Rozhodnutí: VZ/S0112/02

Instance I.
Věc Vypracování ekonomických analýz ve vybraném portfoliu příspěvkových org.
Účastníci
  1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, městká část Praha 2
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. b) - uložení nápravy
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 1. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 67 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 112-R/02-783/140/Br

V Praze dne 11.12.2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11.10.2002 ve smyslu § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 na základě návrhu uchazeče CONSUS, poradenské družstvo, se sídlem Polská 1532/48, 120 00 Praha 2, zast. předsedou družstva Dr. Vratislavem Šlajerem, právně zastoupený na základě plné moci ze dne 10.10.2002 advokátem JUDr. Ivanem Krutským, CSc., se sídlem Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 - Holešovice, na přezkoumání úkonů zadavatele Hlavní město Praha, zast. primátorem RNDr. Igorem Němcem, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, v obchodní veřejné soutěži na "vypracování ekonomických analýz ve vybraném portfoliu příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou", vyhlášené podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. v Obchodním věstníku č. 23/02 pod zn. 150133-23/02, ze dne 5.6.2002,

rozhodl takto:

zadavatel - Hlavní město Praha porušil ustanovení § 56 odst. 1, resp. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. tím, že primátor nerozhodl o námitkách uchazeče CONSUS, poradenské družstvo, a proto se podle ustanovení § 60 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., zadavateli ukládá rozhodnout o námitkách uchazeče, a to do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor finační správy, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, zast. ředitelem odboru Ing. Vlastimilem Bourou (dále jen "zadavatel"), dne 5.6.2000 vyhlásilo podle § 4 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon") v Obchodním věstníku č. 23/02 pod zn. 150133-23/02 obchodní veřejnou soutěž na "vypracování ekonomických analýz ve vybraném portfoliu příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou".

Do konce soutěžní lhůty stanovené podmínkami obchodní veřejné soutěže doručilo své nabídky 5 uchazečů. Komise pro otvírání obálek provedla dne 7.8.2002 kontrolu nabídek z hlediska podmínek soutěže a na základě zjištění nevyřadila žádnou nabídku.

Dne 12.8.2002 zaslal uchazeč CONSUS, poradenské družstvo, se sídlem Polská 1532/48, 120 00 Praha 2, zast. předsedou představenstva dr. Vratislavem Šlajerem (dále jen "uchazeč") faxem námitku a dne 19.8.2002 bylo zadavateli doručeno písemné vyhotovení námitky na přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel se námitkami, které došly dle jeho názoru po uplynutí lhůty stanovené pro podání námitek ve smyslu § 55 zákona, nezabýval a rozhodnutím č.j. MHMP 97326/2002 ze dne 28.8.2002 vrátil námitky zpět uchazeči s poučením o možnosti podat do 10 dnů od doručení rozhodnutí návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Rozhodnutí nebylo doručeno, neboť jej uchazeč od poštovního úřadu nepřevzal. Dne 2.9.2002 bylo rozhodnutí poštovním úřadem uloženo a poté vráceno zpět zadavateli jako nedoručitelné na adresu uvedenou uchazečem v nabídce. Rozhodnutí zadavatel opakovaně doručil uchazeči dle doručenky dne 1.10.2002. Dopisem ze dne 3.10.2002 uchazeč oznámil statutárnímu orgánu zadavatele změny "obchodního jména" a adresu pro doručování a navrhl, aby statutární orgán zadavatele cestou autoremedury před podáním návrhu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže své stanovisko o vrácení opožděné námitky ve věci rozhodnutí o odmítnutí námitek zrušil. Dopisem ze dne 10.10.2002 pod č.j. MHMP 97326/2002 primátor hl. m. Prahy odpověděl na požadavek uchazeče dopisem ze dne 3.10.2002 s vysvětlením postupu zadavatele, který v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 zákona námitkám nevyhověl, neboť nebyly podány ve lhůtě podle § 55 zákona ve spojení s ustanovením § 68 odst. 3 zákona.

Dne 11.10.2002 uchazeč prostřednictví právního zástupce advokátem JUDr. Ivanem Krutským, se sídlem Areál Výstaviště č.p. 67,170 00 Praha 7, doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno (dále jen "Úřad") a zadavateli návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele.

V návrhu uchazeč uvádí, že prostřednictvím svého zástupce přítomného při otevírání obálek dne 7.8.2002 zjistil, že nabídky společností DELOITTE TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V. org. složka a TOP AUDITING, s.r.o. nebyly číslovány v plném rozsahu s podmínkami veřejné soutěže. Na podané námitky reagoval statutární orgán zadavatele, primátor hl. m. Prahy dopisem ze dne 28.8.2002 č.j. MHMP 97326/2002, v němž konstatoval, že námitky navrhovatele shledává opožděné a vrací je zpět. Tento dopis byl doručen navrhovateli dne 1.10.2002. Uvedené rozhodnutí zadavatele ze dne 28.8.2002 považuje navrhovatel za věcně i formálně nesprávné a žádá, aby Úřad přezkoumal úkon zadavatele - nerozhodnutí o námitkách a vrácení námitek uchazeči a rozhodl tak, že byl porušen zákon a uložil zadavateli nápravu projednáním ve věci.

Na základě tohoto návrhu oznámil Úřad pod č.j. S 112-O/01-783/140/Br ze dne 29.10.2002 účastníkům správního řízení, že bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení.

Zadavatel doručil Úřadu dokumentaci a stanovisko k návrhu s vyjádřením, že námitky byly odmítnuty z důvodu opožděnosti, a proto nebyly přezkoumávány, ale vráceny rozhodnutím zpět uchazeči.

Podle § 58 zákona jako účastníky tohoto řízení Úřad stanovil:

  1. Hlavní město Praha, zast. primátorem MUDr. Pavlem Bémem, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,

  2. CONSUS, poradenské družstvo, Polská 1532/48, 120 00 Praha 2, za něž jedná předseda Dr. Vratislav Šlajer, právně. zast. JUDr. Ivanem Krutským, CSc., advokátem, se sídlem Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

Po zhodnocení všech důkazů, podle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, Úřad konstatuje, že námitky splňovaly náležitosti a byl podán včas ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 zákona a zadavatel tím, že o námitkách nerozhodl porušil ustanovení § 56 zákona.

Námitky směřovaly proti úkonům zadavatele ze 7.8.2002 při otvírání obálek. Uchazeč podal námitky faxem dne 12.8.2002 a písemné vyhotovení námitek doručil dne 19.8.2002, tj. sedm dní po povinnosti o doručení stanovené § 68 odst. 3 zákona. Z uvedených důvodů statutární orgán námitkám nevyhověl, o čemž vyrozuměl uchazeče rozhodnutím č.j. MHMP 97326/2002 ze dne 28.8.2002, doručeným uchazeči dne 1.10.2002 - důvody doručení uvedeny výše.

Ustanovení § 53 odst. 1 zákona připouští vznesení námitek uchazečem proti jednotlivým úkonům zadavatele v průběhu obchodní veřejné soutěže, a to za předpokladu, že se nejedná o námitku, která je nepřípustná ve smyslu ustanovení § 54 zákona. V ustanovení § 55 zákona jsou uvedeny náležitosti a lhůta, do které mají být doručeny zadavateli. Dle tohoto ustanovení musí být zadavateli doručeny nejpozději do deseti kalendářních dnů po tom, co bylo uchazeči doručeno oznámení o úkonech zadavatele, resp. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Ustanovení § 68 odst. 1 zákona stanoví písemnou formu veškerých úkonů zadavatelů a uchazečů. Podle ustanovení § 68 odst. 3 je termín doručení úkonu učiněný faxem zachován pokud je do tří dnů potvrzen písemně.

Námitky uchazeče byly podány proti úkonům zadavatele v průběhu obchodní veřejné soutěže při otevírání obálek a byly přípustné, neboť se nejednalo o případy uvedené v § 54 zákona. Pokud zadavatel obdržel faxové vyhotovení námitky dne 12.8.2002 a jejich písemné vyhotovení až dne 19.8.2002 nemohl zadavatel uznat jako datum podání námitek první datum, ale až 19.8.2002, kdy mu byly námitky doručeny v písemné formě. S ohledem na skutečnost, že počátek lhůty pro podání námitek podle § 55 zákona počíná běžet až dnem, kdy bylo uchazeči doručeno písemné oznámení o úkonech a zadavatel žádné oznámení uchazeči nezaslal, je nutné považovat termín doručení 19.8.2002 za doručení námitek ve lhůtě.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha

  2. JUDr. Ivan Krutský, CSc., advokát, Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 - Holešovice

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en