číslo jednací: 19952/2021/500/AIv
spisová značka: S0141/2021/VZ

Instance I.
Věc Svoz a likvidace odpadů z provozoven Teplárny Brno, a.s.
Účastníci
  1. Teplárny Brno, a.s.
  2. Kaiser servis, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 30. 8. 2021
Související rozhodnutí 19952/2021/500/AIv
26743/2021/163/MBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 650 KB

 

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0141/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-19952/2021/500/AIv

 

Brno 15.06.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení § 248 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 4. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Teplárny Brno, a.s., IČO 46347534, se sídlem Okružní 828/25, 638 00 Brno – Lesná, ve správním řízení   zastoupená  na základě plné moci ze dne 14. 4. 2021 společností S - Invest CZ s.r.o., IČO 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice,
  • navrhovatel – Kaiser servis, spol. s r.o., IČO 26274906, se sídlem Bezručova 608/36, 678 01 Blansko,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Svoz a likvidace odpadů z provozoven Teplárny Brno, a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 1. 2021 a uveřejněno dne 1. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-004178 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 29. 1. 2021 a uveřejněno dne 3. 2. 2021 pod č. 2021/S 023-055960,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – Kaiser servis, spol. s r.o., IČO 26274906, se sídlem Bezručova 608/36, 678 01 Blansko – ze dne 9. 4. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Teplárny Brno, a.s., IČO 46347534, se sídlem Okružní 828/25, 638 00 Brno - Lesná – učiněných při zadávání veřejné zakázky Svoz a likvidace odpadů z provozoven Teplárny Brno, a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 1. 2021 a uveřejněno dne 1. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-004178 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 29. 1. 2021 a uveřejněno dne 3. 2. 2021 pod č. 2021/S 023-055960, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Teplárny Brno, a.s., IČO 46347534, se sídlem Okružní 828/25, 638 00 Brno – Lesná, ve správním řízení  zastoupená  na základě plné moci ze dne 14. 4. 2021 společností S - Invest CZ s.r.o., IČO 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice (dále jen „zadavatel“) – zahájil otevřené řízení na veřejnou zakázku „Svoz a likvidace odpadů z provozoven Teplárny Brno, a.s.“ odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 29. 1. 2021, které bylo uveřejněno dne 1. 2. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-004178; do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o zahájení zadávacího řízení odesláno dne 29. 1. 2021 a uveřejněno dne 3. 2. 2021 pod č. 2021/S 023-055960 (dále jen „veřejná zakázka“). Ve formulářích oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) a v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „TED“) je jako druh zadávacího řízení uvedeno otevřené řízení.

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle čl. 10.6. Popis předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, výkupu, svozu, třídění, využití a likvidace odpadů vyjma odpadu komunálního v provozovnách zadavatele, a to včetně souvisejících služeb (bezplatné zapůjčení nádob, naložení, odvoz, zvážení apod.) dle platné legislativy.

Dále zadavatel v čl. 10.6. Popis předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace Předmětem plnění veřejné zakázky dále uvedl, že předmět plnění veřejné zakázky bude prováděn zejména z těchto provozoven zadavatele:

PBS: Provoz Brno – Sever, na adrese Obřanská 60, 614 00 Brno

PČM: Provoz Červený Mlýn, na adrese Cimburkova 2, 612 00 Brno

PSB: Provoz Staré Brno, na adrese Rybářská 4, 603 00 Brno

SAS: Správa akciové společnosti, na adrese Okružní 25, 638 00 Brno

CZT: Provoz CZT, na adrese Teyschlova 33, 635 00 Brno

PŠ: Provoz Špitálka, na adrese Špitálka 6, 602 00 Brno,

přičemž doplnil, že mimořádně může jít i o jiný lokální zdroj »v aglomeraci Brno (adresa a číslo provozovny by bylo před vlastním odvozem sděleno) – viz „poznámka ke vzniku“ v tabulce „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové ceny«.

3.             Dle čl. 10.5. Klasifikace veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky zadávací dokumentace byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky zadavatelem stanovena na 9.700.000 Kč bez DPH.

4.             Žádostí ze dne 8. 3. 2021 byl navrhovatel zadavatelem vyzván k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „žádost o zdůvodnění MNNC“). Dne 11. 3. 2021 bylo doručeno zadavateli vyjádření navrhovatele k žádosti o zdůvodnění MNNC z téhož dne (dále jen „zdůvodnění MNNC“).

5.             Rozhodnutím ze dne 18. 3. 2021 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z další účasti na zadávacím řízení (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

6.             Navrhovatel podal proti svému vyloučení námitky ze dne 29. 3. 2021 (dále jen „námitky“), které byly zadavateli doručeny téhož dne. Rozhodnutím ze dne 1. 4. 2021 rozhodl zadavatel o odmítnutí námitek (dále jen „rozhodnutí o námitkách“). Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno rovněž dne 1. 4. 2021.

7.             Navrhovatel podal dne 9. 4. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, návrh z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

8.             Navrhovatel uvádí, že měl od počátku pochybnosti o důvodnosti žádosti zadavatele o zdůvodnění MNNC, a to s ohledem na skutečnost, že nabídková cena navrhovatele byla vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, a také vzhledem k tomu, že „předpokládaný součet plnění položek, které zadavatel považoval za nutné objasnit, představuje cca 5 % celkové navrhovatelem předložené nabídky vzhledem k celku nebo s ohledem na skutečnost, že žádost o zdůvodnění MNNC opíral zadavatel (resp. komise) toliko o porovnání hodnot cen s hodnotami ostatních účastníků, což považoval za relevantní a dostatečný průzkum trhu“.

9.             Navrhovatel sděluje, že přes výše uvedené, zadavateli poskytl zdůvodnění MNNC, v níž potvrdil, že zpochybňované položkové ceny obsahují veškeré náklady a nejsou stanoveny pod hranicí ekonomicky nutných nákladů.

10.         Podle navrhovatele nemůže obstát jeho vyloučení ze zadávacího řízení založené na premise, že nezdůvodnil MNNC, neboť žádost zadavatele o písemné zdůvodnění MNNC byla neurčitá a v rozsahu této neurčitosti navrhovatel žádost o zdůvodnění MNNC splnil. Podle navrhovatele nebylo z žádosti zadavatele o zdůvodnění MNNC zřejmé, jak konkrétně má ke zdůvodnění MNNC ze strany navrhovatele dojít. Navrhovatel uvádí, že v žádosti chybí konkrétní výzva ke e zdůvodnění MNNC, jako je např. ta uvedená v rozhodnutí o námitkách tj. že zadavatel „očekával, že se stěžovatel minimálně vyjádří k tomu, jaký podíl nabízené jednotkové ceny u každé z citovaných položek činí doprava 1 tuny odpadu, likvidace 1 tuny odpadu, případně další náklady“. Navrhovatel má za to, že o neurčitosti žádosti o zdůvodnění MNNC svědčí postup zadavatele, „který v pozdějších úkonech tuto žádost opožděně rozšiřuje, konkretizuje a předestírá, co očekával, že navrhovatel ve svém odůvodnění uvede“. Podle navrhovatele je na šetřený případ přiléhající „rozhodnutí ÚOHS, 25. 5. 2011, S 104/2011“, z něhož dle jeho názoru vyplývá, že „pokud hodnotící komise blíže neupřesnila obsah požadovaného zdůvodnění, nemůže být jeho tvrzená nedostatečnost důvodem pro vyloučení“.

11.         Navrhovatel odmítá, že by přistoupil ke zdůvodnění MNNC liknavě, když na žádost o zdůvodnění MNNC reagoval řádně a včas. Byť má navrhovatel za to, že jeho zdůvodnění MNNC odpovídalo žádosti zadavatele o její zdůvodnění, »uvádí k tomu v souladu s rozhodnutím ÚOHS, 25. 5. 2011, S104/2011, že: „Pokud na straně hodnotící komise existovaly i na základě předloženého zdůvodnění nadále pochybnosti o možnostech navrhovatele plnit za nabídkovou cenu veřejnou zakázku, měla hodnotící komise navrhovatele požádat o doplnění předloženého zdůvodnění, případně i o doložení konkrétních dokladů potvrzujících tvrzení navrhovatele.“«. Navrhovatel uvádí, že v rozporu s výše popsaným legitimním očekáváním, zadavatel navrhovatele rovnou vyloučil a rozhodl o výběru jiného dodavatele – SAKO Brno, a.s., IČO 44992785, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno (dále jen „vybraný dodavatel“ nebo též „SAKO Brno“) – a to před uplynutím lhůty pro podání námitek. Navrhovatel k tomu sděluje, že dodavatel SAKO Brno předložil nabídku s cenou o téměř 4 miliony Kč vyšší než navrhovatel, je vlastněn statutárním městem Brnem, „stejně jako navrhovatel“ (zjevně jde o chybu v psaní a navrhovatel měl na mysli zadavatele; pozn. Úřadu) a předseda dozorčí rady zadavatele zastává u vybraného dodavatele funkci předsedy představenstva. Bez ohledu na uvedené má navrhovatel za to, že zadavatel musí postupovat transparentně, přiměřeně a s rovným zacházením a „i proto má navrhovatel za to, že takovým vyloučením mohlo dojít vyjma porušení zásad zakotvených v § 6 ZZVZ, dojít i k porušení pravidel řádného hospodáře společnosti s výlučnou kapitálovou účastí statutárního města Brna.“ Podle navrhovatele zadavatel nevyužil přiměřeně § 46 zákona, a namísto toho bezdůvodně a účelově navrhovatele vyloučil.

12.         Za flagrantní porušení zásady transparentnosti, přiměřenosti a „přezkoumatelnosti“ považuje navrhovatel nevypořádání zásadní námitky navrhovatele týkající se tzv. korunových položek zadavatelem. Byť navrhovatel konkrétně namítal, že pro zadavatele tyto položky v předchozím období likvidoval dokonce za zápornou výkupovou hodnotu, a to bez toho, aby proti tomu bylo ze strany zadavatele brojeno, nebo že by to zadavatel považoval za MNNC. Podle navrhovatele se s touto námitkou zadavatel vypořádal pouze tak, že sdělil, že pokud jde o záporné výkupové ceny, lze pouze konstatovat, že po novele zákona o odpadech již žádný dodavatel záporné ceny nenabízí. Navrhovatel v uvedeném spatřuje porušení § 245 odst. 1 zákona, neboť rozhodnutí je dle jeho názoru nepřezkoumatelné. Navrhovatel doplnil, že se zadavatel na rozdíl mezi dosavadní a nabízenou cenovou politikou nikdy nezeptal.

13.         Navrhovatel doplňuje, že poslední okrajová námitka směřovala na možnost porušení obchodního tajemství ostatních účastníků, prezentoval-li zadavatel jejich jednotkové ceny, což je objektivně způsobilé ke zneužití těchto informací pro úpravu v daném zadávacím řízení i pro obdobná řízení v tomto odvětví.

14.         Navrhovatel má za to, že postup zadavatele, kdy vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a poté odmítl jeho námitky, byl v rozporu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona, v rozporu se základními zásadami stanovenými v § 6 zákona a v rozporu s § 245 odst. 1 zákona. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele, rozhodnutí o námitkách a všechny navazující úkony.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

15.         Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dne 9. 4. 2021, kdy Úřad obdržel od navrhovatele návrh z téhož dne.

16.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

17.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-12616/2021/513/EPi ze dne 13. 4. 2021.

18.         Dne 16. 4. 2021 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu“) a dokumentaci o zadávacím řízení (prostřednictvím datové schránky, v listinné podobě a na technickém nosiči dat CD).

19.         Usnesením č. j. ÚOHS-13680/2021/513/EPi ze dne 22. 4. 2021 byla zadavateli stanovena lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném správním řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. Předmětné usnesení bylo zadavateli doručeno téhož dne.

20.         Dne 14. 5. 2021 požádal Úřad dodavatele, kteří v zadávacím řízení podali nabídku, o sdělení, zda nepovažují cenu za dopravu a likvidaci 1 (t) odpadu dle konkrétní kategorie odpadu za obchodní tajemství a v případě, že ano, o vyznačení obchodního tajemství a o řádné odůvodnění, proč označené skutečnosti považují za obchodní tajemství, a to následujícími žádostmi ze dne 14. 5. 2021

o   č. j. ÚOHS-16224/2021/513/EPi – SAKO Brno,

o   č. j. ÚOHS-16226/2021/513/EPi – dodavatel AVE CZ, IČO odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha – Hostivař (dále jen „AVE CZ“)

o   č. j. ÚOHS-16228/2021/513/EPi – dodavatel CELIO a.s., IČO 48289922, se sídlem V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov 7 (dále jen „CELIO“).

21.         Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-16695/2021/510/MKo ze dne 19. 5. 2021 o předběžném opatření nařídil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu na šetřenou veřejnou zakázku.

22.         Přípisem č. j. ÚOHS-17214/2021/513/EPi ze dne 24. 5. 2021 požádal Úřad dodavatele CELIO o upřesnění informací sdělených k obchodnímu tajemství.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-17488/2021/513/EPi ze dne 25. 5. 2021 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu, zda považuje v nabídce uvedenou cenu a stávající cenu za dopravu a likvidaci 1 (t) odpadu dle konkrétní kategorie odpadu za obchodní tajemství. V případě, že ano, o vyznačení obchodního tajemství a o řádné odůvodnění, proč označené skutečnosti považuje za obchodní tajemství – a to do 3 dnů ode dne doručení předmětného usnesení.

24.         Usnesením č. j. ÚOHS-18074/2021/513/EPi ze dne 31. 5. 2021 byla účastníkům stanovena lhůta, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavateli i navrhovateli bylo předmětné usnesení doručeno téhož dne.

25.         Zadavatel ani navrhovatel se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě, ani později v průběhu řízení, nevyjádřili.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 16. 4. 2021

26.         Zadavatel úvodem shrnuje průběh zadávacího řízení, včetně skutečností, které zadavatele vedly k jeho zahájení, a to konkrétně vypovězení dosavadní smlouvy na likvidaci odpadu navrhovatelem. Zadavatel se domnívá, že není zřejmé, zda návrh podala osoba oprávněná jednat za navrhovatele, neboť na místě podpisu je uvedeno „Kaiser servis spol. s.r.o.“.

27.         Zadavatel sděluje, že předpokládaná hodnota nemusí nutně zohledňovat aktuální situaci na trhu, a také proto zvolil pro zadání veřejné zakázky otevřené řízení v nadlimitním režimu (zadavatel předvídal překročení limitu pro podlimitní veřejnou zakázku), a to přestože likvidované odpady souvisí s relevantní činností zadavatele (teplárenství). Zadavatel dále uvádí, že porovnání modelově stanovené nabídkové ceny navrhovatele a předpokládané hodnoty veřejné zakázky není pro posouzení směrodatné, neboť pro účely uzavření smlouvy budou rozhodující jednotkové ceny, dle kterých budou účtovány skutečné náklady. Zadavatel upozorňuje, že v zadávací dokumentaci jasně stanovil, že jednotková cena za odvoz a likvidaci odpadu nesmí být pod hranicí ekonomicky nutných nákladů. Zadavatel je rovněž přesvědčen, že jeho postup, kdy porovnával jednotkové ceny předložené v nabídkách, byl souladný se zákonem, přičemž připomíná, že předmětem porovnávání byly rovněž ceny, za které navrhovatel likvidoval odpad doposud.

28.         Zadavatel nerozporuje, že by mu navrhovatel doručil objasnění MNNC včas, nebo že by nepotvrdil skutečnosti ve smyslu § 113 odst. 4 zákona, avšak zadavatel nemůže souhlasit s tím, že navrhovatel MNNC zdůvodnil, neboť pouhé obecné proklamace a potvrzení skutečností podle § 113 odst. 4 písm. a) a b) zákona nejsou dostatečným zdůvodněním MNNC. Zadavatel upozorňuje zejména na jednotkové ceny ve výši 1 Kč, jež jsou evidentně stanoveny pod hranicí ekonomicky nutných nákladů, a navrhovatel neposkytl zadavateli žádné vysvětlení, které by tuto cenu odůvodňovalo. Pokud navrhovatel uvádí, že dosahuje ziskovosti 2 – 30 %, znamenalo by to u těchto položek, že by cena likvidace 1 tuny odpadu činila 0, 98 – 0,70 Kč.

29.         Zadavatel se domnívá, že navrhovatel se snaží svou odpovědnost za poskytnuté nedostatečné zdůvodnění MNNC přenést na zadavatele, a to svým tvrzením o neurčitosti žádosti o zdůvodnění. Zadavatel však navrhovateli označil, které části jeho nabídkové ceny vykazují znaky MNNC, a také uvedl, jaké důvody vedly zadavatele k pochybnostem o výši nabídkové ceny. Zadavatel rovněž připomíná, že navrhovatel vypověděl dosavadní smlouvu s tvrzením, že za ceny dříve sjednané není schopen likvidaci provádět, přičemž v nyní předložené nabídce navýšení cen již nezopakoval, ale dokonce některé jednotkové ceny ještě snížil. Zadavatel doplnil, že pokud považoval navrhovatel žádost o zdůvodnění MNNC za nejasnou, mohl požádat zadavatele o její upřesnění.

30.         K tvrzenému porušení obchodního tajemství zadavatel sděluje, že pokud dodavatelé podají nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, musí si být vědomi, že údaje o cenách nemohou být obchodním tajemstvím, neboť zadavatel je zveřejňuje na svém profilu, případně v registru smluv. Dodavatel, který se s touto skutečností není ochoten smířit, nemá nabídku ve veřejném zadávacím řízení podávat.

31.         Dle názoru zadavatele část návrhu týkající se výběru dodavatele SAKO Brno nebyla obsahem námitek, a jestliže navrhovatel chtěl namítat výběr dodavatele, měl podat v této věci námitky. Současně však zadavatel uvedl, že vzhledem k tomu, že postupoval v otevřeném řízení, mohl podat nabídku jakýkoliv dodavatel. Zadavatel uvádí, že vybraný dodavatel SAKO Brno předložil druhou nejnižší nabídkou cenu, což znamená, že pokud by navrhovatel zdůvodnil MNNC, byl by vybraným dodavatelem právě navrhovatel.

32.         Zadavatel je přesvědčen, že v zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem i zásadami stanovenými v § 6 zákona. Zadavatel uvádí, že navrhovatele nevyloučil ani účelově ani bezdůvodně.

33.         K tvrzení navrhovatele, že se zadavatel nevypořádal s námitkou u tzv. „korunových“ položek, zadavatel sděluje, že v rozhodnutí o námitkách uvedl, že po novele zákona o odpadech již nikdo záporné výkupové hodnoty nenabízí.

34.         Zadavatel uzavírá, že vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení provedl v souladu se zákonem a navrhuje, aby Úřad řízení zastavil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

35.         Úřad přezkoumal na základě § 248 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména pak relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření zadavatele a na základě vlastních zjištění, dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření, a proto návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K nejasnosti podání návrhu osobou oprávněnou jednat za navrhovatele

36.         Zadavatel úvodem svého návrhu zmiňuje, že není zřejmé, zda návrh podala osoba oprávněná jednat za navrhovatele, neboť v závěru není uveden podpis. Úřad uvádí, že v záhlaví návrhu je uvedeno, že návrh činí navrhovatel „Kaiser servis spol. s r.o., se sídlem Bezručova 608/36, 678 01 Blansko, IČ: 262 74 906, zastoupený Radimem Opluštilem, jednatelem společnosti“. Dále Úřad analogicky odkazuje na § 261 odst. 1 zákona (podání lze učinit prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem). V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný oprávněnou nebo pověřenou osobou prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Návrh byl Úřadu doručen z datové schránky „ID DS: 56zeuyq, Odesílatel: Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko“. Úřad má tedy s ohledem na uvedené za prokázané, že návrh byl podán oprávněnou osobou.

K obsahu návrhu navrhovatele

37.         Pokud jde o obsah návrhu navrhovatele, kde navrhovatel mj. zmiňuje, že zadavatel rozhodl o výběru dodavatele před uplynutím lhůty pro podání námitek proti vyloučení navrhovatele, a dále případné majetkové propojení vybraného dodavatele a zadavatele, Úřad uvádí, že posoudil podání navrhovatele podle obsahu a dospěl k závěru, že předmětná část návrhu má toliko podpořit argumentaci navrhovatele o možné nezákonnosti jeho vyloučení z předmětného zadávacího řízení, tedy že návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele, nikoliv proti výběru dodavatele; tomuto závěru Úřadu pak nasvědčuje i obsah námitek navrhovatele ze dne 29. 3. 2021.

K režimu a postupu pro zadání veřejné zakázky

38.         Zadavatel ve vyjádření k návrhu, mj. zmiňuje, že postupoval při zadávání šetřené veřejné zakázky v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, přestože předmětem plnění je likvidace odpadu související s výkonem jeho relevantní činnosti. Úřad k tomu sděluje, že skutečnost, že zadavatel postupoval v otevřeném řízení, vyplývá rovněž z formulářů oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněných ve VVZ a TED (viz bod 1. odůvodnění tohoto rozhodnutí). S ohledem na uvedené a § 24 zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího řízení, je zřejmé, že když zadavatel zahájil otevřené zadávací řízení, musí v něm nadále i pokračovat, což také daném případě činí.

K výroku tohoto rozhodnutí

K části návrhu týkající se vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení

Relevantní ustanovení právních předpisů

39.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

40.         Dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

41.         Podle § 28 odst. 1 písm. o) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí mimořádně nízkou nabídkovou cenou nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

42.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklad, vzorky, nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

43.         Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

44.         Dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a)      nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b)      nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46, nebo

c)      neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

45.         Podle § 48 odst. 4 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

46.         Dle ustanovení § 113 odst. 1 zákona posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatel provede před odesláním oznámení o výběru dodavatele.

47.         Podle § 113 odst. 2 zákona zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit

a)      cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo

b)      způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny.

48.         Dle § 113 odst. 3 zákona v případě podle odstavce 2 není vyloučeno, aby zadavatel posoudil nabídkovou cenu nebo náklady jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu i v jiných případech, než jsou uvedeny v odstavci 2 písm. a) nebo b).

49.         Podle § 113 odst. 4 zákona zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46, lze ji doplňovat a vznést opakovaně. V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí zadavatel požadovat, aby účastník zadávacího řízení potvrdil, že

a)      při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a

b)      neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

50.         Dle ustanovení § 113 odst. 5 zákona účastník zadávacího řízení musí v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdit skutečnosti podle odstavce 4. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může účastník zadávacího řízení dále odůvodnit zejména prostřednictvím

a)      ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod,

b)      použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má účastník zadávacího řízení k dispozici pro plnění veřejné zakázky, nebo

c)      originality stavebních prací, dodávek nebo služeb.

51.         Podle § 113 odst. 6 zákona zadavatel posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí, pokud z objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že

a)      nabídková cena je mimořádně nízká nabídková cena z důvodu porušování povinností uvedených v odstavci 4 písm. a),

b)      b) nabídková cena je mimořádně nízká z důvodu veřejné podpory a účastník zadávacího řízení není schopen na výzvu zadavatele prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s předpisy Evropské unie; jestliže je účastník zadávacího řízení vyloučen z tohoto důvodu, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi, nebo

c)      neobsahuje potvrzení skutečností podle odstavce 4.

52.         Dle ustanovení § 218 odst. 3 zákona zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle tohoto zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

53.         Podle § 271 odst. 2 zákona dozví-li se Úřad skutečnost, která je předmětem obchodního tajemství, je povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.

54.         Podle ustanovení § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a další informací získané Úřadem

55.         Dle čl. 10.4. „Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace je plnění veřejné zakázky stanoveno na dobu neurčitou.

56.         Zadavatel v čl. 12.5. „Posuzování nabídkové ceny – mimořádně nízká nabídková cena“ zadávací dokumentace uvedl, že v souladu s § 113 odst. 1 zákona provede posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, k čemuž dále stanovil následující:

„12.5.1. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 113 odst. 4 zákona o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, pokud nabídkovou cenu považuje za mimořádně nízkou. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 zákona, lze ji doplňovat a vznést opakovaně. V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny bude zadavatel požadovat, aby účastník zadávacího řízení potvrdil, že

a)      při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a

b)      neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Účastník zadávacího řízení podle ustanovení § 113 odst. 5 zákona musí v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdit skutečnosti podle § 113 odst. 4 zákona. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může účastník zadávacího řízení dále odůvodnit zejména prostřednictvím

a)      ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod,

b)      použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má účastník zadávacího řízení k dispozici pro plnění veřejné zakázky, nebo

c)      originality stavebních prací, dodávek nebo služeb.

12.5.2. Posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel v souladu s ustanovením § 113 odst. 6 zákona posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí, pokud z objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že

a)      nabídková cena je mimořádně nízká nabídková cena z důvodu porušování povinností uvedených v § 113 odst. 4 písm. a) zákona,

b)      nabídková cena je mimořádně nízká z důvodu veřejné podpory a účastník zadávacího řízení není schopen na výzvu zadavatele prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s předpisy Evropské unie; jestliže je účastník zadávacího řízení vyloučen z tohoto důvodu, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi, nebo

c)      neobsahuje potvrzení skutečností podle § 113 odst. 4 zákona.“

57.         V zadávací dokumentaci v čl. 13.4. Podmínky pro zpracování a předložení nabídkové ceny zadavatel uvedl mj. následující:

»13.4.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení doložil v nabídce výpočet jednotlivých položek nabídkové ceny, a to oceněním tabulky „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové ceny“. Účastník zadávacího řízení je povinen dodržet členění tabulky „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové ceny“ a ocenit veškeré položky. Pokud účastník zadávacího řízení nedodrží položkovou skladbu tabulky „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové ceny“ nebo neocení některou položku, bude zadavatel posuzovat nabídku účastníka zadávacího řízení jako nesplňující zadávací podmínky. Cenu nelze stanovit částkami, které jsou pod hranicí ekonomicky nutných nákladů.

13.4.2.   Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená účastníkem zadávacího řízení za celý předmět plnění veřejné zakázky podle tabulky „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové ceny“ v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odst. 13.4.3. Předmětem hodnocení bude modelově stanovená nabídková cena za 4 roky

13.4.3.   Nabídková cena je stanovena jako maximálně přípustná. Nabídková cena a jednotkové ceny, které jsou použity pro výpočet nabídkové ceny musí zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění v kvalitě a v technických parametrech tak, jak jsou specifikovány touto zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během realizace předmětu plnění, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, výkup, likvidaci, zapůjčení nádob, zvážení a další vedlejší rozpočtové náklady, vyhotovení požadovaných dokladů, provozní náklady účastníka zadávacího řízení, náklady na pojištění, daně, cla, bankovní záruky, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

13.4.4.   Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená účastníkem zadávacího řízení za celý předmět plnění veřejné zakázky v modelovém výpočtu podle tabulky „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové ceny“ v Kč bez DPH. Modelový výpočet nabídkové ceny podle tabulky „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové ceny“ slouží pro hodnocení nabídek a je stanoven tak, aby nabídkové ceny v jednotlivých nabídkách byly vzájemně porovnatelné a hodnotitelné v souladu se zákonem. Skutečná cena za poskytované služby bude vybraným dodavatelem účtována podle skutečně odebraných služeb za dodržení jednotkových cen, které uvedl v tabulce „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové ceny“ nabídky.«

58.         Z dokumentu Strukturovaná data podání vyplývá, že navrhovatel podal svou nabídku dne 26. 2. 2021.

59.         Navrhovatel ve své nabídce konkrétně v části „Přehled odpadů – jednotkové ceny, výpočet nabídkové   ceny  sdělil, že  modelově  stanovená   nabídková  cena, která  bude   předmětem

hodnocení je 10 418 425,20 Kč, a rovněž uvedl mj. následující:

subkritérium

kat. č. odpadu

název odpadu

kategorie

cena za dopravu a likvidaci 1 (t) odpadu celkem

 
 
 

2

030104 *

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
obsahující nebezpečné látky

Nebezpečný

715,00

 

5

060404 *

Odpady obsahující rtuť

Nebezpečný

500,00

 

6

080111

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

Nebezpečný

615,00

 

8

100104 *

Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

Nebezpečný

480,00

 

10

100122 *

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

Nebezpečný

540,00

 

11

120301 *

Prací vody

Nebezpečný

350,00

 

12

130205 *

Nechlor.miner. motorové oleje

Nebezpečný

1,00

 

13

130208

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Nebezpečný

1,00

 

14

130307 *

Minerální nechlorované izolační teplonosné oleje

Nebezpečný

1,00

 

15

130308 *

Syntetické izolační a teplonosné oleje

Nebezpečný

1,00

 

16

130501 *

Tuhý podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody

Nebezpečný

500,00

 

17

130502 *

Kaly z odlučovačů oleje

Nebezpečný

500,00

 

18

130503 *

Kaly z lapačů nečistot

Nebezpečný

500,00

 

20

130701 *

Topný olej a motorová nafta

Nebezpečný

1,00

 

21

140603 *

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

Nebezpečný

500,00

 

28

160214 *

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

Ostatní

500,00

 

30

160601 *

Olověné baterie

Nebezpečný

1,00

 

31

160602 *

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

Nebezpečný

500,00

 

32

160708 *

Odpady obsahující ropné látky

Nebezpečný

850,00

 

33

161001 *

Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

Nebezpečný

400,00

 

38

170302

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Ostatní

200,00

 

39

170503 *

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

Nebezpečný

600,00

 

45

190802 *

Odpady z lapáků písku

Ostatní

500,00

 

48

200101

Papír a lepenka

Ostatní

500,00

 

50

200133

Baterie a akumulátory, zařazené pod 160601,160602,160603,
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

Nebezpečný

500,00

 

51

200135

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

Nebezpečný

500,00

 

54

200304 *

Kal ze septiků a žump

Ostatní

300,00

 

55

200306 *

Odpad z čištění kanalizace

Ostatní

300,00

 

 

60.         V žádosti zadavatele resp. komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) ze dne 8. 3. 2021 o zdůvodnění MNNC je mj. uvedeno, že byly posouzeny jednotkové ceny, které byly použity pro výpočet modelově stanovené nabídkové ceny, přičemž právě jednotkové ceny jsou pro zadavatele zásadní, a to nejen pro stanovení hodnocené nabídkové ceny, ale i pro výběr dodavatele, neboť jednotkové ceny budou použity k účtování úhrad za likvidované odpady. Dále komise sdělila, že provedla porovnání navrhovatelem nabízených jednotkových cen s jednotkovými cenami uvedenými v ostatních nabídkách, a protože je navrhovatel stávajícím poskytovatelem služeb spojených s likvidací odpadů, též s jednotkovými cenami, za které tyto služby poskytuje zadavateli nyní. Komise též uvedla, že navrhovatel jako stávající dodavatel žádal zadavatele o navýšení některých jednotkových cen (konkrétně položek č. 4, 7, 13, 19, 26, 27, 29, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 53, 56), což je nad rámec § 222 zákona, a proto musel zadavatel přistoupit k zahájení tohoto zadávacího řízení. Přes uvedené však nyní navrhovatel ve své nabídce nabízí jednotkové ceny výrazně nižší, než které požadoval po zadavateli navýšit (např. u položky č. 4 požadovaná cena 7.200 Kč x nabízená cena 3.800 Kč, u položky č. 29 požadovaná cena 22.000 Kč x nabízená cena 18.000 Kč). Komise dále sdělila, že z porovnání jednotkových cen navrhovatele s jednotkovými cenami ostatních účastníků zadávacího řízení vyloučila položky, které se sice výrazně liší, ale současně přibližně odpovídají cenám, za něž navrhovatel poskytuje plnění v současnosti, neboť komise vycházela z předpokladu, že navrhovatel má ze současné praxe u zadavatele ověřeno, že je za tyto ceny schopen plnění poskytovat. Přes uvedené komise považuje některé jednotkové ceny za mimořádně nízké, přičemž uvedla následující tabulku:

„pol.č.

stávající cena

nabízená cena

ceny v ostatních nabídkách

2

1 950,00

715,00

13 250,00

5 835,00

4 600,00

5

4 250,00

500,00

27 000,00

22 970,00

25 000,00

6

3 250,00

615,00

13 000,00

10 500,00

7 800,00

8

2 550,00

480,00

9 000,00

9 360,00

6 500,00

10

1 150,00

540,00

3 000,00

3 120,00

1 850,00

11

1 740,00

350,00

3 200,00

3 360,00

1 850,00

12

-1 500,00

1,00

4 000,00

2 000,00

0,00

13

0,00

1,00

4 000,00

2 000,00

0,00

14

-1 500,00

1,00

4 000,00

2 000,00

0,00

15

-1 500,00

1,00

4 000,00

6 450,00

0,00

16

1 740,00

500,00

2 750,00

2 880,00

2 250,00

17

1 390,00

500,00

2 750,00

2 880,00

2 250,00

18

1 390,00

500,00

2 750,00

2 880,00

2 250,00

20

1 000,00

1,00

2 100,00

2 160,00

1 000,00

21

3 250,00

500,00

12 500,00

10 500,00

5 600,00

28

1 700,00

500,00

3 400,00

6 680,00

1 000,00

30

-3 500,00

1,00

3 400,00

2 500,00

0,00

31

1 900,00

500,00

3 400,00

2 500,00

1 000,00

32

1 490,00

850,00

3 000,00

3 120,00

1 950,00

33

990,00

400,00

2 600,00

2 760,00

1 850,00

38

650,00

200,00

1 350,00

2 750,00

980,00

39

950,00

600,00

2 500,00

1 660,00

1 350,00

45

1 850,00

500,00

3 200,00

3 360,00

2 800,00

48

1,00

500,00

3 200,00

1 000,00

1 500,00

50

1 890,00

500,00

3 400,00

2 500,00

1 500,00

51

1 450,00

500,00

6 000,00

2 500,00

1 000,00

54

1 250,00

300,00

3 200,00

3 360,00

1 850,00

55

1 390,00

300,00

2 300,00

2 400,00

1 850,00“

Komise dále uvedla, že žádá o písemné zdůvodnění MNNC, konkrétně jednotkových položek dle tabulky výše, a to v souladu s § 113 odst. 5 zákona. „V rámci písemného vysvětlení MNNC se vyjádřete ke každé z položek uvedených v tabulce výše, a to ve vztahu k podmínkám zadavatele uvedeným v odst. 13.4. Zadávacích podmínek“. Komise dále požádala o písemné objasnění MNNC ve vztahu k § 113 odst. 4 písm. a) a b) zákona.

Současně komise navrhovatele upozornila, že posoudí objasnění MNNC v souladu s ustanovením § 113 odst. 6 zákona.

61.         Navrhovatel v objasnění MNNC potvrdil, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a že neobdržel veřejnou podporu. Dále navrhovatel uvedl, že mu nepřísluší vyjadřovat se k ostatním předloženým nabídkovým cenám, současně pak podle navrhovatele nelze bez dalšího posuzovat tyto ceny jako věcný průzkum trhu, „neboť na tvorbě ceny se nepodílí jen faktory ekonomické, ale i další okolnosti konkrétního zadávacího řízení, konkrétního odvětví a konkrétních účastníků řízení. I z tohoto důvodu považuje dodavatel pochybnosti o mimořádně nízké nabídkové ceně za neodůvodněné“.

62.         V objasnění MNNC navrhovatel dále prohlásil, že všechny položky, které uvedl, obsahují veškeré náklady a nejsou stanoveny částkami pod hranicí ekonomicky nutných nákladů. Navrhovatel sdělil, že nabídková cena u položek, které považuje zadavatel za mimořádně nízké, reflektuje přímou účast navrhovatele na likvidaci odpadů ve svých zařízeních pro fyzikálně chemickou úpravu odpadů na adrese Trnkova 137 Brno, tj. v lokalitě blízké předvídanému plnění, kde případný zbytek odpadů navrhovatel převáží do svého velkokapacitního skladu, v němž zbylý odpad soustřeďuje ve větších celcích, díky nimž pak využívá množstevní slevu s konečným odběratelem. Navrhovatel předložil čestné prohlášení konečného odběratele BioWaste s.r.o., IČO 27693767, se sídlem Thunovská 179/12, 118 00 Praha (dále jen „BioWaste“) ze dne 10. 3. 2021 (dále jen „čestné prohlášení“). V čestném prohlášení je uvedeno, že společnost BioWaste je připravena od navrhovatele převzít odpady vzniklé na zakázce, a to za cenových podmínek, kdy navrhovateli vznikne přiměřený zisk.

63.         V rozhodnutí o vyloučení zadavatel uvedl, že navrhovatele vyloučil v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona, protože řádně nezdůvodnil MNNC, resp. jednotkové ceny, z nichž je vypočítána modelová nabídková cena. Zadavatel v rozhodnutí o vyloučení mj. sdělil, že pouhé prohlášení, že všechny položky obsahují veškeré náklady a nejsou stanoveny pod hranicí ekonomicky nutných nákladů, nelze považovat za zdůvodnění MNNC, zejména u položek, které mají jednotkovou cenu 1 Kč. K vyjádření navrhovatele týkajícího se obecného procesu likvidace odpadu zadavatel uvedl, že využití vlastních zařízení a smluvního partnera může být relevantní, avšak zadavatel postrádá konkrétní odůvodnění jednotkových cen. Zadavatel doplnil, že vzhledem k tomu, že navrhovatel nabídl likvidaci položek č. 12, 13, 14, 15, 20 a 30 za jednotkovou cenu každé položky v hodnotě 1 Kč bez DPH za dopravu a likvidaci 1 tuny odpadu, nemůže se zadavatel spokojit s tímto obecným konstatováním navrhovatele. Závěrem rozhodnutí o vyloučení zadavatel uvedl, že navrhovatel nepředložil konkrétní odůvodnění jednotlivých položek, čímž nevyhověl požadavku uvedenému v žádosti o objasnění MNNC, „tedy ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona údaje předložené účastníkem nebyly objasněny na základě žádosti zadavatele“.

64.         Zadavatel dále v rozhodnutí o vyloučení mj. sdělil, že si je vědom, že dodavatelé mohli kalkulovat cenu za jednotku i podle četnosti likvidace konkrétního odpadu (odpady likvidované ojediněle) nicméně, pokud by se navrhovatel stal vybraným dodavatelem, mohl by v budoucnu některé položky odpadu odmítnout likvidovat, případně požadovat navýšení cen, což už se v minulosti také stalo. Zadavatel by pak byl opětovně vystaven nutnosti ukončit smlouvu a vyhlašovat nové zadávací řízení.

65.         Navrhovatel v námitkách mj. zmínil následující. Navrhovatel uvedl, že „závěry hodnotící komise, které zadavatele vedly k vyloučení účastníka a jež jsou postaveny na premise, že účastník řádně nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu“. Podle navrhovatele nebyla žádost zadavatele o objasnění MNNC dostatečně určitá, neboť z ní „není zřejmé, jak má ze strany účastníka konkrétně dojít k objasnění žádosti, když zadavatel povšechně vyzývá účastníka, aby se k daným položkám vyjádřil“. Dále navrhovatel zmiňuje ustanovení § 113 odst. 4 zákona, a uvádí, že „potvrdil, a to v rozsahu žádosti, že a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a b) že účastník zadávacího řízení neobdržel neoprávněnou podporu“ a také potvrdil, že veškeré položky obsahují náklady navrhovatele a nejsou stanoveny částkami pod hranicí ekonomicky nutných nákladů, a uvedl „i další důvody, které jeho ceny odůvodňují“. Podle navrhovatele zadavatel v rozporu s legitimním očekáváním na písemné zdůvodnění reagoval okamžitým vyloučením, namísto využití mechanismu opětovné žádosti, „který je i výslovně zakotven v § 113 odst. 4 ZZVZ“. Závěrem námitek navrhovatel zmínil, že je „připraven reagovat na konkrétní a určitou žádost zadavatele na zdůvodnění MNNC“.

66.         Přílohou vyjádření zadavatele k návrhu byla mj. Výpověď smlouvy č. O/13/572 ze dne 22. 12. 2020, v níž navrhovatel uvádí, „že vzhledem k enormnímu nárůstu cen za dovoz a odstranění odpadů a současně k novému zákonu o odpadech, který mění zákonné poplatky pro uložení odpadů,“ je nucen vypovědět smlouvu uzavřenou se zadavatelem a to k 31. 3. 2021. Přílohou vyjádření zadavatele k návrhu byla rovněž kopie emailu ze dne 27. 11. 2020, v němž navrhovatel mj. sděluje, že cena na trhu s odpady šla výrazně nahoru a nad to se „ze zákona“ budou navyšovat poplatky na skládkách odpadů cca o 300,- Kč za tunu, přičemž přílohou je tabulka, v níž jsou uvedeny některé odpady, resp. aktuální cena, nová cena, celkové navýšení, atd.

67.         Na základě žádostí o sdělení obchodního tajemství od účastníků zadávacího řízení Úřad obdržel následující odpovědi od níže uvedených dodavatelů

  • SAKO Brno ze dne 18. 5. 2021,
  • CELIO ze dne 18. 5. 2021, a
  • AVE CZ ze dne 19. 5. 2021 a upřesnění ze dne 25. 5. 2021.

68.         Dodavatel SAKO Brno Úřadu sdělil, že považuje informaci o ceně za dopravu a likvidaci 1 t odpadu za obchodní tajemství. Dodavatel CELIO uvedl, že tuto informaci za obchodní tajemství nepovažuje. Dodavatel AVE CZ přípisem ze dne 25. 5. 2021 sdělil, že se nejedná o obchodní tajemství.

Právní posouzení

69.         Úvodem Úřad obecně konstatuje, že smyslem a cílem institutu MNNC je ochrana zadavatele před situacemi, kdy mu dodavatel nabídne takovou nabídkovou cenu, za kterou není možné z objektivních důvodů předmět plnění veřejné zakázky řádně realizovat, tj. hrozí, že předmět plnění nebude realizován v požadované kvalitě, rozsahu, čase a případně nebude realizován vůbec. Současně je třeba uvést, že zadavatel je k posouzení MNNC povinen, a to v souladu s § 113 odst. 1 zákona. Rovněž vzhledem k uvedenému je třeba odmítnout pochybnosti navrhovatele o důvodnosti žádosti o objasnění MNNC, která plyne mj. ze skutečnosti, že nabídková cena navrhovatele převyšovala předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, že se jedná o cca 5 % s celkové nabídky navrhovatele a že se zadavatel opíral o jednotkové ceny ostatních účastníků zadávacího řízení. Úřad uvádí, že MNNC se sice obecně neposuzuje ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, ani ve vztahu k nabídkovým cenám ostatních účastníků zadávacího řízení, nýbrž s ohledem na § 28 odst. 1 písm. o) zákona ve vztahu k předmětu plnění, avšak tyto informace mohou být, jak ostatně uznává i rozhodovací praxe Úřadu, rozhodně významným vodítkem pro vyvození závěru, zda se o MNNC jedná, či nikoliv. V právě posuzovaném případě byly cenové rozdíly v některých položkách skutečně markantní, příkladmo položka č. 5 (odpady obsahující rtuť), kdy navrhovatel nabídl dopravu a likvidaci 1 tuny tohoto odpadu za 500 Kč, zatímco nabídková cena ostatních uchazečů byla stanovena na více než 20 000 Kč (viz bod 60. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Dále také nelze odhlédnout od skutečnosti, že plnění šetřené veřejné zakázky má být na dobu neurčitou, že hodnocená nabídková cena byla cenou modelovou a skutečné úhrady budou probíhat dle položkových cen (viz bod 57. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Je tedy i dle Úřadu zcela logické, že zadavatel v takovém případě požadoval odůvodnění MNNC u konkrétních dílčích položek, neboť právě konkrétní položkové ceny jsou v tomto případě pro náklady spojené s budoucím plněním veřejné zakázky rozhodující. Úřad doplňuje, že zadavatel nad zákonnou povinnost potenciální dodavatele v zadávacích podmínkách výslovně upozornil, že bude MNNC posuzovat (k tomu bod 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž současně jednoznačně uvedl, že cenu nelze stanovit částkami pod hranicí ekonomicky nutných nákladů (viz bod 57. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

70.         Dále Úřad přistoupil k posouzení konkrétních argumentů navrhovatele, které uvedl v objasnění MNNC. Navrhovatel argumentoval svým optimalizačním procesem spočívajícím v likvidaci odpadů vlastními silami (částečně v lokalitě blízké předmětu plnění), množstevních výhodách a konkurenčně významném know-how. K uvedenému Úřad sděluje, že tyto skutečnosti mohou být obecně v některých případech bezesporu relevantní, nicméně v nyní posuzované věci se musí při právním posouzení věci Úřad přiklonit ke zcela logické úvaze zadavatele, který toto odůvodnění považoval za nedostatečné, k čemuž Úřad uvádí následující. Především nelze odhlédnout od skutečnosti, že navrhovatel již obdobnou zakázku pro zadavatele plní, resp. plnil k 31. 3. 2021. Ať tedy navrhovatel, v tomto optimalizovaném procesu, který mu umožňuje likvidaci odpadů za nabízené ceny, fungoval již dříve, či k této optimalizaci došlo až v době od vypovězení stávající smlouvy se zadavatelem na konci prosince 2020 do podání nabídky dne 26. 2. 2021, jeví se skeptický pohled zadavatele na toto odůvodnění zcela logicky a Úřad mu musí přisvědčit. Zvláště za situace, kdy je důvodem výpovědi stávající smlouvy požadavek navrhovatele na navýšení cen, které navrhovatel sám odůvodňoval vyššími poplatky na skládkách odpadu. Obdobně musí Úřad přistoupit i k argumentu navrhovatele týkajícího se likvidace části odpadu v lokalitě blízké předmětu plnění. Jednak lze předpokládat, že v tomto zařízení navrhovatele probíhala likvidace i doposud, a jednak je zřejmé, že požadovaná likvidace odpadu nebude probíhat pouze na jednom místě (viz bod 2. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Uvedené podle Úřadu téměř vylučuje reálnou možnost, aby především tzv. korunové položky (č. 12, 13, 14, 15, 20 a 30, k tomu blíže bod 59. odůvodnění tohoto rozhodnutí) nebyly stanoveny pod hranicí ekonomicky nutných nákladů a zahrnovaly všechny náklady navrhovatele, neboť ani pouhé finanční prostředky nezbytné na pohonné hmoty či celkově dopravu jedné tuny odpadu nelze za tuto částku dle střízlivého zhodnocení zajistit, nehledě na náklady spojené se samotnou likvidací, zvláště jedná-li se odpady z kategorie – nebezpečné. S ohledem na uvedené nelze ve vztahu k těmto tzv. korunovým položkám ani považovat za důvěryhodný údaj o proklamované marži navrhovatele, která by dle odůvodnění navrhovatele měla dosahovat vždy výše 2 – 30 %.

71.         Úřad se nemůže ztotožnit ani s tvrzením navrhovatele, že žádost zadavatele/komise ze dne 8. 3. 2021 o objasnění MNNC byla neurčitá. S ohledem na skutkové okolnosti případu nemůže navrhovatel tvrdit, že nevěděl, co přesně od něho zadavatel požaduje zdůvodnit. V této souvislosti Úřad odkazuje zejména na následující. Zadavatel v žádosti o zdůvodnění MNNC označil konkrétní (jednotkové) položky předmětu plnění, u kterých žádal zdůvodnění MNNC, přičemž současně uvedl, co ho k tomu vedlo, dále pro porovnání uvedl konkrétní nabídkové (jednotkové) ceny ostatních účastníků zadávacího řízení, ale rovněž ceny, za které navrhovatel totožné plnění poskytuje v současnosti. Nad uvedené nelze opomenout, že navrhovatel požadoval jako aktuální dodavatel navýšení cen (ačkoliv se jednalo o jiné položky, než ty, které zadavatel požadoval odůvodnit), které mj. zdůvodňoval navýšením poplatků na skládkách, což nakonec ve svém důsledku vedlo zadavatele k nutnosti zahájit nyní šetřené zadávací řízení. Navrhovateli tedy muselo zřejmé, na co přesně se má ve svém zdůvodnění MNNC zaměřit.

72.         S ohledem na výše uvedené a srovnání žádosti o zdůvodnění MNNC, skutkových okolností případů, objasnění MNNC a především smyslu institutu MNNC, má Úřad za prokázané, že navrhovatel dostatečně nezdůvodnil MNNC.

73.         K vyjádření navrhovatele, že v souladu s rozhodnutím Úřadu Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu ze dne 25. 5. 2011 měl zadavatel navrhovatele vyzvat k dalšímu doplnění, přičemž namísto toho před uplynutím lhůty pro podání námitek vybral druhého účastníka v pořadí s dražší nabídkou a majetkovou a osobní propojeností se zadavatelem (prostřednictvím st. města Brna), Úřad uvádí, že souhlasí, že v navrhovatelem citovaném rozhodnutí Úřadu bylo konstatováno, že hodnotící komise měla v případě pochybností dodavatele opětovně vyzvat, nicméně uvedený případ se týkal jiné právní úpravy a současně ho provázely skutkově odlišné okolnosti (dodavatel přistoupil k podrobnému zdůvodnění MNNC, avšak komise ho považovala za nedostatečné). Vzhledem k uvedenému nelze v předmětném rozhodnutí konstatované závěry uplatnit v nyní šetřené věci. Úřad uvádí, že zadavatel není obecně povinen opakovaně vyzývat dodavatele k objasnění jejich nabídky, zvláště pokud má vzhledem ke konkrétním okolnostem případu objektivně za to, že způsob, jakým byla MNNC zdůvodněna, přináší zadavateli pochybnosti o reálné možnosti dodavatele za nabízenou cenu zajistit požadované plnění.

74.         Úřad nesouhlasí s argumentem navrhovatele, že zadavatel nevyužil přiměřeně možností dle § 46 zákona, neboť zadavatel navrhovatele k objasnění vyzval, přičemž obecně platí, že žádost o objasnění podle § 46 zákona je koncipována jako možnost zadavatele, nikoliv povinnost. Současně má Úřad za to, že shora popsanou situaci nelze považovat za případ, kdy by bylo možno s ohledem na zásady uvedené v § 6 jakkoliv dovozovat povinnost zadavatele dále s navrhovatelem komunikovat.

75.         K námitce navrhovatele týkající se možného porušení obchodního tajemství ostatních účastníků zadávacího řízení, Úřad konstatuje, že je v šetřené věci příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním zákona (myšleno zákona o zadávání veřejných zakázek). Úřad uvádí, že zákon zadavateli žádnou povinnost týkající se obchodního tajemství výslovně neukládá. Zákon v souvislosti s ochranou obchodního tajemství a postupem zadavatele pouze uvádí, že za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel při jejich poskytnutí zadavateli jako důvěrné označil (k tomu § 218 odst. 1 zákona) a že zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle zákona, pokud by její uveřejnění mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž (viz § 218 odst. 3 zákona). Pouze pro úplnost a nad výše uvedené Úřad uvádí, že jen jeden z účastníků zadávacího řízení (a navrhovatel) na výzvu Úřadu označil informaci o ceně za 1 t konkrétní kategorie odpadu za obchodní tajemství (k tomu blíže bod 68. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Přičemž Úřad uvádí, že sám navrhovatel tak učinil až na opakovanou výzvu (usnesení) Úřadu, ačkoliv k označení informací, které považuje za obchodní tajemství, byl vyzván již v oznámení o zahájení správního řízení. Nad uvedené, navrhovatel v návrhu zpochybňoval možné porušení obchodního tajemství ostatních účastníků, nikoliv svého vlastního.

76.         Ke zmínce navrhovatele, že je „otázka zda neměl zadavatel dle své argumentace postupovat dokonce dle § 48 odst. 4 ZZVZ“, Úřad uvádí, následující. Zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvedl, že navrhovatele vylučuje podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona [v závěru předmětného rozhodnutí uvádí také § 48 odst. 2 písm. a) zákona] v návaznosti na § 113 zákona. S ohledem na obsah rozhodnutí o vyloučení, je však zřejmé, že reálným zákonným důvodem vyloučení byl důvod uvedený v § 48 odst. 4 zákona, tj. že nabídka navrhovatele obsahuje MNNC a tato nebyla navrhovatelem zdůvodněna (k tomu blíže bod 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V šetřeném případě je zcela zjevné, že zadavatel nezvolil správnou právní kvalifikaci důvodu vyloučení navrhovatele podle zákona. I přes popsaný nonsens zadavatele musí Úřad konstatovat, že skutečnost, že důvodem pro vyloučení navrhovatele bylo, že jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna (byť s nesprávným odkazem na ustanovení zákona), byla zřejmá i samotnému navrhovateli, neboť toto jasně vyplývá z jeho argumentace uvedené v námitkách i návrhu (viz body 8. až 12. a bod 65. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vzhledem ke skutečnosti, že faktický a materiální důvod vyloučení byl skutkově nepochybně popsán a obsažen v rozhodnutí o  vyloučení a navrhovatel ho rovněž ve stejném smyslu i pochopil, Úřad neshledal, že by pochybení zadavatele spočívající v nesprávné právní kvalifikaci vyloučení navrhovatele představovalo nedodržení zásady transparentnosti, resp. dosáhlo takové intenzity, která by způsobila nutnost zrušení úkonu vyloučení navrhovatele (či zrušení celého zadávacího řízení). Na uvedený postup zadavatele je třeba nahlížet ve světle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 75/2018-57 ze dne 5. 8. 2020 (byť jsou závěry v předmětném rozsudku učiněny podle předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze uvedené dle Úřadu aplikovat i na nyní šetřenou věc), tedy tak, aby ve vztahu k zadavateli nedocházelo k příliš formálnímu postupu a výkladu povinností s přílišnou tvrdostí.

77.         Pro úplnost Úřad doplňuje, že přestože zadavatel určitým způsobem „přinutil“ navrhovatele odůvodňovat, resp. oponovat důvodům pro vyloučení kvalifikovaným zadavatelem i podle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona, nikoliv výslovně podle § 48 odst. 4 zákona, nemělo to na posouzení merita věci zásadní vliv, neboť navrhovatel pochopil a bylo mu zřejmé, že dle zadavatele jeho nabídka obsahuje MNNC, kterou nezdůvodnil, a že právě tato skutečnost či hodnocení této skutečnosti zadavatelem je důvodem pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Uvedenému odpovídá obsah žádosti o objasnění MNNC, objasnění MNNC navrhovatelem, rozhodnutí o vyloučení, námitek i návrhu.

78.         S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti má Úřad za prokázané, že zadavatel při vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu nezdůvodnění MNNC, nepostupoval v rozporu se zákonem, a tudíž neshledal důvody pro uložení nápravného opatření a návrh zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

K části návrhu týkající se nevypořádání námitek

Relevantní ustanovení zákona

79.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

80.         Dle ustanovení § 263 odst. 5 zákona je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů, může Úřad uložit nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách; v takovém případě platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Tyto nové námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné


 

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

81.         Navrhovatel v námitkách mj. uvedl, že pokud zadavateli „vznikla pochybnost o tom, zda je účastník schopen za tzv. korunové ceny, u položek 12, 13, 14, 15, 20, 30 provést realizaci daného plnění (kdy zadavatel tyto položky považuje zřejmě za zásadní, když se o nich oproti jiným konkrétně zabývá), nelze si nevšimnout, že další z účastníků řízení tyto kvantifikoval za cenu nižší – nulovou, či rovněž sám účastník pro zadavatele v minulosti, na kterou zadavatel ve svém odůvodnění tak rád odkazuje, tyto realizoval za dokonce cenu zápornou – výkupovou“.

82.         K uvedenému zadavatel v rozhodnutí o námitkách sdělil, že „nulové hodnoty nabídkových cen nejsou ve veřejných zakázkách přípustné, což potvrzuje i rozhodovací praxe a zadavatel si je této skutečnosti plně vědom. Nicméně jak zadavatel posuzoval nabídku, která nulové hodnoty jednotkových cen obsahovala, není pro řešení námitek navrhovatele podstatné, neboť zde se jedná o posouzení nabídky stěžovatele. Pokud jde o záporné (výkupové) ceny, lze pouze konstatovat, že po novele zákona o odpadech žádný dodavatel záporné ceny nenabízí“.

Právní posouzení

83.         Navrhovatel v návrhu uvedl, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách nevypořádal se zásadní námitkou navrhovatele týkající se tzv. korunových položek zadavatelem. Byť navrhovatel konkrétně namítal, že pro zadavatele tyto položky v předchozím období likvidoval dokonce za zápornou výkupovou hodnotu, a to bez toho, aby proti tomu bylo ze strany zadavatele brojeno, nebo že by to zadavatel považoval za MNNC.

84.         Zadavatel k namítanému v rozhodnutí o námitkách sdělil, že si je vědom, že nulové hodnoty v nabídkových cenách jsou nepřípustné, avšak není předmětem rozhodnutí o námitkách navrhovatele, jak tuto skutečnost zadavatel posoudil. Dále zadavatel uvedl, že po novele zákona o odpadech již žádný dodavatel záporné ceny nenabízí. Z uvedeného, resp. ze srovnání konkrétní námitky a části rozhodnutí o námitkách (srov. bod 81. a bod 82. odůvodnění tohoto rozhodnutí) ve spojení s obsahem návrhu (viz bod 12. odůvodnění tohoto rozhodnutí), je zřejmé, že zadavatel se s námitkou „korunových cen“ vypořádal.

85.         Úřad uvádí, že skutečnost, že se navrhovatel neztotožňuje s věcným obsahem vypořádání námitek, nezpůsobuje jejich nepřezkoumatelnost, neboť pouhý nesouhlas navrhovatele s názorem či postupem zadavatele, nemůže způsobit nezákonnost rozhodnutí o námitkách.

86.         Úřad má s ohledem na výše uvedené skutečnosti za prokázané, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách v souladu s § 245 odst. 1 zákona podrobně a srozumitelně vyjádřil ke „korunovým cenám“, a proto neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 5 zákona.

Shrnutí

87.         Podle ustanovení § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

88.         S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle zákona, a proto návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení  o  rozkladu se  podle  § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí  výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             S - Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice

2.             Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz