číslo jednací: 10334/2021/511/KZa
spisová značka: S0407/2020/VZ

Instance I.
Věc Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové
Účastníci
  1. statutární město Hradec Králové
  2. PORR a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 9. 4. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 350 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0407/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-10334/2021/511/KZa

 

Brno  24.03.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 10. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci společností PMA tender s.r.o., IČO 03584607, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno,
  • navrhovatel – PORR a.s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha,  

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 9. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 9. 2020 pod ev. č. Z2020-030806, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 9. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 172-413024, ve znění opravy uveřejněné dne 29. 9. 2020, 

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – PORR a.s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha – vzal dne 18. 3. 2021 svůj návrh ze dne 9. 10. 2020 zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 9. 10. 2020 návrh navrhovatele – PORR a.s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci společností PMA tender s.r.o., IČO 03584607, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 9. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 9. 2020 pod ev. č. Z2020-030806, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 9. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 172-413024, ve znění opravy uveřejněné dne 29. 9. 2020 (dále jen „zadávací řízení“ či „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 9. 10. 2020, kdy Úřad návrh obdržel, bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Návrh směřuje proti zadávacím podmínkám. V prvé řadě navrhovatel považuje rozhodnutí o námitkách ze dne 30. 9. 2020 za nepřezkoumatelné a nedostatečně odůvodněné v tom ohledu, že zadavatel nijak konkrétně neodůvodnil svoje požadavky na prokázání zkušeností dodavatele a členů jeho týmu se smluvními standardy FIDIC. Navrhovatel je současně přesvědčen, že zadávací podmínky jsou nezákonné proto, že požadavek na splnění technické kvalifikace, uvedený v bodu 9.4.2. kvalifikační a zadávací dokumentace k veřejné zakázce týkající se stavby realizované podle smluvních standardů FIDIC, v rámci kterých je upravena role správce stavby, a požadavek zadavatele uvedený v bodu 9.4.4. kvalifikační a zadávací dokumentace týkající se zkušenosti s metodou Design & Build a se smluvními standardy FIDIC YELLOW BOOK u člena týmu „hlavního projektanta“ jsou v rozporu se zásadou přiměřenosti a zákazu diskriminace dle § 6 zákona a v rozporu s § 36 odst. 1 ve spojení s § 73 odst. 6 zákona. Dále zadavatel dle navrhovatele stanovil v bodu 15.1.11. kvalifikační a zadávací dokumentace kritéria hodnocení - kvalita (zkušenosti) realizačního týmu (kritéria hodnocení č. 2 – č. 4) v rozporu se zásadou přiměřenosti a transparentnosti dle § 6 odst. 1 zákona, v rozporu s § 116 odst. 2 písm. e) zákona a v rozporu s § 114 a násl. zákona. Dále navrhovatel napadá nastavení hodnotících kritérií č. 5 „Architektonický návrh, Ztvárnění volných prostor“ a č. 6 „Funkčnost stadionu“ v rozporu se zásadou přiměřenosti a transparentnosti dle § 6 zákona a v rozporu s § 114 a násl. zákona, a taktéž vymezení podmínek pro přidělování bodů v rámci hodnotících kritérií č. 5 „Architektonický návrh, Ztvárnění volných prostor“ a č. 6 „Funkčnost stadionu“  stanovených v čl. 15.1.11. kvalifikační a zadávací dokumentace v rozporu s § 116 odst. 3 zákona, v rozporu se zásadou rovného zacházení, transparentnosti a přiměřenosti dle § 6 a v rozporu s § 114 a násl. zákona. Navrhovatel se návrhem domáhá, aby Úřad zrušil zadávací řízení dle § 263 odst. 3 zákona.

4.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-32058/2020/511/MMi ze dne 13. 10. 2020.

6.             Dne 15. 12. 2020 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-40369/2020/500/ISo (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), kterým rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo stanovené v § 245 odst. 1 zákona tím, že se v rozhodnutí ze dne 30. 9. 2020 o námitkách navrhovatele ze dne 23. 9. 2020 podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným navrhovatelem v námitkách, čímž se předmětné rozhodnutí o námitkách stalo nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů. Úřad současně podle § 263 odst. 5 zákona uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o námitkách.

7.             Proti prvostupňovému rozhodnutí podal navrhovatel dne 29. 12. 2020 rozklad, o němž předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-06330/2021/161/TMi ze dne 18. 2. 2021 rozhodl tak, že prvostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

8.             Přípisem č. j.  ÚOHS-07457/2021/511/KZa ze dne 1. 3. 2021 Úřad oznámil účastníkům řízení, že se ve správním řízení pokračuje.

9.             Dne 18. 3. 2021 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 12. 3. 2021, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 9. 10. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrh na zastavení správního řízení.

10.         Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

11.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 18. 3. 2021 svůj návrh ze dne 9. 10. 2020 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             PMA tender s.r.o., Březinova 746/29, 616 00 Brno

2.             PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz