číslo jednací: 20050/2020/523/GHo
spisová značka: S0125/2020/VZ

Instance I.
Věc Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova - část 2 „Parkovací dům“
Účastníci
  1. město Kroměříž
  2. Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 18. 7. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 439 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0125/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-20050/2020/523/GHo

 

              Brno: 1. července 2020

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 3. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – město Kroměříž, IČO 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 18. 3. 2020 společností S-Invest s.r.o., IČO 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,
  • navrhovatel – Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o., IČO 18189091, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 3. 2020 Ing. Mgr. Vlastimilem Calabou, advokátem, ev. č. ČAK 17825, AKCA s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části 2 „Parkovací dům“ veřejné zakázky „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 11. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 11. 2019 pod ev. č. Z2019-035606, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 11. 2019, 28. 11. 2019, 4. 12. 2019, 10. 12. 2019, 17. 12. 2019, 23. 12. 2019, 7. 1. 2020, 15. 1. 2020, dvou oprav dne 31. 1. 2020 a opravy dne 5. 2. 2020,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o., IČO 18189091, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž– ze dne 15. 3. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavateleměsto Kroměříž, IČO 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž– učiněných při zadávání části 2 „Parkovací dům“ veřejné zakázky „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 11. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 11. 2019 pod ev. č. Z2019-035606, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 11. 2019, 28. 11. 2019, 4. 12. 2019, 10. 12. 2019, 17. 12. 2019, 23. 12. 2019, 7. 1. 2020, 15. 1. 2020, dvou oprav dne 31. 1. 2020 a opravy dne 5. 2. 2020, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 25. 6. 2020 zadávací řízení na část 2 „Parkovací dům“ citované veřejné zakázky zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 15. 3. 2020 návrh navrhovatele – Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o., IČO 18189091, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 3. 2020 Ing. Mgr. Vlastimilem Calabou, advokátem, ev. č. ČAK 17825, AKCA s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Kroměříž, IČO 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 18. 3. 2020 společností S-Invest s.r.o., IČO 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části 2 „Parkovací dům“ veřejné zakázky „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 11. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 11. 2019 pod ev. č. Z2019-035606, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 11. 2019, 28. 11. 2019, 4. 12. 2019, 10. 12. 2019, 17. 12. 2019, 23. 12. 2019, 7. 1. 2020, 15. 1. 2020, dvou oprav dne 31. 1. 2020 a opravy dne 5. 2. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-08775/2020/523/JMa ze dne 17. 3. 2020.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám, přičemž navrhovatel v návrhu uvádí, že zadávací podmínky nejsou zpracovány v souladu s § 36 zákona. Navrhovatel zejména brojí proti kritériím technické kvalifikace stanoveným zadavatelem podle § 79 odst. 2 písm. a) a písm. d) zákona, respektive proti požadavku zadavatele na předložení „referenčních“ zakázek v podobě staveb, které byly realizovány v intravilánu obce, a dále proti minimální úrovni vzdělání stanovené zadavatelem u osoby hlavního stavbyvedoucího. Navrhovatel dále brojí proti dílčímu hodnotícímu kritériu nazvanému „zkušenosti hlavního stavbyvedoucího“ a namítá, že uvedené hodnotící kritérium bylo stanoveno v rozporu s ust. § 6 a § 116 zákona.

6.             Dne 3. 4. 2020 zaslal Úřad České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, IČO 45770743, se sídlem Sokolská 1498/15, 120 00 Praha – Nové Město – pod č. j. ÚOHS-10174/2020/523/GHo žádost o stanovisko týkající požadavků na vzdělání u osoby hlavního stavbyvedoucího.

7.             Úřad rovněž požádal dne 8. 4. 2020 a 9. 4. 2020 přípisy č. j. ÚOHS-10827/2020/523/GHo, ÚOHS-10992/2020/523/GHo,  ÚOHS-10996/2020/523/GHo a č. j. ÚOHS-10994/2020/523/GHO čtyři odborné a vzdělávací instituce se zaměřením na stavební obory o zodpovězení dotazů týkajících se náročnosti staveb realizovaných v intravilánu a extravilánu obce.

8.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-13529/2020/523/GHo ze dne 6. 5. 2020 Úřad nařídil k zajištění účelu vedeného správního řízení zadavateli předběžné opatření podle § 61 odst. 1 správního řádu spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu na plnění části 2 „Parkovací dům“ předmětné veřejné zakázky.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-13879/2020/523/GHo ze dne 11. 5. 2020 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

10.         Dne 26. 6. 2020 Úřad obdržel od zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení rozhodnutí zadavatele ze dne 25. 6. 2020, kterým zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na část 2 „Parkovací dům“ předmětné veřejné zakázky podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

11.         Dne 29. 6. 2020 zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek formulář „oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“, v němž se v bodě V. 1) uvádí, že „[z]adavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodů uvedených v § 127 odst. 2 zákona písm. d) zákona. Podrobné odůvodnění je uvedeno ve zveřejněné Písemné zprávě zadavatele.“.

12.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

13.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 25. 6. 2020 zrušil zadávací řízení na část 2 „Parkovací dům“ předmětné veřejné zakázky, došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené v ust. § 257 písm. g) zákona a Úřadu nezbývá, než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

14.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení novou lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad opětovně lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

15.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

2.             Ing. Mgr. Vlastimil Calaba, advokát, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz