číslo jednací: VZ/S595/04

Instance I.
Věc "zajištění provozu výpočetní techniky pro MPSV"
Účastníci
 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na poříčním právu 1,128 00 Praha 2
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 24. 8. 2005
Související rozhodnutí VZ/S595/04
3R20/05
Dokumenty file icon dokument ke stažení 91 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 595-R/04-VP/140/ZH

V Praze dne 9.2.2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 15.12.2004 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve spojení s ustanovením § 60a cit. zákona, na přezkoumání úkonů zadavatele - Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, jejímž jménem jedná ministr Ing. Zdeněk Škromach, při uzavření dodatků č. 19 ze dne 28.2.2001 až č. 29 ze dne 30.1.2004 ke smlouvě ze dne 6.2.1995, na zajištění provozu výpočetní techniky,

rozhodl takto:

 1. Zadavatel Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, závažně porušil ustanovení § 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. tím, že uzavřel dodatky č. 19 ze dne 28.2.2001 až č. 29 ze dne 30.1.2004 ke smlouvě č. 61-05-02/95 ze dne 6.2.1995, aniž by je zadal způsobem podle cit. zákona.

 2. Za uvedené závažné porušení zákona uzavřením dodatků č. 26 ze dne 29.1.2003 až dodatku č. 29 ze dne 30.1.2004, se zadavateli Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, ukládá podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., pokuta ve výši 30 000,- Kč (slovy třicettisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a to na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zřízený u pobočky České národní banky v Brně, č. 3754-24825-621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 59504140.

Odůvodnění

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 1 128 22 Praha 2, jejímž jménem jedná ministr Ing. Zdeněk Škromach (dále jen "MPSV"), uzavřelo dne 6.2.1995 se společností Dusil a spol., v.o.s., IČ 458 06 730, se sídlem U Krčského nádraží 25, 140 00 Praha 4 (dále jen "společnost Dusil") smlouvu na zajištění provozu výpočetní techniky pro MPSV. Smlouva byla uzavřena po předchozích jednáních započatých dne 28.3.1994 uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, týkající se zajištění provozu výpočetní techniky pro MPSV v budoucích obdobích. Dne 21.12.1994 se uskutečnilo jednání smluvních partnerů, kde bylo konstatováno do zápisu, že z důvodu složitých jednání o budoucím smluvním vztahu (organizačních a provozních problémů) bude podpis smlouvy přesunut na počátek roku 1995. Smlouva č. 61-05-02/95 byla podepsána dne 6.2.1995. V čl. II. smlouva je uveden jako předmět plnění:

 • zabezpečení provozu výpočetního střediska MPSV (provoz počítače IBM AS/400 včetně terminálové sítě a personálních počítačů v objektu ministerstva),

 • programátorské práce k zajištění požadavků odběratele včetně aktualizace a změn programového vybavení, na počítači IBM AS/400 a na personálních počítačích,

 • vedení příslušné programátorské a provozní dokumentace,

 • analytické práce v dohodnutém rozsahu, konzultační a poradenská činnost v oblasti analytických prací,

 • odborné konzultace k problematice vybavení odběratele prostředky informačních technologií (HW, SW komunikace), včetně případného zastupování odběratele při jednáních k této problematice,

 • předkládání návrhů na inovaci HW a SW vybavení odběratele,

 • instalace a reinstalace prostředků výpočetní techniky odběratele, jejich technická údržba a servis včetně profilaxe, diagnostiky a zajišťování oprav kapacitami zhotovitele,

 • instalace a reinstalace softwarových produktů vlastních a produktů licenčního software, včetně uživatelského servisu a inovací (upgrade),

 • základní zaškolení pracovníků odběratele (včetně konzultačních a poradenské činnosti) k obsluze terminálů a osobních počítačů a k využívání SW produktů na IBM AS/400 a na PC, včetně konzultační a poradenské činnosti ke zvyšování úrovně využití disponibilních SW produktů,

 • zajišťování komunikací dle požadavků odběratele,

 • zajišťování antivirové prevence a ochrany včetně kontrolní činnosti a prověřování externích datových zdrojů,

 • zajišťování kontrol dodržování ochrany autorských práv ve výpočetní technice odběratele.

Podle čl. III. smlouvy - termín plnění je pod bodem 3 uvedeno, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s oboustrannou výpovědní lhůtou 6 kalendářních měsíců. V článku IV. smlouvy - cena, pod bodem 1) je cena za provedené práce stanovená dohodou a to pro rok 1995 ve výši 2 047 524,- Kč, která má být uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách na podkladě fakturace. V bodech 3) a 4) smlouvy je uvedeno, že pro každý další kalendářní rok bude cena stanovena (podle objemu prací a vývoje cen) dodatkem k této smlouvě a v případě, že požadovaný objem prací v průběhu kalendářního roku překročí kapacitní možnosti zhotovitele, bude nárůst prací řešen rovněž dodatkem k této smlouvě.

Od data uzavření cit. smlouvy byly pro každý následující rok až do roku 2004 uzavírány dodatky ke smlouvě, řešící nárůsty objemů prací v rámci předmětu smlouvy (nárůsty počtu uživatelů, rozšíření systému, školení apod.) a rozšíření předmětu smlouvy, vždy s cenovým nárůstem na běžný rok, nebo na období mezi uzavřením dalšího z dodatků. Celkem bylo od podpisu smlouvy až do 31.1.2004 uzavřeno podle dokumentace 29 dodatků. Celkem 16 dodatků ke smlouvě a to dodatky č. 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 a 29 obsahovaly rozšíření předmětu plnění základní smlouvy, což je i v preambulích uvedených dodatků uvedeno.

Správní řízení z vlastního podnětu bylo zahájeno 15.12.2004 na základě podání podnětu Policie České republiky ze dne 7.9.2004, ve věci uzavření smlouvy ze dne 6.2.1995 na zajištění provozu výpočetní techniky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, včetně dodatků k uvedené smlouvě, ve kterých je zahrnuto zvýšení objemů prací, rozšíření předmětu smlouvy a navýšení ceny.

Účastníkem správního řízení ve smyslu ustanovení § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon") je:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, zast. ministrem Ing. Zdeňkem Škromachem.

Ve správním řízení Úřad provedl, podle ustanovení § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 60a zákona dokazování obsahem předané dokumentace o zadání a průběhu zakázky, dále vyjádřením odpovědných zaměstnanců MPSV, o procesu zadání předmětné zakázky.

K průběhu přezkoumání postupu MPSV při zadávání zakázky na zajištění provozu výpočetní techniky konstatuje Úřad následující:

MPSV od uzavření smlouvy se společností Dusil dne 6.2.1995 dále uzavřelo výše uvedený počet dodatků, ve kterých podle uvedeného výčtu došlo k rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny až do počátku roku 2004. Ve smlouvě byla cena ke splnění předmětu v roce 1995 dohodnuta ve výši 2 047 524,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH").

S ohledem na ustanovení § 57 odst. 1 zákona může orgán dohledu zahájit správní řízení z vlastního podnětu do čtyř let ode dne, kdy došlo k porušení zákona. Úřad proto mohl přezkoumat pouze postup zadavatele při zadání dodatků ke smlouvě uzavřených po roce 2001.

Z dokumentace bylo zjištěno, že následujícími dodatky obsahujícími činnosti jdoucí nad rámec uzavřené smlouvy ze dne 6.2.1995, byla cena navýšena na 19 023 500,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 19 ze dne 28.2.2001

 • spolupráce při obchodně technické činnosti (evidence a objednávky licencí a zajišťovaných oprav pro budovu MPSV)

 • spolupráce při zajištění provozu ISSP (aktualizace adresáře, služba na e-mailové schránce MP, zpracování statistik (SSP)

s cenou podle čl. II dodatku tak, že práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena za práce nepřesáhne v roce 2001 částku 11 267 865,- Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), tj. 10 731 300,- Kč bez DPH. Na podkladě fakturace zhotovitele bude, počínaje březnem 2001, tato částka hrazena odběratelem v pravidelných měsíčních splátkách vždy ve výši 944 490,50 Kč včetně DPH, tj. 899 514,60 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 20 ze dne 30.3.2001

 • koordinační a technicko-organizační činnost pro zajištění spolupráce MPSV na zprovoznění sociálních odborů krajských úřadů a pracovišť státní sociální podpory na nově pověřených úřadech městských částí Prahy s cenou podle čl. II dodatku tak, že práce budou na základě požadavků odběratele prováděny v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena nepřesáhne v roce 2001 částku 11 356 776,- Kč včetně DPH, tj. 10 824 546,- Kč bez DPH. Fakturace bude prováděna a hrazena v měsíčních splátkách počínaje dubnem 2001.

Dodatkem č. 21 ze dne 20.12.2001

 • migrace pracovních stanic z Novell NetWare na WIN2K, výstavba místní sítě LAN, správa LAN MPSV včetně konfigurace prvků, správa managementu UPS s cenou upravenou podle čl. II dodatku na celkovou cenu prací pro rok 2002 v částce 12 175 002,- Kč včetně DPH, tj. 11 595 240,- bez DPH. Na podkladě fakturace zhotovitele bude, počínaje lednem 2002, tato částka hrazena odběratelem v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 966 270,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 22 ze dne 29.3.2002

 • na základě nárůstu objemu prací v článku II smlouvy č. 61-05-02/95 - Předmět smlouvy, zejména v oblasti zajištění bezpečnosti počítačové sítě a analyticko-programátorských prací s cenou upravenou s platebními podmínkami podle čl. II dodatku tak, že práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena za práce nepřesáhne v roce 2002 částku 14 175 378,- Kč včetně DPH, tj. 13 500 360,- Kč bez DPH. Na podkladě fakturace zhotovitele bude, počínaje dubnem 2002, tato částka hrazena odběratelem v pravidelných měsíčních splátkách vždy ve výši 1 236 847,50 Kč včetně DPH, tj. 1 177 950,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 23 ze dne 1.7.2002

 • obsahujícím sumarizaci poskytovaných služeb k datu uzavření tohoto dodatku s upřesněním článku IV smlouvy č. 61-05-02/95 - cena a platební podmínky, ve vztahu k celkovému navýšenému objemu předpokládaných prací v rámci předmětu cit. smlouvy. V čl. III Termín plnění smlouvy, je uvedeno, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s nově stanovenými podmínkami jakým způsobem může být smlouva ukončena.

Dodatkem č. 24 ze dne 28.7.2002

 • práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková cena prací nepřesáhne v roce 2002 částku 14 451 469,20 Kč včetně DPH, tj. 13 763 304,- Kč bez DPH. Cena byla navýšena o 262 944,- Kč bez DPH. Na podkladě faktury zhotovitele bude, počínaje zářím 2002, hrazena objednatelem ve výši 1 305 870,30 Kč včetně DPH, tj. 1 243 686,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 25 ze dne 17.12.2002

 • montáž a demontáž telefonních terminálů,

 • repase telefonních terminálů při jejich opětovné montáži,

 • překládky telefonních linek,

 • údržba a opravy slaboproudých rozvodů, u strukturované kabeláže případné změny,

 • úpravy (data - voice) ve spolupráci s e správou datové sítě,

 • programování telefonních terminálů,

 • opravy a údržba přímých linek (datové okruhy, uts, atd.) zapojených přes systém HICOM,

 • opravy a údržba linek nezapojených přes systém HICOM,

 • zřizování nových linek pro modemy a faxy,

 • zpracování a vyhodnocení měsíční i detailní tarifikace (hovorné),

 • úprava zákaznických dat dle potřeb uživatelů,

 • zřizování hlasových schránek,

 • zpracování a dokumentace kompletní kabeláže zapojené na HR ústředny,

 • evidence zapojených telefonů i náhradních dílů na skladě,

 • dílčí programování telefonů dect (přenosné) a dohled nad systémem,

 • zpracování dat a vyhodnocení aplikace CTM,

cena se podle čl. III dodatku upravuje takto: práce budou prováděny na základě požadavku odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena prací nepřesáhne v roce 2003 částku 15 478 167,60 Kč včetně DPH, tj. 14 741 112,- bez DPH. Na podkladě faktury zhotovitele bude, počínaje lednem 2003, hrazena objednatelem ve výši 1 289 847,30 Kč včetně DPH, tj. 1 228 426,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 26 ze dne 29.1.2003

 • zabezpečení provozních činností, spojených s řádnou funkčností IS MPSV provozu infrastukturních prvků (včetně správy, administrace a nákladových analýz) datových sítí MAN, WAN a jejich datových a hlasových služeb,

 • vedení (tvorba a aktualizace) veškerých dokumentací, a to i na aplikační úrovni, souvisejících s údržbou, rozvojem a provozem komunikačního systému MPSV (analytické, uživatelské, provozní apod.),

s cenou upravenou tak, že práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena prací nepřesáhne v roce 2003 částku 15 862 635,60 Kč včetně DPH, tj. 15 107 272,- Kč bez DPH a budou na podkladě faktur zhotovitele, počínaje únorem 2003, hrazeny objednatelem ve výši 1 324 798,90 Kč včetně DPH, tj. 1 261 713,30 Kč bez DPH. Za dobu trvání tohoto dodatku, tj. jeden měsíc, byla navýšena cena o 111 911,30 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 27 ze dne 3.3.2003

 • zabezpečení zvýšených požadavků na spojové a informační služby v telefonní ústředně,

 • zabezpečení nárůstu objemu prací v oblasti technického servisu, zabezpečení činností při údržbě technického vybavení, evidence SW a HW, instalaci SW a HW.

Úprava ceny bude podle prováděných prací na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena prací nepřesáhne v roce 2003 částku 16 605 632,40 Kč včetně DPH, tj. 15 814 888,- Kč bez DPH a bude na podkladě faktury zhotovitele, počínaje únorem 2003, hrazena objednatelem ve výši 1 324 798,90 Kč včetně DPH, tj. 1 261 713,30 Kč bez DPH. Za dobu platnosti tohoto dodatku, tj. 3 měsíce, byla navýšena cena o 335 733,90 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 28 ze dne 19.5.2003

 • zajištění funkcionality sítí LAN vlastního ministerstva, včetně externích dislokovaných pracovišť,

 • návrhy technického řešení hlasové, faxové a datové služby, kabelážní systémy včetně napojení na externí operátory, dohled nad výstavbou a dodávkami, kompletnost dodávek a funkčnost řešení,

 • napojení LAN segmentů do sítě MPSV, a to jak WAN, LAN nebo prostřednictvím MAN,

 • integrovaná řešení hlas-data nebo oddělená řešení jednotlivých síťových služeb,

 • analyticko-programátorské práce v rámci IS MPSV,

 • vývoj aplikací IS MPSV.

Práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena prací nepřesáhne v roce 2003 částku 17 879 946,- Kč včetně DPH, tj. 17 028 520,- Kč bez DPH. Na podkladě faktury zhotovitele bude, počínaje květnem 2003, hrazena objednatelem ve výši 1 566 643,40 Kč včetně DPH, tj. 1 492 041,30 Kč bez DPH. Po dobu splatnosti tohoto dodatku, tj. 8 měsíců, byla navýšena cena o 2 108 922,40 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 29 ze dne 30.1.2004

 • správa souborů adres systému ARSYS,

 • technické práce související s provozem systému ARSYS,

 • zajištění technických a systémových prací souvisejících s provozem PC sítě v budově MPSV Karlovo nám. 1.

Práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v rozsahu, že celková dohodnutá cena nepřesáhne v roce 2004 částku 20 796 823,- Kč včetně DPH, tj. 19 023 500,- Kč bez DPH. Na základě faktury zhotovitele bude, počínaje lednem 2004, hrazena objednatelem ve výši 1 733 069,- Kč včetně DPH, tj. 1 585 292,- Kč bez DPH. Za dobu platnosti tohoto dodatku, tj. 12 měsíců, byla cena navýšena o 4 282 392,- Kč bez DPH.

Všechny dodatky uzavřené dodatkem po roce 2001 obsahují činnosti, které jdou nad rámec smlouvy ze dne 2.6.1995 a proto je nutné nahlížet na tyto činnosti jako na samostatné veřejné zakázky a na jednotlivé dodatky jako na samostatné smlouvy.

Ustanovení § 3 zákona ukládá zadavateli zadat veřejnou zakázku podle výše peněžitého závazku, pokud se nejedná o některý speciální případ, při kterém jsou splněny podmínky uvedené v § 49 odst. 2 zákona, resp. § 50 zákona. Dodatečné zakázky je možné zadat výzvou jednomu zájemci především z důvodu standardizace nebo slučitelnosti předmětu veřejné zakázky, podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, jsou-li splněny podmínky, že dodatečná zakázka nepřekročí svým rozsahem 20% ceny původní veřejné zakázky a výzva byla učiněna zadavatelem do 12 měsíců splnění veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé dodatky byly samostatnými zakázkami, měl zadavatel postupovat v souladu s ustanovením § 3 zákona. Jelikož tak zadavatel neučinil, závažně porušil ustanovení § 3 odst. 1 zákona.

Vzhledem k tomu, že zadavatel veřejné zakázky zadané cit. smlouvami již zrealizoval nelze tedy dosáhnout nápravy např. uložením provedení nového výběru nejvhodnější nabídky či zrušením zadání veřejné zakázky, orgán dohledu zvolil postup podle části čtvrté hlavy IV zákona a přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterých se zadavatel při zadání veřejné zakázky dopustil, jsou porušení závažná, neboť uvedeným postupem výrazně omezil soutěžní princip, který je základním principem veřejného zadávání. Zadavatel tak nemohl vybrat nejvhodnější nabídku od jiných subjektů, které by se mohly zúčastnit obchodní veřejné soutěže, pokud by zadavatel postupoval ve smyslu zákona.

Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona může orgán dohledu zadavateli uložit pokutu, pokud zjistí, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona. Pokuta může být uložena až do výše 1% ceny zakázky. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Proto Úřad vyměřil pokutu z ceny, kterou zadavatel uhradil služby z předmětu plnění dodatku č. 26 ze dne 29.1.2003 až dodatku č. 29 ze dne 30.1.2004, který činí 6 727 048,70 Kč bez DPH, 1% z této částky činí 67 270,- Kč nad cenu uzavřenou dodatkem č. 24 ze dne 17.12.2002. Po zvážení všech okolností případu a vzhledem k tomu, že závažné porušení zákona zadavatelem bylo zjištěno v této věci poprvé, Úřad rozhodl o uložení pokuty ve výši 30 000,- Kč.

Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž dospěl k závěru, že je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, neboť se o porušení zákona dozvěděl dne 29.9.2004 z podaného podnětu ze dne 7.9.2004.

Dohled nad dodržováním zákona podle § 52 zákona o zadávání veřejných zakázek spočívá mimo jiné i v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a v ukládání sankcí. Pokuta uložená zadavateli za zjištěné porušení zákona při zadávání předmětné veřejné zakázky vystihuje dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem.

Vzhledem ke zjištěným porušením zákona Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, zast. ministrem Ing. Zdeňkem Škromachem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en