číslo jednací: 30815/2022/510
spisová značka: S0379/2022/VZ

Instance I.
Věc Rekonstrukce trafostanice TS2 - NN část včetně transformátorů
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Brno
  2. V + W ELEKTRO s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2022
Související rozhodnutí 30815/2022/510
33025/2022/162
Dokumenty file icon dokument ke stažení 235 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0379/2022/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-30815/2022/510

 

Brno  6. 9. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 8. 2022, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno,
  • navrhovatel – V + W ELEKTRO s.r.o., IČO 25596977, se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 8. 2022 Mgr. Liborem Valentou, advokátem, ev. č. ČAK 09148, se sídlem Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce trafostanice TS2 - NN část včetně transformátorů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 2. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 3. 2022 pod ev. č. Z2022-008161 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 3. 2022 pod ev. č. 2022/S 045‑113945,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť k návrhu navrhovatele – V + W ELEKTRO s.r.o., IČO 25596977, se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno – ze dne 18. 8. 2022 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce trafostanice TS2 - NN část včetně transformátorů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 2. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 3. 2022 pod ev. č. Z2022-008161 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 3. 2022 pod ev. č. 2022/S 045-113945, zasílanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy na citovanou veřejnou zakázku, nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 18. 8. 2022 návrh navrhovatele – V + W ELEKTRO s.r.o., IČO 25596977, se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 8. 2022 Mgr. Liborem Valentou, advokátem, ev. č. ČAK 09148, se sídlem Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce trafostanice TS2 - NN část včetně transformátorů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 2. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 3. 2022 pod ev. č. Z2022-008161 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 3. 2022 pod ev. č. 2022/S 045-113945 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 18. 8. 2022, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele a zároveň proti rozhodnutí navrhovatele ze dne 8. 8. 2022 o námitkách podaných proti vyloučení navrhovatele, neboť má za to, že odůvodnění rozhodnutí odmítnutí námitek je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

4.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona zadavatel a navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-28553/2022/512 ze dne 19. 8. 2022.

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v § 251 odst. 1 zákona, neboť jeho součástí není (coby zákonem vyžadovaná náležitost návrhu) doklad o doručení námitek zadavateli, a proto mu nezbylo než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 251 odst. 1 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

8.             Z dikce § 251 odst. 1 věty třetí zákona tak vyplývá, že součástí návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku je mj. doklad o doručení námitek zadavateli.

9.             Podle § 257 písm. d) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavření smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

10.         Úřad dne 18. 8. 2022 obdržel od navrhovatele prostřednictvím datové schránky celkem dvě datové zprávy obsahující: návrh navrhovatele, plnou moc navrhovatele ze dne 15. 8. 2022, doklad o složení kauce ze dne 18. 8. 2022, dodejku datové zprávy navrhovatele dodané do datové schránky zadavatele dne 18. 8. 2022 dokládající doručení stejnopisu návrhu zadavateli, 3 smlouvy uzavřené navrhovatelem, osvědčení pana Zdeňka Vlahy, oprávnění navrhovatele k montážím a opravám elektrických zařízení, osvědčení o registraci k DPH ze dne 11. 5. 2005, zprávu o revizi ze dne 17. 12. 2020, technickou dokumentaci (více dokumentů). Žádné další přílohy k doručeným datovým zprávám (a tedy k podanému návrhu) připojeny nebyly.

11.         V projednávaném případě tedy Úřad obdržel od navrhovatele návrh, ke kterému nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

12.         Úřad v této souvislosti dále uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž nesplnění lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona] a náležitosti, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i ustanovení § 257 písm. d) zákona. V naposledy uvedeném ustanovení zákona, pod které je třeba podřadit také šetřený případ, zákonodárce možnost doplnění náležitostí návrhu v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem neumožnil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody absence zákonné náležitosti návrhu.

13.         V daném případě Úřad shledal, že z návrhu navrhovatele ani jeho příloh nelze objektivně zjistit, zda v daném případě byly zadavateli řádně a včas doručeny námitky, a zda tedy byly splněny zákonem stanovené požadavky, které jsou kladeny na navrhovatele v souvislosti s podáním návrhu a které mají vliv na možnost Úřadu o návrhu věcně rozhodnout. Navrhovatel součástí návrhu neučinil žádný doklad, z něhož by bylo možné ověřit a postavit najisto, zda zadavateli byly doručeny řádně a včas námitky navrhovatele. Dokladem o doručení námitek ve smyslu § 251 odst. 1 zákona přitom nemůže být prosté konstatování navrhovatele v návrhu, že podal proti rozhodnutí o vyloučení námitky, když tento údaj nelze z jiného dokumentu přiloženého k návrhu ověřit.

14.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele na zahájení správního řízení ze dne 18. 8. 2022 nenaplnil všechny zákonné požadavky, když v rozporu s § 251 odst. 1 zákona nebyl součástí návrhu doklad o doručení námitek zadavateli, a proto Úřad podle § 257 písm. d) zákona rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

15.         Úřad podotýká, že v situaci, kdy Úřad v průběhu správního řízení zjistí (tak jako v šetřeném případě), že je naplněn důvod pro zastavení správního řízení dle § 257 písm. d) zákona, nemá jinou možnost než předmětné správní řízení zastavit, přičemž ani stávající soudní judikatura překlenutí takového obligatorního postupu Úřadu daného zákonem neumožňuje.

16.         Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. d) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

17.         S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. d) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

2.             Mgr. Libor Valenta, advokát, Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz