číslo jednací: VZ/S185/99

Instance I.
Věc Splašková kanalizace obce Dobrá - 1. stavba - hlavní řád a domovní přípojky
Účastníci
  1. Obec Dobrá
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 6 odst. 3 - zastaveno - poplatek
Rok 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 89 KB

Č. j. S 185/99-150/3358/99-Št

V Brně dne 29. listopadu 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.10.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) obdržením návrhu datovaného dnem 3.9.1999 společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s., Starobělská 56, 704 16 Ostrava - Zábřeh, zastoupené předsedou představenstva Ing. Pavlem Vítkem, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele obce Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá, zastoupeného starostou Ing. Jiřím Carbolem, ze dne 20.10.1999 o námitkách proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámenému uchazečům dopisem ze dne 5.10.1999 v obchodní veřejné soutěži na kompletní dodávku stavby "Splašková kanalizace obce Dobrá - 1. stavba - hlavní řád a domovní přípojky" vyhlášené dne 11.8.1999 v Obchodním věstníku č. 32/99 pod zn. 081582-32/99 podle zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Odůvodnění

Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá, zastoupená starostou Ing. Jiřím Carbolem (dále jen "zadavatel"), vyhlásila dne 11.8.1999 v Obchodním věstníku č. 32/99 pod zn. 081582-32/99, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na kompletní dodávku stavby "Splašková kanalizace obce Dobrá - 1. stavba - hlavní řád a domovní přípojky" (dále jen "soutěž").

V podmínkách soutěže byl uveden tento způsob hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídek podle více kritérií:

1. Reference a odborná způsobilost uchazeč2. e.

3. Celková výhodnost návrhu smlouvy o dílo.

4. Záruka za jakost a záruč5. ní podmínky.

6. Termín ukonč7. ení díla.

8. Rozsah a způsob využití místních zdrojů pracovních sil.

Z protokolu o otevírání obálek ze dne 24.9.1999 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel 15 nabídek a že žádná z nich nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se sešla na svém jednání dne 29.9.1999 a po posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených v podmínkách soutěže určila pořadí uchazečů, při čemž na prvních třech místech se umístily nabídky těchto uchazečů:

pan Ing. Otakar Hubálek, nar. 18.8.1949, bytem Maroldova 2987/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, podnikající pod obchodním jménem Ing. Otakar Hubálek OTA (dále jen "Ing. Otakar Hubálek"),

První KEY - STAV, a. s., U splavu 132, 739 61 Třinec, zast. předsedou představenstva panem Romanem Michlíčkem (dále jen "První KEY - STAV"),

ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s., Starobělská 56, 704 16 Ostrava - Zábřeh, zast. předsedou představenstva Ing. Pavlem Vítkem (dále jen "ODS-Dopravní stavby Ostrava").

Zadavatel se s tímto pořadím nabídek ztotožnil, avšak v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 5.10.1999 uvedl oproti doporučení komise opačné pořadí uchazečů na 2. a 3. místě, a to takto:

Ing. Otakar Hubálek,

ODS-Dopravní stavby Ostrava,

První KEY - STAV.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč ODS-Dopravní stavby Ostrava dopisem ze dne 13.10.1999 námitky, které zadavatel obdržel dne 13.10.1999, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti podle § 56 zákona nevyhověl, což uchazeči ODS-Dopravní stavby Ostrava oznámil dopisem ze dne 20.10.1999, který uchazeč obdržel podle doručenky dne 22.10.1999. Dopisem ze dne 19.10.1999 oznámil zadavatel všem uchazečům podle § 56 odst. 3 zákona podání námitek a současně uchazečům sdělil "opravu tiskové chyby v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky" s tím, že na druhém místě se umístil uchazeč První KEY - STAV a na třetím uchazeč ODS-Dopravní stavby Ostrava.

Uchazeč ODS-Dopravní stavby Ostrava využil svého práva a podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh ze dne "3.9.1999" na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 27.10.1999. Tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu.

Podle § 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou:

zadavatel,

pan Ing. Otakar Hubálek,

První KEY - STAV,

ODS-Dopravní stavby Ostrava.

Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu k případu uvádí následující skutečnosti.

Výše uvedený návrh byl podán v souladu s § 57 odst. 2 zákona, i když uchazeč uvedl chybně datum vyhotovení svého návrhu, a proto orgán dohledu dne 4.11.1999 vyměřil uchazeči ODS-Dopravní stavby Ostrava podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů správní poplatek stanovený podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 368/1992 Sb., přičemž současně uchazeče ODS-Dopravní stavby Ostrava poučil, že nebude-li správní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, orgán dohledu zahájené správní řízení zastaví. Uchazeč ODS-Dopravní stavby Ostrava převzal příslušný výměr k zaplacení správního poplatku podle doručenky dne 8.11.1999 a posledním dnem pro úhradu správního poplatku byl 23.11.1999. Jelikož uchazeč ODS-Dopravní stavby Ostrava správní poplatek neuhradil ve stanovené lhůtě ani později, nezbylo orgánu dohledu, než správní řízení zastavit.

Orgán dohledu posoudil celý případ, a na základě všech popsaných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží:

Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá, zast. Ing. Jiřím Carbolem

ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s., Starobělská 56, 704 16 Ostrava - Zábřeh, zast. Ing. Pavlem Vítkem

Pan Ing. Otakar Hubálek, nar. 18.8.1949, Chitussiho 4, 710 00 Slezská Ostrava

První KEY - STAV, a. s., U splavu 132, 739 61 Třinec, zast. panem Romanem Michlíčkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en