číslo jednací: 03186/2021/500/AIv
spisová značka: S0427/2019

Instance I.
Věc RÁMCOVÁ DOHODA č. 1810400003 Kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken
Účastníci
 1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 12. 2. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 1.3 MB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0427/2019/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-03186/2021/500/AIv

 

Brno  27.01.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupku zahájeném dne 27. 11. 2019 z moci úřední, jehož účastníkem je

 • obviněný – Česká republika – Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6,

ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obviněným při uzavření rámcové dohody „RÁMCOVÁ DOHODA č. 1810400003 Kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken“ dne 26. 6. 2018 s Vojenským výzkumným ústavem, s. p., IČO 29372259, se sídlem Veslařská 337/230, 637 00 Brno,

vydává toto

 

usnesení:

 

Řízení o přestupku zahájené z moci úřední dne 27. 11. 2019 ve věci možného spáchání přestupku obviněným – Česká republika – Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zvláštní postupy podle části šesté stanovené v § 131 odst. 2 citovaného zákona, když uzavřel dne 26. 6. 2018 rámcovou dohodu „RÁMCOVÁ DOHODA č. 1810400003 Kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken“ s Vojenským výzkumným ústavem s. p., IČO 29372259, se sídlem Veslařská 337/230, 637 00 Brno, jejímž předmětem je dle odst. 1. čl. III. „Předmět smlouvy“ citované rámcové dohody „ujednání rámcových podmínek platných pro uzavírání jednotlivých smluvních vztahů na realizaci zakázek k provádění kontrol, na stanovení optimální technologie opravy vyhřívaných pancéřových oken dle přílohy č. 1, provedení zaškolení uživatele k provádění kontrol a dále provedení kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken demontovaných z techniky a to včetně renovace jejich rámů a prvků vyhřívání“ a celkový předpokládaný finanční objem jednotlivých veřejných zakázek, zadávaných na základě citované rámcové dohody, dle odst. 11 čl. VI. „Cena za službu“ citované rámcové dohody, „(…) nepřekročí 82 570 751,00 Kč bez DPH (…)“, aniž by ji uzavřel na základě použití některého v úvahu připadajícího druhu zadávacího řízení, a když jako důvod pro uzavření citované rámcové dohody mimo zadávací řízení uvedl pouze, že jsou naplněny všechny podmínky vertikální spolupráce stanovené v § 189 odst. 1 citovaného zákona, ačkoliv nebyla splněna podmínka stanovená v § 189 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, aby citovaný Vojenský výzkumný ústav s. p. prováděl v posledních 3 letech před uzavřením citované rámcové dohody podstatnou část činností při plnění úkolů, jež mu byly svěřeny citovaným obviněným nebo jinými právnickými osobami, jež citovaný obviněný rovněž ovládá, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a citovaný obviněný uzavřel dne 26. 6. 2018 s citovaným Vojenským výzkumným ústavem s. p. citovanou rámcovou dohodu, se podle § 257 písm. f) citovaného zákona zastavuje, neboť v předmětném řízení o přestupku zahájeném dne 27. 11. 2019 z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 citovaného zákona nebo pro uložení sankce podle § 268 nebo § 269citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

I.               POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 1. 8. 2019 podnět z téhož dne (dále jen „podnět“) s žádostí o prošetření postupu obviněného – Česká republika – Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 (dále „obviněný“, „zadavatel“ či „MO ČR“) – ve věci uzavření rámcové dohody „RÁMCOVÁ DOHODA č. 1810400003 Kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken“ dne 26. 6. 2018 (dále jen „rámcová dohoda“) s Vojenským výzkumným ústavem, s. p., IČO 29372259, se sídlem Veslařská 337/230, 637 00 Brno (dále jen „VVÚ“). Podnět byl zaevidován pod sp. zn. ÚOHS-P0264/2019/VZ.

2.             Stěžovatel ve svém podnětu uvádí, že je přesvědčen o tom, že obviněný uzavřel rámcovou dohodu v rozporu se zákonem, neboť pro postup uzavření rámcové dohody na základě vertikální spolupráce pro veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti nebyly dle jeho názoru splněny zákonné podmínky stanovené § 189 odst. 1 zákona, konkrétně podmínka § 189 odst. 1 písm. c) zákona. Následně stěžovatel předkládá důkazy, ze kterých dle něho vyplývá, že průměrná část činností, které VVÚ vykonal při plnění úkolů, které mu byly svěřeny ovládajícím obviněným či jinými právnickými osobami, které obviněný ovládá, činí pouze 75,11 %. Stěžovatel pak poukazuje obzvláště na rok 2017, kdy podle něho průměrná část těchto činností tvořila pouhých 53,91 %. Rámcová dohoda tak byla dle stěžovatele uzavřena v rozporu se zákonem, jelikož nebyly splněny podmínky pro vertikální spolupráci.

3.             Na základě obdrženého podnětu si Úřad od obviněného vyžádal prostřednictvím výzvy č. j. ÚOHS-P0264/2019/VZ-21516/2019/512/TDv ze dne 6. 8. 2019 vyjádření obviněného k obsahu podnětu a veškeré dokumenty týkající se uzavření rámcové dohody.

4.             Dne 14. 8. 2019 bylo Úřadu doručeno „Vyjádření k výzvě k zaslání vyjádření stanoviska k obsahu podnětu č. j. ÚOHS-P0264/2019/VZ-21516/2019/512/TDv ze dne 6. srpna 2019“ ze dne 14. 8. 2019 (dále jen „vyjádření k podnětu“)a část dokumentů týkajících se uzavření rámcové dohody.

5.             Obviněný ve vyjádření k podnětu uvádí, že k uzavření rámcové dohody s VVÚ přistoupil zejména kvůli výzkumnému projektu „Pancéřová skla bojové techniky (PANCRSKLA)“, kterého byl řešitelem a to s ohledem na ochranu unikátní technologie, jež byla výsledkem projektu. Dále obviněný konstatuje, že kromě něj nikdo jiný nemá žádnou majetkovou účast na VVÚ a že více než 80 % své činnosti vykonává VVÚ pro obviněného, a to konkrétně 94,67 % ze své celkové činnosti. Následně obviněný uzavírá, že pokud je rozporován výběr dodavatele (resp. poddodavatele), sám obviněný je zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona a nemůže tak mít odpovědnost za zadavatelskou činnost VVÚ, který je dle názoru obviněného zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona a proto se proti jeho postupu lze bránit podáním námitek.

6.             Dne 15. 8. 2019 Úřad od obviněného obdržel další část dokumentů týkajících se uzavření rámcové dohody.

7.             Přípisem č. j. ÚOHS-P0264/2019/VZ-24355/2019/512/TDv ze dne 3. 9. 2019 žádal Úřad obviněného o doložení (a) přehledu činností vč. finančního vyjádření, jež byly prováděny VVÚ při plnění úkolů, které mu byly svěřeny obviněným nebo jinými právnickými osobami, které obviněný ovládá jako své vnitřní organizační jednotky, v účetních obdobích 2015, 2016 a 2017, a to prostřednictvím přehledu vydaných faktur či jiných dokladů prokazujících tvrzené skutečnosti, (b) přehledu činností vč. finančního vyjádření, jež byly prováděny VVÚ při plnění úkolů, které mu nebyly svěřeny obviněným nebo jinými právnickými osobami, které obviněný ovládá jako své vnitřní organizační jednotky, tzn., byly mu svěřeny např. jinými orgány státní správy České republiky či třeba nestátními organizacemi apod., v účetních obdobích 2015, 2016 a 2017, a to prostřednictvím přehledu vydaných faktur či jiných dokladů prokazující tvrzené skutečnosti a (c) obratu VVÚ v uvedených účetních obdobích.

8.             Úřad dne 10. 9. 2019 obdržel od obviněného přípis s názvem „Zaslání dokumentů k čj. ÚOHS-P0264/2019/VZ-24355/2019/512/TDv“ č. j. MO 259265/2019-1216 ze dne 10. 9. 2019, jehož součástí byly mj. tabulky týkající se činností VVÚ, které vykonával v letech 2015, 2016 a 2017.

9.             Přípisem č. j. ÚOHS-P0264/2019/VZ-27992/2019/512/TDv ze dne 15. 10. 2019 Úřad žádal obviněného o sdělení, zda v šetřeném případě bylo z jeho strany využito postupu podle § 29 písm. s) zákonaa v případě, že by tomu tak bylo, tak i o zaslání veškeré příslušné dokumentace.

10.         Úřad dne 22. 10. 2019 obdržel od obviněného přípis s názvem „Vyjádření k žádosti o sdělení informací a zaslání dokumentů č. j. ÚOHS-P0264/2019/VZ-27992/2019/512/TDv ze dne 15. října 2019“ č. j. MO 297306/2019-1216 ze dne 22. 10. 2019, kde obviněný mj. uvádí, že „(r)ámcová dohoda č. 1810400003 byla uzavřena dne 26. 6. 2018 v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 zákona, a nebylo tudíž využito postupu podle ustanovení § 29 písm. s) zákona“.

11.         Vzhledem k tomu, že z předložených materiálů získal Úřad pochybnosti o souladu postupu obviněného se zákonem, a to ve věci možného spáchání přestupku obviněným podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zvláštní postupy podle části šesté stanovené v § 131 odst. 2 zákona, když uzavřel rámcovou dohodu, jejímž předmětem je dle odst. 1. čl. III. „Předmět smlouvy“ rámcové dohody „ujednání rámcových podmínek platných pro uzavírání jednotlivých smluvních vztahů na realizaci zakázek k provádění kontrol, na stanovení optimální technologie opravy vyhřívaných pancéřových oken dle přílohy č. 1, provedení zaškolení uživatele k provádění kontrol a dále provedení kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken demontovaných z techniky a to včetně renovace jejich rámů a prvků vyhřívání“ a celkový předpokládaný finanční objem jednotlivých veřejných zakázek, zadávaných na základě této dohody, dle odst. 11 čl. VI. „Cena za službu“ rámcové dohody, „(…) nepřekročí 82 570 751,00 Kč bez DPH (…)“, aniž by ji uzavřel na základě použití některého v úvahu připadajícího druhu zadávacího řízení, a když jako důvod pro uzavření předmětné rámcové dohody mimo zadávací řízení uvedl pouze, že jsou naplněny všechny podmínky vertikální spolupráce stanovené v § 189 odst. 1 zákona, ačkoliv nebyla splněna podmínka stanovená v § 189 odst. 1 písm. c) zákona, aby VVÚ prováděl v posledních 3 letech před uzavřením předmětné rámcové dohody podstatnou část činností při plnění úkolů, jež mu byly svěřeny obviněným nebo jinými právnickými osobami, jež obviněný rovněž ovládá, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a obviněný uzavřel dne 26. 6. 2018 s VVÚ předmětnou rámcovou dohodu, zahájil dne 27. 11. 2019 řízení o přestupku z moci úřední.

II.             PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

12.         Účastníkem řízení o přestupku je podle § 256 zákona obviněný.

13.         Zahájení řízení o přestupku z moci úřední oznámil Úřad obviněnému přípisem č. j. ÚOHS-S0427/2019/VZ-32617/2019/512/TDv ze dne 27. 11. 2019 (dále jen „oznámení o zahájení řízení o přestupku“), který byl obviněnému doručen téhož dne a tímto dnem bylo podle § 249 zákona v návaznosti na § 78 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), zahájeno řízení o přestupku z moci úřední.

14.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0427/2019/VZ-32832/2019/512/KMo ze dne 28. 11. 2019 stanovil Úřad obviněnému lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

15.         Dne 4. 12. 2019 obdržel Úřad od obviněného přípis s názvem „Zaslání důkazního materiálu ke správnímu řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže k »Usnesení« č. j.: ÚOHS-S0427/2019/VZ-32832/2019/512/KMo ze dne 28. listopadu 2019“ z téhož dne (dále jen „vyjádření ze dne 4. 12. 2019“), jehož součástí byly mj. tabulky týkající se činností VVÚ, které vykonával v letech 2015, 2016 a 2017 a „Zakládací listina“ VVÚ, č. j. 32-1/2014-1333 ze dne 21. 5. 2014 (dále též „Zakládací listina“).

16.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0427/2019/VZ-34437/2019/512/KMo ze dne 12. 12. 2019 stanovil Úřad obviněnému lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k provedení úkonu – zaslání sdělení, v němž obviněný uvede ke každé položce vyfakturované VVÚ, v letech 2015, 2016 a 2017, tak, jak bylo Úřadu doručeno obviněným dne 4. 12. 2019, ke kterému svěřenému úkolu dle Zakládací listiny se vztahuje.

17.         Dne 20. 12. 2019 obdržel Úřad od obviněného přípis s názvem „Sdělení k usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0427/2019/VZ-34437/2019/512/KMo ze dne 12. prosince 2019“ z téhož dne, v němž obviněný uvedl, že Úřadu zasílá údaje požadované na základě výše uvedeného usnesení, a dále obdržel tabulky týkající se činností VVÚ, které vykonával v letech 2015, 2016 a 2017 doplněné o vztah svěřeného úkolu k jednotlivým vyfakturovaným činnostem dle Zakládací listiny (dále jen „tabulky ze dne 20. 12. 2019“).

18.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0427/2019/VZ-35750/2019/512/KMo ze dne 27. 12. 2019 stanovil Úřad obviněnému lhůtu k provedení úkonu, a to zaslání sdělení, na základě jakého konkrétního dokumentu, popř. ustanovení právního předpisu, je obviněný povinen provádět jednotlivé činnosti, jejichž výkon prostřednictvím Zakládací listiny svěřil VVÚ.

19.         Dne 6. 1. 2020 obdržel Úřad od obviněného přípis s názvem „Sdělení k usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0427/2019/VZ-35750/2019/512/KMo ze dne 27. prosince 2019“ z téhož dne (dále jen „sdělení ze dne 6. 1. 2020“), ve kterém obviněný uvedl ustanovení právních předpisů a dokumenty, na základě kterých je obviněný oprávněn provádět jednotlivé činnosti, jejichž výkon prostřednictvím Zakládací listiny svěřil VVÚ, a jehož přílohou byly: (1) „Zakládací listina“ VVÚ, s. p., č. j. 452-2/2012-2697 ze dne 29. 8. 2012; (2) Rozhodnutí ministra obrany o založení státních podniků VVÚ a Vojenský technický ústav, s. p., č. j. 452-1/2012-2697 ze dne 24. 8. 2012, vč. příloh, v nichž jsou mj. uvedeny vybrané úkoly a činnosti přecházející na státní podnik VVÚ a (3) Usnesení vlády České republiky č. 456/2012 ze dne 19. 6. 2012 (dále též souhrnně „rozhodné dokumenty“).

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-01410/2020/512/KMo ze dne 14. 1. 2020 stanovil Úřad obviněnému lhůtu 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Obviněný se ve stanovené lhůtě, ani později, k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Přezkoumávané usnesení Úřadu ze dne 10. 2. 2020

21.         Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-01087/2020/512/KMo ze dne 10. 2. 2020 (dále jen „přezkoumávané usnesení“), jímž řízení o přestupku z moci úřední podle § 257 písm. f) zákona zastavil, neboť dospěl k závěru, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 zákona nebo pro uložení sankce podle § 268 nebo § 269 zákona.

22.         Přezkoumávané usnesení odůvodnil Úřad tím, že podmínka stanovená § 189 odst. 1 písm. c) zákona byla naplněna, neboť z dokladů předložených obviněným vyplývá, že VVÚ vykonal při plnění úkolů, které mu byly svěřeny obviněným nebo jinými právnickými osobami, které obviněný rovněž ovládá, v roce 2015 přibližně 89,38 % všech činností, v roce 2016 přibližně 94,91 % činností a v roce 2017 přibližně 77,63 % všech činností, tj. průměrně za poslední tři roky před uzavřením rámcové dohody činil podíl svěřených činností na celkovém obratu VVÚ 87,31 %.

23.         Obviněný tak dle názoru Úřadu pravidla pro uzavírání rámcové dohody podle § 131 odst. 2 zákona neporušil a nedopustil se ani přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

Podnět k zahájení přezkumného řízení ze dne 29. 4. 2020

24.         Dne 29. 4. 2020 Úřad obdržel „Podnět k provedení přezkumného řízení z moci úřední“ ze dne 29. 4. 2020 (dále jen „podnět k zahájení přezkumného řízení“) ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v němž stěžovatel požaduje zahájení přezkumného řízení podle § 94 správního řádu ve věci přezkoumávaného usnesení, které bylo údajně vydáno v rozporu s právními předpisy.

25.         V podnětu k zahájení přezkumného řízení stěžovatel konstatuje, že Úřad v přezkoumávaném usnesení nesprávně posoudil právní otázku naplnění podmínky podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona pro postup obviněného mimo zadávací řízení, neboť ji posuzoval příliš extenzivně a v rozporu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), konkrétně s rozsudkem C-340/04 ve věci Carbotermo SpA, Consozio Alisei v. Comuni di Busto Arsizio, AGESP SpA ze dne 11. 5. 2006 (dále jen „rozsudek Carbotermo“).

26.         Stěžovatel v podnětu k zahájení přezkumného řízení poukazuje, že vertikální spolupráce ve smyslu § 189 zákona představuje výjimku z působnosti zákona a jako takovou je třeba ji vykládat restriktivně, načež pojem svěřené úkoly podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona je nutno dle něj posuzovat se zřetelem k osobě objednatele příslušných činností, nikoliv s odkazem na hlavní předmět podnikání dle Zakládací listiny. Stěžovatel má za to, že v tomto smyslu činil podíl činností VVÚ při plnění svěřených úkolů za poslední tři roky průměrně jen 75,11 % a v roce 2017 dokonce jen 53,91 %, tedy méně než Úřadem deklarovaná referenční báze 80 % pro podstatnou část činností podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona, přičemž uvedená referenční báze by měla být splněna v každém sledovaném roce. Stěžovatel má též za nejednoznačné a netransparentní stanovení výše podílu podstatné části činností, z níž Úřad při posouzení věci vycházel.

Další průběh řízení o podnětu k zahájení přezkumného řízení

27.         S ohledem na věcný obsah podnětu k zahájení přezkumného řízení, principy dobré správy a možnosti eventuální nápravy pravomocných rozhodnutí Úřadu svěřené předsedovi Úřadu zákonem, předseda Úřadu získal pochybnost o zákonnosti přezkoumávaného usnesení, konkrétně o tom, zda Úřad učinil na základě shromážděných podkladů dostatečná skutková zjištění, zda věc po právní stránce posoudil v souladu s právními předpisy a příslušnou judikaturou a zda přezkoumávané usnesení obsahuje dostatečné odůvodnění.

28.         S ohledem na zjištěnou pochybnost o zákonnosti přezkoumávaného usnesení a vzhledem ke splnění podmínek pro zahájení přezkumného řízení podle § 95 a 96 správního řádu zahájil předseda Úřadu přezkumné řízení z moci úřední ve věci přezkoumávaného usnesení.

29.         Dne 30. 6. 2020 Úřad obdržel přípis s názvem „Vyjádření k podkladům rozhodnutí K usnesení sp. zn. ÚOHS-V0064/2020/PZ, č. j. ÚOHS-17742/2020/321/ZSř ze dne 17. 6. 2020“ digitálně podepsaný dne 29. 6. 2020 (dále jen „vyjádření ze dne 29. 6. 2020“), ve kterém obviněný uvedl, že některé činnosti, které je povinen v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), vykonávat, delegoval na VVÚ, který je k plnění takto delegovaných úkolů dále členěn do tří odborných sekcí, a to Sekce materiálového inženýrství, Sekce speciální elektroniky a maskování a Sekce chemické, biologické a radiační ochrany. K zákonnosti svého postupu obviněný poukázal zejména na výcviky v oblasti zbraní hromadného ničení, činnosti VVÚ jako Národní autority České republiky a akreditované zkušebny (dále jen „národní autorita“) a činnosti VVÚ ve výzkumu a vývoji, které mají být do svěřených úkolů dle názoru obviněného zahrnuty.

30.         K výkladu pojmu podstatné části činností obviněný poukázal, že aplikace § 11 zákona je v § 189 odst. 4 zákona výslovně vyloučena, načež podíl 80 % všech činností, s nímž Úřad v přezkoumávaném usnesení pracoval, není určitý, neboť pro veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti zákon konkrétní minimální procentuální podíl činností nestanoví. Obviněný má za to, že zadáním rámcové dohody VVÚ postupoval v souladu se zákonem, neboť z hlediska trhu je v rozsahu Zakládací listiny nutno považovat obviněného a VVÚ za jeden subjekt.

Rozhodnutí předsedy Úřadu v přezkumném řízení ze dne 20. 7. 2020

31.         O podnětu k zahájení přezkumného řízení proti přezkoumávanému usnesení rozhodl předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-22007/2020/321/ZSř ze dne 20. 7. 2020 (dále jen „rozhodnutí předsedy Úřadu“), v němž dospěl k názoru, že Úřad nerozhodl správně a v souladu s právními předpisy, když shledal, že byly splněny zákonné předpoklady pro provedení přezkumného řízení a v jeho rámci pro zrušení přezkoumávaného usnesení a vrácení věci Úřadu k novému projednání v souladu s § 97 odst. 3 správního řádu. Současně vyslovil právní názory, kterými je Úřad v dalším projednání věci vázán.

32.         K důvodům zrušení přezkoumávaného usnesení předseda Úřadu předně uvedl, že v případě, že Úřad v přezkoumávaném usnesení shledal „splnění podmínek vertikální spolupráce podle § 189 odst. 1 zákona, bylo namístě, aby se i s právní otázkou naplnění podmínek podle § 189 odst. 1 písm. a) a b) zákona výslovně a přezkoumatelným způsobem vypořádal.“

33.         Předseda Úřadu též poukázal, že „(z)ávěr Úřadu o tom, že za svěřené úkoly je možné bez dalšího považovat činnosti prováděné v souladu s hlavním předmětem podnikání dle zakládací listiny (bez ohledu na osobu objednatele), mám proto v nyní řešené věci za zjevně neodůvodněný a nepodložený. (…) vymezení hlavního předmětu podnikání v zakládací listině – již s ohledem na vysokou míru obecnosti a neurčitosti[1] – za svěřené úkoly ve smyslu § 189 odst. 1 písm. c) zákona bez dalšího považovat nelze. Ustanovení § 189 odst. 1 písm. c) zákona hovoří o podstatné části činností při plnění svěřených úkolů, bylo tedy namístě se podrobněji zabývat tím, jakým způsobem mohou být v souladu se smyslem zákona konkrétní úkoly VVÚ obviněným (nebo jím ovládanými osobami) svěřeny/zadány/objednány a jaké všechny činnosti lze tedy do výpočtu podílu podstatné části činností zahrnout. Jak jsem výše konstatoval, výčet oprávnění v zakládací listině - hlavní předmět podnikání - je v uvedeném kontextu nedostatečný.“

34.         Předseda Úřadu dále upozornil, že „(v)e vztahu k zakázkám odlišných objednatelů, tedy zejména ve vztahu k dotačním projektům jiných zadavatelů a objednávkám zahraničních subjektů, je však Úřad povinen se při novém projednání věci podrobněji zabývat tím, na základě jakého konkrétního aktu zadání k realizaci těchto objednávek došlo, (…). K tomu doplňuji, že pojem svěřených úkolů nelze vykládat tak, že by byl zadavatel (nebo jím ovládané osoby) nutně též beneficientem (konkrétním uživatelem) zadávaných činností, ani že by byl zadavatel povinen k úhradě odměny za takto poskytnuté plnění, je však třeba předpokládat určitý akt zadání k poskytnutí činností třetí osobě (jiná organizační složka státu, zahraniční subjekt apod.) ze strany zadavatele (nebo jím ovládaných osob).“

35.         V rozhodnutí předsedy Úřadu ve vztahu k výkladu pojmu podstatné části činností se předseda Úřadu s orientačním přihlédnutím k obecné úpravě vertikální spolupráce podle § 11 zákona obecně ztotožnil, avšak akcentoval, že § 189 odst. 4 zákona použití § 11 zákona výslovně zapovídá, tj. „Úřad tedy obecně může při výkladu § 189 zákona k právní úpravě § 11 zákona přihlédnout, načež může dojít k obdobným závěrům, nesmí však ustanovení § 11 zákona s ohledem na výslovný zákaz v zákoně přímo aplikovat. (…) Podmínky pro uplatnění vertikální spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti dle § 189 zákona tak lze vykládat benevolentněji a v kontextu širšího okruhu skutečností než odkazovanou právní úpravu § 11 zákona. Ani případné zjištění, že podíl svěřených úkolů na celkovém obratu VVÚ nedosahuje 80 %, proto nemusí vést nutně k závěru o nemožnosti výjimku podle § 189 zákona aplikovat.“

36.         Předseda Úřadu v této souvislosti dále akcentoval, že § 13 zákona se výslovně vztahuje k výkladu § 11 zákona, tedy k obecným podmínkám vertikální spolupráce, které se podle § 189 odst. 4 zákona nepoužijí. Předseda Úřadu k tomu dále uvedl: „Výklad podmínky podstatné části činností »v posledních 3 letech«, tj. zda je nutno uvedenou podmínku naplnit průměrně v souhrnu za poslední 3 roky či v každém sledovaném roce, tedy není jednoznačný, a Úřad se s posouzením předmětné právní otázky (s uplatněním výše uvedených hledisek) při novém posouzení věci rovněž vypořádá.“

Druhé projednání věci Úřadem

37.         Přípisem č. j. ÚOHS-26390/2020/512/ŠMr ze dne 25. 8. 2020 Úřad oznámil obviněnému pokračování ve správním řízení.

38.         Dne 3. 9. 2020 určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-27123/2020/512/ŠMr obviněnému lhůtu k provedení úkonu – zaslání sdělení a doložení (i) jakým způsobem mohou být ve smyslu zákona VVÚ obviněným (nebo jím ovládanými osobami) svěřeny/zadány/objednány konkrétní úkoly a (ii) na základě jakého konkrétního aktu zadání došlo k realizaci činností pro jednotlivé objednatele, vyjma obviněného (nebo jím ovládaných osob), uvedených v každé položce vyfakturované VVÚ v letech 2015, 2016 a 2017, tak, jak bylo Úřadu doručeno obviněným dne 4. 12. 2019.

39.         Dne 24. 9. 2020 Úřad obdržel od obviněného přípis s názvem „Vyjádření k usnesení sp. zn. ÚOHS-S0427/2019/VZ, čj. ÚOHS-27123/2020/512/ŠMr ze dne 3. 9. 2020“ (dále jen „vyjádření ze dne 24. 9. 2020“) spolu s/se (i) konkrétními smlouvami/objednávkami/fakturami – daňovými doklady k realizovaným činnostem pro některé objednatele uvedené v tabulkách ze dne 20. 12. 2019, (ii) tabulkami týkajícími se činností VVÚ, které vykonával v letech 2015, 2016 a 2017, doplněné o vztah svěřeného úkolu k jednotlivým činnostem v rámci pověření jako národní autority, (iii) „Zásadami k jednotnému postupu ministerstva při výkonu zakladatelské činnosti“ ze dne 23. 7. 2013, (iv) zápisy ze zasedání dozorčí rady, vč. projednávaných obchodních plánů/výhledů na rok 2015, 2016 a 2017, (v) Statutem VVÚ ze dne 6. 12. 2018 a (vi) osvědčením o akreditaci a osvědčeními NATO STANAG.

40.         Dne 15. 10. 2020 určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-32391/2020/512/ŠMr obviněnému lhůtu k doložení materiálů a sdělení nutných pro zhodnocení šetřeného případu pro vydání rozhodnutí, zejména předložení (i) platného znění Statutu VVÚ v letech 2015, 2016 a 2017, (ii) strategie rozvoje VVÚ pro roky 2015, 2016 a 2017, (iii) jednacího řádu dozorčí rady platného v letech 2015, 216 a 2017, (iv) Přílohy č. 2 Zakládací listiny a (v) všech písemností vyhotovených v cizím jazyce předložených Úřadu dne 24. 9. 2020 v úředně ověřeném překladu do jazyka českého a (vi) sdělení pod jakou položkou (resp. jakým názvem zakázky) v obchodních plánech/výhledech na rok 2015, 2016 a 2017 došlo k projednání jednotlivých položek vyfakturovaných VVÚ, v letech 2015, 2016 a 2017, tak jak bylo Úřadu doručeno obviněným dne 24. 9. 2020.

41.         Dne 27. 10. 2020 určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-34074/2020/512/ŠMr obviněnému lhůtu k doložení konkrétního aktu zadání, na základě kterého došlo k realizaci činností pro objednatele: (i) PZK BRNO a.s., IČO 29280958, se sídlem Křižíkova 2984/68F, 612 Brno (dále jen „PZK BRNO a.s.); (ii) COLORLAK, a.s., IČO 49444964, se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město (dále jen „COLORLAK, a.s.); (iii) Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s., IČO 48027791, se sídlem Jandova 216/10, 190 00 Praha – Vysočany (dále jen „Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.“); (iv) BOGGES, spol. s r.o., IČO 24719064, se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno – Komárov (dále jen „BOGGES, spol. s r.o.“) a (v) EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., IČO 64573877, se sídlem Kodaňská 521/57, 101 00 Praha – Vršovice (dále jen „EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.“) uvedených v tabulkách „Kniha vydaných faktur rok 2015 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, „Kniha vydaných faktur rok 2016 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ a „Kniha vydaných faktur rok 2017 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ předložených obviněným dne 24. 9. 2020 jako činnosti v rámci pověření VVÚ jako národní autority.

42.         Dne 2. 11. 2020 Úřad obdržel od obviněného přípis s názvem „Vyjádření k usnesení sp. zn. ÚOHS-S0427/2019/VZ, čj. ÚOHS-32391/2020/512/ŠMr ze dne 15. 10. 2020“ ze dne 29. 10. 2020 (dále jen „vyjádření ze dne 29. 10. 2020“), jehož součástí byly následující písemnosti: (i) Statut VVÚ č. j. 32-6/2014-1333 ze dne 22. 5. 2014 (dále též „Statut“), (ii) Strategie na roky 2014 – 2019 VVÚ z června 2013 (dále též „Strategie VVÚ“), (iii) Strategie na roky 2016 – 2020 ze září 2015 (dále též „Strategie VVÚ 2016 – 2020“), (iv) zápisy ze zasedání dozorčí rady, které se projednáním Strategie VVÚ a Strategie VVÚ 2016 – 2020 zabývaly, (v) Jednací řád dozorčí rady VVÚ č. j. 9-15/2014-1333 (dále též „Jednací řád dozorčí rady“) a (vi) Příloha č. 2 Zakládací listiny. Obviněný Úřadu nepředložil požadované úředně ověřené překlady do jazyka českého všech písemností předložených Úřadu dne 24. 9. 2020 v cizím jazyce.

43.         Dne 3. 11. 2020 Úřad obdržel prostřednictvím podatelny úředně ověřený překlad do jazyka českého „Dohody uzavřené mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkající se výměny informací o výzkumu a vývoji“, vč. ověřeného překladu přílohy této dohody.

44.         Dne 13. 11. 2020 Úřad obdržel od obviněného přípis s názvem „Vyjádření k usnesení sp. zn. ÚOHS-S0427/2019/VZ, čj. ÚOHS-34074/2020/512/ŠMr ze dne 27. 10. 2020“ ze dne 12. 11. 2020 (dále jen „vyjádření ze dne 12. 11. 2020“), jehož přílohou byly konkrétní akty zadání, na základě kterých došlo k realizaci činností pro objednatele uvedených v položkách tabulek „Kniha vydaných faktur rok 2015 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, „Kniha vydaných faktur rok 2016 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ a „Kniha vydaných faktur rok 2017 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ jako činnosti v rámci pověření VVÚ jako národní autority. Současně obviněný předložil aktualizovaný výběr položek z tabulek „Kniha vydaných faktur rok 2015 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, „Kniha vydaných faktur rok 2016 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ a „Kniha vydaných faktur rok 2017 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, které lze podřadit pod činnosti VVÚ jako národní autority.

45.         Dne 18. 11. 2020 určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-36812/2020/512/ŠMr obviněnému lhůtu k doložení všech písemností vyhotovených v cizím jazyce předložených Úřadu dne 24. 9. 2020 v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, přičemž Úřad konkrétně specifikoval odběratele uvedené v tabulkách „Kniha vydaných faktur rok 2015 ZAHRANIČÍ“, „Kniha vydaných faktur rok 2016 ZAHRANIČÍ“ a „Kniha vydaných faktur rok 2017 ZAHRANIČÍ“, kterých se daná skutečnost týká.

46.         Dne 24. 11. 2020 obdržel Úřad žádost obviněného o prodloužení lhůty k doložení všech písemností vyhotovených v cizím jazyce v překladu do jazyka českého a o předložení prostých předkladů do jazyka českého, nikoliv do úředně ověřených, písemností specifikovaných v usnesení č. j. ÚOHS-36812/2020/512/ŠMr.

47.         Usnesením č. j. ÚOHS-38073/2020/512/ŠMr ze dne 27. 11. 2020 Úřad obviněnému prodloužil lhůtu stanovenou usnesením č. j. ÚOHS-36812/2020/512/ŠMr.

48.         Úřad sdělením informace č. j. ÚOHS-38074/2020/512/ŠMr ze dne 27. 11. 2020 vyhověl v předchozím odstavci uvedené žádosti obviněného s tím, že nepožaduje úředně ověřený překlad do jazyka českého písemností blíže specifikovaných v usnesení č. j. ÚOHS-36812/2020/512/ŠMr ze dne 18. 11. 2020.

49.         Dne 6. 1. 2021 Úřad obdržel od obviněného přípis s názvem „Zaslání dokumentů dle usnesení č. j. ÚOHS-36812/2020/512/ŠMr ze dne 18. 11. 2020“, jehož přílohou byly Úřadem požadované překlady do jazyka českého písemností blíže specifikovaných v usnesení č. j. ÚOHS-36812/2020/512/ŠMr ze dne 18. 11. 2020.

50.         Usnesením č. j. ÚOHS-01071/2020/512/ŠMr ze dne 12. 1. 2020 stanovil Úřad obviněnému lhůtu 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Obviněný se ve stanovené lhůtě, ani později, k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

51.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů a skutečností zjištěných v průběhu řízení o přestupku a na základě vlastního zjištění rozhodl, že řízení o přestupku zahájené z moci úřední dne 27. 11. 2019 ve věci možného spáchání přestupku obviněným podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zvláštní postupy podle části šesté stanovené v § 131 odst. 2 zákona, když uzavřel rámcovou dohodu, jejímž předmětem je dle čl. III. odst. 1. rámcové dohody „ujednání rámcových podmínek platných pro uzavírání jednotlivých smluvních vztahů na realizaci zakázek k provádění kontrol, na stanovení optimální technologie opravy vyhřívaných pancéřových oken dle přílohy č. 1, provedení zaškolení uživatele k provádění kontrol a dále provedení kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken demontovaných z techniky a to včetně renovace jejich rámů a prvků vyhřívání“ a celkový předpokládaný finanční objem jednotlivých veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, dle odst. 11 čl. VI. „Cena za službu“ rámcové dohody, „(…) nepřekročí 82 570 751,00 Kč bez DPH (…)“, aniž by ji uzavřel na základě použití některého v úvahu připadajícího druhu zadávacího řízení, a když jako důvod pro uzavření předmětné rámcové dohody mimo zadávací řízení uvedl pouze, že jsou naplněny všechny podmínky vertikální spolupráce stanovené v § 189 odst. 1 zákona, ačkoliv nebyla splněna podmínka stanovená v § 189 odst. 1 písm. c) zákona, aby VVÚ prováděl v posledních 3 letech před uzavřením předmětné rámcové dohody podstatnou část činností při plnění úkolů, jež mu byly svěřeny obviněným nebo jinými právnickými osobami, jež obviněný rovněž ovládá, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a obviněný uzavřel dne 26. 6. 2018 s VVÚ předmětnou rámcovou dohodu, se podle § 257 písm. f) zákona zastavuje, neboť v předmětném řízení o přestupku zahájeném dne 27. 11. 2019 z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 zákona nebo pro uložení sankce podle § 268 nebo § 269 zákona.

52.         Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K postavení obviněného

53.         Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona je veřejným zadavatelem Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu považují za samostatné zadavatele.

54.         Podle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“), jsou organizačními složkami státu mj. ministerstva a jiné správní úřady státu.

55.         Obviněný tak je ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o majetku ČR organizační složkou státu, a tím i veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona, a tudíž se na něj ustanovení zákona vztahují.

Relevantní ustanovení zákona a jiných právních předpisů

56.         Podle § 11 odst. 1 zákona se za zadání veřejné zakázky nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud

a)      sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky,

b)      v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé a

c)      více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky.

57.         Podle § 13 odst. 1 zákona se pro určení podílu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) nebo § 12 písm. c) bere v úvahu průměrný obrat, pokud je činnost, která je předmětem smlouvy, hrazena jejími příjemci v plné výši. Není-li možno určit tento obrat, použijí se jako základ pro výpočet v případě vertikální spolupráce celkové náklady právnické osoby a v případě horizontální spolupráce náklady vzniklé v souvislosti s činností, kterých se tato spolupráce týká.

58.         Podle § 13 odst. 2 zákona podíl činností se vypočítá v souhrnu za 3 účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém došlo k uzavření smlouvy. Vznikla-li nebo zahájila-li právnická osoba příslušnou činnost později nebo došlo k reorganizaci jejích činností, postačí, že dosažení podmínek podle odstavce 1 je věrohodné, zejména na základě plánů činnosti.

59.         Podle § 187 odst. 1 písm. d) zákona veřejnou zakázkou v oblasti obrany nebo bezpečnosti je veřejná zakázka, kterou zadává zadavatel a jejímž předmětem jsou stavební práce nebo služby pro výhradně vojenské účely.

60.         Podle § 187 odst. 3 zákona při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, která není koncesí, zadavatel postupuje podle části třetí, čtvrté nebo části šesté hlavy II a použije části první, druhou, desátou až třináctou, pokud není v této části stanoveno jinak. Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, která je koncesí, zadavatel nepostupuje podle této části.

61.         Podle § 189 odst. 1 zákona za zadání veřejné zakázky se pro účely této části nepovažuje uzavření smlouvy veřejného zadavatele s jinou osobou, pokud

a)      sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto právnickou osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky; v případě státu se za ovládající považuje ta organizační složka státu, která je zakladatelem nebo zřizovatelem ovládané osoby,

b)      v ovládané právnické osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé a

c)      podstatná část činností ovládané právnické osoby je v posledních 3 letech prováděna při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, jež ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají.

62.         Podle § 189 odst. 2 zákona veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i významná rozhodnutí ovládané právnické osoby.

63.         Podle § 189 odst. 4 zákona se ustanovení § 11 nepoužije.

64.         Podle § 257 písm. f) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 nebo pro uložení sankce podle § 268 nebo 269.

65.         Podle § 16 odst. 1 kompetenčního zákona je Ministerstvo obrany ústředním orgánem státní správy zejména pro zabezpečování obrany České republiky, řízení Armády České republiky (dále také „Armáda“) a správu vojenských újezdů.

66.         Podle § 16 odst. 3 kompetenčního zákona Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

67.         Podle § 25 kompetenčního zákona ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. Zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.

68.         Podle § 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“), tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (dále jen "podpora") a

a)      práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob, úkoly organizačních složek státu a úkoly organizačních jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra (dále jen „organizační jednotka ministerstva“), zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými z veřejných prostředků, a dále podmínky podpory a veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,

b)      poskytování informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

c)      úkoly orgánů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

69.         Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se pro účely tohoto zákona rozumí uchazečem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory.

70.         Podle § 4 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je účelová podpora poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem na

a)      grantové projekty z výdajů Grantové agentury České republiky,

b)      programové projekty v průřezových a odvětvových oblastech výzkumu, vývoje a inovací, které stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Národní politice výzkumu, vývoje a inovací, z výdajů na výzkum, vývoj a inovace příslušného poskytovatele účelové podpory v dané oblasti,

c)      programové projekty z výdajů Technologické agentury České republiky,

d)      projekty řešené v rámci programu územního samosprávného celku z jeho výdajů na výzkum, vývoje a inovace,

e)      projekty programů mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, projekty velkých výzkumných infrastruktur, projekty sdílených činností a specifický vysokoškolský výzkum z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

f)       systémové projekty v oblasti inovací z výdajů na výzkum, vývoj a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zjištěné skutečnosti

71.         Usnesením vlády České republiky č. 456/2012 ze dne 19. 6. 2012 vláda schválila založení VVÚ, jehož zakladatelem byl v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, určen obviněný.

72.         Podle Přílohy č. 1 Rozhodnutí ministra obrany o založení státních podniků VVÚ a Vojenský technický ústav, s. p. č. j. 452-1/2012-2697 ze dne 24. 8. 2012 vykonává VVÚ níže uvedené úkoly a činnosti:

 • „Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, nebo experimentálního vývoje pro zajištění obrany a bezpečnosti státu v oboru technických věd, zejména se zaměřením na oblasti rozvoje pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky.
 • Přednostní provádění výzkumné a experimentální vývojové práce pro obranu a bezpečnost státu související s inovacemi vyšších řádů zejména pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou: (a) chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, (b) senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, (c) speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky.
 • Poskytování Ministerstvu obrany (dále jen MO) a Armádě České republiky (dále jen AČR), organizacím, podnikům a výzkumným institucím odbornou podporu a služby v oblasti technických, organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR.
 • Navrhování, zhotovování, oživování, odlaďování a realizace zkoušek technického a programového vybavení laboratorních vzorků a demonstrátorů techniky a materiálu pro systémová rozhodnutí MO a AČR před zahájením procesu přezbrojování AČR novým typem vojenského materiálu a techniky.
 • Zabezpečování odborné přípravy a výcviku chemických specialistů AČR, Ministerstva vnitra a organizací pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení.
 • Provádění smluvních expertíz a zkoušek a zabezpečení odborné přípravy a výcviku příslušníků zahraničních armád a pracovníků mezinárodních organizací pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení.
 • Zabezpečení výroby nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické.“

73.         MO ČR, Národní ředitel pro vyzbrojování, příp. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky, udělil VVÚ:

 • dne 28. 12. 2012:

§    „Osvědčení k výkonu činnosti Národní autority v oblasti: Specifikace nátěrových systémů odolných vůči chemickým a dekontaminačním látkám a určených k ochraně pozemní vojenské technicky (STANAG 4360)“,

§    „Osvědčení k výkonu činnosti Národní autority v oblasti: Zkoušky vlivu prostření (STANAG 4370)“,

§    „Osvědčení k výkonu činnosti Národní autority v oblasti: Úrovně ochrany osádek logistických a lehkých obrněných vozidel (STANAG 4569)“,

§    „Osvědčení k výkonu činnosti Národní autority v oblasti: Úrovně odolnosti obranných systémů u obrněných vozidel (STANAG 4686)“,

§    „Osvědčení k výkonu činnosti Národní autority v oblasti: Způsoby provádění balistických zkoušek ochranných vest proti střelám (střepinám) (STANAG 2920)“,

 • dne 4. 10. 2013:

§    „Osvědčení k výkonu činnosti Národní autority v oblasti: Požadavky na opatření proti průzkumu (STANAG 4418)“,

 • dne 23. 5. 2013:

§    „Osvědčení k výkonu činnosti Národní autority v oblasti Standardní metody konverze v NATO (STANAG 4272)“.

(dále souhrnně též „osvědčení NATO – STANAG“).

74.         Podle Strategie VVÚ, která byla podle bodu 12. „Zápisu z 6. zasedání dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p. konaného dne 29. dubna 2013“ předložena k posouzení dozorčí radě, a která byla podle bodu 6. „Zápisu z 7. zasedání dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p. konaného dne 24. června 2013“ aktualizována a projednána dozorčí radou, přičemž na tomto zasedání bylo odsouhlaseno, že Strategie VVÚ bude předložena ke schválení obviněnému, jsou posláním VVÚ tyto činnosti:

 • „výzkum nebo experimentální vývoj pro zajištění obrany a bezpečnosti státu v oborech technických věd, související s inovacemi vyšších řádů zejména pozemní vojenské technicky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou(a) chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, (b) senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, (c) speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky;
 • výzkumné práce se zaměřením na ochranu obyvatelstva proti zbraním hromadného ničení, chemickým a jaderným haváriím, chemickému, elektronickému a kybernetickému terorismu a útokům proti významným objektům infrastruktury státu;
 • poskytování odborné podpory a služeb v oblasti technických, organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR: MO AČR, organizacím, podnikům a výzkumným institucím ČR;
 • výzkum a výroba zvláště nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické pro výzkumné a výcvikové účely;
 • provádění smluvních expertíz a zkoušek, zabezpečení odborné přípravy a výcviku příslušníků AČR, MV ČR, zahraničních armád a pracovníků mezinárodních organizací pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení.“

75.         Podle Strategie VVÚ zajišťuje VVÚ „uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti, rozvoj schopnosti AČR, ozbrojených sborů a Integrovaného záchranného systému ČR výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývajících z jejího členství v NATO a EU. (…) Některé obory působnosti VVÚ jsou v rámci ČR unikátní, zejména obory vojenské chemie. Relativně malá konkurence je i v oboru speciálních materiálů, zvláště pak v oblasti přídavných pancéřů.“

76.         Podle Strategie VVÚ je hlavním cílem VVÚ: „Jednoznačnými prioritami VVÚ jsou výzkum a experimentální vývoj ve prospěch AČR. Práce ve prospěch jiných poskytovatelů podpory a zakázky pro jiné domácí a zahraniční zákazníky budou prováděny pouze pro využití dočasně volných odborných kapacit a k vylepšení investičních možností rozvoje pracoviště.“

77.         V dalších částech Strategie VVÚ jsou vyjmenovány konkrétní cíle VVÚ v letech 2014 – 2019, jako příklad lze uvést: (i) rozvoj výzkumného a vývojového charakteru ústavu v oborech působnosti definovaných Zakládací listinou a Statutem, (ii) schopnost udržet si Armádu jako exkluzivního zákazníka, zejména v prioritních oblastech rozvoje Armády (iii) prioritní orientace na obranný výzkum (MO ČR, EU/EDA, NATO) a oblast bezpečnostního výzkumu (MV ČR, EU/EDA), (iv) orientace na zahraniční klienty v oblasti speciálních služeb, tj. výcviků, testů a sofistikovaných experimentů s vysoce toxickými látkami, (v) orientace na oblast obranného výzkumu (MO ČR) a oblast bezpečnostního výzkumu (MV ČR), (vi) zapojení se do výzkumných projektů v rámci EDA a další.

78.         Podle bodu 1.4 „Zásad k jednotnému postupu ministerstva při výkonu zakladatelské činnosti“ ze dne 23. 7. 2013 (dále jen „Zásady MO ČR“): „Odbor řízení organizací a dotací (dále jen »OŘOD«) je složkou ministerstva obrany, která (…) zpracovává analýzy ekonomických ukazatelů státních podniků a hodnotí podnikatelské záměry státních podniků ve vazbě na potřebu zajištění plnění hlavního předmětu činnosti podle zakládací listiny.

79.         Bod 2.3.5 Zásad MO ČR stanovuje práva a povinnosti dozorčí rady, která mj. (i) schvaluje v rozsahu stanoveném zakladatelem zásadní otázky koncepce rozvoje podniku, zejména strategii rozvoje výroby a služeb, podnikatelské záměry podniku nad rámec hlavního předmětu podnikání, programy společného podnikaní s jinými subjekty, (ii) projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní výsledky hospodaření a přezkoumává roční účetní závěrku podniku a návrh na rozložení použitelného zisku a (iii) dohlíží na výkon působnosti ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti, zejména zda se podnikatelská činnost podniku uskutečňuje v souladu s právními předpisy a zakládací listinou.

80.         Podle čl. I. Zakládací listiny vykonává funkci zakladatele VVÚ obviněný.

81.         Podle čl. III. „Předmět podnikání“ Zakládací listiny je VVÚ výzkumnou organizací, jejímž „(h)lavním předmětem podnikaní je základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oboru technických věd sloužící k uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky (dále jen AČR), zejména se zaměřením na oblasti rozvoje pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky a ozbrojených bezpečnostních sborů, a integrovaného záchranného systému výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU. Výsledky výzkumu a vývoje jsou šířeny prostřednictvím výuky nebo výcviku specialistů, publikování nebo převodu technologií s přednostní realizací dodávek a služeb podstatných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky. (…) VVÚ, sp. p. je multioborové pracoviště. Přednostně prování výzkumné a experimentální vývojové práce pro obranu a bezpečnost státu související s inovacemi vyšších řádů zejména vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních v oblastech odborné působnosti, kterými jsou: (a) chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, (b) senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, (c) speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky. Na smluvním základě rovněž poskytuje Ministerstvu obrany a Generálnímu štábu Armády České republiky (dále jen MO a GŠ AČR), organizacím, podnikům a výzkumným institucím ČR odbornou podporu a služby v oblasti technických, organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR. Mezi služby, činnosti a procesy spojené nebo související s vyzbrojováním zejména patří: (…) provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb orgánů MO. Řešení problémů standardizace, kodifikace a kategorizace vojenské techniky, materiálu a jejich subsystémů. Správa předělených normalizačních a standardizačních oborů a technických normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS, STANAG. Mil-STD, AP apod.). (…) Vykonává funkci Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření MO. (…) provádění zahraničního obchodu s vojenských materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. (…) zejména v oblasti prodeje informací získaných na bázi smluvního řešení projektů výzkumu a vývoje v oborech působnosti, provádění smluvních expertíz a zkoušek, odborná příprava a výcvik příslušníků zahraničních armád a pracovníků mezinárodních organizací pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení, prodeje funkčních vzorků a demonstrátorů, technického a programového vybavení, materiálů a technologií v oborech působnosti.“

82.         Podle Přílohy č. 2 Zakládací listiny je VVÚ svěřen mj. majetek nacházející se v KÚ Doubravka u Březiny.

83.         Podle Čl. 2 odst. 1 Statutu: „Základním posláním podniku, jakožto výzkumné organizace, je provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, nebo experimentálního vývoje pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů reprezentovaných zejména zájmy a potřebami zakladatelského resortu a to v oborech technických věd, zejména se zaměřením na oblasti rozvoje pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky.“

84.         Podle Čl. 2 odst. 2 Statutu „(z)ákladním oborem činnosti podniku je realizace úkolů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pro obranu a bezpečnost související s inovacemi vyšších řádů zejména u pozemní vojenské technicky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou: (a) chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, (b) senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, (c) speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky.“

85.         Podle Čl. 2 odst. 5 Statutu: „Podnik na smluvním základě poskytuje Ministerstvu obrany (…) a Armádě České republiky (…), organizacím, podnikům a výzkumným institucím České republiky odbornou podporu a služby v oblasti technických, organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR.“

86.         Podle Čl. 2 odst. 6 Statutu: „Podnik provádí poradenské služby pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb orgánů MO. Řeší problémy standardizace, kodifikace a kategorizace vojenské techniky, materiálu a jejich subsystémů. Provádí správu předělených normalizačních a standardizačních oborů a technických normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS, STANAG, Mil-STD, AP apod.), včetně ediční činnosti. Vykonává funkci Národní autority k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a zabezpečuje kontakt s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření AČR. Zastupuje MO v resortních i mimorezortních národních orgánech a institucích, orgánech NATO, WEAG a EDA.“

87.         Podle Čl. 2 odst. 7 Statutu: „Podnik zabezpečuje odbornou přípravu a výcvik chemických specialistů AČR, Ministerstva vnitra a organizací státu pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení. Současně provádí technickou a expertizní činnost při haváriích a nehodách podle požadavků příslušných orgánů.“

88.         Podle Čl. 2 odst. 8 Statutu: „Provádí zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“

89.         Čl. 3 Statutu upravuje předmět podnikání VVÚ, když mj. stanovuje, že „(h)lavní předmět podnikání podniku je vymezen zakládací listinou. O ostatní podnikatelské činnosti rozhoduje ředitel podniku, v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a jednacím řádem dozorčí rady se souhlasem dozorčí rady. Ostatní podnikatelská činnost nesmí být provozována na úkor hlavního předmětu podnikání. Podnik může provádět podnikatelskou činnost pouze na základě příslušných oprávnění, pokud existenci takových oprávnění k provozování podnikatelské činnosti ukládá příslušný zákon. Podnik je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá vlastním jménem a na vlastní odpovědnost smluvní vztahy a činí další právní úkony při nakládání s majetkem státu, ke kterému má právo hospodařit. V rozsahu stanoveném zákonem přitom vykonává práva vlastníka.“

90.         Čl. 5 Statutu stanovuje, že„(d)ozorčí rada podniku je šestičlenná, z toho jedna třetina členů je volena z řad zaměstnanců podniku. Práva a povinnosti dozorčí rady jsou stanovena zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, jednacím řádem a tímto statutem podniku. Funkční období členů dozorčí rady činí tři roky, pokud nedojde k jeho dřívějšímu ukončení některým ze způsobů stanovených jednacím řádem dozorčí rady. Člen dozorčí rady může svou funkcí nepřetržitě vykonávat ve dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.“

91.         Podle Čl. 7 odst. 1 Statutu „při své činnosti spolupracuje s orgány státní správy, vyššími územně samosprávnými celky, orgány samosprávy na místní úrovni a vojenskými útvary a zařízeními, zejména v oblastech souvisejících s hlavním předmětem podnikání. O zásadních závěrech spolupráce informuje zakladatele. V případě potřeby uzavírá ředitel s těmito orgány smlouvy a dohody, které upravují zásady a podrobnosti vzájemné spolupráce.“

92.         Podle Čl. 7 odst. 2 Statutu „s ústředními orgány státní správy realizuje podnik spolupráci zpravidla cestou zakladatele, v případech přímé spolupráce informuje zakladatele o závěrech zejména v případech, kdy tyto závěry mohou mít v rezortu obrany obecnou platnost. Podobný postup platí i při přímé spolupráci se složkami MO, o závěrech informuje ředitel podniku zakladatele.“

93.         Dozorčí rada podle Článku 2 Jednacího řádu dozorčí rady schvaluje: „Základní otázky koncepce rozvoje podniku, zejména strategii rozvoje výroby a služeb z hlediska zabezpečení základního poslání podniku, vymezeného ve statutu podniku. Podnikatelské záměry podniku nad rámec hlavního předmětu podnikání, vymezeného zakládací listinou podniku. (…) projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní výsledky hospodaření (…) dohlíží na výkon působnosti ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti podniku, zejména zda se podnikatelská činnost podniku uskutečňuje v souladu s právními předpisy a zakládací listinou (…) vyjadřuje se k návrhu statutu a jeho změnám.“

94.         Podle Článku 3 Jednacího řádu dozorčí rady: „Dozorčí rada státního podniku má 6 členů. Jednu třetinu členů dozorčí rady tvoří zaměstnanci podniku, které volí a odvolávají zaměstnanci podniku na základě výsledků voleb. Dvě třetiny členů dozorčí rady do funkce jmenuje a odvolává zakladatel.“

95.         Součástí programu jednání dozorčí rady podle „Zápisu z 14. zasedání dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p. konaného dne 16. prosince 2014“ (dále jen „zasedání dozorčí rady dne 16. 12. 2014“) bylo projednání „Obchodního plánu na rok 2015“ sestaveného ke dni 4. 12. 2014.

96.         Český institut pro akreditaci, o.p.s., IČO 25677675, se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydal dne 10. 2. 2015 VVÚ „Osvědčení o akreditaci“ č. 104/2015 v rozsahu zkoušek klimatické a korozní odolnosti nátěrových systémů a výrobků, mechanických vlastností kovových a nekovových materiálů, stanovení parametrů drsnosti, metalografické zkoušky, zkoušky spektrálních charakteristik určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu maskovacích materiálů vymezené přílohou tohoto osvědčení.

97.         Podle Strategie VVÚ 2016 – 2020, která byla podle bodu 9. „Zápisu z 18. zasedání dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p. konaného dne 22. září 2015“ (dále jen „zasedání dozorčí rady dne 22. 9. 2015“) projednána dozorčí radou, přičemž na tomto zasedání bylo odsouhlaseno, že bude Strategie VVÚ 2016 – 2020 předložena k podpisu obviněnému, jsou posláním VVÚ tyto činnosti:

 • „výzkum nebo experimentální vývoj pro zajištění obrany a bezpečnosti státu v oborech technických věd, související s inovacemi vyšších řádů zejména pozemní vojenské technicky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou(a) chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, (b) senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, (c) speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky;
 • poskytování kontinuální a efektivní odborné podpory k zabezpečení obranyschopnosti státu a bezpečnosti obyvatelstva prostřednictvím úplných služeb v oblasti vyzbrojování AČR a partnerství v rámci mezinárodních organizací;
 • rozvoj výzkumu a vývoje na české a mezinárodní úrovni a maximální využití jejich výsledků pro potřeby zákazníků;
 • výzkum a výroba zvláště nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické pro výzkumné a výcvikové účely;
 • provádění smluvních expertíz a zkoušek, zabezpečení odborné přípravy a výcviku příslušníků AČR, MV ČR, zahraničních armád a pracovníků mezinárodních organizací pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení.“

98.         Podle Strategie VVÚ 2016 – 2020 zajišťuje VVÚ „uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti, rozvoj schopnosti AČR, ozbrojených sborů a Integrovaného záchranného systému ČR výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývajících z jejího členství v NATO a EU. K realizaci dosažených výsledků výzkumu VVÚ potřebuje a využívá řadu odborných kooperujících vojenských i civilních podnikatelských subjektů. Zapojení do výzkumu a vývoje v rámci NATO a EU představuje novou konkurenční strategii v globálním rozměru, (…) Některé obory působnosti VVÚ jsou v rámci ČR unikátní, zejména obory vojenské chemie. Relativně malá konkurence je i v oboru speciálních materiálů, zvláště pak v oblasti přídavných pancéřů.“

99.         Podle Strategie VVÚ 2016 – 2020 je hlavním cílem VVÚ: „Komplexní zabezpečení výzkumu a experimentálního vývoje ve prospěch AČR, spočívající ve výzkumu a vývoji směřujícímu k získávání zcela nových technologických schopností a znalostí potřebných pro plnění úkolů AČR v oborech působnosti VVÚ.“

100.     V dalších částech Strategie VVÚ 2016 – 2020 jsou vyjmenovány konkrétní cíle VVÚ v letech 2014 – 2019, jako příklad lze uvést: (i) rozvoj výzkumného a vývojového charakteru ústavu v oborech působnosti definovaných Zakládací listinou a Statutem, (ii) schopnost udržet si Armádu jako exkluzivního zákazníka, zejména v prioritních oblastech rozvoje Armády, (iii) prioritní orientace na obranný výzkum (MO ČR, EU/EDA, NATO) a oblast bezpečnostního výzkumu (MV ČR, EU/EDA), (iv) orientace na zahraniční klienty v oblasti speciálních služeb, tj. výcviků, testů a sofistikovaných experimentů s vysoce toxickými látkami, (v) orientace na oblast obranného výzkumu (MO ČR) a oblast bezpečnostního výzkumu (MV ČR), (vi) zapojení se do výzkumných projektů v rámci EDA a další.

101.     Na zasedání dozorčí rady dne 22. 9. 2015 byl projednán aktualizovaný „Obchodní výhled na rok 2015“ sestavený ke dni 9. 9. 2015.

102.     Součástí programu jednání dozorčí rady VVÚ podle „Zápisu z 19. zasedání dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p. konaného dne 14. prosince 2015“ (dále jen „zasedání dozorčí rady dne 14. 12. 2015“) bylo projednání „Obchodního výhledu na rok 2016“.

103.     Obviněný dne 26. 1. 2016 předložil do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky materiál č. 703/0 „Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016“ (dále jen „materiál do PS ČR ze dne 26. 1. 2016“), podle kterého mezi nejdůležitější cvičení na území ČR patří „CJ CBRN Defence TF Exercise – certifikační cvičení mnohonárodního praporu CBRN vedeného Českou republikou. Tento prapor je zařazen do Sil rychlé reakce NATO v roce 2017. Cvičení se zúčastní 150 zahraničních příslušníků praporu.“, a podle kterého další „komerční výcvikovou aktivitou je příprava příslušníků ozbrojených sil Rakouska a Nizozemí ve výcvikovém zařízení Kamenná chaloupka. Toto zařízení je lokalizováno ve vojenském újezdu Březina a výcvik uvedených jednotek zabezpečuje Vojenský výzkumný ústav, s. p.“

104.     Podle „Zápisu z 23. zasedání dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p. konaného dne 7. října 2016“ (dále jen „zasedání dozorčí rady dne 7. 10. 2016“) byl dozorčí radou projednán aktualizovaný „Obchodní výhled na rok 2016“ sestavený ke dni 2. 9. 2016.

105.     Součástí programu jednání dozorčí rady bylo podle „Zápisu z 24. zasedání dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p. konaného dne 15. prosince 2016“ (dále jen „zasedání dozorčí rady dne 15. 12. 2016“) projednání „Obchodního výhledu na rok 2017“ sestaveného ke dni 29. 11. 2016.

106.     Obviněný dne 18. 1. 2017 předložil do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky materiál č. 1007/0 „Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017“ (dále jen „materiál do PS ČR ze dne 18. 1. 2017“), ve kterém je uvedeno, že „komerční výcvikovou aktivitou je příprava příslušníků ozbrojených sil Rakouska a Nizozemí ve výcvikovém zařízení Kamenná chaloupka. Toto zařízení je lokalizováno ve vojenském újezdu Březina a výcvik uvedených jednotek zabezpečuje Vojenský výzkumný ústav, s. p.“

107.     Podle „Zápisu z 28. zasedání dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p. konaného dne 23. října 2017“ (dále jen „zasedání dozorčí rady dne 23. 10. 2017“) byl dozorčí radou projednán aktualizovaný „Obchodní výhled na rok 2017“ sestavený ke dni 11. 10. 2017.

108.     V čl. II „Účel smlouvy“ rámcové dohody je uvedeno: „Účelem této dohody je kompletní opravou pancéřových oken, tj. vyhřívaných pancéřových skel v rámech (dále jen »pancéřová okna«), zabezpečit bojeschopnost pozemní vojenské techniky, které vlivem degradačních změn byly vyhodnoceny jako technicky nezpůsobilé, a tento postup je nezbytný k ochraně zdraví a života a dále naplňování a ochraně podstatných bezpečnostních zájmů a aliančních závazků České republiky.“

109.     Z rámcové dohody, konkrétně z čl. III. odst. 1., kterou obviněný uzavřel s VVÚ dne 26. 6. 2018, vyplývá, že předmětem této dohody je „ujednání rámcových podmínek platných pro uzavírání jednotlivých smluvních vztahů na realizaci zakázek k provádění kontrol, na stanovení optimální technologie opravy vyhřívaných pancéřových oken dle přílohy č. 1, provedení zaškolení uživatele k provádění kontrol a dále provedení kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken demontovaných z techniky a to včetně renovace jejich rámů a prvků vyhřívání“ a celkový předpokládaný finanční objem jednotlivých veřejných zakázek, zadávaných na základě této rámcové dohody, podle čl. VI. „Cena za službu“ odst. 11. rámcové dohody, „(…) nepřekročí 82 570 751,00 Kč bez DPH (…).“

110.     Úřad obdržel od obviněného dne 10. 9. 2019 tabulky týkající se činností VVÚ, které vykonával v letech 2015, 2016 a 2017, ze kterých vyplývá následující[2]:

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2015“

2015

Celkem dotace – Technologická agentura

5 853 900,- Kč

2015

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

485 000,- Kč

2015

Celkem dotace – MO ČR

92 777 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015“

Armáda: Celkem MO ČR

24 960 693,18 Kč

Zahraničí: Celkem zahraniční firmy a organizace

31 393 919,54 Kč

Ostatní zakázky pro civilní sektor:

Vojenský technický ústav, s. p.

1 453 866,00 Kč

Celkem ostatní firmy a organizace

18 638 241,87 Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2016“

2016

Celkem dotace – Technologická agentura

6 069 500,- Kč

2016

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

580 000,- Kč

2016

Celkem dotace – Ministerstvo vnitra            ČR

3 549 000,- Kč

2016

Celkem dotace – MO ČR

119 378 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2016“

Armáda: Celkem MO ČR

234 342 348,75 Kč

Armáda: Novotronik

54 040,00 Kč

Zahraničí: Celkem zahraniční firmy a organizace

30 109 865,92 Kč

Ostatní zakázky pro civilní sektor:

Vojenský technický ústav, s. p.         

738 000,00 Kč

VOP CZ, s. p.

83 580,00 Kč

Celkem ostatní firmy a organizace

21 180 580,27 Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2017“

2017

Celkem dotace – Technologická agentura

5 947 600,- Kč

2017

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

545 000,- Kč

2017

Celkem dotace – Ministerstvo vnitra            ČR

7 710 000,- Kč

2017

Celkem dotace – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

1 953 570,- Kč

2017

Celkem dotace – MO ČR

92 699 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2017“

Armáda: Celkem MO ČR

6 185 845,19 Kč

Zahraničí: MO ČR

792 128,10 Kč

Zahraničí: Celkem zahraniční firmy a organizace   

20 150 933,41 Kč

Ostatní zakázky pro civilní sektor:

Vojenský technický ústav, s. p.

494 157,00 Kč

Celkem ostatní firmy a organizace

39 335 250,24 Kč

111.     K výpočtu podílu, které VVÚ vykonával při plnění úkolů svěřených obviněným, sděluje obviněný ve vyjádření ze dne 4. 12. 2019, že vychází „z úkolů svěřených tomuto podniku Zakládací listinou schválenou Ministerstvem obrany, konkrétně z úkolů hlavního předmětu podnikání (…) Veškeré činnosti vykonávané VVÚ směřující k naplňování těchto hlavních činností spadají do hypotézy právní normy »činnosti ovládané právnické osoby (…) při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem« bez ohledu na to, zda zadavatel je přímým příjemcem těchto činností, tj. i v případě pokud VVÚ tyto činnosti vykonává např. pro jiné Ministerstvo, Armádu České republiky, vládní agentury včetně nevládních pracujících pro vlády jednotlivých zemí, zahraniční dodavatelé pracující pro NATO, jiný státní podnik, státní organizace včetně organizací v rámci EU, např. mezivládní agentura Evropské rady – Evropská obranná agentura (EDA) atd. (…) Těchto činností, kde prostředky pro VVÚ neplynou přímo od ovládajícího veřejného zadavatele, jsou desítky a stovky, neboť jde o činnosti, kde státní podnik[3] sice není jejich přímým beneficientem, ale pověřil VVÚ k jejich realizaci zakládací listinou.“

112.     Z tabulek ze dne 20. 12. 2019, v nichž obviněný uvádí vztah vyfakturované činnosti ke svěřenému úkolu dle Zakládací listiny, vyplývají následující sumarizované finanční hodnoty[4]:

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2015“

2015

Celkem dotace – Technologická agentura

5 853 900,- Kč

2015

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

485 000,- Kč

2015

Celkem dotace – MO ČR

92 777 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015“

Armáda:Celkem MO ČR

24 960 693,18 Kč

Zahraničí:Celkem zahraniční firmy a organizace

31 393 919,54 Kč

Ostatní zakázky pro civilní sektor:

Vojenský technický ústav, s. p.

1 453 866,00 Kč

Celkem ostatní firmy a organizace

18 638 241,87 Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2016“

2016

Celkem dotace – Technologická agentura

6 069 500,- Kč

2016

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

580 000,- Kč

2016

Celkem dotace – Ministerstvo vnitra            ČR

3 549 000,- Kč

2016

Celkem dotace – MO ČR

119 378 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2016"

Armáda:Celkem MO ČR

234 342 348,75 Kč

Armáda:Novotronik

54 040,00 Kč

Zahraničí:Celkem zahraniční firmy a organizace

30 109 865,92 Kč

Ostatní zakázky pro civilní sektor:

Vojenský technický ústav, s. p.         

738 000,00 Kč

VOP CZ, s. p.

83 580,00 Kč

Celkem ostatní firmy a organizace

21 180 580,27 Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2017“

2017

Celkem dotace – Technologická agentura

5 947 600,- Kč

2017

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

545 000,- Kč

2017

Celkem dotace – Ministerstvo vnitra            ČR

7 710 000,- Kč

2017

Celkem dotace – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

1 953 570,- Kč

2017

Celkem dotace – MO ČR

92 699 000,- Kč

Armáda:Celkem MO ČR

6 185 845,19 Kč

Zahraničí:MO ČR

792 128,10 Kč

Zahraničí:Celkem zahraniční firmy a organizace   

20 150 933,41 Kč

Ostatní zakázky pro civilní sektor:

Vojenský technický ústav, s. p.

494 157,00 Kč

Celkem ostatní firmy a organizace

39 335 250,24 Kč

113.     Ve sdělení ze dne 6. 1. 2020 obviněný uvádí ustanovení právních předpisů a další dokumenty, na základě kterých je oprávněn provádět jednotlivé činnosti, jejichž výkon prostřednictvím Zakládací listiny svěřil VVÚ, konkrétně čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů; § 16 odst. 1, 3 a 4 a § 28 kompetenčního zákona; zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů; alianční závazky a dohody, z nichž vychází úkoly plněné ve prospěch NATO; strategické dokumenty Bezpečnostní a obranná strategie ČR, Dlouhodobý výhled pro obranu 2035, Koncepce výstavby AČR 2030 nebo Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu ČR do 2025; aktivity obviněného v Politickém a bezpečnostním výboru, Vojenském výboru a European Defence Agency (dále též „EDA“).

114.     Ve vyjádření ze dne 29. 6. 2020 obviněný sděluje, že VVÚ jsou v souladu se Zakládací listinou svěřeny vybrané úkoly a činnosti, a to primárně ve výzkumu a vývoji, k zabezpečení strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády ČR včetně plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a EU. (…) Ministerstvo obrany tak delegovalo některé činnosti, které v souladu s kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, musí zajišťovat jako ústřední orgán státní správy zejména pro zabezpečování obrany ČR, řízení Armády ČR a správu vojenských újezdů. (…) VVÚ při založení obdržel k realizaci delegovaných činností do správy tzv. určený majetek ve vlastnictví ČR, např. terénní pracoviště Kamenná chaloupka ve vojenském újezdu »Březina«, kde jsou mj. realizovány výcviky s reálnými otravnými látkami, konkrétně činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití zbraní hromadného ničení (…) Právě uvedené využití majetku ČR plyne i z obecného účelu založení státních podniků, které jsou státní organizací a právnickou osobou, která hospodaří s majetkem státu (nemá tedy vlastní majetek), jejímž prostřednictvím stát vykonává svá vlastnická práva a současně plní významné strategické, hospodářské a bezpečnostní zájmy státu. Současně nelze říci, že by VVÚ svojí činností v oblasti obrany a bezpečnosti, která je ze své podstaty exkluzívní, jakkoliv deformoval trh, na němž je omezený počet subjektů. V této souvislosti je třeba zmínit, že provoz cvičiště není dotován ze strany státu a většinu tržeb z výcviků absorbují náklady na provoz cvičiště a vlastní výcviky. V tomto smyslu VVÚ plní úkoly svěřené Ministerstvem obrany na netržní bázi, přičemž cílem je zlepšení schopností v oblasti ZHN.“

115.     Ve vyjádření ze dne 29. 6. 2020 obviněný dále uvádí, že „(o)kruh činností svěřených Ministerstvem obrany plyne nejen ze zakládací listiny, ale také z dalších dokumentů, kterými byl VVÚ pověřen v mnoha oblastech výkonem Národní autority (…), jelikož VVÚ je národní autoritou, která za Ministerstvo obrany jako jediná instituce v ČR vykonává v daných oblastech odborné činnosti dohled nad dodržováním norem STANAG. (…) Zakládací listina zde speciálně zdůrazňuje pověření VVÚ pro tuto oblast, přičemž se opět jedná o hlavní předmět činnosti VVÚ.“

116.     K činnosti v oblasti výzkumu a vývoje svěřené VVÚ obviněným Zřizovací listinou je ve vyjádření ze dne 29. 6. 2020 mj. uvedeno: „V oblasti výzkumu a vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády ČR a při plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a EU lze kromě zadavatele Ministerstva obrany uvést dotace dalších subjektů (…) Účelem těchto projektů a jednotlivých činností je naplňování cílů, k jejichž plnění Ministerstvo obrany založilo VVÚ a je tedy de facto objednatelem těchto činností. V této souvislosti je třeba zdůraznit neziskový charakter tohoto výzkumu a vývoje, který je financován z veřejných prostředků různých programů výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, kde existuje výjimka z povinnosti vést zadávací řízení (srov. § 29 písm. r) zákona). Dle zadavatele tak VVÚ při činnostech ve výzkumu a vývoji nevstupuje do hospodářské soutěže s ostatními subjekty a nemůže tedy dojít k deformaci trhu, jak je požadováno judikaturou SDEU. Činnosti v rámci výzkumu a vývoje sledují účel delegovaný zakládací listinou na VVÚ tedy patří do sledovaného podílu činností při plnění úkolů svěřených ovládajícím veřejným zadavatelem Ministerstvem obrany, třebaže VVÚ příslušnou činnost vykonává pro třetí stranu. (…) Není rozhodující, jestli smluvní stranou je jiné ministerstvo, GA ČR, TA ČR nebo soukromý subjekt, přičemž adresátem jeho výzkumu a vývoje je konečný uživatel Armády ČR. Zásadní pro zařazení těchto činností je skutečnost, zda je naplňován účel pověření v zakládací listině VVÚ, tedy výzkum a vývoj v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoji schopností Armády ČR a při plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a EU.“

117.     Obviněný ve svém vyjádření ze dne 24. 9. 2020 k dotazu Úřadu, na základě jakého konkrétního aktu zadání došlo k realizaci činností pro jednotlivé objednatele, vyjma obviněného nebo jím ovládaných osob, uvedených v tabulkách ze dne 20. 12. 2019, uvádí, že „za plnohodnotný akt zadání vykonávaných činností vzhledem ke specifikům činností v obraně a bezpečnosti považuji jejich svěření zakládací listinou, konkrétně jejím hlavním předmětem, který je naplňován příslušnou smlouvou se třetí stranou (objednatelem činností vykonávaných VVÚ). Z popisu předmětu smluvního vztahu VVÚ s objednateli činností lze přímo odvodit, zda se jedná o činnosti svěřené hlavním předmětem zakládací listiny, či nikoliv. Dále obviněný sděluje, že dalšími akty zadání jsou Strategie VVÚ, Strategie VVÚ 2016 – 2020 a Zásady MO ČR, podle kterých je dozor nad svěřenými činnostmi VVÚ vykonáván dozorčí radou, která na svých zasedáních projednává obchodní plán/výhled na příslušný rok, výpočet podílu činností svěřených VVÚ obviněným na příslušný rok a dohlíží na svěřené činnosti VVÚ tak, aby odpovídaly hlavnímu předmětu činnosti dle Zakládací listiny.

118.     Ve vyjádření ze dne 24. 9. 2020 obviněný dále sděluje, že „v kategorii činností VVÚ »ostatní«, které nebyly v minulosti zařazovány do podílu činnosti při plnění úkolů svěřených ovládajícím veřejným zadavatelem MO, byly nově identifikovány další činnosti, které do podílu činností pro MO systematicky patří. Jedná se totiž o výkon činností při plnění funkcí národních autorit (…) Vzhledem k tomu, že tyto činnosti měly být do podílu činností ovládané osoby VVÚ při plnění úkolů svěřených ovládajícím veřejným zadavatelem (MO) zahrnuty, přikládám upravený přehled podílu činnosti ve sledovaném období a souhrn za tři účetní období.

Úkoly svěřené ovládajícím veřejným zadavatelem [tis. Kč]

2015

2016

2017

Dotační projekty VaVaI (MO, MV, TA, GA apod.)

99 115,90 Kč

129 576,50 Kč

108 855,20 Kč

Zakázky pro Armádu

24 960,70 Kč

234396,40 Kč

6 185,80 Kč

Zahraniční (NATO, EK vč. agentur, mezinárodní a vládní organizace)

31 393,90 Kč

30 109,90 Kč

20 943,10 Kč

Další činnosti – národní autority pro jiné subjekty

7 125,00 Kč

14 918,00 Kč

9 619,00 Kč

Celkem činnosti pro zakladatele

162 595,50 Kč

409 000,80 Kč

145 603,10 Kč

[%]     

92,60

98,3

82,8

Ostatní zakázky mimo hlavní předmět činnosti

12 967,10 Kč

7 084,10

30 210,40 Kč

Tržby celkem

175 562,60 Kč

416 084,90 Kč

175 813,5 Kč

Procento činnosti pro zakladatele ve sledovaném 3 leté období [%]

93, 5“

119.     Nedílnou součástí vyjádření ze dne 24. 9. 2020 jsou tabulky týkající se činností VVÚ, které vykonával v letech 2015, 2016 a 2017, v nichž obviněný vedle vztahu vyfakturované činnosti ke svěřenému úkolu dle Zakládací listiny uvádí také vztah některých vyfakturovaných činností k pověření VVÚ jako národní autority (dále též „tabulky ze dne 24. 9. 2020“).

120.     K jednotlivým položkám uvedeným v tabulce „Archiv hlavní knihy 2015“ (vyjma dotací poskytnutých obviněným), která náleží mezi tabulky ze dne 24. 9. 2020, obviněný dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • k „Dotaci – Technologická agentura – G HEAD“ doložil „Smlouvu o poskytnutí podpory“ ze dne 18. 2. 2015 uzavřenou mezi Českou republikou – Technologickou agenturou České republiky, IČO 72050365, se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 (dále jen „TA ČR“) a VVÚ, podle které VVÚ podal projekt s názvem „Systém pro automatickou/automatizovanou detekci/monitorování radiační situace a lokalizaci horkých zón, založený na inteligentní multifunkční detekční hlavě použitelné pro stacionární a mobilní platformy vč. bezobslužných“ a získal finanční podporu na citovaný projekt, jehož cílem je „vyvinout kompaktní inteligentní detekční hlavu ionizujícího záření (IZ) s nejméně jedním stupněm volnosti, snadno implementovatelnou na robotickou, mobilní i stacionární platformu, umožňující pokročilou detekci IZ“, přičemž VVÚ „bude majitelem práv duševního vlastnictví na inteligentní detekční hlavu ionizujícího záření včetně algoritmů pro jednotlivé módy její činnosti a zpracování odezvy detektorů ionizujícího záření.“ (dále též „Smlouva k dotaci G HEAD“);
 • k „Dotaci – Technologická agentura – CK – CAMPT“ doložil „Smlouvu o spolupráci na řešení projektu výzkumu a vývoje č. TE02000162“ ze dne 17. 6. 2014 uzavřenou mezi Výzkumným ústavem stavebních hmot, a.s., IČO 26232511, se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno (dále jen „VÚSH, a.s.“), VVÚ a dalšími subjekty, podle které VÚSH, a. s. podal žádost o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje s názvem „Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti“, a podle které se smluvní strany zavazují spolupracovat a postupovat při řešení citovaného projektu tak, aby byly naplněny cíle citovaného projektu (dále jen „Smlouva k dotaci CK CAMPT“), a dále doložil „Smlouvu o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE020000162“ ze dne 25. 2. 2015 uzavřenou mezi VÚSH, a. s. a VVÚ, která stanovuje podmínky spolupráce na řešení části citovaného projektu a poskytnutí části účelových finančních prostředků pro podporu citovaného projektu a specifikuje konkrétní oblasti spolupráce (např. pokročilé materiály, bezpečnost občanů a kritické infrastruktury, obrana a národní bezpečnost, dodávka prvních keramických materiálů pro testování), a dále obviněný uvedl, že se tato dotace řadí mezi „(č)innosti v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569 a 2920“;
 • k „Dotaci – ČVÚT, Praha – GRANT GA ČR“ doložil „Smlouvu o řešení části grantového projektu a poskytnutí části dotace na podporu grantového projektu č. 15-08803S“ ze dne 5. 2. 2015 uzavřenou mezi Českým vysokým učením technickým v Praze, IČO 68407700, se sídlem Technická 2, 166 27 Praha 6 (dále jen „ČVÚT Praha“) a VVÚ, jejímž předmětem je stanovení podmínek pro realizaci části „Výzkum nelineární radiolokace pro bezpečnostní a senzorové systémy, realizace měřících vzorků a testovacích měření“ grantového projektu s názvem „Vzdálená identifikace malých odražečů prostřednictvím elektromagnetických vln“, a na základě které jsou poskytnuty VVÚ finanční prostředky za účelem jejich využití k dosažení cílů řešení citované části grantového projektu (dále jen „Smlouva k dotaci GRANT GA ČR“);
 • k „Dotaci – Ministerstvo vnitra – DETUAV“ doložil „Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem »DETUAV – výzkum metod zajištění a lokalizace UAV dronů použitých pro nezákonné činnosti«“ ze dne 30. 7. 2015 mezi MV ČR, VVÚ a dalším subjektem, jejímž předmětem je závazek VVÚ řešit projekt výzkumu, vývoje a inovací s názvem „DETUAV – výzkum metod zajištění a lokalizace UAV dronů použitých pro nezákonné činnosti“ a závazek MV ČR poskytnout VVÚ na tento projekt účelovou podporu z veřejných prostředků, přičemž dílčí cíl, který nejvíce odpovídá zamýšlené oblasti uplatnění výsledků, se řadí do oblasti „Účinná detekce a identifikace hrozeb kritické infrastruktury“, neboť se „(p)rojekt zabývá detekcí a obranou proti UVA/RPAS. Využívá jak detekci radioelektronickou (širokospektrální elektro-magnetická detekce stopy – identifikace specifických patternů (vzorců) vysokootáčkových vrtulí, mobilní radiový zaměřovač, multilaterální systém), tak optickou i akustickou.“, hlavním cílem projektu je „(o)chrana proti UAV/RPAS s cílem inovovat demonstrátor na bázi mobilního, přenosného prostředku MRS RC-IED. Mobilní prostředek dokáže vyhledat signály, které vysílá bezpilotní letoun (UAV). (…) Přínosem tak bude zjištění informace, odkud je dron ovládán (předpokladem je ovládání dronu v realtime). Výsledkem bude demonstrátor 2-pozičního radiového zaměřovače s akustickou podporou (s tepelnou detekcí se počítá do budoucna).“ (dále jen „Smlouva k dotaci DETUAV“), a dále doložil „Smlouvu o vzájemných vztazích mezi příjemci projektu s názvem »DETUAV – výzkum metod zajištění a lokalizace UAV dronů použitých pro nezákonné činnosti« v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020 (BV III/1_VS, poskytovatel Ministerstvo vnitra České republiky) ev. číslo smlouvy:“ ze dne 16. 7. 2015 mezi evolving systems consulting s.r.o., IČO 27378381, se sídlem náměstí Dr. Václava Holého 1052/11, 180 00 Praha (dále jen „evolving systems consulting s.r.o.“) a VVÚ, jejímž předmětem je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran na řešení citovaného projektu z oblasti výzkumu, vývoje a inovací a stanovení zásad pro využití výsledků projektu, jehož hlavním cílem je aplikovaný výzkum metod vhodných pro zjišťování výskytu dálkově ovládaných dronů (dále jen „Smlouva o vzájemných vztazích k dotaci DETUAV“).

121.     K jednotlivým položkám uvedeným v tabulce „Archiv hlavní knihy 2016“ (vyjma dotací poskytnutých obviněným), která náleží mezi tabulky ze dne 24. 9. 2020, obviněný dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • Smlouvu k dotaci G HEAD;
 • Smlouvu k dotaci CK CAMPT, a dále doložil nedatovanou „Smlouvu o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE020000162“ uzavřenou mezi VÚSH, a. s. a VVÚ, která stanovuje podmínky spolupráce na řešení části projektu a poskytnutí části účelových finančních prostředků pro podporu projektu a specifikuje konkrétní oblasti spolupráce (např. pokročilé materiály; bezpečnost občanů a kritické infrastruktury; obrana a národní bezpečnost; dodávka prvních keramických materiálů pro testování; optimalizace vzorků, příprava optimalizovaných vzorků a spolupráce při počítačové simulaci) (dále též „Smlouva o spolupráci k dotaci CK CAMPT rok 2016“), a dále obviněný uvedl, že se tato dotace řadí mezi „(č)innosti v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569 a 2920“;
 • Smlouvu k dotaci GRANT GA ČR, vč. „Dodatku č. 1 z roku 2016 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části dotace na podporu grantového projektu č. 15-08803S“ ze dne 13. 4. 2016, kterým je upraveno zajištění grantu v roce 2016 (dále též „Dodatek č. 1 z roku 2016“);
 • Smlouvu k dotaci DETUAV a Smlouvu o vzájemných vztazích k dotaci DETUAV;
 • k „Dotaci – Ministerstvo vnitra – NANOPROJEKT“ doložil nedatovanou „Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem »Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci následků nebezpečných chemických látek ohrožujících obyvatelstvo«“ uzavřenou mezi MV ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci, IČO 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc (dále jen „UP“), jejímž předmětem je závazek UP řešit projekt výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci následků nebezpečných chemických látek ohrožujících obyvatelstvo“ a závazek MV ČR poskytnout na citovaný projekt účelovou podporu z veřejných zdrojů, a podle které je předmětem řešení projektu „průmyslový výzkum, zaměřený na implementaci technologií využívajících nejmodernější, vysoce reaktivní nanomateriály pro účinnou dekontaminaci nebezpečných chemických látek (včetně chemických bojových látek) unikajících při průmyslových či vojenských haváriích“ (dále jen „Smlouva k dotaci NANOPROJEKT“), a dále doložil „Smlouvu o účasti na řešení PROJEKTU č. VI20162019017 »Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci následků nebezpečných chemických látek ohrožujících obyvatelstvo« mezi příjemcem a dalšími účastníky projektu" ze dne 3. 8. 2015 uzavřenou mezi UP, VVÚ a dalším subjektem, vč. „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. VI20162019017“ ze dne 12. 4. 2016, jejímž předmětem je úprava práv a povinností VVÚ při realizaci citovaného projektu, na který mu bude poskytnuta účelová podpora z výdajů na výzkum a vývoj z rozpočtové kapitoly MV ČR v rámci „Programu výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra“ (dále jen „Smlouva o účasti na řešení dotace NANOPROJEKT“).

122.     K jednotlivým položkám uvedeným v tabulce „Archiv hlavní knihy 2017“ (vyjma dotací poskytnutých obviněným), která náleží mezi tabulky ze dne 24. 9. 2020, obviněný dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • Smlouvu k dotaci G HEAD;
 • Smlouvu k dotaci CK CAMPT, a dále doložil „Smlouvu o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE020000162“ ze dne 21. 2. 2017 uzavřenou mezi VÚSH, a. s. a VVÚ, která stanovuje podmínky spolupráce na řešení části projektu a poskytnutí části účelových finančních prostředků pro podporu projektu a specifikuje konkrétní oblasti spolupráce (např. pokročilé materiály; bezpečnost občanů a kritické infrastruktury; obrana a národní bezpečnost; dodávka prvních keramických materiálů pro testování; optimalizace vzorků, příprava optimalizovaných vzorků a spolupráce při počítačové simulaci) (dále též „Smlouva o spolupráci k dotaci CK CAMPT rok 2017“), a dále obviněný uvedl, že se tato dotace řadí mezi „(č)innosti v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569 a 2920“;
 • Smlouvu k dotaci GRANT GA ČR, vč. „Dodatku č. 1 z roku 2017 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části dotace na podporu grantového projektu č. 15-08803S“ ze dne 7. 4. 2016, kterým je upraveno zajištění grantu v roce 2017 (dále též „Dodatek č. 1 z roku 2017“);
 • Smlouvu k dotaci DETUAV, Smlouvu o vzájemných vztazích k dotaci DETUAV, vč. „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem »DETUAV – výzkum metod zajištění a lokalizace UAV dronů použitých pro nezákonné činnosti«“ ze dne 23. 5. 2017 mezi MV ČR, evolving systems consulting s.r.o. a VVÚ (dále jen „Dodatek č. 1 Smlouvy k dotaci DETUAV“);
 • Smlouvu k dotaci NANOPROJEKT, Smlouvu o účasti na řešení dotace NANOPROJEKT, vč. „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. VI20162019017“ ze dne 29. 5. 2017, který se smluvní strany dohodly na upřesnění výše částky poskytované účelové podpory pro rok 2017 (dále jen „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o účasti na řešení dotace NANOPROJEKT);
 • k „Dotaci – Ministerstvo vnitra – Výzkum prvků kritické infrastruktury - VKI“ doložil „Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem »Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury«“ ze dne 27. 10. 2016 uzavřenou mezi MV ČR, VVÚ a dalšími účastníky, jejímž předmětem je závazek VVÚ řešit projekt výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury“ a závazek MV ČR poskytnout na citovaný projekt účelovou podporu z veřejných zdrojů, přičemž předmět řešení projektu je „průmyslový výzkum, zaměřený na získání schopností analyzovat, zkoušet, hodnotit prvky objektů a perimetrů kritické infrastruktury (KI) a identifikovat jejich slabá místa pomocí komplexu nově vyvinutých postupů, zkušební infrastruktury a přípravného týmu expertů umožňujících provádění testů na zkušebním polygonu Poličských strojíren“ (dále jen „Smlouva k dotaci VKI“), dále doložil „Žádost o poskytnutí účelové podpory“, v níž je uvedeno, že „(ř)ešení navrhovaného projektu bude realizovat sekce materiálového inženýrství (SMI) VVÚ. Nejvýznamnější profilovou oblastí sekce jsou progresivní materiálová a technologická řešení pancéřování. Sekce se zaměřuje na zajištění a zvyšování odolnosti vozidel a objektů proti střelám, střepinám a výbuchu na základě současných a budoucích potřeb AČR a NATO. Vyvinutá řešení jsou zavedena ve výzbroji AČR a některých států NATO.“, a dále doložil „Smlouvu o vzájemných vztazích mezi příjemci projektu s názvem »Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury« - id. kód projektu VI20172020061 v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020 (BV III/1-VS, poskytovateli Ministerstvo vnitra České republiky) ev. číslo smlouvy: 40160497“ ze dne 29. 9. 2016 mezi VVÚ a dalšími subjekty, která upravuje organizaci práce smluvních stran, řízení projektu a práva a povinnosti účastníků týkající se mj. odpovědnosti, práv k hmotnému majetku, ochrany duševního vlastnictví a sankcí, a která stanovuje věcnou náplň spolupráce VVÚ za účelem naplnění předmětu smlouvy, jako jsou např. (i) zpracování podkladové studie hodnocení ochrany a odolnosti objektů – zpracování analýzy současného stavu problematiky hodnocení ochrany objektů kritické infrastruktury a jejich odolnosti proti jednotlivých druhům ohrožení, (ii) návrh typových objektů kritické infrastruktury, návrh metodiky hodnocení objektů kritické infrastruktury, (iii) výzkum speciálních materiálů a kompozitů, metodik zkoušek, optimalizace, (iv) návrh, příprava a zkoušení vzorků – kompozity, (v) hodnocení funkčnosti typových objektů kritické infrastruktury a jejich verifikace a dalších úkolů v rámci projektu (dále jen „Smlouva o vzájemných vztazích k dotaci VKI“), a dále obviněný uvedl, že se tato dotace řadí mezi „(č)innosti v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k „Dotaci – Ministerstvo vnitra – Kompozitní filtry“ doložil „Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem »Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků«“ ze dne 24. 10. 2016 uzavřenou mezi MV ČR, ČVÚT Praha a VVÚ, jejímž předmětem je závazek ČVÚT Praha a VVÚ řešit projekt výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztoků“ a závazek MV ČR poskytnout na citovaný projekt účelovou podporu z veřejných prostředků, přičemž předmět řešení projektu je průmyslový výzkum, zaměřený na vyvinutí kompaktního kompozitního filtru pro čištění oplachových roztoků, které jsou po zásahu záchranných a bezpečnostních složek státu odváženy k likvidaci jako kapalný odpad, kdy kompozitní filtr umožní čištění oplachových roztoků přímo na místě zásahu (dále jen „Smlouva k dotaci Kompozitní filtry“) a „Žádost o poskytnutí účelové podpory“ podanou ČVUT Praha, podle které „(ř)ešení navrhovaného projektu bude realizovat sekce Chemická, biologická a radiační ochrana (SCHBRO). Nejvýznamnější profilovou oblastí sekce je vojenská chemie zajišťující obory detekce a identifikace dekontaminace a ochrany. Sekce se zaměřuje na zajištění nových technologií a metodologií v oblasti svých technických kompetencí na základě současných a budoucích potřeb AČR a NATO. Výsledky projektů jsou využívány zejména speciálními jednotkami AČR“, a dále doložil „Smlouvu o vzájemných vztazích mezi příjemci“ ze dne 30. 9. 2016 uzavřenou mezi ČVÚT Praha a VVÚ, jejímž předmětem je úprava postavení smluvních stran, jakožto i úprava jejich práv a povinností při realizaci citovaného projektu (dále jen „Smlouva o vzájemných vztazích k dotaci Kompozitní filtry“);
 • k „Dotaci – Ministerstvo průmyslu a obchodu – KLTL – TRIO“ doložil „Smlouvu č. FV20376 o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace“ ze dne 18. 8. 2017 uzavřenou mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu, IČO 47609109, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha (dále jen „MPO ČR“) a BOGGES, spol. s r.o., jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory MPO ČR formou dotace z výdajů státního rozpočtu na řešení projektu s názvem „Pokročilá výrobní technologie fóliového lepení pro výzkum a vývoj kompozitních pancířů“, a podle které se na řešení citovaného projektu podílí také VVÚ, přičemž věcná náplň řešení citovaného projektu je specifikována v Příloze č. 2 citované smlouvy (dále jen „Smlouva k dotaci KLTL TRIO“), a dále doložil „Smlouvu o spolupráci na řešení projektu výzkumu a vývoje č. FV20376“ ze dne 28. 11. 2016 uzavřenou mezi BOGGES, spol. s r.o. a VVÚ, jejímž účelem je upravit vztah mezi smluvními stranami zapojenými do citovaného projektu, zejména organizace jejich práce, jejich práva a povinnosti a závazek smluvních stran spolupracovat a postupovat při řešení citovaného projektu tak, aby byly naplněny jeho cíle (dále jen „Smlouva o spolupráci k dotaci KLTL TRIO“), a dále obviněný uvedl, že se tato dotace řadí mezi „(č)innosti v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k „Dotaci – Ministerstvo průmyslu a obchodu – PZK“ doložil „Smlouvu o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje s názvem »Korozně odolné permanentní magnety pro náročné aplikace«“ ze dne 23. 11. 2015 uzavřenou mezi PZK BRNO a.s. a VVÚ, jejímž předmětem je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran na řešení projektu z oblasti výzkumu a vývoje s názvem „Korozně odolné permanentní magnety“, přičemž cílem citovaného projektu je (i) zajistit tuzemským výrobcům zařízení s permanentními magnety korozně odolné magnety s garantovanými parametry, (ii) zajistit zkušební metody a zařízení, které umožní ekonomicky přijatelným způsobem provedení vstupních zkoušek dodaných permanentních magnetů, (iii) zajistit ověřenou technologii lepení permanentních magnetů s různými typy povlaků, (iv) zajistit informace o dlouhodobé odolnosti permanentních magnetů a lepených spojů vůči provozním vlivům a (v) zajistit informace o nových trendech ve vývoji permanentních magnetů (dále jen „Smlouva k dotaci PZK“), a dále obviněný uvedl, že se tato dotace řadí mezi „(č)innosti v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370“.

123.     Ve vyjádření ze dne 29. 10. 2020 obviněný sděluje, že Úřadem požadovaný materiál do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro rok 2015 „nebyl do uvedeného plánu účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR ještě zahrnut (…) v roce 2015 se výcviky řídily výhradně přiloženými smlouvami (…), zejm. smlouva s ministerstvem obrany Nizozemí a smlouva s ministerstvem obrany Rakouska.“ K uvedené problematice obviněný dále předložil dokument s názvem „Legislativní rámec k vojenským cvičením OS cizích států na území ČR a jeho dopad na resort MO a VVÚ“, podle kterého má VVÚ povinnost „zpracovat přehled cvičení OS cizích států v zařízení Kamenná Chaloupka na následující rok a zaslat jej na SRPS MO každoročně do 30. září (…) zpracovat zpětný přehled cvičení OS cizích států v zařízení Kamenná Chaloupka za 1. pololetí každoročně do 31. července a za 2. pololetí každoročně do 31. ledna“. V citovaném dokumentu je dále uvedeno právní stanovisko obviněného: „Pokud si výcvik v Kamenné Chaloupce objedná jiný stát pro jednotku svých ozbrojených sil, pak pobyt takové jednotky v ČR by měl být považován za vojenské cvičení ozbrojených sil jiného státu na území ČR a schválen vládou (…) Pokud si výcvik v Kamenné Chaloupce objedná jiný stát pro skupinu svých vojáků, pak pobyt takové skupiny není třeba schvalovat podle článku 43 Ústavy. (…) Pokud je mi známo, výcvikové aktivity pro cizí vojáky v Kamenné Chaloupce realizované na komerční bázi nebyly dosud schvalovány jako vojenská cvičení, takže vycházím z toho, že cvičeny byly skupiny jednotlivých cizích vojáků a nikoli cizí vojenské jednotky. Závěrem zmíním ještě jeden aspekt, a to místo pro realizaci vojenských cvičení. Podle § 11 odst. 1 zákona č. 310/1999 Sb. (…) lze vojenská cvičení cizích OS konat pouze ve vojenských újezdech, (…) Jelikož je zařízení Kamenná Chaloupka dislokováno ve vojenském újezdu, tak v něm může cizí vojenská jednotka uskutečnit vojenské cvičení na komerční bázi.“

124.     K „Dotaci – Ministerstvo obrany – DETUAV“ ve výši 366 000,- Kč zařazené v tabulce „Archiv hlavní knihy 2015“ předložené v rámci tabulek ze dne 24. 9. 2020 obviněný ve vyjádření ze dne 29. 10. 2020 uvádí, že tato byla poskytnuta MV ČR, nikoliv obviněným, jak je chybně uvedeno v citované tabulce.

125.     Dále obviněný ve vyjádření ze dne 29. 10. 2020 k dotazu Úřadu pod jakou položkou obchodního plánu/výhledu na rok 2015, 2016 a 2017 došlo k projednání jednotlivých položek vyfakturovaných VVÚ v letech 2015, 2016 a 2017, tak jak bylo Úřadu doručeno obviněným dne 24. 9. 2020, obviněný sděluje, že jím předložené obchodní plány/výhledy na dané roky jsou pouze výchozí plány/výhledy na příslušný rok, které se v průběhu daného roku každé čtvrtletí na zasedáních dozorčí rady upřesňují. Obviněný současně dokládá závěrečné aktualizované obchodní plány/výhledy na příslušný rok a zápisy ze zasedání dozorčí rady konané ve dnech 22. 9. 2015, 7. 10. 2016, 23. 10. 2017. Obviněný dále jednotlivé položky tabulek ze dne 24. 9. 2020 doplnil o vztah svěřeného úkolu k obchodnímu plánu/výhledu na příslušný rok (dále též „rozhodné tabulky ze dne 29. 10. 2020“), a uvádí k tomu: „V souvislosti s uvedením souvztažnosti jednotlivých položek je třeba uvést, že se stále jedná o plán, který ne vždy musí být naplněn a v některých případech se proto položky obchodního plánu neprojevily ve fakturaci. V některých případech došlo k realizaci daného obchodního případu až po sestavení aktualizovaného obchodního plánu a daná faktura pak nemá odraz v obchodním plánu. (…) K tzv. nespecifikovaným zakázkám v obchodním plánu vysvětluji, že se jedná mj. o zakázky do 100 tis. Kč, které se v obchodním plánu blíže nekonkretizují a jsou tam uvedeny souhrnně, případně se jedná o poptávku, která přijde teprve v průběhu roku, např. materiálové expertízy atd.“

126.     Z rozhodných tabulek ze dne 29. 10. 2020, v nichž obviněný uvádí vztah vyfakturované činnosti ke svěřenému úkolu dle Zakládací listiny, vztah některých vyfakturovaných činností k pověření VVÚ jako národní autority a schválení vyfakturované činnosti dozorčí radou v obchodním plánu/výhledu na příslušný rok, vyplývají následující finanční hodnoty[5]:

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2015“ z toho:

99 115 900,- Kč

2015

Celkem dotace – Technologická agentura

5 853 900,- Kč

2015

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

485 000,- Kč

2015

Celkem dotace – MO ČR

92 411 000,- Kč

2015

Celkem dotace – MV ČR

366 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015 ARMÁDA“

24 960 693,18 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015 ZAHRANIČÍ“

31 393 919,54 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“z toho:

20 092 107, 87 Kč

2016

Vojenský technický ústav, s. p.

1 453 866,- Kč

2016

Celkem ostatní firmy a organizace z toho:

18 638 241,87 Kč

2016

NATO - STANAG[6]

6 088 849,- Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2016“ z toho:

129 576 500,- Kč

2016

Celkem dotace – Technologická agentura

6 069 500,- Kč

2016

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

580 000,- Kč

2016

Celkem dotace – MV ČR

3 549 000,- Kč

2016

Celkem dotace – MO ČR

119 378 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2016 ARMÁDA“

234 342 348,75 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2016 ZAHRANIČÍ“

30 109 865,92 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2016 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“z toho:

22 002 160,27 Kč

2016

VOP CZ, s. p.

83 580,00 Kč

2016

Vojenský technický ústav, s. p.         

738 000,00 Kč

2016

Celkem ostatní firmy a organizace z toho:

21 180 580,27 Kč

2016

NATO – STANAG5

14 970 410,- Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2017“

108. 855 170,- Kč

2017

Celkem dotace – Technologická agentura

5 947 600,- Kč

2017

Celkem dotace – ČVÚT, Praha

545 000,- Kč

2017

Celkem dotace – MV ČR

7 710 000,- Kč

2017

Celkem dotace – MPO ČR

1 953 570,- Kč

2017

Celkem dotace – MO ČR

92 699 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2017 ARMÁDA“

6 185 845,19 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2017 ZAHRANIČÍ“

20 943 061,51 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2017 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“z toho:

 

2017

Vojenský technický ústav, s. p.

494 157,00 Kč

2017

Celkem ostatní firmy a organizace z toho:

39 335 250,24 Kč

2017

NATO – STANAG5

8 897 165,- Kč

127.     Úřad na tomto místě sumarizuje, že obviněný v rámci svých vyjádření ze dne 24. 9. 2020 a dne 12. 11. 2020 k jednotlivým vybraným položkám uvedeným v tabulce „Kniha vydaných faktur rok 2015 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, která náleží mezi rozhodné tabulky ze dne 29. 10. 2020, dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • k odběrateli PZK Brno a.s. uvedl předmět fakturace „Materiál. expertiza“, doložil objednávku materiálové expertízy na testování permanentních magnetů a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370“;
 • k odběrateli KARBOX s.r.o., IČO 26002370, se sídlem Tovární 1553, 535 01 Přelouč (dále jen „KARBOX s.r.o.“) uvedl předmět fakturace „KARBOX 2014/2“, doložil objednávku (fakturu – daňový doklad), podle které odběratel objednává u VVÚ „simulaci balistických účinků projektilů, exploze IED a exploze miny“, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569 (4360)“;
 • k odběrateli COLORLAK, a.s. uvedl předmět fakturace „Zkoušky“, doložil objednávky na provedení zkoušek nátěrových systémů, na prověření spektrální charakteristiky u vzorků a jejich aplikace na plech, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370“;
 • k odběrateli Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s. uvedl předmět fakturace „zkoušky“, doložil objednávky na zaměření v infračerveném spektru vidění a na reatestaci nátěrových systémů a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370 (4360)“;
 • k odběrateli TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice (dále jen „TATRA TRUCKS a.s.“) uvedl předměty fakturace „TATRA TEST V1-3.fakt.“, „TATRA TEST V1-4.fakt.“, „TATRA TEST V1-5.fakt.“, „TATRA TEST V1-6.fakt.“, doložil smlouvu o dílo (faktury – daňové doklady), jejímž předmětem je mj. zpracování plánu a provedení zkoušek vozidla TATRA 815-7 8x8 s pancéřovanou kabinou, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k odběrateli TATRA TRUCKS a.s. uvedl předmět fakturace „TATRA TEST-V3“, doložil smlouvu o dílo (fakturu – daňový doklad), jejímž předmětem je opravná zkouška protiminové odolnosti čtyřdveřové kabiny Plasan, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k odběrateli BOGGES, spol. s r.o. uvedl předmět fakturace „zkoušky“, doložil objednávku na zkoušky v kondenzační komoře a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k odběrateli J.P.D. GROUP, s.r.o., IČO 27486842, se sídlem Čepí 99, 533 32 Čepí (dále jen „J.P.D. GROUP, s.r.o.“) uvedl předmět fakturace „zkoušky“, doložil objednávku (faktury – daňové doklady), jejímž předmětem jsou „balistické testy dodaných vzorků a asistence při příp.“, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“.

128.     Úřad na tomto místě sumarizuje, že obviněný v rámci svých vyjádření ze dne 24. 9. 2020 a dne 12. 11. 2020 k jednotlivým vybraným položkám uvedeným v tabulce „Kniha vydaných faktur rok 2016 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, která náleží mezi rozhodné tabulky ze dne 29. 10. 2020, dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • k odběrateli COLORLAK, a.s. uvedl předmět fakturace „zkoušky“, doložil objednávku na proměření spektrální charakteristiky u vzorku a jeho aplikace na plech a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370“;
 • k odběrateli Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s. uvedl předmět fakturace „zkoušky“, doložil objednávky na zaměření spektrální reflektance u dodaných vzorků a na expozici vzorků 1000 hodin v solné/kondenzační komoře a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370“;
 • k odběrateli PZK Brno a.s. uvedl předmět fakturace „Materiál. expertizy“, doložil objednávky na materiálové expertízy testování permanentních magnetů a sdělil, že se jedná o „Materialovou expertízu; STANAG 4370“;
 • k odběrateli TATRA TRUCKS a.s. uvedl předmět fakturace „TATRA TEST V1-7.fakt.“, „TATRA-TEST V7“, „TATRA-TEST V7 Vývoj“, „TATRA TEST V16“, doložil objednávky (faktury – daňové doklady) na zkoušky balistické a protiminové ochrany vozidla TATRA 4x4, „numerické simulace zatížení koše, FVZ a upevnění hasícího přístroje pro vozidla AČR“, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k odběrateli TATRA DEFENCE VEHICLE a.s., IČO 24152269, se sídlem Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.“) uvedl předmět fakturace „TEST V810“, „TEST PODLAHY V810“, „SIMULACE – Test V 12“, doložil objednávky/smlouvu o dílo (faktury – daňové doklady) na „TDV na provedení numerických simulací zatížení prototypu vozidla Pandur 8x8 výbuchem“, „TDV na provedení posouzení výrobní dokumentace pancéřované kabiny vozidla TATRA 810 a na provedení numerické simulace“, „TDV na provedení zkoušek strukturální integrity vzorku Podlahy vozidla TATRA T 810“, „TDV na provedení výbuchových zkoušek strukturální integrity prototypu vozidla Pandur 8x8“, „zkoušky balistické a protiminové ochrany vozidla“, „numerické simulace zatížení koše, FVZ a upevnění hasícího přístroje pro vozidla AČR“, zpracování a provedení zkoušek odolnosti vozidla TATRA 815-7 8x8,a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k odběrateli EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. uvedl předmět fakturace „materiál. expertiza“, doložil objednávku na expertízu pancéřového (balistického) bezpečnostního skla – objasnění příčiny degradace a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“.

129.     Úřad na tomto místě sumarizuje, že obviněný v rámci svých vyjádření ze dne 24. 9. 2020 a dne 12. 11. 2020 k jednotlivým vybraným položkám uvedeným v tabulce „Kniha vydaných faktur rok 2017 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, která náleží mezi rozhodné tabulky ze dne 29. 10. 2020, dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • k odběrateli TATRA TRUCKS a.s. uvedl předmět fakturace „TATRA“, doložil objednávku (fakturu – daňový doklad) na návrh kontur maskovacího vzoru pro typ vozidla PRAM a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4418“;
 • k odběrateli COLORLAK, a.s. uvedl předmět fakturace „Zkoušky“, doložil objednávky na testy NH S220 SYNTEPUR PRIMER dle GOST, na prověření spektrální charakteristiky a aplikace barvy na ocelovém podkladu, na proměření spektrální charakteristiky u vzorku, na měření trichromatických souřadnic u vzorku a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370 (4360)“;
 • k odběrateli TATRA TRUCKS a.s. uvedl předmět fakturace „TATRA_TEST V17“ a „TATRA OS1“, doložil smlouvu o dílo / objednávku (faktury – daňové doklady) na zkoušku strukturální integrity koše, FVZ a upevnění hasicího přístroje pro vozidla Armády a docertifikaci použití laminátové přístrojové desky pro certifikované vozidlo TATRA s 4 dveřovou pancéřovanou kabinou PLASAN, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k odběrateli COLORLAK, a.s. uvedl předmět fakturace „Zkoušky“, doložil objednávku na měření trichromatických souřadnic včetně dE a lesku u vzorku a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k odběrateli Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s. uvedl předmět fakturace „zkoušky“, doložil objednávku na testování systému v komoře solné mlhy a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569 (4360)“;
 • k odběrateli EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. uvedl předmět fakturace „Přezkoušení soupr. GO-27“, doložil objednávku na přezkoušení a obnovení funkčnosti souprav GO-27 a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“
 • k odběrateli PZK Brno a.s. uvedl předmět fakturace „Materiál. expertiza“, doložil objednávku na materiálovou expertízu testování permanentních magnetů a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370“;
 • k odběrateli KARBOX s.r.o. uvedl předmět fakturace „Zkoušky“, doložil objednávku (fakturu – daňový doklad) na hygienická měření, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“;
 • k odběrateli TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. uvedl předmět fakturace „SADA PPK, PPO, KL“, „TD PANDUR II“, „TEST V 21“, doložil objednávky (faktury – daňové doklady) na „TDV na spolupráci při návrhu úprav protiminové ochrany vozidla PANDUR II KOVVŠ/KOVS“, „TDV na dodávku přídavného pancéřování pro certifikační zkoušky protivýbuchové ochrany vozidla PANDUR 8x8 KOVS/KOVVŠ“, „na provedení certifikačních zkoušek protivýbuchové ochrany vozidla PANDUR 8x8“, a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4569“.

130.     Obviněný se ve svém vyjádření ze dne 12. 11. 2020 opakovaně uvádí, že „jednou z oblastí je činnost VVÚ jako národní autority a zkušebny, které jsou VVÚ svěřeny zakládací listinou jako hlavní předmět činnosti VVÚ. Konkrétním aktem zadání (činností svěřených Ministerstvem obrany ČR) je (...) zakládací listina VVÚ, která zmocňuje k »vykonávání funkcí Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření MO«. Zakládací listina zmiňuje pověření MO, kterým jsou v tomto případě jednotlivá osvědčení k výkonu činnosti Národní autority pro jednotlivé oblasti STANAG, vydané ředitelem národního úřadu pro vyzbrojování MO ČR, jako konkrétní akty zadání. (…) V tomto smyslu je ministerstvo de facto objednatelem příslušné činnosti u VVÚ – provedení certifikace, třebaže beneficientem činnosti je třetí strana a smlouva je mezi VVÚ a touto třetí stranou. Splnění dohod STANAG mj. znamená, že produkt může být následně realizován nejen v Armádě ČR, ale také v rámci NATO a u dalších zahraničních subjektů. (…) K tomu dále uvádím, že výkon funkce Národní autority a Středisko zkušební VVÚ jsou činnosti, kde z důvodu exkluzivity není ohroženo tržní prostředí a tyto činnosti jsou vykonávány mj. za tím účelem vyčleněnou složkou MO (a tedy kapacitami MO), za kterou je nutno jím založený státní podnik považovat.“

131.     Dne 13. 11. 2020 předložil obviněný tabulky „Kniha vydaných faktur rok 2015 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, „Kniha vydaných faktur 2016 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ a „Kniha vydaných faktur 2017 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, ve kterých uvádí doplněný výběr fakturovaných činností k pověření VVÚ jako národní autority pro normy NATO – STANAG, vč. schválení těchto činností dozorčí radou v obchodním plánu/výhledu na příslušný rok.

132.     Úřad na tomto místě sumarizuje, že obviněný v rámci svých vyjádření ze dne 24. 9. 2020, 29. 10. 2020, 12. 11. 2020 a ze dne 6. 1. 2021 k jednotlivým položkám uvedeným v tabulce „Kniha vydaných faktur rok 2015 ZAHRANIČÍ“, která náleží mezi rozhodné tabulky ze dne 29. 10. 2020, dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • k odběrateli JCBRD Defence COE uvedl předmět fakturace „NATO 20185“ a doložil dohodu týkající se výměny informací o výzkumu a vývoji a přílohu k této dohodě týkající se obrany CBRN (oblast chemické, biologické, radiologické a jaderné obrany);
 • k odběrateli AQ Magnit AD uvedl předmět fakturace „Zkoušky“ a doložil objednávku týkající se testu expozice v neutrálním solném spreji;
 • k odběrateli OTO MELARA S.p.a. uvedl předměty fakturace „REAL 6“ a „REAL 7“ a doložil objednávku na činnosti v rámci programu Centauro 2: sada pancéřování proti střepinám a lepení, maskovací kryt a dodatečné činnosti pro kvalifikační zkoušky a dále na pancéřování proti střepinám a lepení na aluminiovou desku;
 • k odběrateli Hotzone Solutions Benelux B.V. (dále jen „Hotzone Solutions“) uvedl předmět fakturace „Výcvik HZS 1. 2015“, „Výcvik HZS 3. 2015“ a „Výcvik HZS 3. 2015“ a doložil technické ujednání ve věci výcviku s reálnými otravnými látkami a/nebo experimentálních prací k ověření technických parametrů různého vybavení uskutečňovaných na terénním pracovišti „Kamenná chaloupka“ ve Vyškově;
 • k odběrateli BERTIN TECHNOLOGIES uvedl předmět fakturace „BERTIN 2014/1“„BERTIN 2015/1“, doložil objednávky na výrobu a dodání kompletního experimentálního zařízení (testovací komory) a dvoudenní validační zkoušku a na kalibrační test, který zahrnuje přípravné práce a experimenty chemických bojových látek ve zkušebním zařízení;
 • k odběrateli The Netherlands Ministery of Defence uvedl předmět fakturace „Výcvik Holandsko“ a doložil smlouvu na využití zkušebního a výcvikového pracoviště „Kamenná chaloupka“ ve Vyškově pro testování ostrých bojových chemických látek Nizozemskou královskou armádou;
 • k odběrateli The Federal Ministery Of Defence And Sports Of The Republic Of Austria (dále jen „Ministery Of Austria“) uvedl předmět fakturace „Výcvik“ a doložil technické ujednání ve věci výcviku specialistů OPZHN ozbrojených sil Rakouské republiky s otravnými látkami uskutečněném na terénním chemickém zkušebním a výcvikovém zařízení „Kamenná chaloupka“ ve Vyškově;
 • k odběrateli Worexpo Limited, United Kingdom (dále jen „Worexpo Limited“) uvedl předmět fakturace „WOREXPO“ a doložil objednávku na metalografické výbrusy ze tří vzorků, prověření rozměrů karbid nitridační vrstvy a post oxidační vrstvy na naleptaném výbrusu;
 • k odběrateli CAMATINI MECCANICA uvedl předmět fakturace „CAMATINY“ a doložil objednávku na lepidlo 36.104 PE-Red;
 • k odběrateli NV CONCORDIA TEXTILES uvedl předmět fakturace „CONCORDIA“ a doložil objednávku na provedení zkoušek určení spektrální reflektance, barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu na textilii se čtyřbarevným potiskem;
 • k odběrateli W L GORE & ASSOCIATES UK LTD (dále jen „GORE“) uvedl předměty „Materiál. expertiza“ a doložil objednávky na infračervený test vzoru a barvy a na test spektrální odrazivosti Jason s kartáčky, externí testy TOF pro vojenské obch. jednotky;
 • k odběrateli Bruker Daltonik GmbH uvedl předmět fakturace „RAID – M100“ a doložil objednávku na test RAID-M100;
 • k odběrateli The European Defence Agency uvedl předmět fakturace „JIP-CBRN“ a doložil smlouvu o výzkumu a technickém zabezpečení uzavřenou v rámci výzvy „Vojenské zpravodajství v oblasti ZHN – situační znalost včetně detekce/identifikace a modelingu a simulace pro systémy OPZHN“ mezi EDA, VVÚ a dalšími subjekty z Francie a Švédska;
 • k odběrateli The European Defence Agency uvedl předmět fakturace „QUIXOTE“ a doložil smlouvu týkající se projektu Quick Xor – společného investičního výzkumně technologického programu chemické, biologické a radiační ochrany (technologie Quick Xor pro dekontaminaci biologických a chemických látek studenou plazmou);
 • k odběrateli Lawrence Livermore National Laboratory uvedl předmět fakturace „USA WORKSHOP“ a doložil ujednání o materiálním zabezpečení týkající se pořádání workshopu k problematice chemického, biologického a radiačního nebezpečí organizovaného pod záštitou iniciativy USA k redukci globálního rizika a dále smlouvu o dílo blíže specifikující odpovědnost VVÚ za poskytnutí výcvikových zařízení, logistické a jiné podpory cvičícím, instruktorům a tlumočníkům;
 • k odběrateli the Ministry of Defence Israel uvedl předmět fakturace „Výcvik Izrael“ a doložil smlouvu na využití terénního výcvikového a zkušebního pracoviště „Kamenná chaloupka“ ve Vyškově pro realizaci výcvikového kurzu s ostrými bojovými chemickými látkami;
 • k odběrateli Quatar Armed Forces uvedl předmět fakturace „QUTAR“ a doložil zakázkový list na testování individuálních ochranných prostředků;
 • k odběrateli NIMR AUTOMOTIVE LLC (dále jen „NIMR“) uvedl předmět fakturace „TEST V2 – NIMR“ a doložil objednávku na suroviny pro inženýrské projekty a zkoušky vozidla vybaveného DCAN-balistika a odolnost proti výbuchu a na projekt DCAN.

133.     Úřad na tomto místě sumarizuje, že obviněný v rámci svých vyjádření ze dne 24. 9. 2020, 29. 10. 2020, 12. 11. 2020 a ze dne 6. 1. 2021 k jednotlivým položkám uvedeným v tabulce „Kniha vydaných faktur rok 2016 ZAHRANIČÍ“, která náleží mezi rozhodné tabulky ze dne 29. 10. 2020, dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • k odběrateli JCBRD Defence COE uvedl předmět fakturace „NATO 2016“ a doložil dohodu týkající se výměny informací o výzkumu a vývoji a přílohu k této dohodě týkající se obrany CBRN (oblast chemické, biologické, radiologické a jaderné obrany);
 • k odběrateli WOREXPO LIMITED uvedl předměty fakturace „WOREXPO 2016/2“ a „WOREXPO 2016/2“ a doložil objednávky na dva metalografické výbrusy;
 • k odběrateli GORE uvedl předměty fakturace „Materiál. expertiza“ a doložil objednávky na testování barev a spektrální odrazivosti, externí vojenské testy TOF, testování podle emailové nabídky ze dne 20. 9. 2016 a 24. 11. 2016;
 • k odběrateli Hotzone Solutions uvedl předmět fakturace „HZS – TESTY 1“ a doložil objednávku na testování – Ramanova spektroskopie v laboratoři FLCATF;
 • k odběrateli Hotzone Solutions uvedl předměty fakturace „HZS výcviky 2016-1.výcvik“, „HZS výcviky 2016-2.výcvik“, „HZS výcviky 2016-3.výcvik“, „HZS výcviky 2016-4.výcvik“, „HZS výcviky 2016-5.výcvik“, „HZS výcviky 2016-6.výcvik“ a doložil smlouvu ve věci stanovení podmínek použití zkušebního a výcvikového zařízení „Kamenná chaloupka“ ve Vyškově k provádění výcviku mezinárodní klientely s reálnými otravnými látkami a/nebo uzavřenými radioaktivními zářiči prostřednictvím společnosti Hotzone Solutions;
 • k odběrateli NV CONCORDIA TEXTILES uvedl předmět fakturace „CONCORDIA“ a doložil objednávku na test spektrální odrazivosti a barvy – trichrom. test;
 • k odběrateli Výzkumný ústav chemických vlákien, a.s. uvedl předmět fakturace „Zkoušky“ a doložil objednávku na zkoušky stanovení spektrální reflektance barevného povrchu na dvou maskáčových tkaninách;
 • k odběrateli The Netherlands Ministery of Defence uvedl předmět fakturace „Výcvik Holandsko“ a doložil smlouvu na využití zkušebního a výcvikového pracoviště ve Vyškově za účelem výcviku se skutečnými chemickými látkami Nizozemskou královskou armádou;
 • k odběrateli Ministery Of Austria uvedl předmět fakturace „Výcvik Rakousko“ a doložil technické ujednání ve věci výcviku specialistů OPZHN ozbrojených sil Rakouské republiky s otravnými látkami uskutečněném na terénním chemickém zkušebním a výcvikovém zařízení „Kamenná chaloupka“ ve Vyškově;
 • k odběrateli TAJCO SLOVAKIA s.r.o. uvedl předmět fakturace „Zkoušky“ a doložil objednávku na průběh zkoušky týkající se expozice 480 hod zkušebních vzorků v jedné komoře neutrální solné mlhy;
 • k odběrateli SAS OUVRY uvedl předmět fakturace „Materiálová expertiza“ a doložil objednávku na „4 položky popsané ve vaší cenové nabídce č. CN20161003-2 ze dne 3. 10. 2016“;
 • k odběrateli Bruker Daltonik GmbH uvedl předmět fakturace „BRUKER NR-IMS“ a doložil objednávku na analytické měření NR-ISM;
 • k odběrateli The European Defence Agency uvedl předmět fakturace „JIP-CBRN“ a doložil smlouvu o výzkumu a technickém zabezpečení uzavřenou v rámci výzvy „Vojenské zpravodajství v oblasti ZHN – situační znalost včetně detekce/identifikace a modelingu a simulace pro systémy OPZHN“mezi EDA, VVÚ a dalšími subjekty z Francie a Švédska;
 • k odběrateli The European Defence Agency uvedl předmět fakturace „QUIXOTE“ a doložil smlouvu  týkající se projektu Quick Xor – společného investičního výzkumně technologického programu chemické, biologické a radiační ochrany (technologie Quick Xor pro dekontaminaci biologických a chemických látek studenou plazmou);
 • k odběrateli NIMR uvedl předměty fakturace „TEST V6 – NIMR“, „TEST V4 – NIMR“, „TEST V9 – NIMR“, „TEST V11 – NIMR“, „TEST V5 – NIMR“, „TEST V8 – NIMR“, „TEST V10 – NIMR“ a „TEST V14 – NIMR“ a doložil objednávky na numerickou simulaci DCAN střechy vozidla s přídavnou zátěží, test ochrany DCAB proti hrozbě improvizovaného výbušného zařízení (IED) na silnicích, test ochrany proti minám, test strukturní integrity – test výbuchem o síle převyšující odolnost zařízení, test ochrany střech DCAN proti detonaci dvou ručních granátů DM51 a test strukturní integrity, test strukturní integrity – úroveň ochrany M2a (předních kol) vozidla DCAN proti minám, test přežití posádky – úroveň ochrany M2a (zadních kol) vozidla DCAN proti minám, testy vzorků transparentních pancéřů a balistické testy cílových vzorků GKN (pro STANAG 4569 úroveň A2), test mřížky přední masky vozidla DCAN, testovací vzorek 2 – čelní balistická mřížka pro ochranu motoru;
 • k odběrateli Lawrence Livermore National Laboratory uvedl předmět fakturace „USA WORKSHOP“ a doložil ujednání o materiálním zabezpečení týkající se pořádání výcviku vybraných příslušníků Libanonského CBRN Response Teamu, organizovaného pod záštitou iniciativy USA k redukci globálního rizika;
 • k odběrateli Cubic Global Defense, Inc. (dále jen „Cubic“) uvedl předmět fakturace „Výcviky Keňa“ a doložil objednávku na výcvik se skutečnými toxickými látkami pro KENYA DISASTER RELIEF UNIT;
 • k odběrateli Cubic uvedl předmět fakturace „Výcviky Ukrajina“ a doložil objednávku na výcvik v manipulaci se skutečnými toxickými látkami pro Státní službu Ukrajiny pro nepředvídané situace;
 • k odběrateli Government of Izrael uvedl předmět fakturace „Výcvik Izrael“ a doložil smlouvu týkající se zajištění výcviku s bojovými chemickými látkami a užití testovacího zařízení ve Vyškově za účelem uskutečnění tréninkového kurzu s bojovými chemickými látkami;
 • k odběrateli Cubic uvedl předmět fakturace „Výcviky Albánie“ a doložil prohlášení o koncovém použití, podle kterého se VVÚ zavázal k odbornému vedení, dozoru nad BOZP a poskytování služeb spojených s praktickým absolvováním výcviku CBRN specialistů obranných sil Albánské republiky se skutečnými chemickými bojovými látkami (CWA); 
 • k odběrateli SPIEZ LABORATORY uvedl předmět fakturace „SWISS 2016 – 1“ a doložil smlouvu týkající se projektu zabývajícího se problémy souvisejícími s kontaminacemi veřejných prostor chemickými látkami;
 • k odběrateli Denel Vehicle Systems (Pty) Ltd (dále jen „Denel Vehicle“) uvedl předmět fakturace „DENEL – 1. faktura“, „DENEL – 2. faktura“ a „DENEL – 2. faktura“ a doložil objednávku na testování odolnosti střechy (včetně střešního poklopu) proti detonaci dvou ručních granátů DM 51.

134.     Úřad na tomto místě sumarizuje, že obviněný v rámci svých vyjádření ze dne 24. 9. 2020, 29. 10. 2020, 12. 11. 2020 a ze dne 6. 1. 2021 k jednotlivým položkám uvedeným v tabulce „Kniha vydaných faktur rok 2017 ZAHRANIČÍ“, která náleží mezi rozhodné tabulky ze dne 29. 10. 2020, dokládá následující materiály a skutečnosti:

 • k odběrateli Ministerstvo obrany uvedl předmět fakturace „Ceramball“ a doložil smlouvu, která řeší projekt zaměřený na vývoj keramických materiálů pro osobní ochranu, a to zlepšením balistického výkonu aktuálně používané keramiky vhodným návrhem mikrostruktur a použití nových a rychlých metod pro konsolidaci;
 • k odběrateli TAJCO SLOVAKIA s.r.o. uvedl předmět fakturace „Zkoušky“ a doložil objednávku na průběh zkoušky týkající se „expozice 480 hod zkušebních vzorků v jedné komoře neutrální solné mlhy“, na „NSS test pro S class“, na „NSStest po 984/985 Re-PPAP“ a sdělil, že se jedná o „(č)innost v rámci pověření jako národní autority pro normy NATO – STANAG 4370“;
 • k odběrateli Government of Israel uvedl předměty fakturace „Výcvik Izrael“„Izrael-výcviky-II“ a doložil smlouvy na využití terénního výcvikového a zkušebního pracoviště pro ostré bojové chemické látky ve Vyškově pro realizaci výcvikového kurzu s ostrými bojovými chemickými látkami;
 • k odběrateli Výzkumný ústav chemických vláken, a.s. uvedl předmět fakturace „Zkoušky“ a doložil objednávku na zkoušky stanovení spektrální reflektance barevného povrchu na šesti maskáčových tkaninách;
 • k odběrateli Cubic uvedl předmět fakturace „Výcviky Senegal“, „Výcviky USA“ a doložil objednávky na výcvik se skutečnými chemickými látkami na podporu Senegalského národního vojenského požárního sboru, na osobní školení agentů na podporu společného výkonného úřadu pro program JPEO a na výcvik se skutečnými chemickými látkami na podporu US JPEO;
 • k odběrateli NOVA - S a.s. uvedl předmět fakturace „Materiál. expertiza“ a doložil objednávku na průběh zkoušky týkající se „expozice 240 hod (4 vzorky) řezy, hodnocení a fotodokumentace“;
 • k odběrateli SPIEZ LABORATORY uvedl předmět fakturace „SWISS 2016-1“ a doložil smlouvu týkající se projektu zabývajícího se problémy souvisejícími s kontaminacemi veřejných prostor chemickými látkami;
 • k odběrateli Denel Vehicle uvedl předmět fakturace „DENEL TEST V19“, „DENEL TEST V18“„Dokl. k přijaté platbě“ a doložil objednávky na testování odolnosti střechy (včetně střešního poklopu) proti detonaci dvou ručních granátů DM 51, dodání zkušebního protokolu a TEST DM 51;
 • k odběrateli NIMR uvedl předmět fakturace „TEST V20“ a doložil objednávku na test výbuchu miny;
 • k odběrateli Ministery Of Austria uvedl, že předmětem fakturace byl „Výcvik Rakousko“, doložil technické ujednání ve věci výcviku specialistů OPZHN ozbrojených sil Rakouské republiky s otravnými látkami uskutečněném na terénním chemickém zkušebním a výcvikovém zařízení „Kamenná chaloupka“ ve Vyškově;
 • k odběrateli HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. uvedl předměty fakturace „HENKEL 2017“ a doložil objednávku na laboratorní analýzu aktivní jednotky;
 • k odběrateli The Netherlands Ministery of Defence uvedl předměty fakturace „Výcvik Holandsko 2017“ a doložil smlouvu na využití polního chemického cvičiště a zkušebního prostoru pro výcvik s chemickými bojovými látkami a testování bojových chemických látek ve Vyškově;
 • k odběrateli ISTEC Service Ltd. uvedl předmět fakturace „VPAM“ a doložil objednávku kvalifikační zkoušky kruhového držáku ISTEV při detonaci dvou ručních granátů DM51;
 • k odběrateli GENEREL DYNAMICS European Land Systems-Steyr uvedl předmět fakturace „RAPA 6x6“ a doložil objednávku na IED Test PANDUR 6x6 Mine;
 • k odběrateli GORE uvedl předměty „Materiál. expertiza“ a doložil objednávky na testování dle nabídky emailem ze dne 30. 1. 2017, výběrové řízení na testování ECWS 2017 a protokoly o zkouškách;
 • k odběrateli DAW Trade Serve Est uvedl předmět fakturace „Dps 35170006“ a „Dokl. k přijaté platbě“ a smlouvu týkající se školení v zásadách ochrany proti vybraným chemickým bojovým látkám a toxickými chemikáliím.

135.     Z obchodního rejstříku dostupného na https://or.justice.cz/, Úřad seznal, že ve VVÚ nemá majetkovou účast jiná osoba než obviněný.

136.     Z veřejně dostupných zdrojů na www.justice.cz Úřad seznal, že obviněný vykonává funkci zakladatele Vojenskému technickému ústavu, s. p., IČO 24272523, se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 – Kbely (dále jen „VTÚ“), a to dle „Zakládací listiny Vojenského technického ústavu, s.p.“ úplné znění ze dne 16. 11. 2018, a VOP CZ, s.p., IČO 00000493, se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičín (dále jen „VOP CZ“), a to dle „Zakládací listiny VOP, s.p.“ úplné znění ze dne 16. 11. 2019.

137.     Dále Úřad z veřejně dostupných zdrojů na http://www.mocr.army.cz/multimedia-a-knihovna/publikace/rocenky/rocenka-mo-2017-217870/ (Ročenka MO ČR) ověřil, že součástí organizační struktury obviněného je Generální štáb Armády, který zabezpečuje velení armádě a který se v rozsahu své působnosti podílí na plnění úkolů stanovených obviněnému zvláštním právním předpisem (srov. podle § 7 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

138.     Úřad z veřejně dostupných zdrojů na https://www.vvubrno.cz/schbro/terenni-pracoviste-vyskov/ též seznal, že pracoviště Vyškov – Kamenná chaloupka je určeno k provádění speciálních prací s využitím otravných látek a vysoce toxických látek pro výzkumné a zkušební účely, tedy umožňuje přezkušovat funkci prostředků chemického a radiačního průzkumu, protichemické ochrany a dekontaminace. Na tomto pracovišti je dále umožněno provádění výcviku v rámci odborné přípravy chemických specialistů s otravnými látkami a uzavřenými radioaktivními zářiči. Pracoviště Vyškov – Kamenná chaloupka je lokalizováno ve Vojenském újezdu Březina, 14 km od města Vyškov.

Právní posouzení

139.     Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že při výběru dodavatele na poskytnutí služeb, dodávek nebo stavebních prací je zadavatel vázán pravidly a předepsanými postupy zákona, nejedná-li se o některou z výjimek přicházejících do úvahy, kdy lze působnost zákona vyloučit, a zadavatel tak není povinen pravidla a postupy vyplývající ze zákona aplikovat (tedy zejména není povinen dané plnění zadat v zadávacím řízení dle zákona).

140.     Jednou z takových výjimek je možnost využití vertikální spolupráce, tzv. in-house výjimky, tedy zadání zakázky osobě, která je vůči zadavateli ve vztahu „interního“ (in house) dodavatele a kde tedy neexistuje smluvní vztah v ekonomickém slova smyslu. In-house výjimku tak zákon koncipuje jako výluku ze své působnosti. Pokud tedy smlouva mezi zadavatelem a jinou právnickou osobou jako dodavatelem naplňuje znaky této výjimky, nejedná se vůbec o veřejnou zakázku.

141.     Úřad dále konstatuje, že původ zákonné in-house výjimky plyne z rozhodovací praxe SDEU, proto byl původně výklad této výjimky založen právě na relevantních rozhodnutích SDEU a respektoval postupný vývoj v její interpretaci. Odrazem judikatury SDEU, která dospěla k závěru, že orgán veřejné správy, který je veřejným zadavatelem, má možnost vykonat úkoly veřejného zájmu, které mu přísluší, vlastními prostředky, správními, technickými a jinými, aniž je povinen se obrátit na vnější subjekty nenáležející k jeho organizačním složkám (vlastními prostředky se rozumí i smluvní partner odlišný od subjektu veřejného zadavatele, který je však pod jeho kontrolou a pokud zároveň tato osoba je pod kontrolou veřejného zadavatele, která je obdobná té, kterou veřejný zadavatel vykonává nad vlastními organizačními složkami a zároveň tato osoba uskutečňuje s veřejným zadavatelem převážnou část své činnosti), se v právním řádu České republiky stala úprava in-house zadávání veřejných zakázek v § 18 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

142.     Podrobnější obecnou úpravu institutu in-house objasňující řadu otázek spojených s výkladem in-house zadávání pak přinesla úprava obsažená v zákoně, a to konkrétně v jeho § 11 až 13, které představují implementaci čl. 12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU a čl. 28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/25/EU. Zákon již jednoznačně stanoví, že není vyžadováno zadání veřejné zakázky v režimu zákona v případě tzv. vertikální spolupráce, pokud jsou splněny následující podmínky: (i) zadavatel uzavírá smlouvu s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, přičemž ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky, (ii) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel a (iii) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel rovněž ovládá jako své vnitřní organizační jednotky (srov. § 11 odst. 1 zákona).

143.     Úřad shledal nezbytným nejprve dovodit, že se v posuzovaném případě jedná o veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Na základě čl. II rámcové dohody, který stanovuje, že „(ú)čelem této dohody je kompletní opravou pancéřových oken, tj. vyhřívaných pancéřových skel v rámech (dále jen »pancéřová okna«), zabezpečit bojeschopnost pozemní vojenské techniky, které vlivem degradačních změn byly vyhodnoceny jako technicky nezpůsobilé, a tento postup je nezbytný k ochraně zdraví a života a dále naplňování a ochraně podstatných bezpečnostních zájmů a aliančních závazků České republiky.“, Úřad dovodil, že veřejná zakázka v šetřeném případě odpovídá § 187 odst. 1 písm. d) zákona, podle kterého veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti je zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce nebo služby pro výhradně vojenské účely.

144.     V této souvislosti Úřad akcentuje, že zvláštní úprava tzv. in-house zadávání pro případ veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti je zakotvena v § 189 zákona, přičemž je odůvodněna tím, že výše uvedené zadávací směrnice Evropského parlamentu a Rady (viz bod 142. odůvodnění tohoto usnesení) neumožňují užití obecných pravidel vertikální spolupráce (jak jsou implementovány v § 11 zákona) pro oblast obrany nebo bezpečnosti. Při formulaci podmínek stanovených v § 189 zákona tak je nutné vyjít z judikatury SDEU.

145.     § 189 odst. 1 zákona pak stanoví, že není vyžadováno zadání veřejné zakázky v režimu zákona v případě tzv. vertikální spolupráce v oblasti obrany nebo bezpečnosti, pokud jsou splněny tři podmínky: (a) zadavatel sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky; v případě státu se za ovládající považuje ta organizační složka státu, která je zakladatelem nebo zřizovatelem ovládané osoby, (b) v zadavatelem ovládané právnické osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé a (c) podstatná část činností ovládané právnické osoby je v posledních 3 letech prováděna při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, jež ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají.

146.     Úřad v této souvislosti dále akcentuje, že podle § 189 odst. 2 zákona veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své organizační jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle a významná rozhodnutí ovládané právnické osoby, a dále, že podle § 189 odst. 4 zákona se § 11 zákona nepoužije, tudíž v oblasti obrany nebo bezpečnosti nelze s ohledem na výslovný zákaz v zákoně přímo aplikovat § 11 zákona týkající se obecné úpravy vertikální spolupráce.

147.     V následujících bodech odůvodnění tohoto usnesení Úřad tedy posoudí, zda byly v šetřené věci splněny podmínky stanovené v § 189 odst. 1 zákona.

K naplnění podmínky stanovené § 189 odst. 1 písm. a) zákona

148.     S ohledem na závěry vyslovené v rozhodnutí předsedy Úřadu (viz bod 32. odůvodnění tohoto usnesení) přistoupil Úřad nejprve k posouzení toho, zda v šetřeném případě byla naplněna první podmínka stanovená § 189 odst. 1 písm. a) zákona, tj. zda obviněný sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá VVÚ obdobně jako své vnitřní organizační jednotky; v případě státu se za ovládající považuje ta organizační složka státu, která je zakladatelem nebo zřizovatelem ovládané osoby. K uvedenému Úřad uvádí následující.

149.     Z čl. II. Zakládací listiny vyplývá, že zakladatelem VVÚ je obviněný, který, jak již bylo dovozeno v bodech 53. až 55. odůvodnění tohoto usnesení, je podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona veřejným zadavatelem jako organizační složka státu. Z uvedeného tudíž plyne, že podmínka stanovená § 189 odst. 1 písm. a) zákona je v šetřeném případě bezesporu naplněna.

K naplnění podmínky stanovené § 189 odst. 1 písm. b) zákona

150.     S ohledem na závěry vyslovené v rozhodnutí předsedy Úřadu (viz bod 32. odůvodnění tohoto usnesení) přistoupil dále Úřad k posouzení toho, zda v šetřeném případě byla naplněna i druhá podmínka stanovená § 189 odst. 1 písm. b) zákona, tj. zda v obviněným ovládané právnické osobě (tj. ve VVÚ) nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel (tj. obviněný) nebo veřejní zadavatelé. K uvedenému Úřad uvádí následující.

151.     Z veřejně dostupných zdrojů, konkrétně výpisu z obchodního rejstříku dostupného na https://or.justice.cz/, Úřad seznal, že ve VVÚ nemá majetkovou účast jiná osoba než obviněný, pročež není sporné, že také podmínka stanovená § 189 odst. 1 písm. b) zákona je v šetřeném případě naplněna.

K naplnění podmínky stanovené § 189 odst. 1 písm. c) zákona

152.     S ohledem na závěry vyslovené v rozhodnutí předsedy Úřadu (viz body 33. až 36. odůvodnění tohoto usnesení) přistoupil Úřad nakonec taktéž k posouzení toho, zda v šetřeném případě byla naplněna třetí podmínka stanovená § 189 odst. 1 písm. c) zákona, tj. zda podstatná část činností VVÚ byla v posledních třech letech před uzavřením rámcové dohody, tedy v letech 2015, 2016, 2017, prováděna při plnění úkolů, jež VVÚ byly svěřeny obviněným nebo jinými právnickými osobami, jež obviněný rovněž ovládá (dále též „svěřené úkoly“).

153.     Úřad předně akcentuje, že při posuzování naplnění třetí podmínky vertikální spolupráce stanovené § 189 odst. 1 písm. c) zákona, tj. podmínky, že podstatná část činností ovládané právnické osoby je v posledních 3 letech prováděna při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, jež ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají, vycházel ze všech podkladů uvedených pod body 71. až 138. odůvodnění tohoto usnesení, které Úřadu předložil obviněný a z právních názorů vyslovených v rozhodnutí předsedy Úřadu, přičemž k uvedenému uvádí následující.

K pojmu svěřené úkoly

154.     Úřad k pojmu „svěřené úkoly“ podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona obecně odkazuje na rozsudek Carbotermo, v němž se mj. uvádí, že „(p)ožadavek, aby dotčená osoba uskutečňovala většinu své činnosti s obcí nebo obcemi, které ji vlastní, má za cíl zvláště zajistit, aby směrnice 93/96 zůstala použitelná v případě, kdy podnik kontrolovaný jednou nebo více obcemi je činný na trhu, a tedy může soutěžit s jinými podniky. Podnik totiž není nezbytně zbaven svobody jednat z pouhé skutečnosti, že jej týkající se rozhodnutí jsou kontrolována obcí, která jej vlastní, pokud ještě může vykonávat významnou část své hospodářské činnosti s jinými subjekty. Je rovněž třeba, aby plnění tohoto podniku byla z podstatné části určena pouze této obci. Za takových omezení se jeví odůvodněné, aby se tento podnik vyhnul omezení směrnice 93/96, které jsou dány snahou chránit hospodářskou soutěž, která v tomto případě není odůvodněná. V rámci použití těchto zásad nelze mít za to, že dotčený podnik uskutečňuje většinu své činnosti s obcí, která ji vlastní, ve smyslu uvedeného rozsudku Teckal, pouze tehdy, když činnost tohoto podniku je vyhrazena hlavně této obci, přičemž jakákoliv jiná činnost má pouze okrajový charakter. (…) Činností podniku, kterému byla zakázka zadána, a kterou je třeba zohlednit, je totiž veškerá činnost, kterou podnik uskutečňuje v rámci zakázky zadané zadavatelem, bez ohledu na to, kdo je beneficientem, ať již samotný zadavatel, nebo uživatel plnění. Je bezvýznamné, kdo odměňuje dotčený podnik, ať je to obec, která jej vlastní, nebo jiní uživatelé poskytovaných plnění na základě koncesí nebo jiných právních vztahů založených uvedenou obcí. Rovněž není relevantní, na kterém území jsou tato plnění poskytována.“ (srov. body 60. až 67. citovaného rozsudku)

155.     Ve vztahu k právě uvedenému Úřad dále odkazuje na závěry uvedené v komentářové literatuře[7], ze kterých mj. vyplývá, že podmínka stanovená v § 189 odst. 1 písm. c) zákona bude naplněna i tehdy „pokud ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé nebudou beneficientem činnosti vykonávané ovládanou právnickou osobou, nicméně tato činnost musí být vykonávaná na základě úkolu svěřeného ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli. V souladu s citovaným rozsudkem SDEU[8] by tato podmínka měla být naplněna i tehdy, pokud přímé platby za vykonávanou činnost ovládaná právnická osoba obdrží z jiných zdrojů než přímo od ovládajícího veřejného zadavatele nebo ovládajících veřejných zadavatelů. Pro posouzení míry vykonávané činnosti je tedy relevantní pouze to, zda se jedná o plnění poskytovaná na základě úkolů svěřených ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli. Není podstatné, kdo ovládanou právnickou osobu za tyto činnosti odměňuje (například jiná osoba ovládaná veřejným zadavatelem nebo zcela jiná soukromá osoba v případě koncesního vztahu podle části osmé zákona).“

156.     Na základě shora citovaných obecných závěrů Úřad tedy přistoupil k posouzení, které činnosti prováděné VVÚ lze v šetřeném případě podřadit pod svěřené úkoly, když VVÚ provádí činnosti nejen pro obviněného, jím ovládané osoby a Armádu, ale i pro organizace, podniky, výzkumné instituce České republiky a zahraniční subjekty. K tomu Úřad doplňuje, že, jak bylo uvedeno výše, pojem svěřené úkoly nelze vykládat tak, že by byl obviněný nebo jím ovládané osoby nutně též beneficientem zadávaných činností, ani že by byl obviněný povinen k úhradě odměny za takto poskytnutá plnění, je však třeba určitý akt zadání k poskytnutí činností třetí osobě ze strany obviněného nebo jím ovládaných osob. Jinými slovy v případech, kdy by plnění svěřených úkolů mohlo zahrnovat i činnosti poskytované třetím subjektům, je třeba konkrétního zadání ze strany obviněného nebo existence právního vztahu založeného obviněným. Úřad má za to, že za takové plnění svěřených úkolů lze považovat zejména takové, které by byl jinak obviněný povinen provést sám nebo je zajistit prostřednictvím jiných subjektů na trhu.

157.     Pro úplnost Úřad dále konstatuje, že dle hlavního předmětu podnikání uvedeného v Zakládací listině je VVÚ výzkumnou organizací, která provádí základní, aplikovaný a experimentální vývoj v oboru technických věd sloužící k uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů České republiky v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády. VVÚ přednostně provádí výzkumné a experimentální vývojové práce pro obranu a bezpečnost České republiky související s inovacemi vyšších řádů zejména vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních v oblastech odborné působnosti. VVÚ rovněž poskytuje obviněnému a Generálnímu štábu Armády, organizacím, podnikům a výzkumným institucím České republiky odbornou podporu a služby v oblasti technických organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním Armády (podrobně viz bod 81. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

158.     Jelikož Zakládací listina definuje hlavní předmět podnikání VVÚ velmi obecně a široce jako jakousi nabídku VVÚ pro plnění činností v souvislosti se zajištěním obrany a bezpečnosti České republiky, vyzbrojování České republiky a závazků vůči NATO a EU, šetřil tedy Úřad v souladu se závazným právním názorem vysloveným v rozhodnutí předsedy Úřadu jednotlivé uzavřené smlouvy/objednávky/faktury – daňové doklady a způsob jakým bylo plnění těchto úkolů obviněným VVÚ svěřeno/zadáno/objednáno, resp. zda VVÚ jednal z pokynu obviněného nebo v rámci své vlastní podnikatelské činnosti.

159.     V prvé řadě Úřad uvádí, že mezi svěřené úkoly VVÚ, které vykonal v posledních třech letech před uzavřením rámcové dohody, tedy v letech 2015, 2016, 2017, lze bezesporu zařadit činnosti provedené přímo pro:

 • obviněného v rámci dotací zařazených do tabulek „Archiv hlavní knihy 2015“, „Archiv hlavní knihy 2016“ a „Archiv hlavní knihy 2017“ předložených v rozhodných tabulkách ze dne 29. 10. 2020;
 • Armádu zařazené do tabulek „Kniha vydaných faktur 2015“, „Kniha vydaných faktur 2016“ a „Kniha vydaných faktur 2017“ předložených v rozhodných tabulkách ze dne 29. 10. 2020;
 • VTÚ a VOP CZ zařazené do tabulek „Kniha vydaných faktur rok 2015 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, „Kniha vydaných faktur rok 2016 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ a „Kniha vydaných faktur rok 2017 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ předložené v rámci vyjádření ze dne 29. 10. 2020.

160.     Úřad k předchozímu bodu odůvodnění tohoto usnesení opakovaně připomíná, že z veřejně dostupných zdrojů ověřil, že součástí organizační struktury obviněného je Generální štáb Armády a že obviněný vykonává funkci zakladatele VTÚ a VOP CZ (viz body 135. a 137. odůvodnění tohoto usnesení), pročež se bezpochyby jedná o činnosti prováděné při plnění úkolů svěřených VVÚ přímo obviněným nebo jinými právnickými osobami, které obviněný rovněž ovládá.

161.     Výše uvedené činnosti byly VVÚ provedeny při plnění úkolů stanovených v Zakládací listině, a na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kompetenčního zákona, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (viz body 65. až 70. odůvodnění tohoto rozhodnutí), což bylo konstatováno obviněným i ve sdělení ze dne 6. 1. 2020 (blíže viz bod 113. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Tyto činnosti jsou dále projednávány a schvalovány dozorčí radou v rámci obchodních plánů/výhledů na příslušný rok (viz body 95., 101., 102., 104., 105. a 107. odůvodnění tohoto usnesení), jejíž členy ze dvou třetin do funkce jmenuje a odvolává obviněný (viz bod 90. odůvodnění tohoto usnesení).

162.     Pokud tedy dané činnosti byly vykonávané VVÚ na základě Zakládací listiny a výše uvedených právních předpisů přímo pro obviněného nebo jiné právnické osoby, které obviněný rovněž ovládá (konkrétně pro Armádu, VTÚ a VOP CZ) a zároveň byly projednávány a schvalovány dozorčí radou, kterou z většinové části ovládá obviněný, což znamená, že obviněný měl konkrétní informace o konkrétních činnostech vykonávaných VVÚ, jinými slovy VVÚ jednal při realizaci těchto činností s vědomím a souhlasem obviněného, má Úřad za to, že tyto činnosti lze nepochybně chápat jako činnosti prováděné VVÚ při plnění svěřených úkolů. Ostatně právě uvedený závěr Úřad považuje za nesporný, jelikož předseda Úřadu ve svém rozhodnutí vyslovil svůj právní názor pouze ohledně činností, které VVÚ vykonával pro odlišné osoby než je obviněný a jím ovládané osoby. Stejně tak má Úřad za to, že tato část činností VVÚ byla nespornou i pro stěžovatele, jak v rámci podnětového řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P264/2019/VZ, tak i v rámci přezkumného řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-V0064/2020/PZ, resp. námitky stěžovatele mířily proti činnostem vykonávaným VVÚ pro odlišné osoby než je obviněný a jím ovládané osoby.

163.     Úřad na základě shora uvedeného tedy dovozuje, že pod svěřené úkoly lze podřadit níže uvedené finanční hodnoty fakturovaných činností zadaných VVÚ přímo obviněným nebo jím ovládanými osobami.

Rozhodná tabulka a svěřené úkoly VVÚ

Finanční objem svěřených úkolů VVÚ[9]

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2015“ dotace pro MO ČR

92 411 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015 ARMÁDA“

24 960 693,18 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“činnosti pro VTÚ

1 453 866,- Kč

SUMA 2015

118 825 559,18 Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2016“ dotace pro MO ČR

119 378 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2016 ARMÁDA“

234 342 348,75 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“činnosti pro VOP CZ

83 580,00 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2015 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“činnosti pro VTÚ

738 000,00 Kč

SUMA 2016

354 541 928,75 Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2017“ dotace pro MO ČR

92 699 000,- Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2017 ARMÁDA“

6 185 845,19 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur 2017 OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“činnosti pro VTÚ

494 157,00 Kč

SUMA 2017

99 379 002,19 Kč

164.     Úřad dále opakovaně k pojmu svěřených úkolů uvádí, že jejich beneficientem nemusí být nutně obviněný nebo jím ovládané osoby, a opakovaně odkazuje na závěry uvedené v komentářové literatuře, ze kterých mj. vyplývá, že podmínka stanovená v § 189 odst. 1 písm. c) zákona bude naplněna i tehdy „pokud ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé nebudou beneficientem činnosti vykonávané ovládanou právnickou osobou, nicméně tato činnost musí být vykonávaná na základě úkolu svěřeného ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli.“ (podrobně viz body 154. až 156. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

165.     S ohledem na v předchozím bodu odůvodnění tohoto usnesení uvedené přistoupil Úřad k vyhodnocení všech podkladů předložených obviněným k vybraným činnostem prováděným VVÚ pro třetí osoby, které obviněný uvedl v rozhodných tabulkách ze dne 29. 10. 2020. Úřad z předložených skutečností seznal, že tyto činnosti byly VVÚ provedeny na základě úkolů svěřených v Zakládací listině (podrobně viz bod 81. odůvodnění tohoto usnesení) a dále prostřednictvím:

 • usnesení vlády České republiky č. 456/2012 ze dne 19. 6. 2012 (blíže viz bod 71. odůvodnění tohoto usnesení), kterým byly mj. stanoveny vybrané úkoly a činnosti přecházející na VVÚ;
 • Přílohy č. 1 Rozhodnutí ministra obrany o založení státních podniků VVÚ a Vojenský technický ústav, s. p. č. j. 452-1/2012-2697 ze dne 24. 8. 2012 (blíže viz bod 72. odůvodnění tohoto usnesení), kterým byly mj. stanoveny  vybrané úkoly a činnosti přecházející na VVÚ;
 • kompetenčního zákona (blíže viz body 65. až 67. odůvodnění tohoto usnesení), kterým je obviněnému mj. stanovena povinnost organizovat součinnost s armádami jiných států, správy vojenských újezdů, zabezpečit úkoly, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, přičemž tyto činnosti obviněný svěřil VVÚ (viz bod 113. odůvodnění tohoto usnesení);
 • zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (blíže viz bod 68. až 70. odůvodnění tohoto usnesení), který upravuje práva a povinnosti právnických osob zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými z veřejných prostředků;
 • materiálů předkládaných do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky týkajících se účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky (viz body 103. a 106. odůvodnění tohoto usnesení);
 • osvědčení NATO – STANAG udělených VVÚ obviněným (blíže viz bod 73. odůvodnění tohoto usnesení) a osvědčením o akreditaci (blíže viz bod 96. odůvodnění tohoto usnesení);
 • Strategie VVÚ (podrobně viz body 74. až 77. odůvodnění tohoto usnesení) a Strategie VVÚ 2016 – 2020 (podrobně viz body 97. až 100. odůvodnění tohoto rozhodnutí), které byly projednávány dozorčí radou a předloženy ke schválení obviněnému;
 • Zásad MO ČR (podrobně viz body 78. a 79. odůvodnění tohoto usnesení), podle nichž obviněný mj. hodnotí podnikatelské záměry VVÚ ve vazbě na potřebu zajištění plnění hlavního předmětu činnosti dle Zakládací listiny;
 • Statutu (podrobně viz body 83. až 92. odůvodnění tohoto usnesení), podle kterého jsou hlavním oborem činnosti VVÚ realizace úkolů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pro obranu a bezpečnost související s inovacemi vyšších řádů, zabezpečení odborné přípravy a výcviku chemických specialistů či zahraniční obchod s vojenským materiálem;
 • obchodních plánů/výhledů na rok 2015/2016/2017 (jednotlivě viz body 95., 101., 102., 104., 105. a 107. odůvodnění tohoto usnesení), které v souladu s Jednacím řádem dozorčí rady projednává dozorčí rada, jejíž členy ze dvou třetin do funkce jmenuje/odvolává obviněný (viz body 93. a 94. odůvodnění tohoto usnesení).

166.     Z výše uvedených dokumentů Úřad totiž vyvodil, že realizace některých činností prováděných VVÚ pro třetí osoby (viz další části odůvodnění tohoto usnesení) byla obviněným dle právních a interních předpisů svěřena VVÚ a současně byla jejich realizace odsouhlasena obviněným prostřednictvím obchodního plánu/výhledu na příslušný rok, který každoročně projednává dozorčí rada, která je podle bodu 2.3 Zásad MO ČR dozorčím a kontrolním orgánem VVÚ a jejíž členy jsou také zástupci obviněného, když její členy ze dvou třetin do funkce jmenuje a odvolává obviněný, což znamená, že obviněný měl konkrétní informace o konkrétních činnostech vykonávaných VVÚ pro třetí osoby, jinými slovy VVÚ jednal při realizaci těchto činností s vědomím a souhlasem obviněného. Činnosti provedené VVÚ pro třetí osoby, jejichž předmět se shodoval s úkoly svěřenými obviněným VVÚ na základě Zakládací listiny a ostatních dokumentů uvedených v předcházejícím bodě odůvodnění tohoto usnesení, kteréžto zároveň byly projednány dozorčí radou, tak Úřad považuje za činnosti prováděné VVÚ při plnění svěřených úkolů. Dle Úřadu lze totiž projednání a schválení činností provedených VVÚ pro třetí osoby, jejichž předmět se shodoval s úkoly svěřenými obviněným VVÚ na základě Zakládací listiny a ostatních dokumentů uvedených v předcházejícím bodě odůvodnění tohoto usnesení, dozorčí radou, jež je ze dvou třetin tvořena členy od obviněného, chápat jako určitý akt zadání, jímž obviněný rozhodl o způsobu řešení příslušného požadavku, resp. příslušné činnosti. A jak již předseda Úřadu uvedl ve svém rozhodnutí, „není řečeno, že by zadavatel musel vydávat akt zadání pro každý jednotlivý řešený úkol/požadavek, neboť takový akt může být nepochybně zadán i hromadně“. Přestože tedy obviněný není beneficientem těchto jednotlivých činností realizovaných VVÚ pro třetí osoby a není povinen k úhradě odměny za tato plnění dle uzavřených smluv/objednávek/faktur – daňových dokladů, je nepochybné, že tyto činnosti obviněný zadal VVÚ hromadným aktem zadání, a to v rámci projednání a schválení činností prováděných VVÚ pro třetí osoby v rámci obchodních plánů/výhledů na příslušný rok.

167.     Mezi svěřené úkoly VVÚ, které v posledních třech letech před uzavřením rámcové dohody, tedy v letech 2015, 2016, 2017, lze tak s ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 164. až 166. odůvodnění tohoto usnesení zařadit činnosti provedené pro TA ČR, ČVÚT Praha, MV ČR a MPO ČR v rámci dotací zařazených do tabulek „Archiv hlavní knihy 2015“, „Archiv hlavní knihy 2016“ a „Archiv hlavní knihy 2017“ předložených v rozhodných tabulkách ze dne 29. 10. 2020. Z uzavřených smluvních vztahů (podrobně viz body 120. až 122. odůvodnění tohoto usnesení) lze dovodit, že VVÚ jimi zajišťoval uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů České republiky v oblasti obrany a bezpečnosti, a to formou projektů podpory ve smyslu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve prospěch obviněného, když cíle, resp. předměty, jednotlivých uzavřených smluv k projektům spadají do výzkumné, vývojové, inovativní a experimentální vývojové práce, do oblasti materiálového inženýrství, do oblasti elektronického boje a maskování.

168.     Úřad na základě shora uvedeného dovozuje, že pod svěřené úkoly lze podřadit níže uvedené finanční hodnoty fakturovaných činností provedených VVÚ v rámci dotací.

Rozhodná tabulka a svěřené úkoly VVÚ

Finanční objem svěřených úkolů VVÚ[10]

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2015“ dotace pro TA ČR, ČVÚT Praha a MV ČR

6 704 900,- Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2016“ dotace pro TA ČR, ČVÚT Praha a MV ČR

10 198 500,- Kč

Tabulka „Archiv hlavní knihy 2017“ dotace pro TA ČR, ČVÚT Praha, MV ČR a MPO ČR

16 156 170,- Kč

169.     Mezi svěřené úkoly VVÚ, které v posledních třech letech před uzavřením rámcové dohody, tedy v letech 2015, 2016, 2017, lze s ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 164. a 166. odůvodnění tohoto usnesení zařadit některé činnosti provedené pro civilní sektor zařazené do tabulek „Kniha vydaných faktur rok 2015 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“, „Kniha vydaných faktur rok 2016 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ a „Kniha vydaných faktur rok 2017 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“ předložených v rozhodných tabulkách ze dne 29. 10. 2020 a doplněných vyjádřením ze dne 12. 11. 2020. Z předložených objednávek/smluv/faktur – daňových dokladů (podrobně viz body 127. až 129. odůvodnění tohoto usnesení) lze dovodit, že VVÚ jimi zajišťoval úkoly svěřené mu jako národní autoritě pro normy NATO – STANAG, tj. zajišťoval zkušební činnost a specifickou činnost národní autority v oblastech, v nichž vlastní příslušná osvědčení udělená mu obviněným, a to formou zkoušek vlivu prostření, úrovně ochrany osádek logistických a lehkých obrněných vozidel, požadavků na opatření proti průzkumu.

170.     Úřad na základě shora uvedeného dovozuje, že pod svěřené úkoly lze podřadit níže uvedené finanční hodnoty fakturovaných činností provedených VVÚ pro civilní sektor.

Rozhodná tabulka a svěřené úkoly VVÚ

Finanční objem svěřených úkolů VVÚ[11]

 „Kniha vydaných faktur rok 2015 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“          

PZK BRNO a.s.

27 000,- Kč

KARBOX s.r.o.

420 000,- Kč

COLORLAK, a.s.

148 818,- Kč

Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.

104 280,- Kč

TATRA TRUCKS a.s.

5 166 000,- Kč

BOGGES, spol. s r.o.

140 751,- Kč

J.P.D. GROUP, s.r.o.

82 000,- Kč

SUMA 2015

6 088 849,- Kč

 „Kniha vydaných faktur rok 2016 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“          

COLORLAK, a.s.

3 890,- Kč

Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.

110 720,- Kč

TATRA TRUCKS a.s.

12 135 000,- Kč

PZK BRNO a.s.

52 000,- Kč

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.

2 486 800,- Kč

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

182 000,- Kč

SUMA 2016

14 970 410,- Kč

„Kniha vydaných faktur rok 2017 OSTATNÍ ZÁVAZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“

TATRA TRUCKS a.s.

660 000,- Kč

COLORLAK, a.s.

52 345,- Kč

Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.

53 970,- Kč

KARBOX s.r.o.

47 650,- Kč

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.

7 900 000,- Kč

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

179 200,- Kč

PZK BRNO a.s.

4 000,- Kč

SUMA 2017

8 897 165,- Kč

171.     Mezi svěřené úkoly VVÚ, které v posledních třech letech před uzavřením rámcové dohody, tedy v letech 2015, 2016, 2017, lze s ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 164. a 166. odůvodnění tohoto usnesení zařadit činnosti provedené pro zahraniční subjekty zařazené do tabulek „Kniha vydaných faktur rok 2015 ZAHRANIČÍ“, „Kniha vydaných faktur rok 2016 ZAHRANIČÍ“ a „Kniha vydaných faktur rok 2017 ZAHRANIČÍ“ předložených v rozhodných tabulkách ze dne 29. 10. 2020. Z předložených objednávek/smluv/dohod/ujednání (podrobně viz body 132. až 134. odůvodnění tohoto usnesení) lze dovodit, že VVÚ jimi zajišťoval úkoly svěřené mu (i) ve výzkumua vývoji v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoji schopností Armády, (ii) jako národní autoritě pro normy NATO – STANAG, (iii) v oblasti odborné přípravy a výcviku příslušníků zahraničních armád, (iv) při plnění aliančních závazků a dohod České republiky v NATO, (v) při činnostech a procesech spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním Armády, (vi) v oblasti prodeje informací získaných na bázi smluvního řešení projektů výzkumu a vývoje v oborech působnosti, a (vii) při provádění smluvních expertíz a zkoušek.

172.     Úřad na základě shora uvedeného dovozuje, že pod svěřené úkoly lze podřadit níže uvedené finanční hodnoty fakturovaných činností provedených VVÚ pro zahraniční subjekty.

Rozhodná tabulka a svěřené úkoly VVÚ

Finanční objem svěřených úkolů VVÚ[12]

Tabulka „Kniha vydaných faktur rok 2015 ZAHRANIČÍ“

31 393 919,54 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur rok 2016 ZAHRANIČÍ“

30 109 865,92 Kč

Tabulka „Kniha vydaných faktur rok 2017 ZAHRANIČÍ“

20 943 061,51 Kč

K pojmu podstatné části činnosti

173.     Úřad k podmínce „podstatné části činnosti“ podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona odkazuje na odbornou komentářovou literaturu[13], v níž je uvedeno: „V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti by výklad neměl být přísnější, proto lze při určení »podstatné části činnosti« podpůrně vycházet z kvantifikace uvedené v § 11. Pokud tedy bude ovládaná osoba vykonávat více než 80 % z celkové činnosti při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, jež ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají, pak lze takový objem považovat za dostatečný pro splnění podmínky »podstatné části činnosti« ve smyslu komentovaného ustanovení.“

174.     Obdobně se k pojmu „podstatné části činnosti“ vyjadřuje další komentářová literatura[14], když uvádí: „Ohledně podmínky uvedené v odst. 1 písm. c), tzn. že takto ovládaná právnická osoba vykonává ve prospěch ovládajícího veřejného zadavatele podstatnou část činností oproti 80% činnosti podle § 11 odst. 1 písm. c), si dovolují autoři tohoto komentáře podotknout, že pro tento odlišný přístup není podle jejich názoru jakýkoliv důvod. (…) autoři tohoto komentáře se domnívají, že v případě aplikace výjimky in-house u veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti by SDEU vykládal podstatnou část činnosti ve smyslu klasické a sektorové směrnice, tzn. že podstatná část činností představuje více než 80% činností ovládané osoby ve prospěch ovládajícího či ovládajících veřejných zadavatelů.“

175.     K možnému způsobu výkladu pojmu podstatné části činnosti Úřad také odkazuje na body 63. a 64. rozsudku C-295/05 ve věci Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) v. Transformación Agraria SA (Tragsa) ze dne 19. 4. 2007 (dále jen „rozsudek Asemfo“): „Ve věci v původním řízení, jak vyplývá ze spisu, Tragsa provádí v průměru více než 55 % své činnosti s autonomními společenstvími a přibližně 35 % této činnosti se státem. Zdá se tak, že většina činnosti této společnosti je prováděna s veřejnými orgány a veřejnosprávními subjekty, které ji vlastní. Za těchto podmínek a s výhradou ověření předpokládajícím soudem, je na místě mít za to, že obě podmínky požadované judikaturou uvedenou v bodě 55 tohoto rozsudku jsou v projednávaném případě splněny.“ Význam tohoto rozsudku pro rozhodovací praxi shrnul Úřad ve své metodice „IN-HOUSE“ ZADÁVÁNÍ K PŘEDCHÁZEJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dostupné na webu Úřadu) následovně: „K míře převážné činnosti ve prospěch zadavatele ve vztahu ke státní společnosti Tragsa (poskytuje služby v oblasti rozvoje venkova a zachování životního prostředí, které jsou jí svěřeny státní správou), která provádí v průměru více než 55 % své činnosti ve prospěch autonomních společenství a přibližně 35 % ve prospěch státu, dospěl ESD k závěru, že tento procentní podíl nasvědčuje tomu, že jmenovaná společnost vykonává většinu své činnosti ve prospěch veřejných orgánů, které ji vlastní. K naplnění pojmu převážné činnosti přitom nejsou rozhodující vlastnické podíly zřizovatelů subjektu. V šetřeném případě ESD připustil plnění ve prospěch státu, který vlastní 99 % základního kapitálu, jakož i ve prospěch čtyř autonomních společenství, která mají každé 1 akcii, přičemž společně vlastní 1 % základního kapitálu.“ (srov. bod 65. rozhodnutí předsedy Úřadu)

176.     V rozhodnutí předsedy Úřadu je dále odkazováno na bod 88. stanoviska generální advokátky k rozsudku Carbotermo, v němž se k objektivitě a vhodnosti procentního limitu ve výši 80 % uvádí: „K tomu je nutno poznamenat, že objektivní nebo vhodná by mohla být i jiná pevná procentní sazba. Jak někteří účastníci tohoto řízení o předběžné otázce zdůraznili, upozorňovala jsem již ve svém stanovisku ve věci Stadt Halle na to, že rigidita fixní procentní sazby může představovat i překážku vhodného řešení. Taková sazba navíc neumožňuje vzít jiné než pouze kvantitativní okolnosti.“

177.     Z předchozích obecných bodů odůvodnění tohoto usnesení a s ohledem na právní názory vyslovené v rozhodnutí předsedy Úřadu (viz body 35. a 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí) Úřad dovozuje, že podmínky stanovené § 11 odst. 1 písm. c) zákona a § 189 odst. 1 písm. c) zákona jsou zjevně analogické, avšak liší se významně co do definovaného podílu svěřených činností, jelikož § 189 odst. 1 písm. c) zákona pevnou procentní sazbu neobsahuje. Současně Úřad akcentuje, že § 189 odst. 4 zákona použití § 11 zákona výslovně zapovídá. Úřad k tomu dále doplňuje, že pravidla stanovená § 11 odst. 1 zákona a § 189 odst. 1 zákona jsou postavena na závěrech shodné judikatury SDEU (konkrétně lze za všechny uvést např. rozsudky: C-107/98 ve věci Teckal Srl. v. Comune di Viano a Azienda Gas Acqua Consorziale AGAC di Reggio Emillia ze dne 18. 11. 1999 nebo rozsudek Carbotermo) a jsou tak do značné míry shodná, když upravují situace skutkově velmi podobné, přičemž právní úprava veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, která obecně požívá méně striktní regulace, by neměla být vykládána přísněji než obecné podmínky vertikální spolupráce. Úřad tudíž v šetřeném případě podmínku podstatné části činnosti podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona bude vykládat benevolentněji, v kontextu širšího okruhu skutečností a pouze orientačně přihlédne k obecné podmínce vertikální spolupráce stanovené § 11 odst. 1 písm. c) zákona, kterou však s ohledem na výslovný zákaz nebude aplikovat přímo.

178.     Úřad dále zdůrazňuje, že ani případné zjištění, že podíl svěřených úkolů na celkovém obratu VVÚ nedosáhne 80 %, tedy nemusí nutně vést k závěru o nemožnosti výjimku podle § 189 zákona aplikovat. K tomu Úřad odkazuje na stanovisko předsedy Úřadu uvedené v bodech 65. až 68. odůvodnění rozhodnutí předsedy Úřadu, v nichž odkázal na způsoby posuzování podstatné části činností odkazem na rozsudek Asemfo a rozsudek Carbotermo a konstatoval, že „(u) posouzení splnění kritéria podle ustanovení § 189 odst. 1 písm. c) zákona, které pevnou procentní sazbu neobsahuje, se však v zásadě může uplatnit i kvalitativní aspekt podílu celkové činnosti. (…) zejména z hlediska jejich (ne)tržního charakteru.“

179.     Úřad na tomto místě předně sumarizuje finanční hodnoty svěřených úkolů vyčíslených v bodech 163., 168., 170. a 172. odůvodnění tohoto usnesení.

Rozhodná tabulka a svěřené úkoly VVÚ

2015

(v Kč)

2016

(v Kč)

2017

(v Kč)

Tabulka „Archiv hlavní knihy (…)“

99 115 900,-

129 576 500,-

108 855 170,-

Tabulka „Kniha vydaných faktur (…) ARMÁDA“

24 960 693,18

234 396 388,75

6 185 845,19

Tabulka „Kniha vydaných faktur rok (…) ZAHRANIČÍ“

31 393 919,54

30 109 865,92

20 943 061,51

Tabulka „Kniha vydaných faktur (…) OSTATNÍ ZAKÁZKY PRO CIVILNÍ SEKTOR“

7 542 715,-

15 791 990,-

9 391 322,-

CELKEM

163 013 227,72

409 874 744,67

145 375 398,70

V další tabulce Úřad sumarizuje na základě rozhodných tabulek ze dne 29. 10. 2020 celkové tržby VVÚ v jednotlivých letech.

 

2015

(v Kč)

2016

(v Kč)

2017

(v Kč)

Celkové tržby VVÚ

175 562 620,59

416 084 914,94

175 813 483,94

180.     Z finančních hodnot uvedených v předchozím odstavci vyplývá, že VVÚ v roce 2015 realizoval svěřené úkoly v celkové hodnotě 163 013 227,72 Kč, což ze všech činností vykonaných v roce 2015 VVÚ představuje přibližně 92,9 %. V roce 2016 pak VVÚ realizoval svěřené úkoly v celkové hodnotě 409 874 744,67 Kč, což z celkových činností vykonaných v roce 2016 VVÚ představuje přibližně 98,5 %. Konečně v roce 2017 VVÚ realizoval svěřené úkoly v celkové hodnotě 145 375 398,70 Kč, což z celkových činností vykonaných v roce 2017 VVÚ představuje přibližně 82,7 %.

181.     Pokud činnosti prováděné při plnění svěřených úkolů ze všech činností vykonaných VVÚ činily v letech 2015, 2016 a 2017 92,9 %, 98,5 % a 82,7%, nemůže být dle Úřadu sporu o tom, že činnosti prováděné VVÚ při plnění svěřených úkolů představovaly ve všech třech letech podstatnou část ze všech činností prováděných VVÚ v daných letech. Přihlédne-li Úřad navíc orientačně k obecné právní úpravě vertikální spolupráce stanovené § 11 zákona, v níž se hovoří nikoli o „podstatné části činností“, ale o „více než 80 % celkové činnosti“ a k faktu, že podmínky pro uplatnění vertikální spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti podle § 189 zákona lze vykládat benevolentněji, pak je uvedený závěr Úřadu více než jasný.

182.     Závěrem se Úřad s ohledem na závazný právní názor předsedy Úřadu vyslovený v jeho rozhodnutí vyjádří k možné ne/aplikaci § 13 zákona na posuzovaný případ. Předseda konkrétně uvedl následující: „§ 13 zákona se vztahuje výslovně k výkladu § 11 zákona, tedy k obecným podmínkám vertikální spolupráce, které se podle § 189 odst. 4 zákona nepoužijí. Neztotožňuji se proto se závěrem Úřadu, že ustanovení § 13 zákona lze v nyní řešené věci – na veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti – aplikovat. Tím sice není vyloučena možnost Úřadu k ustanovení § 13 zákona přihlédnout jako k interpretačnímu vodítku při výkladu § 189 odst. 1 písm. c zákona, nelze však opomíjet odlišné znění příslušných ustanovení zákona“. Z právě uvedeného je zřejmé, že předseda Úřadu vyloučil přímou aplikaci § 13 zákona v posuzovaném případě a připustil jej pouze jako možné interpretační vodítko.

183.     V této souvislosti se Úřad ztotožňuje se závěrem předsedy Úřadu o vyloučení přímé aplikace § 13 zákona na posuzovaný případ, jelikož, jak již uvedl předseda Úřadu, § 13 zákona se vztahuje výslovně k § 11 zákona, tedy k obecným podmínkám vertikální spolupráce, který se podle § 189 odst. 4 zákona nepoužije. K uvedenému Úřad pro úplnost sděluje, že zatímco podle § 13 odst. 2 zákona se podíl činností vypočítá v souhrnu za 3 účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém došlo k uzavření smlouvy, tak podmínka stanovená § 189 odst. 1 písm. c) zákona stanoví, že podstatná část činností je prováděna v posledních 3 letech, tudíž se jedná o odlišné znění příslušných podmínek zákona. Uvedená ustanovení zákona se také liší významně co do výpočtu definovaného podílu, který se podle § 13 odst. 2 zákona jednoznačně naplňuje průměrně v souhrnu za poslední 3 účetní období, avšak § 189 odst. 1 písm. c) zákona neobsahuje jednoznačný způsob výpočtu, tedy zda se naplňuje průměrně či v každém sledovaném roce. Dle Úřadu ovšem není možné využití § 13 zákona na daný případ ani jako interpretačního vodítka, a to mimo již výše uvedeného odlišného znění příslušných ustanovení zákona, také s ohledem na již výše zmiňovanou skutečnost (viz např. bod 173. odůvodnění tohoto usnesení), že v případě veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti by výklad podmínek neměl být přísnější než obecné podmínky stanovené v § 11 zákona v návaznosti na § 13 zákona, jelikož využití § 13 zákona jako interpretačního vodítka by dle Úřadu nepochybně představovalo přísnější výklad.

184.     S ohledem na vše výše uvedené tak lze konstatovat, že byla splněna podmínka stanovená v § 189 odst. 1 písm. c) zákona, že podstatná část činností VVÚ byla v posledních 3 letech před uzavřením rámcové dohody prováděna při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny obviněným nebo jinými právnickými osobami, jež obviněný rovněž ovládá, z čehož vyplývá, že obviněný neměl povinnost postupovat dle pravidla stanoveného pro uzavírání rámcové dohody v § 131 odst. 2 zákona, a nemohlo proto ani dojít k jeho nedodržení, které by způsobilo naplnění znaku skutkové podstaty přestupku tak, jak byl vymezen v oznámení o zahájení řízení o přestupku.

185.     Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že řízení o přestupku zahájené z moci úřední dne 27. 11. 2019 ve věci možného spáchání přestupku obviněným podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zvláštní postupy podle části šesté stanovené v § 131 odst. 2 zákona, když uzavřel rámcovou dohodu, jejímž předmětem je dle odst. 1. čl. III. „Předmět smlouvy“ rámcové dohody „ujednání rámcových podmínek platných pro uzavírání jednotlivých smluvních vztahů na realizaci zakázek k provádění kontrol, na stanovení optimální technologie opravy vyhřívaných pancéřových oken dle přílohy č. 1, provedení zaškolení uživatele k provádění kontrol a dále provedení kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken demontovaných z techniky a to včetně renovace jejich rámů a prvků vyhřívání“ a celkový předpokládaný finanční objem jednotlivých veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, dle odst. 11 čl. VI. „Cena za službu“ rámcové dohody, „(…) nepřekročí 82 570 751,00 Kč bez DPH (…)“, aniž by ji uzavřel na základě použití některého v úvahu připadajícího druhu zadávacího řízení, a když jako důvod pro uzavření předmětné rámcové dohody mimo zadávací řízení uvedl pouze, že jsou naplněny všechny podmínky vertikální spolupráce stanovené v § 189 odst. 1 zákona, ačkoliv nebyla splněna podmínka stanovená v § 189 odst. 1 písm. c) zákona, aby VVÚ prováděl v posledních 3 letech před uzavřením předmětné rámcové dohody podstatnou část činností při plnění úkolů, jež mu byly svěřeny obviněným nebo jinými právnickými osobami, jež obviněný rovněž ovládá, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a obviněný uzavřel dne 26. 6. 2018 s VVÚ předmětnou rámcovou dohodu, se podle § 257 písm. f) zákona zastavuje, neboť v předmětném řízení o přestupku zahájeném dne 27. 11. 2019 z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 zákona nebo pro uložení sankce podle § 268 nebo § 269 zákona.

186.     Úřad dále uvádí, že uložení sankce dle § 269 zákona není možné, jelikož se v šetřeném případě nejedná o přestupek při uveřejňování a nebyly zjištěny ani důvody pro uložení nápravného opatření dle § 263 zákona, neboť v posuzovaném případě byla uzavřena rámcová dohoda.

187.     S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

  

Obdrží:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn. Úřadu: Text byl zvýrazněn v původním zde citovaném textu.

[2] Pozn. Úřadu: Z hlediska přehlednosti uvádí Úřad sumarizované finanční částky vypočtené z jednotlivých fakturovaných částek za činnosti vykonané VVÚ.

[3] Pozn. Úřadu: Z kontextu věty Úřad dovozuje, že obviněný učinil písařskou chybu a měl na mysli Českou republiku - Ministerstvo obrany.

[4] Pozn. Úřadu: Z hlediska přehlednosti uvádí Úřad sumarizované finanční částky vypočtené z jednotlivých fakturovaných částek za činnosti vykonané VVÚ.

[5] Pozn. Úřadu: Z hlediska přehlednosti uvádí Úřad sumarizované finanční částky vypočtené z jednotlivých fakturovaných částek za činnosti vykonané VVÚ.

[6] Pozn. Úřad: Z hlediska přehlednosti do sumarizované finanční částky u položek vyfakturovaných v rámci pověření VVÚ jako národní autority Úřad zahrnul i fakturované činnosti, které obviněný dodatečně označil ve vyjádření ze dne 12. 11. 2020.

[7] Pozn. Úřadu: DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, ŠEBESTA, Milan, a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017.

[8] Pozn. Úřadu: Jedná se o rozsudek Carbotermo.

[9] Pozn. Úřadu: Z hlediska přehlednosti uvádí Úřad sumarizované finanční částky vypočtené z jednotlivých fakturovaných částek za činnosti vykonané VVÚ.

[10] Pozn. Úřadu: Z hlediska přehlednosti uvádí Úřad sumarizované finanční částky vypočtené z jednotlivých fakturovaných částek za činnosti vykonané VVÚ.

[11] Pozn. Úřadu: Z hlediska přehlednosti uvádí Úřad sumarizované finanční částky vypočtené z jednotlivých fakturovaných částek za činnosti vykonané VVÚ.

[12] Pozn. Úřadu: Z hlediska přehlednosti uvádí Úřad sumarizované finanční částky vypočtené z jednotlivých fakturovaných částek za činnosti vykonané VVÚ.

[13] Pozn. Úřadu: HERMAN, Pavel, FIDLER, Vlastimil a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2016

[14] Pozn. Úřadu: PODEŠVA, Vilém, SOMMER, Lukáš, VOTRUBEC, Jiří a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. Praha: Wolters Kluwer (ČR), 2016

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz