Rozhodnutí: S001/99-2/140/Hs

Instance I.
Věc Výběr zhotovitele stavby domova důchodců Mšeno
Účastníci
  1. město Mšeno, Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 57 odst. 2 - zamítnuto
Rok 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 58 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 01/99-2/140/Hs

V Praze dne 1. března 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6.1.1999, ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a zákona č. 93/1998 Sb., na základě návrhu uchazeče OIK, spol. s r.o., se sídlem ul. 28. října 919, 277 11 Neratovice, zastoupeného ředitelem společnosti Ing. Miloslavem Procházkou, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce "Výběr zhotovitele stavby domova důchodců Mšeno", zadané obchodní veřejnou soutěží, zveřejněné dne 9.9.1998 v Obchodním věstníku č. 36/98 pod zn. 062605-36/98, zadavatelem městem Mšeno, se sídlem Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno, zastoupeným starostkou města Marií Štráchalovou,

rozhodl takto:

návrh uchazeče OIK, spol. s r.o., se sídlem v ul. 28. října 919, 277 11 Neratovice, ze dne 5.1.1999 č.j. 001-001/99 se podle ust. § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., odmítá.

Odůvodnění

Město Mšeno, Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno, 49, zastoupené starostkou města Marií Štráchalovou - pověřilo na podkladě mandátní smlouvy z 21.8.1998, zajištěním obchodní veřejné soutěže, spol. s.r.o. Terciér se sídlem Radlická 61, 150 00 Praha 5 (dále jen zadavatel) ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen zákon) vyhlásilo obchodní veřejnou soutěž, zveřejněnou v Obchodním věstníku č. 36/98 pod zn. 062605-36/98 ze dne 9.9.1998 na "Výběr zhotovitele stavby Domov důchodců ve Mšeně". V soutěžní lhůtě tj. do 16.10.1998 do 10.00 hod. podalo své nabídky 11 uchazečů. K otevírání obálek nabídek došlo dne 16.10.1998. Dne 8.12.1998 zasedala komise pro posouzení a hodnocení nabídek a doporučila zadavateli vyloučit šest uchazečů. Zadavatel doporučení komise pro posuzování a hodnocení nabídek akceptoval a statutární zástupce zadavatele, starostka města Mšena, Marie Štráchalová svým dopisem ze dne 10.12.1998 pod čj. 3/95/98 sdělila své rozhodnutí o vyloučení uchazečů ze soutěže. Uchazeč svým dopisem ze dne 15.12.1998 pod čj. 001 - 576/98 podal u zadavatele námitky proti vyloučení ze soutěže. Zadavatel dne 28.12.1998 pod čj. 3321/98 námitkám proti vyloučení z další soutěže nevyhověl podle ust. § 56 odst. 2 zákona.

Uchazeč podal dne 5.1.1999 pod čj. 001 - 001/99 u orgánu dohledu "Návrh na zahájení řízení o předchozím rozhodnutí zadavatele veřejné soutěže uvedené pod zn. 062605 - 36/98, Obchodní věstník č. 36/98 - veřejná zakázka č. 39/98 Výstavba domova důchodců Mšeno". Úřad návrh obdržel dne 6.1.1999 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle ust. § 57 odst. 1 zákona, což úřad oznámil účastníkům správního řízení svým přípisem ze dne 12.1.1999 pod č.j. S 01/99-2/140/IB.

Účastníky správního řízení jsou:

město Mšeno, Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno, zastoupené starostkou města Marií Štráchalovou,

OIK, spol. s r.o., ul. 28. října 919, 277 11 Neratovice, zastoupená Ing. Miloslavem Procházkou, ředitelem společnosti.

Úřad konstatuje, že uchazeč nesplnil náležitosti podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách ve smyslu ust. § 57 odst. 2, konkrétně uchazeč nepředložil doklad o složení uvolněné jistoty podle ust. § 25 odst. 7. Návrh uchazeče musí orgán dohledu odmítnout.

Úřad konstatuje, že nedošlo ze strany zadavatele obchodní veřejné zakázky k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a proto nezahájí správní řízení z vlastního podnětu.

Úřad s ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které prokázal ve správním řízení, rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, 111 21 Praha 1.

Ing. Petr Antonín

pověřený řízením odboru dohledu

Rozhodnutí obdrží:

všichni účastníci řízení

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz