číslo jednací: 18865/2020/521/RŠu
spisová značka: S0228/2020/VZ

Instance I.
Věc Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice
Účastníci
  1. Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
  2. VYKRUT zahradní služby a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 15. 7. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 443 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0228/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-18865/2020/521/RŠu

 

Brno: 25. června 2020

 

 

 

       

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 6. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 5. 6. 2020 Mgr. Martinem Horákem, advokátem, ev. č. ČAK 13970, advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Zadávací dokumentace“ ze dne 24. 4. 2020 byla na profilu zadavatele uveřejněna téhož dne,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava – ze dne 8. 6. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Zadávací dokumentace“ ze dne 24. 4. 2020 byla na profilu zadavatele uveřejněna téhož dne, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 15. 6. 2020 zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 8. 6. 2020 návrh navrhovatele – VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 5. 6. 2020 Mgr. Martinem Horákem, advokátem, ev. č. ČAK 13970, advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Zadávací dokumentace“ ze dne 24. 4. 2020 byla na profilu zadavatele uveřejněna téhož dne (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, konkrétně proti kritériím technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona, které zadavatel vymezil v bodě 11.3. zadávací dokumentace ze dne 24. 4. 2020 následovně: „[v] souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona předloží účastník, u pracovníka, který bude provádět arboristické práce, certifikát »Český certifikovaný arborista« s typem certifikace »stromolezec«, nebo »Evropský certifikovaný arborista« (»ETW«).“. Navrhovatel považuje citované zadávací podmínky za nepřiměřené, netransparentní a diskriminační. Navrhovatel dále namítá nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách, přičemž uvádí, že se zadavatel s námitkami „nevypořádal řádně či vůbec, neboť Rozhodnutí o námitkách neobsahuje ani vypořádání se s naší argumentací ve všech jejích ohledech (…)“. Navrhovatel se domáhá zrušení rozhodnutí o námitkách ze dne 27. 5. 2020 a veškerých navazujících rozhodnutí zadavatele.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-17299/2020/521/RŠu ze dne 10. 6. 2020.

6.             Dne 18. 6. 2020 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele“) a dokumentaci o zadávacím řízení.

7.             Zadavatel ve svém vyjádření mj. uvádí, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, přičemž součástí dokumentace o zadávacím řízení bylo „Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 15. 6. 2020 (dále jen „rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“), které zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele dne 16. 6. 2020.

8.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

9.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, a to s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona, tj. z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, došlo k naplnění zákonem předvídané skutečnosti uvedené v ust. § 257 písm. g) zákona a Úřadu nezbývá, než zahájené správní řízení ve smyslu citovaného ustanovení zákona zastavit.

10.         S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

11.         Pro úplnost Úřad závěrem poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1.             Mgr. Martin Horák, advokát, advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 208/8, 190 00 Praha 9

2.             Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz