číslo jednací: S0302/2019/VZ-22583/2019/513/JHa

Instance I.
Věc Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
Účastníci
  1. Kraj Vysočina
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 4. 9. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 411 KB

Č. j.:ÚOHS-S0302/2019/VZ-22583/2019/513/JHa

 

Brno: 16. srpna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení sp. zn. S0302/2019/VZ zahájeném z moci úřední dne 5. 8. 2019, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 13. 8. 2019 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno,

o přezkoumání úkonů zadavatele – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – učiněných při zadávání veřejné zakázky –„Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 7. 12. 2017 odesláním výzvy k podání předběžné nabídky dodavatelům ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle, a STAPRO s.r.o., IČO 13583531, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, kteří prokázali kvalifikaci ve veřejné zakázce „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 9. 2016 a uveřejněno pod ev. č. zakázky 643679 dne 29. 9. 2016, oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno dne 11. 12. 2017,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení zahájené dne 5. 8. 2019 z moci úřední o přezkoumání úkonů zadavatele – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – učiněných při zadávání veřejné zakázky –„Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 7. 12. 2017 odesláním výzvy k podání předběžné nabídky dodavatelům ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle, a STAPRO s.r.o., IČO 13583531, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, kteří prokázali kvalifikaci ve veřejné zakázce „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 9. 2016 a uveřejněno pod ev. č. zakázky 643679 dne 29. 9. 2016, oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno dne 11. 12. 2017, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zastavuje, neboť zadavatel Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – výše specifikované zadávací řízení rozhodnutím ze dne 13. 8. 2019 zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zahájil dne 5. 8. 2019 z moci úřední správní řízení sp. zn. S0302/2019/VZ, jehož účastníkem je zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 13. 8. 2019 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 7. 12. 2017 odesláním výzvy k podání předběžné nabídky dodavatelům ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle, a STAPRO s.r.o., IČO 13583531, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, kteří prokázali kvalifikaci ve veřejné zakázce „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 9. 2016 a uveřejněno pod ev. č. zakázky 643679 dne 29. 9. 2016, oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno dne 11. 12. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli, který je podle § 256 zákona jediným účastníkem správního řízení, přípisem č. j. ÚOHS-S0302/2019/VZ-21285/2019/513/JLí ze dne 2. 8. 2019.

3.             Dnem 5. 8. 2019, kdy bylo předmětné oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 249 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní řízení zahájeno.

4.             Úřad zahájil správní řízení z moci úřední z důvodu pochybností o tom, zda zadavatel nestanovil zadávací podmínky v rozporu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona a se zásadou transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 zákona tím, že jako kritérium hodnocení v zadávacím řízení v zadávací dokumentaci stanovil i skutečnosti, které nejsou součástí nabídky účastníků zadávacího řízení, čímž uničil způsob hodnocení nabídek nečitelným a hůře kontrolovatelným, když v článku 6. zadávací dokumentace – „Hodnocení předběžných nabídek/nabídek“ – jako 4. dílčí hodnotící kritérium s váhou 45 % stanovil „Kvalita NIS – hodnocení ukázky vybraných procesů a funkcionalit“, neboť skutečnosti, které mají být předmětem ukázky v rámci tohoto 4. dílčího hodnotícího kritéria, netvoří součást nabídky, když zadavatel v zadávací dokumentaci na str. 9 v článku 6. zadávací dokumentace uvedl, že „V rámci zadávací dokumentace byl definován seznam vzorových procesů a funkcionalit budoucího nemocničního informačního systému, které budou hodnoceny. Seznam a podrobný popis vzorových procesů a funkcionalit jsou uvedeny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Účastník předvede nabízený nemocniční systém zadavateli při posuzování a hodnocení předběžných nabídek/nabídek. Předvedení nemocničního informačního systému bude provedeno na základě písemné výzvy zadavatele k předvedení nemocničního informačního systému (dále jen „výzva“). Předvedení nemocničního informačního systému proběhne namístě a v čase dle pokynů zadavatele“, a lhůtu pro podání nabídek podle bodu 4. Výzvy k podání nabídek ze dne 26. 3. 2018 zadavatel stanovil na 16. 4. 2018, 12:00 hod., a když v zadávacích podmínkách současně nevyžadoval předložení vzorku sloužícího k ukázce nabízeného systému v rámci hodnocení nabídek zadavateli v uvedené lhůtě pro podání nabídek.

5.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0302/2019/VZ-21656/2019/513/JHa ze dne 7. 8. 2019 Úřad určil zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které provede v předmětném zadávacím řízení.

6.             Dne 14. 8. 2019 Úřad obdržel podání zadavatele z téhož dne „Informace o úkonech v zadávacím řízení“, jehož přílohu tvořilo „Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 13. 8. 2019, v němž zadavatel mimo jiné uvádí, že v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona ruší zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

7.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

8.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodl dne 13. 8. 2019 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a tedy nastala skutečnost předvídaná v § 257 písm. g) zákona, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek.  Rozklad  nemá  podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz