číslo jednací: 2R20/04

Instance II.
Věc Výběr dodavatele prací v rámci řešení revitalizace území v Moravskoslezském kraji společnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA - Projekt č. 07/02 na odstranění ekologických škod na krajině, Rekultivace území Rudná, 5. stavba, Rekultivace podél ulice Polanecké
Účastníci
  1. Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 25 Praha 2
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 16. 6. 2004
Související rozhodnutí VZ/S208/03-153/509/04-Bar
2R20/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 82 KB

Č. j.: 2R 20/04 - Hr V Brně dne 9. června 2004

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 5.3.2004 právnickou osobou VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, se sídlem 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice, zast. předsedou družstva Ing. Jaroslavem Plucarem, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13.2.2004 č. j. VZ/S208/03-153/509/04-Bar, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Fondu národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zast. předsedou výkonného výboru Ing. Janem Juchelkou, učiněných při zadání veřejné zakázky na "výběr dodavatele prací v rámci řešení revitalizace území v Moravskoslezském kraji společnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, se sídlem Ostrava Vítkovice, Sirotčí 1145/7, 703 86, Projekt č. 07/02 na odstranění ekologických škod na krajině, Rekultivace území Rudná, 5. stavba, Rekultivace podél ulice Polanecké" formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., uveřejněné dne 9.4.2003 v Obchodním věstníku č. 14/03 pod zn. 168900-14/03, jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto:

Napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. VZ/S208/03-153/509/04-Bar ze dne 13.2.2004

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m .

O d ů v o d n ě n í

Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zast. předsedou výkonného výboru Ing. Janem Juchelkou (dále jen "zadavatel"), zadal formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), veřejnou zakázku "výběr dodavatele prací v rámci řešení revitalizace území v Moravskoslezském kraji společnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA se sídlem Ostrava Vítkovice, Sirotčí 1145/7, 703 86, Projekt č. 07/02 na odstranění ekologických škod na krajině, Rekultivace území Rudná, 5. stavba, Rekultivace podél ulice Polanecké" uveřejněním dne 9.4.2003 v Obchodním věstníku č. 14/03 pod zn. 168900-14/03.

Zadavatel obdržel do konce soutěžní lhůty celkem 8 nabídek, z nichž byla po kontrole úplnosti vyloučena nabídka uchazeče BAU - 24 s. r. o. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek komise stanovila pořadí nabídek, přičemž jako nejvhodnější doporučila nabídku uchazeče OKD, Doprava, akciová společnost, se sídlem Nádražní 93/2967, Ostrava - Moravská Ostrava. Zadavatel se s doporučení komise ztotožnil a dne 29.7.2003 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Proti uvedenému rozhodnutí podal uchazeč STRABAG a. s., odštěpný závod, direkce 63 Ostrava, námitky a posléze návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dál jen "Úřad"), na jehož základě bylo zahájeno správní řízení a rozhodnutím č. j. VZ/S144/03-153/4397/03-Bar ze dne 9.10.2003 Úřad rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušil. Předmětné rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.11.2003.

Po provedení nového posouzení nabídek dne 21.11.2003 zadavatel dne 24.11.2003 rozhodl o vyloučení uchazeče VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, se sídlem 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava (dále jen "navrhovatel"), pro neprokázání splnění kvalifikačního předpokladu podle bodu 3a) zadávacích podmínek (navrhovatel neměl v obchodním rejstříku zapsané živnosti prezentované v nabídce) a dále uchazeče ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s., Ostrava - Zábřeh, uchazeče ECOCAL, s. r. o., Ostrava - Mariánské Hory a uchazeče LESS a. s., Bohdaneč, z důvodu neposkytnutí jistoty. Navrhovatel proti rozhodnutí zadavatele podal dne 3.12.2003 námitky, kterým zadavatel po jejich přezkoumání dne 8.12.2003 nevyhověl a současně poučil navrhovatele o možnosti podat k Úřadu návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh"). Oznámení o rozhodnutí zadavatele obdržel navrhovatel dne 9.12.2003, svého práva využil a návrh k Úřadu dne 18.12.2003 podal. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení, ve kterém Úřad jako účastníky správního řízení označil zadavatele a navrhovatele.

Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že z pouhé skutečnosti, že nemá příslušné oprávnění k podnikání zapsaná v obchodním rejstříku, nelze dovozovat, že nesplňuje kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky. Dokladem o podnikání ve smyslu ustanovení § 2c odst. 1 zákona je dle názoru navrhovatele "prvotní doklad o tomto podnikání", kterým je "úřední listina opravňující podnikat, vydaná na základě živnostenského zákona, nebo jiného speciálního zákona, který se týká úpravy podnikání, jenž nemá charakter živnosti", nikoliv zápis živnosti v obchodním rejstříku. Podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) živnostenského zákona, v platném znění, je průkazem živnostenského oprávnění živnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených tímto zákonem. Výpis z obchodního rejstříku je dle tvrzení navrhovatele dokladem o vzniku uchazeče ve smyslu ustanovení § 225 obchodního zákoníku, což znamená, že "smyslem předkládání výpisu z obchodního rejstříku ve smyslu § 2c odst. 1 zákona je prokázání existence uchazeče, nikoliv prokázání živnostenských oprávnění", jak navrhovatel dovozuje z ustanovení § 2b odst. 1 písm. a) zákona. Oprávnění k podnikání navrhovatel dle svého vyjádření má a ve své nabídce to doložil, což ani zadavatel nijak nezpochybnil. Nesplnění povinnosti podle ustanovení § 31 odst. 3 obchodního zákoníku, v platném znění (bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis změn do obchodního rejstříku) dle tvrzení navrhovatele neznamená zánik oprávnění k podnikání a z uvedených důvodů považuje rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení za neodůvodněné a požaduje, aby bylo v přezkumném řízení zrušeno a zadavateli uloženo, aby jeho nabídku znovu zařadil do soutěže. Jako přílohu návrhu předkládá navrhovatel ověřenou kopii žádosti ze dne 8.12.2003 o zápis předmětných živností do obchodního rejstříku.

K návrhu se vyjádřil zadavatel dne 19.12.2003 a na svém rozhodnutí o vyloučení navrhovatele trvá, neboť ten ve své nabídce sice příslušná oprávnění k podnikání doložil, ale přiložený výpis z obchodního rejstříku předměty podnikání nezbytné pro plnění předmětné veřejné zakázky neobsahuje a navrhovatel v nabídce žádným způsobem nedoložil, že požádal příslušný rejstříkový soud o doplnění údajů v obchodním rejstříku v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 obchodního zákoníku. Rozhodnutí zadavatele bylo mimo jiné učiněno v souladu s výkladem Úřadu, obsaženým v rozhodnutí č. j. VZ/S144/03-153/4397/03-Bar.

Po posouzení všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 13.2.2004 rozhodnutí č. j. VZ/S208/03-153/509/04-Bar, kterým podaný návrh zamítl a rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele potvrdil.

V odůvodnění svého rozhodnutí Úřad uvádí, že podle ustanovení § 2b odst. 1 písm. a) zákona splňuje kvalifikační předpoklady uchazeč, který má příslušné oprávnění k podnikání, přičemž podle ustanovení § 2c odst. 1 zákona toto prokazuje dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku. Navrhovatel ve své nabídce předložil živnostenské oprávnění k předmětům podnikání "koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej", "inženýrská činnost v investiční výstavbě", "provádění staveb, jejich změn a odstraňování", "přípravné práce pro stavby" a "projektová činnost ve výstavbě". Ve výpise z obchodního rejstříku ze dne 29.5.2003 však má navrhovatel zapsán jako předmět podnikání pouze "koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej", nikoliv ostatní čtyři činnosti, k nimž navrhovateli vzniklo oprávnění ke dni 29.4.2003. Úřad konstatuje, že nabídka neobsahuje ani žádné další listiny, které by prokazovaly, že uchazeč učinil kroky směřující k nápravě, tedy, že před podáním nabídky podal návrh na zápis příslušných údajů do obchodního rejstříku. Navrhovatel tedy neprokázal splnění předmětného kvalifikačního předpokladu zákonem stanoveným způsobem a zadavatel jej proto byl povinen vyloučit v souladu s ustanovením § 2e zákona. Úřad nesouhlasí s argumentací navrhovatele, že "smyslem předkládání výpisu z obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 2c odst. 1 zákona je prokázání existence uchazeče, nikoliv prokázání živnostenských oprávnění" a uvádí, že citované ustanovení zákona pro prokázání splnění kvalifikačního předpokladu požaduje kumulativní naplnění obou skutečností, tedy předložení dokladu o oprávnění k podnikání a předložení výpisu z obchodního rejstříku obsahujícího relevantní informace pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Proti uvedenému rozhodnutí podal navrhovatel dne 5.3.2004 rozklad, ve kterém polemizuje s tvrzením Úřadu, že ustanovení § 2c odst. 1 zákona požaduje mimo jiné předložení výpisu z obchodního rejstříku obsahujícího relevantní informace pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a uvádí, že bližší upřesnění toho, které (relevantní) informace musí výpis z obchodního rejstříku obsahovat, není v zákoně specifikováno. Zákon tedy nestanoví, že v obchodním rejstříku musí být v předmětu podnikání zapsány všechny živnostenské listy, stejně tak sankci vyloučení ze soutěže nespojuje výslovně s nesplněním povinnosti podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis změn do obchodního rejstříku podle ustanovení § 31 odst. 3 obchodního zákoníku. Dle názoru navrhovatele tedy požadavek na to, aby všechna oprávnění k podnikání byla zapsána v obchodního rejstříku, měl být zadavatelem explicitně uveden v podmínkách soutěže. Doklady, které předložil ve své nabídce, byly tedy dle mínění navrhovatele zcela v souladu s ustanovením § 2b odst. 1 písm. a) a § 2c odst. 1 zákona a zadavatel neměl právo navrhovatele vyloučit z další účasti v soutěži. Proto navrhovatel požaduje, aby napadené rozhodnutí bylo změněno tak, že návrhu uchazeče se vyhovuje a zadavateli se ukládá nabídku navrhovatele zařadit zpět do soutěže.

K podanému rozkladu se vyjádřil zadavatel a uvádí, že ke svému původnímu stanovisku k návrhu ze dne 19.12.2003 nemá žádné zásadní doplňující stanovisko, protože předložený rozklad neuvádí nové skutečnosti. Zadavatel dále uvádí, že svým rozhodnutím nezpochybnil platnost živnostenských oprávnění navrhovatele, jak se tento snaží naznačit, ale své rozhodnutí o vyloučení navrhovatele opírá o skutečnost, že navrhovatel neprokázal, tedy nedoložil v nabídce, že má příslušné oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, způsobem podle ustanovení § 2c odst. 1 zákona. V této souvislosti pak zadavatel vyslovuje názor, že ke dni podání nabídky navrhovatel nebyl oprávněn nabízet ani poskytovat předměty podnikání uvedené v příslušných živnostenských listech, jelikož takováto oprávnění k podnikání mu v souladu s ustanovením § 10 odst. 7 živnostenského zákona z důvodu nezapsání předmětů podnikání do obchodního rejstříku do dne podání nabídky nevznikla. Zadavatel trvá na vyloučení navrhovatele a vyjadřuje souhlasné stanovisko s napadeným rozhodnutím Úřadu. V závěru svého stanoviska zadavatel uvádí k otázce platnosti bankovní záruky, že na základě jeho "Prohlášení o zániku bankovní záruky" ze dne 26.11.2003 učiněném vůči bankovnímu ústavu, který navrhovateli bankovní záruku poskytl, byla platnost této záruky z jeho pohledu ukončena a uchazeč měl tedy ke dni podání návrhu na zahájení správního řízení přiložit doklad o opětovném poskytnutí jistoty. O splnění toho požadavku však zadavatel do dne formulování svého stanoviska nemá žádné informace. V případě, že by jistota poskytnuta nebyla, doporučuje zadavatel rozklad zamítnout pro nesplnění formálních náležitostí.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. VZ/S208/03-153/509/04-Bar ze dne 13.2.2004 podaný návrh zamítl a rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v soutěži potvrdil, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí se plně ztotožňuji.

K argumentaci rozkladu uvádím následující:

Navrhovatel ve svém rozkladu uvádí, že zákon neobsahuje výslovný požadavek, aby měl uchazeč v obchodním rejstříku v předmětu podnikání zapsána všechna svá živnostenská oprávnění. K tomu uvádím, že vzhledem k tomu, že zákon předložení výpisu z obchodního rejstříku požaduje právě pro prokázání splnění kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 2b odst. 1 písm. a) zákona (tedy pro prokázání skutečnosti, že uchazeč má oprávnění k podnikání odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky), je nezbytné, aby předmětný výpis obsahoval takové informace, ze kterých by bylo možné otázku splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce posoudit. Nutnost mít v obchodním rejstříku zapsány činnosti, ke kterým mají uchazeči oprávnění k podnikání a které se současně vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky, tedy vyplývá přímo z ustanovení § 2c odst. 1 zákona ("uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, …"), a proto argument navrhovatele, že zadavatel měl tento požadavek v podmínkách soutěže výslovně uvést, nelze přijmout.

Stejně tak argumentace navrhovatele, že zákon neobsahuje bližší specifikaci "relevantních" informací, které by měl obsahovat výpis z obchodního rejstříku se v této souvislosti jeví jako bezpředmětná. Z předložených živnostenských listů, které tvoří součást nabídky navrhovatele, sice vyplývá, že tento disponuje oprávněními k podnikání potřebnými pro plnění předmětné veřejné zakázky, avšak zákonem předepsaný způsob prokázání této skutečnosti, tedy prokázání kumulativním předložením jak živnostenských oprávnění, tak i výpisu z obchodního rejstříku obsahujícího všechna relevantní živnostenská oprávnění, dodržen nebyl, jak již bylo popsáno výše. Zadavatel proto postupoval v souladu se zákonem, když navrhovatele vyloučil z další účasti v soutěži.

K vyjádření zadavatele k rozkladu, ve kterém uvádí, že na základě jím učiněného "Prohlášení o zániku bankovní záruky" ze dne 26.11.2003 byla platnost bankovní záruky z jeho pohledu ukončena. K tomu pro úplnost uvádím, že navrhovatel ve svém návrhu ze dne 16.12.2003 uvedl, že jistota byla poskytnuta formou bankovní záruky, přičemž dosud platná záruční listina nebyla zadavatelem vrácena bankovnímu ústavu. Vzhledem k tomu, že originál záruční listiny platné ke dni podání návrhu byl přiložen v nabídce uchazeče, Úřad správně považoval podmínku uvedenou v ustanovení § 57 odst. 2 zákona za splněnou, neboť v době podání návrhu měl zadavatel k dispozici listinu, která obsahovala závazek bankovního ústavu poskytnout záruku za uchazeče v požadované výši. "Prohlášení zadavatele o zániku bankovní záruky" je však pouze jeho jednostranným právním úkonem, který tedy nemůže mít vliv na smluvní vztah mezi bankovním ústavem a navrhovatelem (jehož předmětem je poskytnutí bankovní záruky), neboť takový způsob zániku bankovní záruky neobsahují ani podmínky stanovené v záruční listině, ani právní úprava tohoto institutu obsažená v obchodním zákoníku. Navrhovatel tedy v době podání návrhu měl sjednanou bankovní záruku v požadované výši a rovněž byl splněn způsob složení této formy jistoty - bankovní záruka v písemné formě (záruční listina) byla v dispozici zadavatele, a to již od okamžiku podání nabídky navrhovatelem. Ten tedy nemusel v daném případě opětovně při podání návrhu složit jistotu, tedy předložit novou záruční listinu, neboť platnost jím dříve sjednané bankovní záruky v době podání návrhu trvala, přičemž prohlášení banky o této skutečnosti měl zadavatel k dispozici.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které bylo možné napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zast. Ing. Janem Juchelkou,

  1. VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, se sídlem 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice, zast. Ing. Jaroslavem Plucarem,

  1. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en