číslo jednací: 35487/2021/500/AIv
spisová značka: S0316/2021/VZ

Instance I.
Věc FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury
Účastníci
  1. České vysoké učení technické v Praze
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 6. 11. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 369 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0316/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-35487/2021/500/AIv

 

Brno 21. 10. 2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 8. 2021 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – České vysoké učení technické v Praze, IČO 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. Z2020-040088 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097852,

 

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – České vysoké učení technické v Praze, IČO 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky „FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. Z2020-040088 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097852, v rozporu s § 73 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když stanovil požadavek uvedený v části 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace citované veřejné zakázky na předložení kopie prohlášení výrobců dodavatelem nabízeného zboží deklarujícího mimo jiné skutečnost, že „dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží“, který svým charakterem představuje požadavek na kvalifikaci, neboť má prokázat způsobilost dodavatele realizovat veřejnou zakázku, avšak požadovaná kvalifikace nespadá mezi kvalifikaci uvedenou v odstavcích 1 až 3 § 73 citovaného zákona, neboť předmětný doklad požadovaný jmenovaným zadavatelem v části 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace citované veřejné zakázky není obsažen ve výčtu dokladů, které může zadavatel požadovat k prokázání základní způsobilosti podle § 74 citovaného zákona, k prokázání profesní způsobilosti podle § 77 citovaného zákona, k prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 citovaného zákona a k prokázání technické kvalifikace podle § 79 citovaného zákona.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – České vysoké učení technické v Praze, IČO 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. Z2020-040088 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097852.

III.

Zadavateli – České vysoké učení technické v Praze, IČO 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0316/2021/VZ ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. Z2020-040088 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097852.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – České vysoké učení technické v Praze, IČO 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – České vysoké učení technické v Praze, IČO 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 23. 2. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury“, přičemž citované oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2021 pod ev. č. Z2020-040088 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 040-097852 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“).

2.             Podle zadávací dokumentace veřejné zakázky je veřejná zakázka veřejnou zakázkou na dodávky, kterou zadavatel zadává v nadlimitním režimu v otevřeném řízení.

3.             Podle části 2 čl. 3 odst. 3.1 zadávací dokumentace veřejné zakázky je předmětem veřejné zakázky „systémové řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění systému speciálních CPU, GPU a systémových architektur včetně podpůrné infrastruktury pro projekt RCI. Součástí předmětu veřejné zakázky bude veškerá hardwarová a softwarová instalace a integrace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a poskytnutí rozšířené záruky včetně plné technické podpory v požadovaném místě plnění.

4.             Podle části 2 čl. 3 odst. 3.3 zadávací dokumentace veřejné zakázky stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 15 500 000 Kč bez DPH.

II.            POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 14. 5. 2021 podnět ze dne 13. 5. 2021 s žádostí o prošetření postupu zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky (podnět byl zaevidován pod sp. zn. P0243/2021/VZ).

6.             V rámci šetření dotčeného podnětu si Úřad přípisem č. j. ÚOHS-16568/2021/542/AJo ze dne 18. 5. 2021 vyžádal od zadavatele jeho písemné vyjádření k obsahu podnětu a zároveň jej vyzval k zaslání dokumentace pořízené v souvislosti s veřejnou zakázkou. Vyjádření zadavatele k podnětu ze dne 28. 5. 2021 obdržel Úřad téhož dne spolu s příslušnou dokumentací. Relevantní dokumenty vztahující se k veřejné zakázce jsou obsahem správního spisu vedeného pod sp. zn. S0316/2021/VZ.

7.             Po přezkoumání dostupných podkladů, zejm. dokumentace vztahující se k veřejné zakázce, a na základě vlastních zjištění získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, a to zda zadavatel nestanovil požadavek uvedený v čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázky na předložení kopie prohlášení výrobců dodavatelem nabízeného zboží deklarujícího mimo jiné skutečnost, že „dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží“, který svým charakterem představuje požadavek na kvalifikaci, neoprávněně a neporušil tak § 73 odst. 4 zákona, když požadovaná kvalifikace nespadá mezi kvalifikaci uvedenou v odstavcích 1 až 3 § 73 zákona, neboť předmětný doklad požadovaný zadavatelem v čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázky není obsažen ve výčtu dokladů, které může zadavatel požadovat k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona, k prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona, k prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona a k prokázání technické kvalifikace podle § 79 zákona, a zda tak zadavatel nestanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem. Úřad proto zahájil řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0316/2021/VZ.

III.          PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

8.             Účastníkem správního řízení je podle § 256 zákona zadavatel.

9.             Zahájení správního řízení Úřad oznámil zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-26294/2021/535/AJo ze dne 4. 8. 2021 (dále jen „oznámení o zahájení správního řízení“). Úřad v oznámení o zahájení správního řízení seznámil zadavatele se zjištěnými skutečnostmi, které vymezují předmět správního řízení.

10.         Dne 4. 8. 2021 bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, čímž bylo dle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní řízení z moci úřední zahájeno.

11.         Usnesením č. j. ÚOHS-26295/2021/535/AJo ze dne 4. 8. 2021 určil Úřad zadavateli podle § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu, ve které byl zadavatel podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko.

12.         Dne 11. 8. 2021 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k oznámení o zahájení správního řízení ze dne 9. 8. 2021 (dále jen „vyjádření“ či „vyjádření zadavatele“).

Vyjádření zadavatele

13.         Zadavatel nesouhlasí s názorem Úřadu, že předmětný požadavek uvedený v čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázky představuje svým charakterem požadavek na kvalifikaci, v důsledku čehož by zadavatel porušil § 73 odst. 4 zákona. Zadavatel má totiž za to, že se nejedná o požadavek kvalifikační, ale o zadávací podmínku ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) zákona a že tato je plně v souladu s § 36 zákona.

14.         Předmětný požadavek je dle zadavatele oprávněný a s ohledem na předmět veřejné zakázky i přiměřený v tom smyslu, že není stanoven za účelem, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo či nepřímo zaručoval konkurenční výhodu nebo vytvářel nedůvodné překážky hospodářské soutěže.

15.         Daný požadavek je směřován v omezené míře na části předmětu plnění, kde je to plně odůvodnitelné – konkrétně jde o části plnění s názvem „Uzel typ E“ a „LTO typ A“, které představují přímé rozšíření již existujících systémů zadavatele. Právě proto je dle zadavatele akcentována garance maximální možné míry interoperability, vzájemné kompatibility a bezpečného a bezporuchového provozu, který v krajním případě právě přes deklaraci certifikovaného partnerství dodavatele s výrobcem nabízeného plnění zaručuje nejvyšší možnou míru kvality a rychlosti řešení případných problémů bránících provozu a tím možnému zmaření investice v rámci projektu.

16.         Požadované certifikované partnerství dodavatele s výrobcem nabízeného plnění dle zadavatele také garantuje, že dotčený dodavatel disponuje přístupem k veškerým nástrojům technické podpory výrobce nabízeného plnění, zejména v oblasti poskytování servisní podpory. Dle zadavatele pak existuje reálné riziko, že v případě absence tohoto partnerství není možné vyloučit ohrožení funkčnosti poptávaného plnění, případně vznik dodatečných nákladů a časové prodlevy při zajištění technické podpory na nejvyšší možné úrovni. Současně toto certifikované partnerství představuje dle názoru zadavatele skutečnost, že dodavatel má s nabízeným plněním praktické zkušenosti a disponuje potřebnou znalostí produktů daného výrobce, čímž je zajištěna odborná kvalita a potřebné know-how k provádění případných technických zásahů na jednotlivých zařízeních zadavatele.

17.         Zadavatel uvedeným požadavkem dle svého názoru žádného dodavatele nediskriminuje a ani nepresumuje žádný specifický typ či výrobce nabízeného plnění. Současně má zadavatel za to, že certifikovaným partnerstvím s výrobcem, bez specifika úrovně, disponuje celá řada potenciálních dodavatelů, neboť se jedná o „běžnou dobrou praxi“.

18.         Zadavatel dodává, že předmětný požadavek byl nakonec doložen a zadavatelem akceptován všemi dodavateli, kteří se zadávacího řízení účastnili, včetně samotného autora prvotního podnětu.

19.         Zadavatel s ohledem na výše uvedené navrhuje, aby Úřad správní řízení usnesením zastavil dle § 257 písm. f) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 zákona.

Další průběh správního řízení

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-29177/2021/535/AJo ze dne 31. 8. 2021 stanovil Úřad zadavateli lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě k tomu určené ani později v řízení nevyjádřil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

21.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření zadavatele, rozhodl, že zadavatel v zadávacím řízení stanovil zadávací podmínky v rozporu s § 73 odst. 4 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K postavení zadavatele

22.         Podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona je veřejným zadavatelem jiná právnická osoba, pokud

1.             byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2.             jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

23.         Zadavatel (České vysoké učení technické v Praze) je uveden v příloze č. 1 – Veřejné vysoké školy v České republice – k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), tudíž je zadavatel veřejnou vysokou školou zřízenou podle zákona o vysokých školách. Z § 2 odst. 2 zákona o vysokých školách vyplývá, že vysoká škola je právnickou osobou.

24.         Podle statutu zadavatele (viz webové stránky zadavatele) vykonává zadavatel (České vysoké učení technické v Praze) vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.

25.         Podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách jsou příjmy rozpočtu veřejné vysoké školy zejména příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost, podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, dotace ze státního rozpočtu atd. Z výročních zpráv zadavatele o hospodaření vyplývá, že zadavatel dostává na svou činnost příspěvky a dotace z veřejných zdrojů.

26.         Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že zadavatel je právnickou osobou, která byla zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu (vzdělávací, vědecká, výzkumná, umělecká činnost), které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a která je financována převážně jiným veřejným zadavatelem (státem).

27.         Úřad tak s ohledem na výše uvedené konstatuje, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona, pročež se na něj při zadávání veřejné zakázky zákon vztahuje.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

28.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se pro účely zákona zadávacími podmínkami rozumí veškeré zadavatelem stanovené:

1.             podmínky průběhu zadávacího řízení,

2.             podmínky účasti v zadávacím řízení,

3.             pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4.             pravidla pro hodnocení nabídek,

5.             další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

29.         Podle § 28 odst. 1 písm. c) zákona se kvalifikací rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku.

30.         Podle § 37 odst. 1 zákona může zadavatel stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako

a)      podmínky kvalifikace,

b)      technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c)      obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo

d)      zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

31.         Podle § 37 odst. 2 zákona může zadavatel stanovit požadavky na obsah, formu nebo způsob podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

32.         Podle § 37 odst. 3 zákona nesmí zadavatel jako podmínku účasti v zadávacím řízení požadovat určitou právní formu dodavatele.

33.         Podle § 73 odst. 1 zákona musí zadavatel v nadlimitním režimu požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona.

34.         Podle § 73 odst. 2 zákona platí, že zadavatel v nadlimitním režimu

a)        musí s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění požadovat prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona a

b)        může požadovat prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona.

35.         Podle § 73 odst. 3 zákona může zadavatel v nadlimitním režimu požadovat prokázání

a)        ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona nebo

b)        technické kvalifikace podle § 79 zákona.

36.         Podle § 73 odst. 4 zákona není zadavatel v nadlimitním režimu oprávněn požadovat prokázání jiné kvalifikace, než která je uvedena v § 73 odst. 1 až 3 zákona; tím není dotčen § 48 odst. 5 až 7 zákona.

37.         Podle § 74 odst. 1 zákona není způsobilým dodavatel, který

a)        byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)        má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)        má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)        má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)        je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

38.         Podle § 75 odst. 1 zákona prokazuje dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

a)        výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b)        potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c)        písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d)        písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e)        potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f)         výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

39.         Podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje dodavatel splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

40.         Podle § 77 odst. 2 zákona může zadavatel požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je

a)        oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

b)        členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno, nebo

c)        odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

41.         Podle § 78 odst. 1 zákona může zadavatel požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

42.         Podle § 79 odst. 1 zákona stanoví zadavatel kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

43.         Podle § 79 odst. 2 zákona může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat

a)        seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže,

b)        seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady
i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže,

c)        seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

d)        osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,

e)        popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum,

f)         přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování dodavatelského řetězce, které dodavatel bude moci uplatnit při plnění veřejné zakázky,

g)        provedení kontroly technické kapacity zadavatelem nebo jeho jménem příslušným úředním orgánem v zemi sídla dodavatele, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely,

h)        opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky,

i)          přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky,

j)          přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici,

k)        vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání, nebo

l)          doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

44.         Podle § 263 odst. 3 zákona platí, že stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

45.         Ze skutečností uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky plyne, že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky s předpokládanou hodnotou 15 500 000 Kč bez DPH, kterou zadavatel zadává v nadlimitním režimu v rámci otevřeného řízení.

46.         Podle části 2 čl. 3 odst. 3.1 zadávací dokumentace veřejné zakázky je předmětem veřejné zakázky „systémové řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění systému speciálních CPU, GPU a systémových architektur včetně podpůrné infrastruktury pro projekt RCI. Součástí předmětu veřejné zakázky bude veškerá hardwarová a softwarová instalace a integrace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a poskytnutí rozšířené záruky včetně plné technické podpory v požadovaném místě plnění.

47.         Zadavatel v části 2 čl. 11 „Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem“ bodu 11.1 odst. 2. zadávací dokumentace veřejné zakázky stanovil následující: „Jako součást nabídky k položkám technické specifikace Uzel typ E a LTO typ A, které představují přímé rozšíření již existujících systémů zadavatele, zadavatel požaduje předložení kopie prohlášení výrobců (jejích lokálních zastoupení v ČR, nikoliv distributora) deklarující níže uvedené skutečnosti osvědčující, že:

a.        nabízený HW je výrobcem určený pro trh v České republice,

b.        že dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží,

c.         servisní podpora nabízená dodavatelem k uváděným typům HW v rámci této veřejné zakázky je přenosná bez dalších nákladů přímo na výrobce a zadavatel má takto možnost požadovat plnění servisní podpory přímo výrobcem podporovaného HW, servisní podpora nabízená k uváděným typům HW bude poskytována v ČR, a to v českém jazyce, a to jak v písemné, tak v telefonické formě“.

Právní posouzení

48.         Předmětem správního řízení je posouzení, zda zadavatel nestanovil požadavek uvedený v části 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázky na předložení kopie prohlášení výrobců dodavatelem nabízeného zboží deklarujícího mimo jiné skutečnost, že „dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží“, v rozporu se zákonem, konkrétně zda stanovením tohoto požadavku nepožadoval prokázání jiné kvalifikace, než je uvedena v § 73 odst. 1 až 3 zákona.

49.         Jelikož ustanovení § 73 zákona platí pro nadlimitní režim, ověřoval Úřad, zda je šetřená veřejná zakázka zadávána v nadlimitním režimu.

50.         Podle § 24 zákona se režim veřejné zakázky určí podle její předpokládané hodnoty, pokud nejde o zjednodušený režim podle § 129 zákona. Zadavatel je povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího řízení, a to i v případě, že by byl oprávněn použít jiný režim.

51.         Podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 2. nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky u veřejných zadavatelů podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona 5 494 000 Kč.

52.         Dle části 2 čl. 3 bodu 3.3 zadávací dokumentace veřejné zakázky (a i dle údajů uvedených v bodu II.2.6) formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ odeslaného k uveřejnění dne 23. 2. 2021 a uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 2. 2021) činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 15 500 000 Kč bez DPH, přičemž sám zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvádí, že veřejnou zakázku zadává v nadlimitním režimu v otevřeném řízení.

53.         Na základě výše uvedeného má Úřad za prokázané, že zadavatel zahájil zadávací řízení v nadlimitním režimu, tudíž byl povinen dodržet ustanovení § 73 zákona.

54.         Zadavatel předmětným požadavkem uvedeným v části 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b zadávací dokumentace veřejné zakázky požadoval, aby dodavatelé ve vztahu k částem plnění veřejné zakázky s názvy „Uzel typ E“ a „LTO typ A“ (vymezeným zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky) předložili v rámci své nabídky kopii prohlášení výrobců (jejich lokálních zastoupení v České republice, nikoliv distributora), která budou osvědčovat, že dodavatel je certifikovaným partnerem daného výrobce pro dodávky nabízeného zboží. Jinými slovy tedy zadavatel požadoval, aby byl dodavatel certifikovaným partnerem výrobců dodavatelem nabízeného zboží a toto certifikované partnerství stvrdil příslušným prohlášením dotčeného výrobce.

55.         Z formulace přezkoumávaného požadavku zadavatele a ze skutečnosti, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, integrace a zprovozněnípříslušných počítačových systémů (včetně zaškolení obsluhy a poskytnutí rozšíření záruky včetně plné technické podpory), je dle Úřadu zřejmé, že zadavatel prostřednictvím tohoto požadavku požadoval prokázání vlastností vztahujících se k osobě dodavatele, které považuje za nezbytné pro plnění veřejné zakázky, tedy prokázání kvalifikace dodavatele. K tomu Úřadu uvádí následující.

56.         Dle § 28 odst. 1 písm. c) zákona se kvalifikací rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. Zadavatel prostřednictvím vlastností vztahujících se k osobě dodavatele posuzuje, zda je dodavatel schopný a způsobilý splnit závazky ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavateli tedy kvalifikace slouží k tomu, aby v zadávacím řízení neuzavřel smlouvu s dodavatelem, u něhož by měl pochybnosti o jeho schopnosti splnit své závazky.

57.         Svou podstatou přezkoumávaný požadavek představuje právě požadavek na kvalifikaci ve smyslu § 28 odst. 1 písm. c) zákona, neboť účelem jeho zakotvení v zadávací dokumentaci veřejné zakázky bylo prokázání toho, zda je dodavatel dostatečně způsobilý a schopný řádně provést zadavatelem požadované plnění spočívající v dodávce, instalaci, integraci a zprovozněnípříslušných počítačových systémů (včetně zaškolení obsluhy a poskytnutí rozšíření záruky včetně plné technické podpory).

58.         Úřad má za to, že jeho závěry o tom, že přezkoumávaný požadavek zadavatel zvolil, aby dodavatel prokázal schopnost realizovat veřejnou zakázku, a tedy že předmětný požadavek zadavatele je požadavkem na kvalifikaci, potvrzují také tvrzení zadavatele uvedené v jeho vyjádření. Zadavatel totiž sám v tomto vyjádření deklaruje, že požadované certifikované partnerství dle něj představuje skutečnost, že dodavatel má s nabízeným plněním praktické zkušenosti a disponuje potřebnou znalostí produktů daného výrobce, čímž je zajištěna odborná kvalita a potřebné know-how k provádění případných technických zásahů na jednotlivých zařízeních zadavatele. Taktéž uvádí, že je prostřednictvím tohoto požadavku garantováno, že dotčený dodavatel disponuje přístupem k veškerým nástrojům technické podpory výrobce nabízeného plnění, zejména pak v oblasti poskytování servisní podpory, a současně je akcentována garance maximální možné míry interoperability, vzájemné kompatibility a bezpečného a bezporuchového provozu, který v krajním případě právě přes deklaraci certifikovaného partnerství zaručuje nejvyšší možnou míru kvality a rychlosti řešení případných problémů bránících provozu a tím možnému zmaření investice v rámci projektu. Z uvedeného je zřejmé, že zadavateli šlo při stanovení tohoto požadavku primárně o schopnost a způsobilost dodavatele plnit veřejnou zakázku v dostatečné kvalitě, resp. o ověření zkušeností, znalostí a schopností dodavatele potřebných pro řádné plnění veřejné zakázky.

59.         Úřad pro úplnost podotýká, že zadavatel ve svém vyjádření tvrdí, že daný požadavek nestanovil jakožto podmínku kvalifikace, a označuje tento požadavek obecně jako zadávací podmínku ve smyslu § 28 dost. 1 písm. a) zákona, k čemuž Úřad uvádí následující. Dle dotčeného ustanovení zákona se zadávacími podmínkami rozumí podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona. S ohledem na charakter a význam šetřené zadávací podmínky je daná zadávací podmínka bezesporu podmínkou účasti v zadávacím řízení. Výčet možných podmínek účasti v zadávacím řízení pak obsahuje § 37 odst. 1 a 2 zákona, odst. 3 a 4 uvedeného paragrafu zákona naopak určují, co zadavatel nesmí jako podmínku účasti v zadávacím řízení požadovat. Jinými slovy zadavatel může účast v zadávacím řízení podmínit pouze požadavky, které jsou vyjmenovány v § 37 odst. 1 až 4 zákona, jiné podmínky účasti v zadávacím řízení zadavatel stanovit nesmí. Jak Úřad výše odůvodnil, šetřený požadavek je svým charakterem, i při zvážení výše uvedeného významu šetřeného požadavku uvedeného samotným zadavatelem, podmínkou kvalifikace (nikoliv technickou podmínkou vážící se k předmětu veřejné zakázky, obchodní či jinou smluvní podmínkou, zvláštní podmínkou plnění veřejné zakázky či podmínkou na obsah, formu nebo způsob podání nabídek), neboť primárně směřuje prostřednictvím stanovení specifické vlastnosti dodavatele k ověření znalostí, schopností a zkušeností dodavatele nezbytných pro plnění veřejné zakázky.

60.         V této souvislosti odkazuje Úřad taktéž na závěry uvedené v rozhodnutí sp. zn. R0004/2020/VZ, v němž byla řešena obdobná situace týkající se případné možnosti zařazení požadovaného dokladu (certifikátu nebo prohlášení výrobce o splnění podmínky servisního oprávnění) mezi technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky, přičemž z předmětného rozhodnutí vyplývá, že pro posouzení takové možnosti je zásadní určení, zda konkrétní formulace takového požadavku vymezuje, případně definuje určité parametry požadovaného plnění ve smyslu účelu, který zadavatel tímto požadavkem sleduje, a to při zohlednění ust. § 89 odst. 1 zákona, které jasně určuje způsob, jakým mají být technické podmínky (vlastnosti předmětu plnění veřejné zakázky) stanoveny. V tomto ohledu je nutno konstatovat, že zadavatelem požadované prohlášení výrobců stran certifikovaného partnerství dodavatele žádným způsobem nevyjadřuje vztah takové certifikace k požadavkům kladeným na předmět plnění veřejné zakázky, resp. o předmětu plnění veřejné zakázky bezprostředně nijak nevypovídá. Tedy ze způsobu, kterým zadavatel nastavil předmětný požadavek, toliko vyplývá, že zadavatel si hodlá zajistit dodavatele, který má určité obchodní postavení, nicméně tento sledovaný aspekt, tak jak je vymezen v zadávacích podmínkách, nemá žádnou jednoznačnou provazbu na činnosti, které budou vyžadovány v rámci předmětu plnění veřejné zakázky, tudíž se vztahuje pouze k osobě dodavatele a nelze tak na něj nahlížet jinak, než jako na požadavek vztahující se ke kvalifikaci dodavatele. V tomto kontextu tak ani nelze přisvědčit argumentaci zadavatele týkající se důvodů, které jej ke stanovení předmětného požadavku vedly, jelikož jednak ze zadávacích podmínek nevyplývá, že by tyto aspekty plnění byly předmětným certifikátem zajištěny, ale především je zadavatel pokrývá skrze jiné zadávací podmínky, které jsou navázány na předmět plnění veřejné zakázky.  V případě tvrzené potřeby zajištění technické podpory nabízeného plnění, zejm. poskytování servisní podpory, a s tím související aspekty, lze uvést, že k zajištění přístupu k nástrojům technické podpory výrobce daného plnění dle Úřadu zadavatel směřuje požadavkem na přenositelnost servisní podpory bez dalších nákladů přímo na výrobce uvedeným v části 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. c) zadávací dokumentace veřejné zakázky, a pokud pak jde o otázku interoperability a vzájemné kompatibility dodavatelem nabízeného plnění se stávajícím systémem zadavatele, na kterou zadavatel ve svém vyjádření taktéž poukazuje, pak Úřad má za to, že za tímto účelem zadavatel v příloze č. 1 části 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky (Technická specifikace a licence) stanovil minimální požadované parametry dodávaného plnění, stejně jako požadavky na jeho technické provedení a výslovné požadavky cílící právě na zajištění interoperability a vzájemné kompatibility dodavatelem nabízeného plnění se stávajícím systémem zadavatele.

61.         S ohledem na výše uvedené Úřad proto konstatuje, že šetřená zadávací podmínka uvedená v části 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b zadávací dokumentace veřejné zakázky na předložení kopie prohlášení výrobců dodavatelem nabízeného zboží deklarujícího mimo jiné skutečnost, že „dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží“, tedy je podmínkou kvalifikace. Zákon však v tomto ohledu jednoznačně vymezuje rozsah možného požadovaného ve vztahu k požadavkům na prokazování kvalifikace. V tomto ohledu Úřad akcentuje, že zadavatel předmětné plnění nezadává v žádném režimu, který by umožňoval jít nad rámec požadavků v níže odkazovaných mezích zákona.

62.         Podle § 73 odst. 4 zákona není zadavatel v nadlimitním režimu oprávněn požadovat prokázání jiné kvalifikace, než která je uvedena v § 73 odst. 1 až 3 zákona.

63.         Z ustanovení § 73 odst. 1 až 3 zákona vyplývá, že zadavatel v nadlimitním režimu

-          musí požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona,

-          musí s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění požadovat prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona,

-          může požadovat prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona a

-          může požadovat prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona nebo technické kvalifikace podle § 79 zákona.

64.         V ustanoveních, na něž ustanovení § 73 odst. 1 až 3 zákona odkazují, zákon vymezuje jednotlivé druhy kvalifikace (tj. základní a profesní způsobilost a ekonomickou a technickou kvalifikaci) a dále v těchto ustanoveních, resp. v ustanoveních s nimi bezprostředně souvisejících, taxativním výčtem stanoví, jaké doklady zadavatel po dodavatelích může k prokázání konkrétního druhu kvalifikace požadovat. Každý ze zákonem vymezených druhů kvalifikace je tak v zákoně charakterizován prostřednictvím dokladů, kterými může být prokazován. Ustanovení § 73 odst. 4 zákona, podle něhož zadavatel není oprávněn požadovat prokázání jiné než zákonem vymezené kvalifikace, je tedy dle Úřadu nutno vykládat tak, že zadavatel může od dodavatelů za účelem prokázání jejich schopnosti a způsobilosti plnit veřejnou zakázku požadovat pouze ty doklady, které jsou uvedeny v ustanoveních § 75 a § 77 až § 79 zákona (s výjimkou předložení čestného prohlášení podle § 86 odst. 2 zákona), neboť pouze tyto doklady představují kvalifikaci, kterou zákon připouští.

65.         Jak již Úřad uvedl výše, přezkoumávaný požadavek zadavatele na předložení kopie prohlášení výrobců dodavatelem nabízeného zboží deklarujícího mimo jiné skutečnost, že „dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží“, je svým charakterem požadavkem na kvalifikaci, neboť slouží k ověření způsobilosti dodavatelů plnit veřejnou zakázku. S ohledem na tuto skutečnost Úřad zkoumal, zda prohlášení výrobce dodavatelem nabízeného zboží, které osvědčuje, že dodavatel je certifikovaným partnerem daného výrobce pro dodávky nabízeného zboží, spadá mezi doklady uvedené v taxativních výčtech ustanovení § 75 a § 77 až § 79 zákona, tj. zda jeho prostřednictvím zadavatel ověřuje zákonem připuštěnou kvalifikaci, k čemuž Úřad uvádí následující.

66.         Ustanovení § 75 zákona obsahuje taxativní výčet dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice. Úřad konstatuje, že prohlášení výrobce dodavatelem nabízeného zboží, které osvědčuje, že dodavatel je certifikovaným partnerem daného výrobce pro dodávky nabízeného zboží, nelze podřadit mezi žádný z dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti, přezkoumávaný požadavek zadavatele tedy nelze považovat za přípustný požadavek k prokázání základní způsobilosti.

67.         Ustanovení § 77 zákona obsahuje taxativní výčet dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice. Úřad konstatuje, že prohlášení výrobce dodavatelem nabízeného zboží, které osvědčuje, že dodavatel je certifikovaným partnerem daného výrobce pro dodávky nabízeného zboží, nelze podřadit mezi žádný z dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti, přezkoumávaný požadavek zadavatele tedy nelze považovat za přípustný požadavek k prokázání profesní způsobilosti.

68.         Ustanovení § 78 zákona obsahuje taxativní výčet dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kritérií ekonomické kvalifikace. Úřad konstatuje, že prohlášení výrobce dodavatelem nabízeného zboží, které osvědčuje, že dodavatel je certifikovaným partnerem daného výrobce pro dodávky nabízeného zboží, nelze podřadit mezi žádný z dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kritérií ekonomické kvalifikace, přezkoumávaný požadavek zadavatele tedy nelze považovat za přípustný požadavek k prokázání ekonomické kvalifikace.

69.         Podle § 79 odst. 1 zákona stanoví zadavatel kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Úřad konstatuje, že přezkoumávaný požadavek zadavatele má nejblíže právě k technické kvalifikaci, neboť jeho účelem je ověření, že dodavatel je schopen provést předmět plnění veřejné zakázky na určité odborné úrovni
(viz body 57. až 59. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

70.         Ustanovení § 79 odst. 2 zákona obsahuje taxativní výčet dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kritérií technické kvalifikace. Úřad konstatuje, že prohlášení výrobce dodavatelem nabízeného zboží, které osvědčuje, že dodavatel je certifikovaným partnerem daného výrobce pro dodávky nabízeného zboží, nelze podřadit mezi žádný z dokladů, které zadavatel může požadovat k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace, přezkoumávaný požadavek zadavatele tedy nelze považovat za přípustný požadavek k prokázání technické kvalifikace.

71.         Úřad s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že zadavatel přezkoumávaným požadavkem stanoveným v části 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázkypožadoval prokázání jiné kvalifikace, než která je uvedena v odstavcích 1 až 3 § 73 zákona, neboť prohlášení výrobců dodavatelem nabízeného zboží deklarujícího mimo jiné skutečnost, že „dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží“, není obsažen ve výčtu dokladů, které může zadavatel požadovat k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona, k prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona, k prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona a k prokázání technické kvalifikace podle § 79 zákona.

72.         Výše uvedený závěr Úřadu o nezákonnosti přezkoumávaného požadavku zadavatele pak nikterak nevyvrací ani tvrzení zadavatele, že daný požadavek nestanovil za účelem, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo či nepřímo zaručoval konkurenční výhodu nebo vytvářel nedůvodné překážky hospodářské soutěže, resp. že tímto požadavkem nepresumuje žádný specifický typ či výrobce nabízeného plnění. Stejně tak není v tomto smyslu relevantní ani tvrzení zadavatele, že certifikovaným partnerstvím s výrobcem, bez specifika úrovně, disponuje celá řada potenciálních dodavatelů, protože se jedná o „běžnou dobrou praxi“, neboť i pokud by toto tvrzení bylo pravdivé, nikterak by nezhojilo nezákonnost šetřeného požadavku ve smyslu výše uvedeného. Ze stejných důvodů není ve vztahu k posouzení zákonnosti šetřeného požadavku relevantní ani skutečnost, že požadované prohlášení výrobce potvrzující vyžadované skutečnosti (někteří) účastníci zadávacího řízení předložili.

73.         Úřad tedy konstatuje, že zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu s § 73 odst. 4 zákona, když stanovil požadavek uvedený v části 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázky na předložení kopie prohlášení výrobců dodavatelem nabízeného zboží deklarujícího mimo jiné skutečnost, že „dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží“, který svým charakterem představuje požadavek na kvalifikaci, neboť má prokázat způsobilost dodavatele realizovat veřejnou zakázku, avšak požadovaná kvalifikace nespadá mezi kvalifikaci uvedenou v odstavcích 1 až 3 § 73 zákona, neboť předmětný doklad požadovaný zadavatelem v čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázky není obsažen ve výčtu dokladů, které může zadavatel požadovat k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona, k prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona, k prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona a k prokázání technické kvalifikace podle § 79 zákona.

74.         Vzhledem k výše uvedenému proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

75.         Podle § 263 odst. 3 zákona platí, že stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

76.         Z výše uvedeného ustanovení zákona vyplývá, že v případě, že jsou zadávací podmínky veřejné zakázky stanoveny v rozporu se zákonem, není možné k dosažení nápravy protiprávního stavu uložit jiné nápravné opatření, než nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

77.         Úřad ve výroku I. tohoto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu s § 73 odst. 4 zákona, když stanovil požadavek uvedený v čísti 2 čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázky na předložení kopie prohlášení výrobců dodavatelem nabízeného zboží deklarujícího mimo jiné skutečnost, že „dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávky nabízeného zboží“, který svým charakterem představuje požadavek na kvalifikaci, neboť má prokázat způsobilost dodavatele realizovat veřejnou zakázku, avšak požadovaná kvalifikace nespadá mezi kvalifikaci uvedenou v odstavcích 1 až 3 § 73 zákona, neboť předmětný doklad požadovaný zadavatelem v čl. 11 bodu 11.1 odst. 2. písm. b. zadávací dokumentace veřejné zakázky není obsažen ve výčtu dokladů, které může zadavatel požadovat k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona, k prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona, k prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona a k prokázání technické kvalifikace podle § 79 zákona.

78.         Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínky dle § 263 odst. 3 zákona, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

79.         Podle § 263 odst. 8 zákona platí, že ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

80.         Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok působí právní účinky již dnem vydání tohoto rozhodnutí (tedy i u nepravomocného rozhodnutí). Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

81.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v předmětném zadávacím řízení smlouvu.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

82.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

83.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení,
jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

84.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000316.

 Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výrokům I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz