číslo jednací: VZ/S015/05

Instance I.
Věc Turistická ubytovna Kotvice
Účastníci
  1. Obec Albrechtičky, okr. Nový Jičín
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 102 odst. 1 písm. a) - pokuta
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 21. 8. 2005
Související rozhodnutí VZ/S015/05
2R23/05
Dokumenty file icon dokument ke stažení 104 KB

Č.j.: VZ/S 15/05-151/716/05-SH

V Brně dne 22. února 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31. 1. 2005 z vlastního podnětu podle § 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., ve věci přezkoumávání postupu zadavatele obce Albrechtičky, Albrechtičky 131, 742 355 okres Nový Jičín, zastoupené Ing. Miloslavem Čeganem, starostou, při zadávání veřejné zakázky "Turistická ubytovna Kotvice" v užším řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 8. 9. 2004 pod evidenčním číslem 50000974, rozhodl takto:

Zadavatel veřejné zakázky - obec Albrechtičky - nesplnil povinnost stanovenou:

  • ustanovením § 40 odst. 1 v návaznosti na ust. § 43 odst. 2 cit. zákona tím, že v oznámení užšího řízení neuvedl všechny skutečnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, resp. nestanovil kritéria pro výběr zájemců při omezení jejich počtu,

  • ustanovením § 40 odst. 2 cit. zákona tím, že v písemném oznámení o omezení počtu zájemců neuvedl důvod jejich odmítnutí.

Jelikož zadavatel - obec Albrechtičky - uzavřel smlouvu s uchazečem vybraným postupem, při němž nesplnil výše uvedené povinnosti, a tento postup mohl ovlivnit hodnocení nabídek, dopustil se správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) cit. zákona, a proto se mu ukládá podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 60/2005 Sb., pokuta ve výši 15 000,- Kč (patnáct tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 0150515001.

O d ů v o d n ě n í

Obec Albrechtičky, Albrechtičky 131, 742 55 okres Nový Jičín, zastoupená Ing. Miloslavem Čeganem (dále jen "zadavatel") uveřejnila podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. (dále jen "zákon"), na centrální adrese dne 8. 9. 2004 pod ev. č. 50000974 oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky "Turistická ubytovna Kotvice".

V oznámení zadávacího řízení stanovil zadavatel jako kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu.

Ve lhůtě pro doručení žádostí, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení s uveřejněním, bylo zadavateli doručeno 8 žádostí. Zadavatel vyhodnotil kvalifikaci zájemců podle § 39 odst. 1 zákona a žádného ze zájemců neodmítl pro nesplnění kvalifikace podle § 39 odst. 2 zákona.

Vzhledem k tomu, že zadavatel omezil v oznámení užšího řízení počet zájemců pro účast v užším řízení na minimální počet 5 a maximální počet 7 zájemců, provedl výběr z 8 zájemců, kteří splnili kvalifikaci. Třem zájemcům, kteří nebyli vybráni, zadavatel zaslal oznámení ze dne 18. 10. 2004 o odmítnutí jejich žádosti o účast v užším řízení, ve kterém uvedl jako důvod odmítnutí omezení počtu zájemců.

Výzva k podání nabídek byla zaslána všem zájemcům, kteří nebyli odmítnuti podle § 40 zákona, dopisem ze dne 18. 10. 2004. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 3 nabídky. Komise pro hodnocení nabídek převzala od zadavatele k posouzení a hodnocení 3 nabídky, přičemž všechny nabídky posuzovala a hodnotila. Jako nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena nabídka uchazeče Ing. Růžena Mackovíková, Jiráskova 833, 742 13 Studénka. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, které není datováno, zadavatel zaslal všem uchazečům, kteří je podle doručenek obdrželi dne 27. 10. 2004.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel dne 9. 12. 2004 podnět k přezkoumání postupu zadavatele, ve kterém stěžovatel poukazoval obecně na porušování zákona zadavatelem při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.

Orgán dohledu si na základě podnětu od zadavatele vyžádal dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky, neboť se jednalo o jedinou veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v letech 2003-2004, jejíž cena překročila 2 mil. Kč a zadavatel tedy nemohl zvolit postup přímým zadáním veřejné zakázky. Jelikož v předložené dokumentaci nebyly obsaženy žádosti o účast v užším řízení, vyžádal si je orgán dohledu současně se sdělením, jakým způsobem zadavatel provedl výběr ze zájemců, kteří splnili kvalifikaci. Žádosti o účast byly orgánu dohledu zaslány dne 24. 1. 2005. Po přezkoumání kompletní dokumentace získal orgán dohledu pochybnosti, zda postup zadavatele při omezování počtu zájemců o účast v užším řízení zakázky byl v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S 15/05-151/421/05-SH ze dne 27. 1. 2005, ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Dnem 31. 1. 2005, kdy bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení zadavateli, bylo podle § 96 odst. 2 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu.

Účastníky správního řízení podle § 99 zákona jsou:

  1. zadavatel,

  1. uchazeč Ing. Růžena Mackovíková, které byla veřejná zakázka přidělena.

K oznámení o zahájení správního řízení se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 11. 2. 2005, ve kterém uvádí následující skutečnosti. Podle názoru zadavatele je výklad ustanovení § 40 odst. 1 zákona v tom smyslu, že je povinností zadavatele stanovit kritéria výběru při omezení počtu zájemců, v rozporu s právem Evropských společenství (dále jen "ES"). Zadavatel nemůže stanovit jiná kritéria, než jaká stanoví příslušné směrnice ES, tj. kritéria kvalifikační a kritéria hodnocení nabídek. Výklad ustanovení § 40 odst. 1 zákona v souladu se směrnicemi ES je podle zadavatele takový, že právo zájemce být mezi těmi, ze kterých bude zadavatel vybírat, je dáno skutečností, že splní kvalifikaci podle kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem v oznámení zadávacího řízení. Podle zadavatele je třeba rozlišovat pojem kritérium a způsob výběru. Způsob výběru zájemců musí být stanoven na základě principu nediskriminace, konkrétní způsob výběru ponechává evropská legislativa na legislativách národních (příkladmo zadavatel uvádí legislativu slovenskou, podle které způsob výběru zájemců určí zadavatel v oznámení užšího řízení nebo v oznámení o vyhlášení užší soutěže). Zákon klade na zadavatele požadavek pouze v tom smyslu, že popis způsobu výběru musí být uveden v písemné zprávě formou zdůvodnění výběru. Zadavatel v této souvislosti odkazuje na rozhodnutí orgánu dohledu č j. S 588/-R/04-693/140/IB, ve kterém je konstatováno, že zadavatel může použít jako způsob výběru los. Odkazuje se zde tedy na způsob výběru, nikoliv kritérium výběru. Podle zadavatele není vyloučena možnost použít způsob výběru dle stanoveného kvalifikačního kritéria (kvalifikačních kritérií) podle bodu 9. formuláře pro oznámení zadávacího řízení, nikoliv jiných kritérií, jejichž vymezení není v příslušném formuláři požadováno. Pokud jde o "jiné skutečnosti" uvedené v § 43 odst. 2 zákona, ty jsou ve formuláři jednoznačně uvedeny (např. jistota). Zadavatel je proto toho názoru, že není povinen stanovit v oznámení zadávacího řízení kritéria ani způsob výběru při omezení počtu zájemců, postačí pouze popis způsobu výběru v písemné zprávě podle § 69 zákona.

Ke kritériu "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (podnikatelské činnosti) - § 32 odst. 1 písm. d) zákona, doklad - kopie pojistné smlouvy" zadavatel konstatuje, že si je vědom kogentnosti ust. § 32 odst. 2 zákona. Zadavatel odkazuje na konzultaci u pojišťovacího poradce, která se uskutečnila před uveřejněním oznámení zadávacího řízení a na které bylo sděleno, že náš trh umožňuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené výkonem povolání pouze fyzickým osobám, a to: občanům - zaměstnancům, kteří se pojistí proti případné škodě, které svému zaměstnavateli způsobí pracovní činností (tento případ není pro zadavatele u předmětné veřejné zakázky použitelný), nebo fyzickým osobám - podnikatelům vykonávajícím vymezené činnosti (např. advokátům, auditorům, daňovým poradcům, notářům, patentovým zástupcům apod.). Právnická osoba nemůže pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání v České republice uzavřít. Právnická osoba může uzavřít pouze pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností, která je obsahově totožná s pojištěním škody způsobené výkonem povolání.

Ke lhůtě pro podání nabídek zadavatel uvádí, že sice ve výzvě ze dne 18. 10. 2004 stanovil lhůtu pro podání nabídek na 21. 11. 2004, avšak oznámením ze dne 21. 10. 2004, učiněným ve vztahu ke všem zájemcům, byla lhůta prodloužena do 8. 11. 2004, takže zákon ze strany zadavatele porušen nebyl. Kopie předmětného oznámení včetně dokladů o jeho doručení všem zájemcům byla orgánu dohledu předložena v příloze vyjádření zadavatele ze dne 11. 2. 2005.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným ve vyjádření ze dne 11. 2. 2005 žádá zadavatel orgán dohledu, aby správní řízení ve věci předmětné veřejné zakázky zastavil.

Orgán dohledu přezkoumal na základě ust. § 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, stanoviska předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky "Turistická ubytovna Kotvice" porušil zákon. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Stanovení kritérií pro výběr ze zájemců při omezení jejich počtu

Podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona omezí-li zadavatel počet zájemců pro účast v užším řízení, provede výběr ze zájemců, kteří splnili kvalifikaci, podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel je tedy povinen v oznámení užšího řízení stanovit, podle jakých kritérií bude proveden výběr ze zájemců, kteří splnili kvalifikaci.

Podle § 43 odst. 2 zákona musí zadavatel v oznámení užšího řízení uvést veškeré informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

Podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona zájemcům, jejichž účast v užším řízení byla odmítnuta z důvodu omezení jejich počtu, zadavatel tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodu.

Zadavatel v bodě 5.5. oznámení zadávacího řízení, zveřejněného na centrální adrese dne 8. 9. 2004, uvedl, že počet zájemců je omezen minimálně na 5, maximálně na 7. Zadavatel obdržel žádosti o účast od osmi zájemců, z nichž žádného neodmítl pro nesplnění kvalifikace. Následný výběr ze zájemců, kteří splnili kvalifikaci, provedl zadavatel systémem "prvních pět bere" tak, že vybral prvních pět zájemců v pořadí podle data a hodiny doručení žádosti. Zbývajícím třem zájemcům o veřejnou zakázku zadavatel oznámil, že byli odmítnuti z důvodu omezení jejich počtu. Způsob omezení počtu zájemců je popsán zadavatelem v popisu hodnocení kvalifikace (jeho součást tvoří i tabulky hodnocení kvalifikace), který zadavatel zaslal orgánu dohledu na základě jeho vyžádání současně s žádostmi o účast, a dále v písemné zprávě zadavatele vyhotovené podle § 69 zákona, nikoliv však v oznámení zadávacího řízení.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zadavatel neuvedl v rozporu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona, jakým způsobem, resp. podle jakých kritérií, bude proveden výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky. Zájemci o veřejnou zakázku tedy nebyli s kritérii pro omezení jejich počtu předem seznámeni a nemohli tak reagovat odpovídajícím způsobem, tj. předložit své žádosti o účast v nejkratší možné lhůtě.

Zadavatel rovněž neuvedl v oznámení zadávacího řízení skutečnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. Zájemcům o účast v zadávacím řízení nebyla předem známa skutečnost, že pozdější doručení jejich žádosti o účast zadavateli bude zakládat větší pravděpodobnost odmítnutí jejich žádosti. V této souvislosti orgán dohledu poznamenává, že i kdyby zadavatel stanovil předem v oznámení zadávacího řízení výše popsané "časové hledisko" výběru zájemců při omezení jejich počtu, nelze takové kritérium akceptovat z důvodu, že zadavatel de facto zkracuje lhůtu pro doručení žádostí o účast stanovenou v oznámení zadávacího řízení. Tato skutečnost se v daném případě projevila tak, že výběr byl proveden z nabídek doručených ve lhůtě, která je (v případě prvních pěti) dokonce kratší než zákonem požadovaných minimálních 37 dnů (§ 43 odst. 3 zákona).

Informace o omezení počtu zájemců a o kritériích pro jejich výběr musí být vzhledem k ustanovení § 43 odst. 2 zákona uvedena již v oznámení o příslušném zadávacím řízení. Dodatečné stanovení kritérií pro jejich výběr je vzhledem k požadavku transparentnosti zadávacího řízení nepřípustné.

Právní úprava EU v souvislosti s výběrem zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, resp. k jednání v "omezených" (dle našeho zákona "užších") a negociačních řízení (dle našeho zákona "jednacích" řízeních), uvádí (viz např. čl. 22 směrnice č. 93/37, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce), že zadavatelé tyto zájemce vybírají mezi těmi kandidáty, kteří mají požadovanou kvalifikaci, a to na základě poskytnutých informací týkajících se osobního postavení dodavatele, jakož i informací a formalit nutných pro hodnocení minimálních podmínek ekonomické a technické povahy požadovaných v oznámení.

K charakteru kritérií pro omezení počtu zájemců v užším řízení orgán dohledu uvádí, že kritéria musí být stanovena a hodnocena s ohledem na základní principy zadávání veřejných zakázek tak, aby byl zachován rovný přístup ke všem zájemcům, princip nediskriminace a transparentnosti zadávacího řízení (§ 25 odst. 1 zákona). Kritéria pro omezení počtu zájemců musí mít objektivní charakter. Pro uvedený výklad svědčí rovněž rozhodovací praxe Evropského soudního dvora (dále též "ESD"), viz rozsudek č. C - 360/89 Evropská komise versus Italská republika, podle něhož byli zájemci vybíráni na základě regionu, ve kterém provozovali svou hlavní činnost, což ESD označil za diskriminační.

Odkazy zadavatele na možné použití způsobu výběru losem či výběru dle stanovených kvalifikačních kritérií orgán dohledu považuje v případě šetřené veřejné zakázky za bezpředmětné, neboť zadavatel použil pro omezení počtu zájemců pořadí doručení žádostí, což je s ohledem na výše uvedené skutečnosti nepřípustné.

Zadavatel v daném případě tím, že neuvedl v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona, podle jakých kritérií, resp. jakým způsobem, bude proveden výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nesplnil povinnost stanovenou ustanovením § 40 odst. 1 zákona. Zadavatel současně tím, že neuvedl v oznámení zadávacího řízení skutečnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, nesplnil povinnost stanovenou ustanovením § 43 odst. 2 zákona.

Zadavatel v případě šetřené veřejné zakázky písemně oznámil v dopisu ze dne 18. 10. 2004 odmítnutým zájemcům jako důvod jejich odmítnutí pouze "omezení počtu".

Zadavatel tím, že v písemném oznámení o omezení počtu zájemců neuvedl jako důvod jejich odmítnutí pozdější doručení žádostí, nesplnil povinnost stanovenou ustanovením § 40 odst. 2 zákona. § 40 odst. 2 zákona.

Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti

K prokázání finanční a ekonomické způsobilosti stanovil zadavatel v bodě 9.2 oznámení zadávacího řízení kritérium "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (podnikatelské činnosti) - § 32 odst. 1 písm. d) zákona, doklad - kopie pojistné smlouvy". Ustanovení § 32 odst. 2 zákona ukládá zadavateli povinnost stanovit v oznámení zadávacího řízení způsob prokázání finanční a ekonomické způsobilosti podle odstavce 1, který jako kogentní ustanovení vymezuje jejich prokázání vyčerpávajícím způsobem a nelze se od něj odchýlit. V této souvislosti orgán dohledu konstatuje, že pojem "výkon povolání" a pojem "podnikatelská činnost" nejsou obsahově totožné, a způsob prokázání finanční a ekonomické způsobilosti vymezený zadavatelem v oznámení zadávacího řízení tedy neodpovídá ust. § 32 odst. 1 písm. d) zákona.

Výše uvedený závěr orgánu dohledu koresponduje s obsahem vyjádření zadavatele ze dne 11. 2. 2005, podle kterého nelze uzavřít pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené výkonem povolání pouze fyzickým osobám.

Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností nelze požadovat v rámci prokazování kvalifikace podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona, které je ustanovením kogentním vztahujícím se k prokazování kvalifikace fyzických osob - podnikatelů vykonávajících vymezené činnosti (viz výše). Ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) zákona koresponduje s obdobným ustanovením článku 31 směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. 6. 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby. Ve směrnicích na dodávky a stavební práce se předmětný požadavek, resp. žádný požadavek na pojištění dodavatelů nevyskytuje.

Na podkladě výše uvedených skutečností orgán dohledu konstatuje, že požadavek zadavatele, aby měl uchazeč po dobu plnění veřejné zakázky sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, nelze v rámci stanovení kvalifikačních kritérií uplatnit. V této souvislosti orgán dohledu dále uvádí, že vyjma požadavků na kvalifikaci uchazečů může zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákona stanovit i požadavky jiné, které se však týkají přímo realizace veřejné zakázky. Není tedy vyloučeno, aby zadavatel v rámci požadavků pro realizaci veřejné zakázky (např. realizace stavby) požadoval pojištění této stavby. Podmínku pojištění by zadavatel v takovém případě měl vztáhnout k realizaci předmětu veřejné zakázky, nikoliv pouze k osobě uchazeče (jako je tomu u kvalifikačních kritérií), přičemž by měl konkretizovat, resp. vymezit své požadavky na toto pojištění. Uchazeči o veřejnou zakázku by pak mohli splnit požadavek různým způsobem, tzn. že pojistka sjednaná uchazečem se nemusela týkat pouze konkrétního předmětu plnění (např. zmiňované stavby), ale mohla by být obecnějšího charakteru a tuto konkrétní akci v sobě zahrnovat.

Požadavek zadavatele na předložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti v rámci kvalifikace orgán dohledu považuje za pochybení, kterým nebylo ovlivněno hodnocení nabídek, neboť zadavatel v rámci požadavku na předložení příslušného dokladu nestanovil minimální výši požadované pojistné částky a rovněž ji neposuzoval ani nehodnotil. Požadovaný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu předložili všichni zájemci a žádný z nich nebyl z důvodu jeho nepředložení odmítnut. Vzhledem k tomu, že uvedené pochybení v šetřeném případě neovlivnilo hodnocení nabídek, nebylo důvodem pro uložení pokuty.

Stanovení lhůty pro podání nabídek

Podle ust. § 54 odst. 5 písm. b) zákona nesmí být lhůta pro podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky v případě užšího řízení kratší než 20 dnů, přičemž ve smyslu ust. § 54 odst. 6 písm. b) zákona počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek. Výzva k podání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku byla dle předložené dokumentace odeslána dne 18. 10. 2004. Běh lhůty pro podání nabídek započal dnem následujícím, tj. 19. 10. 2004. V čl. 2 výzvy zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 2. 11. 2004, 9:00 hod., z čehož vyplývá, že lhůta pro podání nabídek v daném případě činila pouze 15 dnů.

Zadavatel v příloze svého vyjádření k oznámení o zahájení správního řízení doložil dopis ze dne 21. 10. 2004 zaslaný všem zájemcům, který nebyl součástí dokumentace předložené orgánu dohledu a kterým zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 8. 11. 2004, 9:00 hod, tj. na 21 dní.

K uvedenému orgán dohledu konstatuje, že zadavatelem prodlouženou lhůtu pro podání nabídek lze považovat za lhůtu stanovenou v souladu s ust. § 54 odst. 5 písm. b) zákona.

V případě předmětné veřejné zakázky se zadavatel dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený tímto zákonem pro přidělení veřejné zakázky, resp. nesplnil povinnosti stanovené zákonem v § 40 odst. 1 v návaznosti na § 43 odst. 2 zákona a § 40 odst. 2 zákona, přičemž tento postup mohl ovlivnit hodnocení nabídek. Zájemci, kteří splnili kvalifikaci a byli odmítnuti, aniž zadavatel předem stanovil kritéria pro jejich výběr, mohli nabídnout nižší cenu než vybraný uchazeč. Pokud by zadavatel v písemném oznámení o omezení počtu zájemců uvedl pozdější doručení žádostí jako důvod jejich odmítnutí, mohli takto odmítnutí zájemci podat proti úkonu zadavatele námitky a dosáhnout nápravy před uzavřením smlouvy. Jelikož zadavatel uzavřel smlouvu s uchazečem vybraným na základě postupu, při němž nesplnil výše uvedené povinnosti, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ust. § 102 písm. b) zákona.

Vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele orgán dohledu uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 105 odst. 3 zákona, a to, že řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání lze zahájit do 5 let ode dne, kdy bylo spácháno. V daném případě došlo k protiprávnímu jednání zadavatele již v okamžiku zveřejnění oznámení zadávacího řízení na centrální adrese, tj. dne 8. 9. 2004.

Podle § 102 odst. 2 zákona se uloží pokuta za správní delikty právnické osobě, která je zadavatelem, do výše 5 % ceny zakázky, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) a d) cit. ustanovení zákona. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správních deliktů, za které může být zadavateli uložena pokuta, činí 3 079 650,- Kč. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny zakázky) tedy činí 153 982,50 Kč.

Podle § 105 odst. 1 zákona orgán dohledu v rámci správního uvážení ohledně výše pokuty přihlédne ke stupni závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Z hlediska přiměřenosti sankce vzal orgán dohledu v úvahu zejména tu skutečnost, že zadavatel předem neuvedl, podle jakých kritérií bude proveden výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, že neuvedl v oznámení zadávacího řízení skutečnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení a rovněž že v písemném oznámení o omezení počtu zájemců neuvedl důvod jejich odmítnutí. Svým postupem tak zadavatel porušil základní principy transparentnosti a nediskriminace při zadání předmětné veřejné zakázky.

Při stanovení výše pokuty vzal orgán dohledu rovněž na vědomí, že se jedná o zadavatele, v jehož dalším postupu nebylo zjištěno nedodržení povinností stanovených mu zákonem, neboť zadavatel dodržel minimální počet 5 zájemců vyzvaných k podání nabídky podle § 43 odst. 3 zákona a rozhodl o přidělení zakázky uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Orgán dohledu byl současně veden úvahou, že uložení pokuty v dolní hranici možné sazby bude plnit i funkci preventivní, tj. předcházení nesplnění povinností stanovených zákonem v dalších případech zadávání veřejných zakázek.

Orgán dohledu posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka již byla zrealizována a nápravy nelze dosáhnout.

Na základě výše uvedených skutečností orgán dohledu uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Obec Albrechtičky, Albrechtičky 131, 742 355 okres Nový Jičín, zast. Ing. Miloslavem Čeganem

Mgr. Vlastimil Křesálek, Dolní 307, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Růžena Mackovíková, Jiráskova 833, 742 13 Studénka

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en