číslo jednací: 16086/2022/500
spisová značka: S0346/2021/VZ

Instance I.
Věc Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)
Účastníci
  1. Dopravní podnik Ostrava a.s.
  2. SOR Libchavy spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 31. 5. 2022
Související rozhodnutí 12940/2022/161
16086/2022/500
Dokumenty file icon dokument ke stažení 275 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0346/2021/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-16086/2022/500

 

Brno  13. 5. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 23. 8. 2021 společností Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 828/151, 130 00 Praha,
  • navrhovatel – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-014742, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 5. 2021, 14. 6. 2021 a 7. 7. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 084-217856, ve znění oprav uveřejněných dne 26. 5. 2021, 14. 6. 2021 a 7. 7. 2021,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0346/2021/VZ, jež bylo zahájeno dne 16. 8. 2021 na návrh navrhovatele – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy – z téhož dne ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-014742, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 5. 2021, 14. 6. 2021 a 7. 7. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 084-217856, ve znění oprav uveřejněných dne 26. 5. 2021, 14. 6. 2021 a 7. 7. 2021, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 9. 5. 2022 uvedené zadávací řízení zrušil.

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 16. 8. 2021 návrh navrhovatele – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 23. 8. 2021 společností Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 828/151, 130 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021- 014742, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 5. 2021, 14. 6. 2021 a 7. 7. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 084-217856, ve znění oprav uveřejněných dne 26. 5. 2021, 14. 6. 2021 a 7. 7. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 16. 8. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn.  ÚOHS-S0346/2021/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 17. 8. 2021, č. j. ÚOHS-27966/2021/536/MKd.

5.             Návrh navrhovatele ze dne 16. 8. 2021 směřuje proti zadávacím podmínkám, které navrhovatel považuje za stanovené v rozporu se zákonem. Navrhovatel v podaném návrhu brojí zejména proti požadavku zadavatele na předložení seznamu významných dodávek pro účely prokázání technické kvalifikace osvědčující zkušenost s 1 významnou dodávkou nejméně 1 ks nového jednočlánkového autobusu s pohonem na vodík pro provoz s cestujícími v nízkopodlažní úpravě k provozu na pozemních komunikacích jako vozidlo městské hromadné přepravy. Navrhovatel má za to, že předmětný požadavek zadavatele se sice jeví ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jako přiměřený, avšak vzhledem k faktickému stavu trhu s touto novou komoditou je nepřiměřený a deformuje hospodářskou soutěž.

6.             Dne 2. 2. 2022 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-04005/2022/500, kterým návrh navrhovatele v souladu s § 265 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 citovaného zákona.

7.             Rozhodnutím ze dne 26. 4. 2022, č. j. ÚOHS-12940/2022/161, předseda Úřadu zrušil prvostupňové rozhodnutí Úřadu a věc vrátil Úřadu k dalšímu projednání.

8.             Úřad následně přípisem ze dne 28. 4. 2022, č. j. ÚOHS-14155/2022/536, oznámil účastníkům správního řízení pokračování správního řízení.

9.             Dne 10. 5. 2022 obdržel Úřad přípis zadavatele „Podání informace o provedeném úkonu.“ V rámci citovaného podání bylo Úřadu sděleno, že zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení, k němuž došlo na základě přijatého usnesení představenstva zadavatele dne 9. 5. 2022.

10.         Součásti výše uvedeného přípisu bylo rovněž písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení ze dne 10. 5. 2022, v rámci něhož zadavatel odůvodnil své rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odkazem na čl. 18. bod vi) zadávací dokumentace, kde si zadavatel vyhradil ve smyslu § 170 zákona právo zadávací řízení zrušit i bez naplnění důvodů stanovených § 127 zákona, přičemž zadavatel vyhrazeného oprávnění využil. K samotným důvodům, na jejichž základě zadavatel ke zrušení předmětného zadávacího řízení přistoupil pak zadavatel uvedl, že jelikož rozhodnutí Úřadu ze dne 2. 2. 2022, č. j. ÚOHS-04005/2022/500, bylo rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 26. 4. 2022, č. j. ÚOHS-12940/2022/161, zrušeno a věc byla Úřadu vrácena k novému projednání, nebylo dále pro zadavatele vhodné a účelné pokračovat v předmětném správním řízení.

11.         Zadavatel v kontextu shora uvedeného v rámci odůvodnění písemného sdělení o zrušení zadávacího řízení uvedl, že „je toho názoru, že v následujících měsících nelze očekávat vydání pravomocného rozhodnutí ÚOHS v předmětné věci, což by vedlo k dalšímu časovému prodlení při zajištění požadovaného plnění. Navíc s ohledem na závazný názor předsedy ÚOHS je zde i vysoké potencionální riziko zrušení zadávacího řízení, pokud by se zadavatel nedomáhal právní ochrany u soudů České republiky, popř. pokud by ani soudy České republiky nepotvrdili správnost postupu zadavatele.“

12.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

13.         Z výše uvedeného vyplývá, že došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené v § 257 písm. g) zákona, a proto Úřadu nezbývá, než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

14.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení dokumentace vztahující se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům správního řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

15.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Vinohradská 828/151, 130 00 Praha

2.             SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz