. 2 zákona je zadavatel povinen dodatečnou informaci poskytnout nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Po zhodnocení této námitky jsem dospěl k závěru, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když se rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek, neboť dle ust. § 54 zákona je stanovení konkrétní délky pro podání nabídky rozhodnutím zadavatele. Zákon ukládá pouze jednu podmínku, aby zadavatelem stanovená lhůta nebyla kratší, než je minimální lhůta stanovená pro podání nabídky. Ze shora uvedeného vyplývá, že tento zákonem stanovený předpoklad byl zadavatelem ve výběrovém řízení, které je předmětem tohoto posouzení, splněn. Závěrem k této námitce považuji za vhodné uvést, že všichni čtyři zájemci o veřejnou zakázku byli schopni v této lhůtě i po změně zadávacích podmínek nabídky sestavit a podat.

 1. V další části rozkladu navrhovatel uvádí, že zadavatel porušil ustanovení § 61 odst. 1 zákona, když nevyřadil nabídky, které podle názoru navrhovatele nesplňují podmínku podle ČSN ISO 1496-2 citované v zadávací dokumentaci. S touto námitkou se orgán prvního stupně vypořádal na straně 11 rozkladem napadeného rozhodnutí, na které tímto odkazuji, neboť závěrům orgánu dohledu přisvědčuji, a pouze doplňuji, že výkres, který tvoří stranu 77 nabídky uchazeče Ing. Stanislav Klát - Kar - box a výkres, který tvoří stranu 111 nabídky uchazeče VARIEL, a.s. dokládají, že nabídky obou hodnocených uchazečů zadavatelem stanovenou podmínku splňují, že zde nebyl důvod pro vyřazení těchto nabídek podle ust. § 61 odst. 1 zákona.

 1. Pokud jde o poslední námitku navrhovatele, ve které vytýká správnímu orgánu prvního stupně, že rozkladem napadené rozhodnutí nemá náležitosti dle ust. § 68 odst. 3 správního řádu, sděluji, že jsem neshledal tuto námitku opodstatněnou, neboť z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, jaké podklady pro rozhodnutí správní orgán shromáždil, jak zhodnotil provedené důkazy a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil. Nemohu proto přisvědčit názoru navrhovatele, že rozkladem napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné.

IV. Závěr

 1. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v odůvodnění rozkladu. Přisvědčuji navrhovateli, že zadavatel dopisem ze dne 16.11. 2005 opravdu změnil zadávací dokumentaci. Současně uvádím, že podle § 7 vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, je zadavatel oprávněn takovou změnu učinit. Zadavatel tedy pouze využil svého oprávnění změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek. O změně zadávacích podmínek informoval, jak požaduje zákon o veřejných zakázkách, všechny subjekty, jež si vyžádaly zadávací dokumentaci. Zdůrazňuji, že navrhovatel tím, že si nevyzvedl sám zadávací dokumentaci, vystavil se riziku, že nebude o změnách včas informován. Zadavatel rovněž postupoval v souladu se zákonem, když se rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek, neboť zákonem stanovená minimální lhůta (7dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek) pro poskytnutí informace ze strany zadavatele byla zachována.

 1. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

2. JUDr. Jiří Stránský, Jandova 8, 190 00 Praha 9

Na vědomí:

3. UNIKO ZLÍN, a.s., Nádražní 1136, 763 12 Vizovice

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en