číslo jednací: VZ/S558/04

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Diskové pole a optické přepínače SAN
Účastníci
  1. MINISTERSTVO VNITRA
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 8. 3. 2005
Související rozhodnutí VZ/S558/04
3R91/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 71 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

 

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 558-R/04-487/140/OŠ

V Praze dne 29.9.2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.7.2004 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 - Hostivař, za kterou jedná Ing. Pavel Miloschevsky, právně zast. advokátem JUDr. Danielem Chamrádem, AK JUDr. Daniela Chamráda, se sídlem K Hutím 5/665, 194 00 Praha 9, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jejímž jménem jednal v době vyhlášení veřejné zakázky ministr Mgr. Stanislav Gross, o vyloučení uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce ze dne 25.6.2004 č.j. ZM-141-15/VZ-2004 "Diskové pole a optické přepínače SAN", zadané obchodní veřejnou soutěží podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., vyhlášené v Obchodním věstníku č. 17/2004 dne 28.4.2004 pod značkou 191775-17/04,

rozhodl takto:

rozhodnutím zadavatele Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, ze dne 25.6.2004 č.j. ZM-141-15/VZ-2004 o vyloučení uchazeče MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 - Hostivař, nedošlo k porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 a zákona č. 517/2002 Sb., a proto se podle ustanovení § 60 písm. a) cit. zákona návrh uchazeče MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 - Hostivař, ze dne 28.7.2004 zamítá.

Odůvodnění

Zadavatel - Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jejímž jménem jednal ministr Mgr. Stanislav Gross (dále jen "zadavatel"), vyhlásil dne 28.4.2004 v Obchodním věstníku č. 17/2004 pod značkou 191775-17/04, obchodní veřejnou soutěž na "Diskové pole a optické přepínače SAN" podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon").

Jak vyplývá z "Protokolu o otevírání obálek s nabídkami" ze dne 24.6.2004, zadavatel obdržel v soutěžní lhůtě sedm nabídek uchazečů a komise vyřadila nabídku uchazeče MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 - Hostivař. Zadavatel vyloučil cit. uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce svým rozhodnutím ze dne 25.6.2004 č.j. ZM-141-15/VZ-2004. Jako důvod vyloučení zadavatel uvedl, že uchazečem předložená nabídka nemá zákonem stanovenou dobu platnosti s odvoláním na ustanovení § 41 zákona.

Uchazeč MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 - Hostivař obdržel rozhodnutí o vyloučení dne 30.6.2004.

Proti rozhodnutí zadavatele podal uchazeč MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 - Hostivař, právně zast. advokátem JUDr. Danielem Chamrádem AK JUDr. Daniela Chamráda, se sídlem K Hutím 5/665, 194 00 Praha 9 (dále jen "uchazeč") dne 7.7.2004 námitky, které statutární orgán zadavatele přezkoumal a svým rozhodnutím ze dne 16.7.2004 č.j. OPF-22/04-2004-788/04-2003 jim nevyhověl. Zároveň poučil uchazeče o možnosti podat návrh na zahájení správního řízení u orgánu dohledu. Toto rozhodnutí převzal uchazeč dne 22.7.2004 a dne 30.7.2004 podal osobně u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona.

Účastníci správního řízení ve smyslu § 58 zákona:

  1. zadavatel - Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,

  2. uchazeč - MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 - Hostivař, za kterou jedná Ing. Pavel Miloschevsky, právně zast. advokátem JUDr. Danielem Chamrádem, AK JUDr. Daniela Chamráda, se sídlem K Hutím 5/665, 194 00 Praha 9.

Uchazeč v návrhu uvádí, že zadavatel porušil ustanovení § 8, § 29 odst. 4, § 34 odst. 4, § 40 odst. 1 a § 41 odst. 1 a 2 zákona. Zadavatel uchazeče vyloučil z důvodu, že jím předložená nabídka nemá zákonem stanovenou dobu platnosti, přičemž ve svém rozhodnutí o vyloučení uchazeče odkázal na § 41 zákona. Uchazeč s tímto právním názorem nesouhlasil a podal námitky, kterým zadavatel nevyhověl a potvrdil rozhodnutí o vyloučení uchazeče. Obě napadená rozhodnutí považuje uchazeč za právně pochybená a dle jeho názoru uvedení platnosti nabídky tak, jak to učinil uchazeč v nabídce, není zákonným důvodem pro jeho vyloučení ze soutěže. Uchazeč v návrhu podrobným způsobem popisuje § 8 odst. 1 zákona o zadávací lhůtě a § 40 a § 41 zákona o prodloužení zadávací lhůty. Dále uvádí, že uchazeč není oprávněn disponovat ani délkou lhůty ani dobami jejího prodloužení. Uchazeč uvedl ve své nabídce fakultativní údaj platnosti nabídky, přičemž jím uvedená délka lhůty je shodná s délkou zadávací lhůty. Činit tak nemusel, ve světle napadeného rozhodnutí si je vědom toho, že kdyby nic neuvedl o době platnosti nabídky a zadávací lhůty bylo by to z praktického hlediska lepší. Nicméně doba platnosti nabídky uvedená uchazečem v nabídce není podle jeho názoru v rozporu se zákonem stanovenou dobou platnosti, neboť zákon takové ujednání neobsahuje, ani se zadávací lhůtou stanovenou zadavatelem na základě zákona, neboť jejich délka je totožná. Dále se uchazeč zabývá důvody uvedenými v zákoně, pro které lze uchazeče vyloučit z další účasti na veřejné zakázce. V závěru návrhu uvádí, že zákon nestanoví dobu platnosti nabídek uchazečů, ale pouze definuje zadávací lhůtu jakožto dobu, po níž jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a stanoví její maximální rozsah. Mechanismy prodlužování doby, po níž jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, a konkrétní doba prodloužení jsou upraveny zákonem. Podle názoru uchazeče nejsou a nebyly tedy dány zákonné podmínky pro jeho vyloučení a navrhuje orgánu dohledu, aby uložil zadavateli provést nápravu tak, že zruší oba své rozhodnutí o vyloučení a zařadí uchazeče zpět do soutěže.

Statutární orgán zadavatele ve stanovisku k návrhu uchazeče ze dne 3.8.2004 č.j. OPF-57/04-2004 uvádí, že v návrhu uchazeč neuplatňuje žádné jiné skutečnosti, než ty, o kterých bylo rozhodnuto v řízení o námitkách a odkazuje na své odůvodnění v rozhodnutí o námitkách a dále uvádí, že zadavatel nikdy nezpochybňoval kogentnost zadávací lhůty. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze soutěže vycházelo ze skutečnosti, že v nabídce byla stanovena její platnost v délce "90 kalendářních dnů". Z uvedeného údaje při posuzování nabídky vyplynulo, že po této době již neplatí. V případě, že by byla nabídka vybrána jako nejvhodnější, nemohla by být na základě již neplatné nabídky a neplatné nabídkové ceny uzavřena dodavatelská smlouva. K části týkající se "počátku počítání 90 kalendářních dní" statutární orgán zadavatele uvádí, že nabídka byla podána v den otevírání obálek s nabídkami, tj. v den počátku zadávací lhůty. Na základě výše uvedeného statutární orgán zadavatele doporučuje, aby byl návrh orgánem dohledu zamítnut, neboť zadavatel svým rozhodnutím o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži neporušil zákon.

Úřad přezkoumal podle § 57 zákona napadené rozhodnutí zadavatele ze dne 25.6.2004 č.j. ZM-141-15/VZ-2004 a postup zadavatele při zadání veřejné zakázky. Ve správním řízení Úřad provedl, podle § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., ve spojení s ustanovením § 61 zákona, dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí, obsahem stanoviska zadavatele a vlastním zjištěním dospěl Úřad k závěru, že zadavatel vyloučením uchazeče neporušil zákon.

Z předložené dokumentace Úřad zjistil tyto skutečnosti:

zadavatel ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže v bodě 7 uvedl, že zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem otevírání obálek. Den otevírání obálek zadavatel stanovil na 24.6.2004 (bod 6. Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek). Ve stejný den uchazeč předložil nabídku, jak je uvedeno v seznamu doručených nabídek.

V nabídce uchazeče v části IV. Vlastní prohlášení je mimo jiné uvedeno "Platnost nabídky: 90 kalendářních dnů" (str. 5 nabídky uchazeče). Uchazeč tímto prohlášením uvedeným v nabídce omezil platnost jeho nabídky pouze na dobu zadávací lhůty uvedené v podmínkách obchodní veřejné soutěže.

Dobu platnosti nelze ztotožňovat se zadávací lhůtou, jejíž kogentnost zadavatel nezpochybňuje. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvním až třetím pořadí až do doby uzavření smlouvy (§ 40). Kromě toho se prodlužuje zadávací lhůta podle § 56 odst. 5 zákona při podání námitek až do jejich vyřízení. Podle ustanovení § 57 odst. 4 zákona neběží zadávací lhůta, včetně prodloužení do doby nabytí právní moci rozhodnutí o návrhu. Zadavatel by však nemohl uzavřít s uchazečem smlouvu po uplynutí doby platnosti nabídky, neboť zadavatel nemůže jednostranně prodloužit dobu platnosti stanovenou uchazečem. Upravovat nabídku po uplynutí soutěžní lhůty zadavatelem ani uchazečem zákon nepřipouští. V době vydání tohoto rozhodnutí orgánu dohledu již nabídka ztratila platnost. Z uvedeného vyplývá, že vyloučením uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži nebyl porušen zákon.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které byly prokázány ve správním řízení, Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 

JUDr. Miroslav Šumbera

 

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jehož jménem jedná ministr Mgr. František Bublan

  2. Advokátní kancelář - JUDr. Daniel Chamrád, K Hutím 5/665, 194 00 Praha 9

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en