číslo jednací: S0457/2018/VZ-04422/2019/532/LOh

Instance I.
Věc Stejnokroje 2018 – pánská a dámská konfekce
Účastníci
 1. Česká pošta, s.p.
 2. BOSS TIMER, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2019
Související rozhodnutí S0457/2018/VZ-04422/2019/532/LOh
R0044/2019/VZ-14583/2019/323/PBl
Dokumenty file icon dokument ke stažení 721 KB

Č. j.: ÚOHS-S0457/2018/VZ-04422/2019/532/LOh

 

Brno: 12. února 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 11. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
 • navrhovatel – BOSS TIMER, spol. s r.o., IČO 25339923, se sídlem Krkoškova 740/19a, Černá Pole, 613 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 10. 2018 Mgr. Jakubem Joskou, advokátem, ev. č. ČAK 10304, společníkem společnosti Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stejnokroje 2018 – pánská a dámská konfekce“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 30. 4. 2018 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 5. 2018, pod ev. č. Z2018-014073, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 5. 2018 pod ev. č. 2018/S 086-194158,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – BOSS TIMER, spol. s r.o., IČO 25339923, se sídlem Krkoškova 740/19a, Černá Pole, 613 00 Brno – ze dne 5. 11. 2018, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 30. 4. 2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Stejnokroje 2018 – pánská a dámská konfekce“, přičemž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2018, pod ev. č. Z2018-014073, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 5. 2018 pod ev. č. 2018/S 086-194158 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             V bodě 2.1. „Druh a předmět plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace je stanoveno, že předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pánských sak, kalhot, vest a dámských sak, kalhot, sukní a vest pro zaměstnance zadavatele dle specifikace uvedené v přílohách zadávací dokumentace.

3.             Z bodu II.1.5) formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2018 vyplývá, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 27 866 000 Kč bez DPH.

4.             V bodě 2.5. „Forma nabídky“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že nabídka musí být podána v elektronické podobě výlučně prostřednictvím elektronického nástroje.

5.             V bodě 8.2. „Lhůta a místo pro podání nabídek“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 6. 2018 v 10.00 hodin.

6.             Z protokolu o prvním jednání komise a o otevírání nabídek ze dne 8. 6. 2018 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 5 nabídek podaných v elektronické podobě.

7.             Jak vyplývá z dokladu o doručení námitek, jenž tvoří přílohu návrhu, navrhovatel – BOSS TIMER, spol. s r.o., IČO 25339923, se sídlem Krkoškova 740/19a, Černá Pole, 613 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 10. 2018 Mgr. Jakubem Joskou, advokátem, ev. č. ČAK 10304, společníkem společnosti Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – doručil dne 17. 10. 2018 zadavateli námitky z téhož dne proti úkonu zadavatele ze dne 11. 10. 2018, kterým je „Odpověď na žádost o prodloužení lhůty ze dne 9. 10. 2018“, neboť zadavatel tímto úkonem neprodloužil lhůtu k předložení vzorků a příslušných certifikátů do navrhovatelem požadovaného termínu (dále jen „námitky“). Rozhodnutí o námitkách ze dne 24. 10. 2018, kterým zadavatel námitky navrhovatele odmítl (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), bylo navrhovateli doručeno téhož dne, stejně jako oznámení o vyloučení navrhovatele z předmětného zadávacího řízení.

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel s důvody uvedenými v rozhodnutí o námitkách nesouhlasil, podal dne 5. 11. 2018 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

 

Obsah návrhu

9.             Návrh směřuje proti úkonu zadavatele ze dne 11. 10. 2018, kterým je „Odpověď na žádost o prodloužení lhůty ze dne 9. 10. 2018“ (dále také jen „napadený úkon“), neboť zadavatel tímto úkonem neprodloužil lhůtu k předložení vzorků do navrhovatelem požadovaného termínu. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel neposkytl navrhovateli přiměřenou lhůtu k předložení vzorků a považuje napadený úkon za neoprávněný a učiněný v rozporu se zásadou proporcionality a hospodárnosti. Dle názoru navrhovatele stanovení přiměřené lhůty nebránily na straně zadavatele žádné objektivní překážky či důvody a ani na ostatní účastníky zadávacího řízení to nemělo žádný negativní dopad. Dle navrhovatele by tak stanovení přiměřené lhůty vedlo k věcně správnému výsledku a možnosti uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s účastníkem, který předložil nejvýhodnější nabídku.

10.         V úvodu návrhu navrhovatel rekapituluje skutečnosti následující poté, co byla jeho nabídka vyhodnocena v elektronické aukci jako nejvýhodnější. Navrhovatel uvádí, že mu byla dne 20. 9. 2018 prostřednictvím aplikace www.tenderarena.cz doručena výzva k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy, kterou byl vyzván k předložení vzorků a souvisejících dokumentů v termínu do 8. 10. 2018 do 12.00 hodin; jelikož věděl, že z technických důvodů nebude schopen tento termín u požadovaných vzorků dodržet, požádal hned téhož dne, tj. 20. 9. 2018, emailem zadavatele o prodloužení stanovené lhůty do 31. 10. 2018, a to z důvodu nutnosti zajištění realizace požadovaných vzorků u výrobce. Navrhovatel považoval původně stanovenou lhůtu za zcela nepřiměřenou vzhledem k charakteru požadovaných vzorků.

11.         Dále navrhovatel uvádí, že zadavatel jeho žádosti písemným sdělením ze dne 24. 9. 2018 částečně vyhověl a prodloužil stanovenou lhůtu do 18. 10. 2018 do 12.00 hodin, na což navrhovatel reagoval emailem ze dne 9. 10. 2018, v němž uvedl, že s ohledem na technické možnosti výroby není možné dodání požadovaných vzorků ani v zadavatelem prodlouženém termínu, což dokumentoval tabulkou od výrobce, ze které vyplývá, že požadované vzorky nemohou být poskytnuty před 31. 10. 2018.

12.         Jak navrhovatel dále uvádí, obdržel od zadavatele „Odpověď na žádost o prodloužení lhůty ze dne 9. 10. 2018“ datovanou dne 11. 10. 2018, v níž zadavatel uvádí, že žádosti o prodloužení lhůty nemůže vyhovět a že platí původně stanovená prodloužená lhůta pro předložení vzorků a dokladů (tj. do 18. 10. 2018 do 12.00 hodin), což navrhovatel vyhodnotil jako nezákonné jednání ze strany zadavatele, neboť mu nebyla k předložení požadovaných vzorků poskytnuta dle § 122 odst. 3 a odst. 6 ve spojení s § 46 odst. 1 zákona přiměřená lhůta. Navrhovatel v tomto případě nesouhlasí se zadavatelem, který odůvodňuje nemožnost požadovaného prodloužení lhůty nutností zachovat zásadu rovného přístupu k uchazečům, obzvláště v situaci, kdy jediným uchazečem vyzvaným k předložení předmětných vzorků a dokladů byl navrhovatel.

13.         Dle navrhovatele musí být lhůta k předložení vzorků přiměřená, přičemž musí zohledňovat rozsah požadovaných dokladů a náročnost předložení vzorků.

14.         V další části návrhu reaguje navrhovatel na argumentaci zadavatele uvedenou v rozhodnutí o námitkách. Navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že prostřednictvím e-mailové komunikace ze dne 15. 8. 2018 prezentoval zadavateli svoji připravenost poskytnout součinnost k uzavření smlouvy, zejména k předložení požadovaných vzorků, přičemž zadavatel mu dle jeho tvrzení písemně sdělil, že: (…) nemá ničeho podnikat a že má vyčkat na doručení písemné výzvy. Z jakého důvodu vyzval Zadavatel Navrhovatele k předložení vzorků a dokladů až po uplynutí více než pěti (5) týdnů od skončení elektronické aukce, není Navrhovateli známo.Pokud by zadavatel takovou, dle názoru Navrhovatele nedůvodnou, prodlevu nezpůsobil, a Navrhovatele vyzval k předložení vzorků již v průběhu měsíce srpna 2018, Zadavatel mohl požadované vzorky obdržet i v dřívějším termínu než původně jím stanoveném termínu do 8. 10. 2018.“. Navrhovatel rovněž usuzuje, že zadavatel na dodávky poptávaného zboží nikterak nespěchal, když vyčkával s učiněním výzvy vybranému dodavateli více než 5 týdnů.

15.         Navrhovatel dále zdůrazňuje, že není možné, aby lhůta pro předložení vzorků byla počítána od okamžiku uveřejnění zadávacích podmínek (tj. v daném případě 140 dnů do výzvy zadavatele) či od provedení elektronické aukce (tj. v daném případě 44 dnů do výzvy zadavatele), jak argumentuje zadavatel, ale je třeba ji počítat od okamžiku odeslání písemné výzvy zadavatelem, tedy že lhůta byla původně stanovena v délce 18 dnů a na žádost navrhovatele byla částečně prodloužena na 28 dnů.

16.         Zadavatelovu argumentaci, že všichni zájemci o veřejnou zakázku byli již od zahájení zadávacího řízení seznámeni s detailním rozsahem součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy a že lhůtu pro podání nabídek stanovil zadavatel i s ohledem na požadavek na předložení vzorků a certifikátů v délce 39 dnů, považuje navrhovatel za zmatečnou a nijak nevysvětlující, proč zadavatel nemohl vyhovět jeho žádosti o prodloužení lhůty k předložení vzorků. Ani konstatování zadavatele, že nemůže zohledňovat individuální výrobní kapacity všech dodavatelů a jejich poddodavatelů dle navrhovatele neodůvodňuje, proč zadavatel neposkytl navrhovateli přiměřenou lhůtu k předložení vzorků a dokladů a proč mohl tuto lhůtu prodloužit oproti původní o 10 dnů a nemohl ji prodloužit o dalších navrhovatelem požadovaných 12 dnů.

17.         Navrhovatel má za to, že z rozhodnutí o námitkách nevyplývá žádný skutečný důvod, který by zadavateli bránil prodloužit lhůtu pro poskytnutí vzorků. Zadavatel pouze prezentuje zástupné důvody a rozvíjí nepodložené teorie o nespolehlivosti navrhovatele. Navrhovatel prohlašuje, že nemá pochybnosti o tom, že je schopen dodávat zboží požadované kvality a že je řádně připraven plnit veškeré své povinnosti vyplývající ze smlouvy na veřejnou zakázku. Navrhovatel rovněž uvedl, že v jím požadované lhůtě (do 31. 10. 2018) měl vyrobené vzorky k dispozici a mohly tak být předloženy zadavateli. Pro vysvětlení pak uvádí, že výroba vzorků je časově a technologicky náročná, neboť výrobce musí v této fázi vytvořit specifický vzor požadované látky a jakmile je látka vytvořena, je výroba jednotlivých kusů oděvů již relativně nenáročná. Navrhovatel trvá na tom, že zadavatel má obecně v rámci svých procesních možností předejít vyloučení ekonomicky výhodnější nabídky pouze z formálních důvodů, kdy pochybnost lze odstranit pomocí úkonu, který zadavatele i dodavatele zatěžuje co nejméně a současně vede ke správnému výsledku, a je přesvědčen, že přiměřeným prodloužením lhůty by k žádné újmě na straně zadavatele nedošlo.

18.         Navrhovatel dále namítá, že zadavatel nevysvětlil, jak zajišťuje, aby byl naplněn smysl právní úpravy veřejných zakázek, tedy co nejefektivnější alokace veřejných prostředků, když zadavatel svým postupem směřuje k zadání veřejné zakázky účastníkovi, jehož nabídka je o 500 tisíc Kč vyšší než nabídka navrhovatele. K tomu navrhovatel dále uvádí, že pokud se zadavatel obával, že nabídka s nejnižší cenou může znamenat nekvalitní plnění, mohl v rámci hodnotících kritérií stanovit též dílčí kritérium kvalitativní, případně nastavit ve smlouvě příslušné sankční mechanismy.

19.         Navrhovatel se domnívá, že interpretace emailu zadavatele ze dne 15. 8. 2018, tj. že navrhovatel byl pouze vyrozuměn o tom, jaké další kroky musí být v zadávacím řízení provedeny, je zavádějící a nepřesná, a má za to, že je třeba vycházet přímo z citace tam uvedené, tj. »„vybraný dodavatel bude písemně vyzván k předložení vzorků“ a dále výslovná instrukce „vyčkejte na písemné vyzvání…“«.

20.         Navrhovatel dále namítá, že zásada rovnosti dodavatelů nemohla být stanovením lhůty k předložení vzorků dle jeho žádosti porušena ani ohrožena. Navrhovatel považuje za nelogický a zavádějící argument zadavatele, že by mohla být uvedená zásada porušena, pokud bude vítěznému uchazeči opakovaně prodlužována lhůta pro splnění povinnosti, se kterou byl obeznámen stejně jako ostatní zájemci o veřejnou zakázku od samotného počátku zadávacího řízení, protože lhůta pro předložení vzorků a dokladů dle § 122 odst. 3 zákona nebyla v zadávacích podmínkách uvedena, a tedy s ní žádný z dodavatelů obeznámen nebyl.

21.         Závěrem navrhovatel odkazuje na svoje námitky a opakovaně zdůrazňuje, že napadený úkon je nezákonný, považuje jej za nepřezkoumatelný a v rozporu s § 6 zákona, konkrétně se zásadou transparentnosti, a dále v rozporu s § 122 odst. 3 a odst. 6, ve spojení s § 46 odst. 1 zákona. Navrhovatel uzavírá, že ani rozhodnutí o námitkách v tomto smyslu nevyvrátilo jeho pochybnosti.

22.         Navrhovatel také specifikuje újmu, která mu vznikla, tj. náklady vynaložené na přípravu nabídky v předmětném zadávacím řízení, náklady na výrobu vzorků, k jejichž předložení byl zadavatelem vyzván, náklady spojené s podáním námitek proti danému úkonu zadavatele a především hrozící znemožnění uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její realizaci, neboť nabídka navrhovatele byla posouzena jako nejvýhodnější.

23.         Vzhledem k výše uvedenému se navrhovatel domáhá, aby Úřad přezkoumal postup zadavatele a zrušil napadený úkon i všechny navazující úkony zadavatele, a to včetně vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a aby zadavatel následně rozhodl o stanovení nové lhůty k předložení vzorků a dokladů dle § 122 odst. 3 zákona.

24.         Současně navrhovatel požaduje, aby Úřad k zajištění účelu předmětného správního řízení nařídil zadavateli předběžným opatřením zákaz uzavřít smlouvu.

Vyjádření navrhovatele ze dne 12. 11. 2018

25.         Navrhovatel ve svém vyjádření označuje skutečnosti obsažené v dokumentaci o zadávacím řízení, které považuje za své obchodní tajemství.

Vyjádření zadavatele k návrhu (doručené Úřadu dne 12. 11. 2018)

26.         Zadavatel konstatuje, že v bodě 7. 4 „Požadavky na součinnost před uzavřením smlouvy“ zadávací dokumentace byly od začátku zadávacího řízení uvedeny všechny podmínky, jejichž splnění bude před uzavřením smlouvy zadavatel požadovat po vybraném dodavateli, mj. předložení vzorků poptávaného zboží (v počtu 7 ks) a certifikáty o splnění technických podmínek materiálové technické specifikace, přičemž technická specifikace, požadované konstrukční míry a materiálové složení zboží, kterému mají vzorky odpovídat, byly jako součást zadávací dokumentace uvedeny v příloze č. 1 vzoru rámcové smlouvy. Zadavatel doplňuje, že text v bodě 7. 4. 2 „Předložení vzorků a příslušných certifikátů“ zadávací dokumentace tvořil následně obsah výzvy k poskytnutí součinnosti doručené navrhovateli dne 20. 9. 2018. Zadavatel shrnuje, že s konkrétním obsahem požadavků na předložení vzorků a souvisejících certifikátů měli všichni dodavatelé možnost se seznámit již od 3. 5. 2018, kdy byla zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

27.         Zadavatel konstatuje, že lhůtu „do 8. 10. 2018“ stanovenou ve výzvě k poskytnutí součinnosti na základě požadavku navrhovatele prodloužil o polovinu, tj. „do 18. 10. 2018“.

28.         Zadavatel uvádí, že při stanovení lhůty pro poskytnutí součinnosti vycházel z dosavadních dlouholetých zkušeností s nákupem stejnokrojů pro své zaměstnance, s praxí dodavatelů a realizací v minulosti uzavíraných smluv a také ze standardních dodacích lhůt, kdy se v rámci předmětné veřejné zakázky předpokládá, že vybraný dodavatel bude schopen dodat i větší objemy zboží s dodací lhůtou 30 kalendářních dnů. Zadavatel si je vědom toho, že předvýrobní fáze dodávek stejnokrojů je časově náročná, nicméně je přesvědčen, že pro zpracování materiálu dle přesné technické specifikace poskytnuté zadavatelem, nastavení strojního zařízení, zhotovení 7 ks standardního oděvu a zajištění certifikátů dokládajících materiálové složení je celková poskytnutá lhůta ve výši 28 dnů zcela odpovídající. Zadavatel rovněž konstatuje, že lhůta pro poskytnutí součinnosti činila téměř celou délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel má za to, že lhůta pro poskytnutí součinnosti byla stanovena jako přiměřená, že ji nelze určovat dle výrobních možností jednotlivých dodavatelů a že vzhledem k nutnosti zajistit plynulé dodávky stejnokrojů pro své zaměstnance ji nemůže opakovaně prodlužovat. K tomu zadavatel dodává, že je v jeho zájmu podepsat smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku do poloviny prosince 2018, neboť platnost stávající smlouvy končí 20. 1. 2019 a je třeba počítat s nepředvídatelnými průtahy v zadávacím řízení, příp. dalšími skutečnostmi. Zadavatel připouští, že z jeho strany došlo ke zpoždění průběhu zadávacího řízení z důvodu provedených interních organizačních a personálních změn a také z důvodu čerpání dovolených, to však dle něj nemělo vliv na stanovení délky doby pro poskytnutí vzorků.

29.         Zadavatel konstatuje, že navrhovatel v návrhu mylně interpretuje jeho argumenty týkající se uváděné délky zadávacího řízení a zdůrazňuje, že v rozhodnutí o námitkách neuvedl, že se lhůta pro splnění součinnosti má počítat od jiné doby než od doručení výzvy k poskytnutí součinnosti a že také ani neočekával, že by účastníci zadávacího řízení začali s výrobou vzorků před tím, než obdrží předmětnou výzvu. K navrhovatelem napadané emailové komunikaci ze dne 15. 8. 2018 zadavatel uvádí, že veškerá komunikace zadavatele vůči vybranému dodavateli byla činěna v souladu se zadávací dokumentací, kde je výslovně uvedeno, že vybraný dodavatel bude písemně vyzván k předložení vzorků a příslušných certifikátů.

30.         Zadavatel je přesvědčen, že předložení vzorků je navazujícím krokem, který provede vybraný dodavatel poté, co je jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější a je vyzván zadavatelem k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy a že tomuto kroku musí předcházet řádně připravená a ekonomicky podložená nabídka. Podle názoru zadavatele musí navrhovatel vyhodnotit, zda bude plnit příslušnou veřejnou zakázku sám či prostřednictvím poddodavatele a musí mít také doloženo, že jeho případný poddodavatel bude schopen dodat zboží v požadované kvalitě a předem poskytnout vzorky. Zadavatel konstatuje, že navrhovatel ve své nabídce neuvedl, že bude mít poddodavatele a pokud až po podání nabídky, resp. po provedení elektronické aukce či po výzvě k součinnosti, změnil svůj názor a započal s vyhledáváním možných poddodavatelů, jedná se dle zadavatele o podcenění obchodního případu ze strany navrhovatele. Připravenost navrhovatele poskytnout součinnost zpochybňuje dle zadavatele i výše zmíněný emailový dotaz ze dne 15. 8. 2018, kterým se navrhovatel obrátil na zadavatele s žádostí o poskytnutí vzorků, aby podle nich mohl nechat požadované vzorky vyrobit. Zadavatel dále uvádí, že byť navrhovatel ve svém návrhu sděluje, že vyrobené vzorky mu již byly doručeny, informaci o tom, že zajistil i příslušné certifikáty dle bodu 7.4.2. zadávací dokumentace k osvědčení materiálové specifikace, neuvádí a dle zadavatele tedy nevyplývá, že by byl navrhovatel schopen (i v jím navrhované lhůtě) stanovené požadavky zadavatele v celém rozsahu splnit.

31.         Zadavatel má dále za to, že principy 3E nelze v souvislosti se zásadou péče řádného hospodáře vztahovat pouze na cenu, kterou nabízí účastník zadávacího řízení, a že je třeba zajistit, aby vybraný dodavatel skýtal záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat.

32.         Zadavatel uzavírá, že postupoval v souladu se zásadou zachování rovnosti dodavatelů a dodává, že za neoprávněné zvýhodnění, tedy porušení rovnosti dodavatelů, považuje situaci, kdy lhůta pro poskytnutí součinnosti má být opakovaně prodlužována vybranému dodavateli, přestože byli dodavatelé v bodě 3.4 výzvy k účasti v elektronické aukci informováni, že pokud vybraný dodavatel neposkytne požadovanou součinnost, bude vyzván ke splnění podmínek před uzavřením smlouvy další dodavatel v pořadí.

33.         Závěrem zadavatel shrnuje, že stanovil přiměřenou lhůtu pro poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy, přičemž přihlédl ke všem rozhodným skutečnostem (povaha veřejné zakázky, rozsah svých požadavků, doba nezbytná pro vyžadované úkony dodavatelů), a že postupoval v souladu se zákonem a jeho zásadami i s principy 3E s cílem zajistit co nejefektivnější využití veřejných prostředků.

34.         Vzhledem k výše uvedenému zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh dle § 265 písm. a) zákona zamítl a současně, aby zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření.

Vyjádření navrhovatele ze dne 7. 12. 2018

35.         Navrhovatel sděluje skutečnosti, ke kterým došlo po podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a předkládá návrhy důkazů. Navrhovatel uvádí, že v návaznosti na oznámení (elektronicky podepsané dne 24. 10. 2018) o vyloučení navrhovatele z předmětného zadávacího řízení podal námitky ze dne 8. 11. 2018 proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení, přičemž zadavatel tyto námitky rozhodnutím (elektronicky podepsaným dne 21. 11. 2018) odmítl. Navrhovatel je přesvědčen, že když zadavatel v odůvodnění daného rozhodnutí o námitkách výslovně uvádí, že (…)na vybraného dodavatele svůj časový tlak na uzavření smlouvy nepřenášel. Zadavatel se sám dostal do zpoždění s průběhem zadávacího řízení z důvodu interních organizačních a personálních změn provedených v tomto období a z důvodu období letních dovolených.To však nemělo vliv na stanovení délky doby pro poskytnutí vzorků, kterou stanovil zadavatel na základě svých dosavadních zkušeností. Její další prodlužování by však již bylo na úkor efektivnosti zadávacího řízení.“, potvrzuje tím, že do prodlení s učiněním výzvy vybranému dodavateli k předložení vzorků v délce 44 dnů se zadavatel dostal pouze z důvodů na jeho straně, které zadavatel mohl a měl ovlivnit. Navrhovatel také nesouhlasí s tím, že zadavatel nepřenášel svůj časový tlak na vybraného dodavatele, když lhůta pro samotné předložení vzorků a dokladů byla stanovena v délce 28 dní, tedy výrazně kratší než lhůta prodlení s učiněním výzvy. Navrhovatel spatřuje rozpor mezi tvrzením zadavatele, že další prodlužování této lhůty by bylo na úkor efektivnosti zadávacího řízení, a jednáním zadavatele způsobujícím prodlení lhůty v délce 44 dní (během kterého mohly být dle navrhovatele požadované vzorky vyrobeny a předloženy); navrhovatel považuje také za nepřípustné, aby interní důvody na straně zadavatele byly v konečném důsledku k tíži navrhovatele.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí 

36.         Zadavatel nejprve uvádí, že trvá na svých předchozích vyjádřeních a je přesvědčen, že postupoval v souladu s § 36 odst. 5 zákona a pro poskytnutí součinnosti pro předložení vzorků stanovil přiměřenou lhůtu, když přihlédl ke všem skutečnostem s předmětným úkonem spojeným, zejména k rozsahu svých požadavků, k době nutné pro vyžadované úkony, k povaze veřejné zakázky a k délce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel pak výslovně odkázal na své vyjádření ze dne 17. 12. 2018 a opětovně uvedl, že při stanovení předmětné lhůty vycházel taktéž ze svých předchozích zkušeností, z informací o praxi dodavatelů a z dostupných údajů o činnosti zkušebních institucí. 

37.         Zadavatel je přesvědčen, že z podkladů rozhodnutí vyplývá, že poskytnutí součinnosti vybraným dodavatelem je fakticky dokončením kroků, které musí dodavatel provést již v rámci zadávacího řízení, aby byl schopen vyhodnotit, zda se zadávacího řízení zúčastní a jakou podá nabídku. Dodavatel musí dle zadavatele zvážit, zda bude plnění poskytovat sám či prostřednictvím poddodavatele, musí si případně poddodavatele zavázat a musí zajistit materiál pro výrobu, aby byl schopen provést kalkulaci ceny.

38.         Zadavatel odkazuje na vyjádření dodavatele XENA, který potvrdil, že bez zadání materiálu a vyrobení vzorků nelze podat nabídku, neboť by nebylo možné zhodnotit, zda je dodavatel schopen splnit požadavky zadavatele. Zadavatel odkazuje rovněž na vyjádření dodavatele DAFNÉ, který dle zadavatele též uvedl, že dodavatelé si musí připravit podklady, materiály a vzorky, neboť bez nich není možné provést kalkulaci ceny.

39.         Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel ve své nabídce neuvedl, že hodlá k realizaci předmětu plnění využít poddodavatele; zadavateli tedy není jasné, jakým způsobem navrhovatel nabídku kalkuloval, když se na poddodavatele obrátil až následně, což dle zadavatele svědčí o podcenění přípravy obchodního případu ze strany navrhovatele, které vedlo až k nemožnosti dostát požadované lhůtě pro poskytnutí součinnosti. Zadavatel konstatuje, že nemůže zohledňovat výrobní možnosti všech dodavatelů a odkazuje na vyjádření dodavatele VESTIMENTUM, které Úřad obdržel v předmětném správním řízení, který uvedl přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti v délce 3 měsíců, která je dle zadavatele zcela neúměrná ke lhůtám stanovovaným v předchozích jím realizovaných zadávacích řízeních.

40.         Zadavatel uzavírá, že v zadávací dokumentaci byly od počátku stanoveny veškeré požadavky na součinnost, které nebyly měněny, a lhůta pro poskytnutí součinnosti činila téměř celou délku lhůty pro podání nabídek a dle znalostí zadavatele byla stanovena v odpovídající délce.

41.         Účelem poskytnutí součinnosti je dle zadavatele ověřit, zda je dodavatel schopen předmět veřejné zakázky řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat, přičemž navrhovatel tuto povinnost nesplnil.

42.         Na základě podkladů shromážděných Úřadem zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele dle § 265 písm. a) zákona zamítl.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

43.         Navrhovatel opakovaně odmítá argument zadavatele, že při stanovení lhůty k předložení vzorků a certifikátů vycházel ze standardních dodacích lhůt, které jsou předpokládány zadávacími podmínkami, tzn. počítal s  dodací lhůtou 30 kalendářních dní, přičemž k tomu uvedl, že v této lhůtě se předpokládá dodání i většího objemu zboží. Navrhovatel uvádí, že výroba vzorků a zajištění příslušných certifikátů je časově výrazně náročnější, než následná sériová výroba jednotlivých kusů oblečení podle již připravených šablon a dodává, že rovněž zajištění certifikace je jednorázovou záležitostí, která se již při následném plnění smlouvy neopakuje.

44.         Navrhovatel dále nesouhlasí s tím, že zadavatel dovozuje jeho nepřipravenost plnit řádně veřejnou zakázku z požadavku navrhovatele na stanovení přiměřené lhůty pro předložení vzorků a příslušných certifikátů, který neodpovídá představě zadavatele; takový přístup považuje navrhovatel za netransparentní a v rozporu se zásadami dle v § 6 zákona.

45.         Navrhovatel dále uvádí, že odmítá zadavatelem opakovaně zmiňovaný argument, že nabídka s nejnižší cenou může znamenat nekvalitní plnění, které může ve svém důsledku vyústit v nehospodárné vynakládání veřejných prostředků a považuje za nepřípustné, pokud zadavatel tuto svoji obavu řeší tak, že odmítá poskytnout přiměřenou lhůtu k předložení vzorků a certifikátů. K ověření kvality plnění a schopnosti uchazeče plnit příslušnou veřejnou zakázku má zadavatel dle navrhovatele k dispozici řadu jiných zákonných instrumentů (v rámci zadávacích podmínek vhodné kvalifikační předpoklady, kvalitativní hodnotící kritéria, smluvní ujednání, požadavky na předložení vzorků v rámci nabídek). Navrhovatel zastává názor, že původní příčina jeho vyloučení z účasti v předmětném zadávacím řízení byla na straně zadavatele, když zadavatel sám způsobil prodlení cca 5 týdnů s učiněním výzvy pro předložení vzorků a certifikátů. Navrhovatel je přesvědčen, že pokud se zadavatel rozhodl použít jako jediné hodnotící kritérium výši nabídkové ceny, měl vycházet pouze z tohoto kritéria a neaplikovat jakákoliv další netransparentní kritéria, což dle navrhovatele učinil, když fakticky hodnotil, že uchazeč požadoval dle jeho názoru příliš dlouhou lhůtu pro předložení vzorků a příslušných certifikátů.

46.         Navrhovatel odmítá spekulace zadavatele, že by podcenil přípravu daného obchodního případu, a že až 41 dnů po provedení elektronické aukce započal s vyhledáváním a s obchodním vyjednáváním s možnými poddodavateli. Navrhovatel uvádí, že spolupráci se svým dodavatelem měl dojednanou s dostatečným předstihem a vědom si jeho kapacitních možností, aktivně se u zadavatele dožadoval sdělení bezprostředně po skončení elektronické aukce, zda má zahájit práce na výrobě požadovaných vzorků; bylo mu však sděleno, aby vyčkal na pokyn zadavatele, který navrhovatel obdržel až po uplynutí 44 dnů, kdy nebylo v jeho silách blokovat kapacity jeho zahraničního dodavatele od skončení elektronické aukce po dobu, jejíž délka nebyla navrhovateli známa a závisela zcela na libovůli zadavatele.

47.         Navrhovatel dále odmítá spekulace zadavatele, že navrhovatel nesdělil, zda v jím předpokládaném termínu do 31. 10. 2018, který uvedl v návrhu jako termín, kdy mu byly vzorky skutečně doručeny, měl zajištěny i certifikáty dle čl. 7.4.2. zadávací dokumentace k osvědčení materiálové specifikace, a tedy, že ze sdělení navrhovatele nevyplývá, že byl schopen v jím navrhované lhůtě splnit v celém rozsahu povinnosti stanovené zadavatelem.

48.         Podle navrhovatele z šetření provedeného Úřadem vyplývá, že lhůta 40 dnů, kterou požadoval navrhovatel po zadavateli k poskytnutí součinnosti, je na samé spodní hranici výsledku, který vyplývá z Úřadem provedeného průzkumu trhu. Dle navrhovatele je tedy zřejmé, že jeho stanovisko ohledně délky přiměřené lhůty zcela odpovídá zkušenostem na relevantním trhu a nikterak z těchto zkušeností nevybočuje.

49.         Přestože zadavatel opakovaně uvádí, že na vybraného dodavatele nepřenášel svůj časový tlak na uzavření smlouvy, tak okolnosti průběhu zadávacího řízení toto sdělení dle názoru navrhovatele jednoznačně vyvracejí. Pokud zadavatel nebyl schopen učinit včasnou výzvu k předložení vzorků a příslušných certifikátů a z důvodů „interních organizačních a personálních změn“ tuto výzvu učinil až po uplynutí 44 dnů od skončení elektronické aukce, jedná se dle navrhovatele o důvody na straně zadavatele. Pakliže měl zadavatel zájem o uzavření smlouvy do poloviny prosince 2018, a z tohoto důvodu nemohl poskytnout delší lhůtu pro předložení vzorků a certifikátů, dle navrhovatele tím zadavatel zjevně své interní důvody, které způsobily prodlení, na vybraného dodavatele přenáší.

50.         K zadavatelem uváděným obdobným zakázkám, v nichž byly vybraným dodavatelům stanoveny lhůty k poskytnutí součinnosti v délkách 19 a 18 dnů, kdy tito vybraní dodavatelé zadavatelem požadované vzorky a certifikáty v uvedených lhůtách předložili, navrhovatel uvádí, že si je vědom, že v některých případech lze za přiměřenou považovat i kratší lhůtu, než tomu je v šetřeném případě, a že bude vždy záležet na konkrétních okolnostech a zejména předmětu dané zakázky. Nadto navrhovatel podotýká, že pokud by se v daném případě neřídil instrukcí zadavatele, že nemá ničeho podnikat a má vyčkat na doručení písemné výzvy, byl by schopen předmětné vzorky předložit výrazně dříve, než bylo zadavatelem původně požadováno. Pakliže by navrhovatel zadal výrobu vzorků ke dni 15. 8. 2018 (tedy ihned po skončení elektronické aukce, kdy se prvně zadavatele dotazoval), mohly být tyto vzorky hotové již k datu 20. 9. 2018, kdy byl navrhovatel zadavatelem k předložení vzorků vyzván. Navrhovatel ani nevylučuje, že někteří dodavatelé zahajují práce na výrobě vzorků již s předstihem, aniž by měli jistotu o tom, že jejich nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, a nesou tak dobrovolně riziko, že náklady s tím spojené budou vynaloženy marně. Takový postup je ovšem dle navrhovatele zcela dobrovolným podnikatelským rozhodnutím, které zadavatel nemůže v žádném případě předpokládat, natož pak po uchazečích požadovat. Pokud zadavatel vyžaduje předem jasnou představu o kvalitě nabízeného plnění, je dle navrhovatele oprávněn požadovat předložení vzorků již v rámci nabídek a takový postup zadavatele považuje navrhovatel za zcela legální a transparentní.

51.         Zároveň dle názoru navrhovatele je prakticky nemožné srovnávat různé veřejné zakázky, a tedy i v nich stanovené lhůty k předložení vzorků jsou neporovnatelné. Navrhovatel je přesvědčen, že zejména v zakázkách zadavatele, jejichž předmětem byla dodávka triček či svetrů, bylo vyhotovení vzorků podstatně méně náročné, když bylo třeba vyhotovit 2 až 3 ks vzorků, a to na rozdíl od šetřené veřejné zakázky, v níž bylo požadováno zpracování cca desítky kusů oděvu velmi různorodého charakteru.

52.         K zadavatelem odkazovaným vybraným zadávacím řízením realizovaným v roce 2015, v nichž bylo poskytnutí vzorků a odpovídajících certifikátů vyžadováno již v rámci podání nabídky, přičemž lhůta pro podání nabídek činila 50, 52, resp. 41 dní, navrhovatel odkazuje na jeho výše uvedené tvrzení, že samotnou absolutní délku lhůty pro podání nabídek je nemožné srovnávat s ohledem na rozdílnost předmětů veřejných zakázek, a zároveň poukazuje na jeden podstatný rozdíl, a sice, že takto stanovená lhůta je zcela transparentní, a uchazečům je od zahájení zadávacího řízení známo, v jaké lhůtě musí požadované vzorky zajistit. Navrhovatel uvádí, že tak tomu v šetřeném případě nebylo, když zadávací dokumentace nestanovila, jaká bude délka lhůty pro předložení vzorků a příslušných certifikátů. Délka této lhůty byla dle názoru navrhovatele určena zadavatelem až následně, se značným časovým odstupem, a to ve zcela nepřiměřené délce, což potvrzují též vyjádření uchazečů, kteří se umístili v pořadí za navrhovatelem. Tito uchazeči nemají dle navrhovatele žádný důvod jakkoliv nadsazovat délku příslušné lhůty pro předložení vzorků, kterou považují za přiměřenou, a není důvod pro jakékoliv zpochybňování jejich stanovisek.

53.         Navrhovatel dále poukazuje na vyjádření subjektů, které se zabývají udělováním certifikací, z nichž dle navrhovatele vyplývá, že jen samotný proces certifikace vyžaduje časovou dotaci cca 3 týdnů (pouze dle společnosti SINTEX, a.s. může být dostačujících 8 dnů, avšak u neakreditovaných metod předpokládá min. 4 týdny). Zadavatelem stanovená lhůta v délce 28 dní tak dle navrhovatele zjevně nemůže být dostačující, když kromě zajištění certifikátů musí dojít k samotné výrobě vzorků.

54.         Navrhovatel ve zbytku odkazuje v plném rozsahu na svůj návrh ze dne 5. 11. 2018 a požaduje, aby Úřad přezkoumal postup zadavatele v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a aby jako opatření k nápravě v souladu s § 263 odst. 2 zákona zrušil úkon zadavatele spočívající v neprodloužení lhůty k předložení vzorků a všechny navazující úkony zadavatele, zejména neoprávněné vyloučení navrhovatele, a aby následně zadavatel rozhodl o stanovení nové lhůty k předložení vzorků a dokladů dle § 122 odst. 3 zákona.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

55.         Podle § 249 zákona ve  spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 5. 11. 2018, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu navrhovatele rovněž dne 5. 11. 2018.

56.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

57.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-32492/2018/532/LOh ze dne 7. 11. 2018.

58.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-33585/2018/532/LOh ze dne 15. 11. 2018 Úřad zamítl s odkazem na ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

59.         Úřad zaslal vybraným účastníkům předmětného zadávacího řízení žádosti o sdělení informací ze dne 22. 11. 2018 a žádosti o sdělení dalších upřesňujících informací ze dne 29. 11. 2018 (resp. ze dne 4. 12. 2018), a to za účelem zjištění údajů týkajících se splnění podmínek, které zadavatel požaduje od vybraného dodavatele v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy (podrobněji viz body 86. a 88. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

60.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-34494/2018/532/LOh ze dne 10. 12. 2018 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – odůvodnění přiměřenosti lhůty v délce trvání 28 dnů, kterou zadavatel určil navrhovateli pro předložení vzorků a příslušných certifikátů dle bodu 7.4.2. zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

61.         Dne 18. 12. 2018 nahlédl do spisu zástupce navrhovatele na základě substituční plné moci ze dne 17. 12. 2018. Protokol o nahlížení do spisu je součástí správního spisu.

62.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-37802/2018/532/LOh ze dne 20. 12. 2018 Úřad částečně nevyhověl žádosti navrhovatele o nahlédnutí do správního spisu, a to v rozsahu částí dokumentace o zadávacím řízení, které nejsou podkladem pro vydání rozhodnutí.

63.         Dne 20. 12. 2018 zaslal Úřad vybraným subjektům zajišťujícím certifikaci textilních materiálů žádost o sdělení informací týkajících se délky lhůty certifikace a ceny za provedení certifikace (podrobněji viz bod 93. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

64.         V návaznosti na vyjádření zadavatele ze dne 17. 12. 2018, které zadavatel podal za účelem odůvodnění délky lhůty 28 dnů stanovené navrhovateli pro předložení vzorků a příslušných certifikátů v šetřené veřejné zakázce, požádal Úřad žádostí ze dne 20. 12. 2018 vybraného dodavatele z veřejné zakázky, kterou zadavatel označil v předmětném vyjádření, o sdělení informací týkajících se předložení vzorků a příslušných certifikátů požadovaných zadavatelem v této veřejné zakázce (podrobněji viz bod 97. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

65.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-38120/2018/532/LOh ze dne 20. 12. 2018 Úřad nařídil zadavateli z moci úřední předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, neboť s ohledem na dosavadní průběh správního řízení, zejména prováděné šetření, shledal nezbytným zatímně upravit poměry účastníků správního řízení.

66.         Výrokem 1. usnesení č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-01428/2019/532/LOh ze dne 16. 1. 2019 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Výrokem 2. citovaného usnesení stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

67.         Dne 17. 1. 2019 nahlédl do spisu zástupce navrhovatele na základě substituční plné moci ze dne 16. 1. 2019. Protokol o nahlížení do spisu je součástí správního spisu.

68.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-01857/2019/532/LOh ze dne 21. 1. 2019 Úřad částečně nevyhověl žádosti navrhovatele o nahlédnutí do správního spisu, a to v rozsahu částí dokumentace o zadávacím řízení, které nejsou podkladem pro vydání rozhodnutí.

69.         Dne 21. 1. 2019 nahlédl do spisu zástupce zadavatele na základě plné moci ze dne 21. 1. 2019. Protokol o nahlížení do spisu je součástí správního spisu.

70.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-02075/2019/532/LOh ze dne 22. 1. 2019 Úřad částečně nevyhověl žádosti zadavatele o nahlédnutí do správního spisu, a to v rozsahu částí dokumentace o zadávacím řízení, které nejsou podkladem pro vydání rozhodnutí.

71.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-02057/2019/532/LOh ze dne 22. 1. 2019 Úřad v návaznosti na žádost navrhovatele ze dne 21. 1. 2019 prodloužil lhůtu určenou usnesením č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-01428/2019/532/LOh ze dne 16. 1. 2019, ve které se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

72.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, stanovisek předložených účastníky řízení, provedeného šetření a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

73.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

74.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) a b) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí

zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené

1.      podmínky průběhu zadávacího řízení,

2.      podmínky účasti v zadávacím řízení,

3.      pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4.      pravidla pro hodnocení nabídek,

5.      další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona

75.         Podle § 36 odst. 5 zákona je zadavatel oprávněn stanovit lhůty potřebné k průběhu zadávacího řízení. Délka lhůt musí být stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů.

76.         Podle § 46 odst. 1 zákona může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

77.         Podle § 104 písm. a) a b) zákona může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy

a)      předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele,

b)      úspěšný výsledek zkoušek vzorků.

78.         Podle § 122 odst. 3 zákona zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení

a)      originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a

b)      dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona.

79.         Podle § 122 odst. 6 zákona se v případě výzvy podle § 122 odst. 3 nebo 5 zákona postupuje podle § 46 odst. 1 zákona obdobně.

80.         Úřad podle § 265 písm. a) zákona návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

81.         Dle bodu 4. „Hodnocení nabídek“, bodu 4.1. „Kritéria hodnocení“ zadávací dokumentace bude ekonomická výhodnost stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny.

82.         V bodě 7.4. „Požadavky na součinnost před uzavřením smlouvy“ v bodě 7.4.2. „Předložení vzorků a příslušných certifikátů“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že vyžaduje od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy následující:

„Dodavatel, který bude po hodnocení nabídek a po ukončení e-aukce vyhodnocen jako dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou předloží vzorky zboží určeného k dodání. Dodavatel předloží jeden vzorek od každé položky.

Požadavky na předložení vzorků včetně počtu kusů a konstrukčních měr vzorků v cm jsou uvedeny níže v tabulce:

KZM podle 4.hladiny

Název zboží

Počet ks

Velikost

Konstrukční míry vzorků

030030

pánské sako

1

52

1/2 obvodu hrudníku: 61,5 cm

délka saka: 80 cm

šířka náramenice: 16,4 cm

délka rukávu: 66 cm

šíře rukávu v podpaží: 21,5 cm

030031

pánské kalhoty

1

52

1/2 obvodu pasu: 46 cm

1/2 obvodu sedu: 56 cm

boční délka bez pasového límce: 104 cm

kroková délka: 83 cm

dolní šíře nohavic: 24,5 cm

030032

pánská vesta

1

52

1/2 obvodu hrudníku: 56,5 cm

délka vesty: 64 cm

šířka náramenice: 10,6 cm

030150

dámské sako

1

40

1/2 obvodu hrudníku: 51,5 cm

délka saka: 65 cm

šířka náramenice: 12 cm

délka rukávu: 62,5 cm

šíře rukávu v podpaží: 18,2 cm

030151

dámské kalhoty

1

40

1/2 obvodu pasu (stažený pas): 37 cm

1/2 obvodu sedu: 50 cm

boční délka bez pasového límce: 102,5 cm

kroková délka: 81 cm

dolní šíře nohavic: 23,5 cm

030152

sukně klasik

1

40

1/2 obvodu pasu (stažený pas): 37 cm

1/2 obvodu sedu (měřeno 20 cm pod pasem): 50 cm

boční délka bez pasového límce: 60 cm

030153

dámská vesta

1

40

1/2 obvodu hrudníku: 50 cm

1/2 obvodu pasu: 44 cm

délka vesty: 62 cm

šířka náramenice: 10 cm

Metodika měření hotových výrobků: podle ČSN 80 7040.

Tolerance odchylky hotových výrobků podle ČSN 80 7030.

Vzorky budou předány na písemnou Výzvu zadavatele k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy na adrese Česká pošta, s.p., Ortenovo nám. 542/16, Praha 7, (…).

Předání vzorků je možné v pracovní dny mezi 8:00 - 13:00 hod., avízo o předání vzorků je nutné zaslat na e-mail nejpozději dva pracovní dny před navrhovaným dnem předání. Dodavatel musí dodržet stanovený termín a čas pro předání vzorků, které mu zadavatel oznámí po obdržení avíza.

Zadavatel požaduje, aby předložené vzorky svou kvalitou odpovídaly technické specifikaci, požadovaným konstrukčním mírám a materiálovému složení. Vzorky musí být označeny všitou látkovou etiketou s uvedením materiálového složení, velikosti a symboly pro ošetřování a rovněž papírovou visačkou, zavěšenou na splintu s uvedením názvu dodavatele, názvu stejnokrojové součásti a velikosti.

Součástí předložených vzorků musí být certifikáty o splnění technických podmínek požadovaných zadavatelem v rámci materiálové technické specifikace (viz příloha 1b vzoru smlouvy pro tuto veřejnou zakázku). Zadavatel požaduje, aby certifikáty byly vydány akreditovanou laboratoří, která vlastní Osvědčení o akreditaci v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., a předány společně se vzorky v samostatné obálce, označené názvem dodavatele. Zadavatel bude akceptovat i certifikát vydaný slovenskou nebo jinou zkušebnou v rámci Evropské unie, pokud se bude jednat o akreditovanou laboratoř s osvědčením o akreditaci vydaným příslušným akreditačním úřadem v dané zemi Evropské unie.

Zadavatel požaduje, aby případné dodávky odpovídaly předloženým vzorkům.“.

83.         Dle článku 9. „Další části zadávací dokumentace (samostatné přílohy)“ zadávací dokumentace je přílohou č. 7 vzor smlouvy, tj. „Rámcová dohoda o dodávkách stejnokrojů – pánská a dámská konfekce“, která zahrnuje přílohu č. 1 b) „Technická dokumentace materiálová“:

Saka, kalhoty, vesty, sukně

Základní materiál: WV/PES/EA min. 51%WV a 3%EA

Barva: Pantone 19-4023TPX Blue Nights

Úprava: NANO

VLASTNOST

PARAMETRY

MĚŘÍCÍ JEDNOTKA

ZKUŠEBNÍ METODA

Vazba

plátnová

 

 

Plošná hmotnost

170

g.m-2

ČSN EN 12127

Pevnost v dotržení

podélně / příčně

22 / 22

N

ČSN EN ISO 13937-2

Odolnost v oděru

50 000

počet otáček

ČSN EN ISO 12947-2

Odolnost proti žmolkování

7000

5

počet otáček

stupeň

ČSN EN ISO 12945-2

Změna rozměrů smáčením

ve směru

podélném / příčném

-0,5 /-0,5

%

PNs 47451963/

025/80/98

Stálobarevnost na světle

Změna odstínu

4-5

Stupeň modré stupnice

ČSN EN 105 B02

Stálobarevnost v otěru

-za sucha

zapouštění – směr podélný / příčný

4-5 / 4-5

Stupeň šedé stupnice

ČSN EN ISO 105 X12

Stálobarevnost v potu

-          kyselém

-          alkalickém

změna odstínu/ zapouštění

5/4-5/4-5

5/4-5/4-5

Stupeň šedé stupnice

ČSN EN ISO 105-E04

Stálobarevnost ve vodě

změna odstínu/ zapouštění

5/4-5/4-5

Stupeň šedé stupnice

ČSN EN ISO 105- E01

Stálobarevnost v chemickém čištění

změna odstínu/ zapouštění do lázně

4/4

Stupeň šedé stupnice

ČSN EN ISO 105-D01

Stálobarevnost na světle

změna odstínu

5

stupeň modré stupnice

ČSN EN ISO 105 – B02

Obsah volného formaldehydu

max.30

mg/kg

ČSN EN ISO 14184-1

Hodnota pH volného výluhu

4,5-7,5

 

ČSN EN ISO 3071

84.         V čl. 5 „Doba, místo a podmínky dodání Předmětu plnění“ bodu 5.1 Rámcové dohody o dodávkách stejnokrojů – pánská a dámská konfekce (dále jen „rámcová dohoda“) je uvedeno: „Kupující se zavazuje dodržovat níže uvedené objednávkové termíny a Prodávající se zavazuje dodržovat níže uvedené termíny pro dodání Zboží.

a)      První Objednávku je Kupující oprávněn učinit kdykoliv od nabytí účinnosti Smlouvy. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Předmět plnění objednaný na základě první Objednávky nejdéle do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne doručení Objednávky, není-li v Dílčí smlouvě sjednáno jinak.

b)      Měsíční Objednávky budou činěny Kupujícím k 10. dni měsíce. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Předmět plnění objednaný na základě měsíční Objednávky nejdéle do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení Objednávky, není-li v Dílčí smlouvě sjednáno jinak. (…).“.    

85.         V návaznosti na vzájemnou korespondenci mezi navrhovatelem a zadavatelem ve věci prodloužení lhůty pro předložení vzorků a požadovaných dokladů Úřad níže provedl její rekapitulaci:

1)      Dne 20. 9. 2018 byla navrhovateli doručena „Výzva k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy“, kterou zadavatel navrhovateli oznámil, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a současně ho vyzval k předložení vzorků a příslušných certifikátů, tak jak si vyhradil v bodě 7.4.2. „Předložení vzorků a příslušných certifikátů“ zadávací dokumentace, a to v termínu do 8. 10. 2018 do 12.00 hod.

2)      Navrhovatel obratem (dne 20. 9. 2018) požádal zadavatele o prodloužení termínu pro předložení vzorků, a to do 31. 10. 2018, což odůvodnil následovně: „Vzhledem k specifikaci látek pro ČP musíme ve výrobě vyvinout materiál látky tak, aby byla dosažena Vámi požadovaná kvalita. Jelikož jsme avízo obdrželi dnes, tak 14 dnů pro výrobu Vámi požadovaných materiálů je opravdu nedostačující.“.

3)      Zadavatel písemným sdělením „Odpověď na žádost o prodloužení lhůty ze dne 20. 9. 2018“ signovaným dne 24. 9. 2018, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, částečné vyhověl žádosti navrhovatele a prodloužil lhůtu pro dodání vzorků a požadovaných dokumentů do 18. 10. 2018.

4)      Navrhovatel následně e-mailovou žádostí ze dne 9. 10. 2018 požádal zadavatele „(…) o prodloužení termínu pro dodání všech vzorků do konce 44. týdne.“, což odůvodnil předložením tabulky s termíny plánovaných dodávek vzorků z výroby a sdělil zadavateli, že „(…) Vzhledem k výrobě látek dle Vaší specifikace a dobarvování látek dle vzorníku Pantone dřívější dodání není opravdu možné.“.

5)      Zadavatel v „Odpovědi na žádost o prodloužení lhůty ze dne 9. 10. 2018“ signované dne 11. 10. 2018, doručené navrhovateli téhož dne, uvedl, že „(…) žádosti o další prodloužení lhůty k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy nemůže z důvodu zachování zásady rovného přístupu ke všem dodavatelům vyhovět. (…) platí již jednou prodloužená lhůta pro předložení dokladů a vzorků, a to do 18. 10. 2018 ve 12.00 hod.“.

6)      Navrhovatel reagoval obratem a ještě téhož dne (11. 10. 2018) zaslal zadavateli e-mail, ve kterém sdělil následující: „Jak jsme již upozorňovali v prvním odvolání ze dne 20.9.2018, které jsme podali ihned po obdržení avíza, pro předložení vzorků potřebujeme nejméně 5 týdnů. Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci nebyl udán žádný termín k dodání vzorků, a po telefonickém dotazu nám bylo řečeno, že máme s výrobou vzorků počkat až na vyjádření výběrové komise a avízo z Vaší strany, tak jsme čekali. Pokud bychom byli v zadávací dokumentaci upozorněni, že budeme mít na dodání vzorků pouze 14 dnů od doručení Vašeho avíza, začali bychom s výrobou látek přesně dle Vaší specifikace okamžitě poté, kdy jsme aukci vyhráli. (…) Chtěli bychom Vás tedy opět požádat o přehodnocení Vašeho vyjádření o poskytnutí termínu dodání vzorků ve 44. Týdnu.“.

7)      „Odpovědí na žádost o prodloužení lhůty ze dne 11. 10. 2018“ signovanou dne 15. 10. 2018, doručenou navrhovateli téhož dne, zadavatel uzavřel, že „(…) celková lhůta pro poskytnutí součinnosti před uzavřením součinnosti [je] 28 dní. Požadované dokumenty a vzorky je nutné předložit do 18. 10. 2018 ve 12.00 hod.“.

Zjištění Úřadu získaná šetřením v průběhu správního řízení

86.         Dne 22. 11. 2018 zaslal Úřad účastníkům zadávacího řízení, tj. společnostem 4M SYSTEMS a.s., IČO 03670091, se sídlem Slezanů 2296/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov (dále jen „4M SYSTEMS“), VESTIMENTUM s.r.o., IČO 03650014, se sídlem Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1 (dále jen „VESTIMENTUM“), a Mobriton ČR s.r.o., IČO 04026039, se sídlem Tyršova 258, 664 42 Modřice (dále jen „Mobriton“), žádosti o písemné sdělení, jakou lhůtu považují za dostačující a přiměřenou ke splnění podmínek v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy stanovených v bodě 7.4. „Požadavky na součinnost před uzavřením smlouvy“ zadávací dokumentace, resp. v jaké lhůtě by byly tyto společnosti objektivně schopny předložit zadavateli jím požadované vzorky dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci (dále jen „dotaz č. 1 pro účastníky“).

87.         Dne 29. 11. 2018 Úřad požádal výše uvedené účastníky zadávacího řízení o bližší specifikaci lhůty uvedené v jejich odpovědích na dotaz č. 1 pro účastníky, tzn. o sdělení, jaké úkony jsou zahrnuty v jimi uvedené lhůtě a jakou časovou dotaci předmětné úkony vyžadují, resp. o uvedení časového harmonogramu jednotlivých činností (úkonů) zahrnutých v jimi uvedené lhůtě (dále jen „dotaz č. 2 pro účastníky“). Dne 4. 12. 2018 Úřad požádal účastníka Mobriton s ohledem na jeho odpověď ze dne 1. 12. 2018 na dotaz č. 2 pro účastníky o konkrétní časové vymezení jím uvedených jednotlivých činností (úkonů). 

88.         Odpovědi na dotaz č. 1 a 2, které Úřad obdržel od dotazovaných účastníků, jsou uvedeny v následující tabulce:

 

účastník

odpověď na dotaz č. 1 pro účastníky

odpověď na dotaz č. 2 pro účastníky (resp. doplnění odpovědi na dotaz č. 2 pro účastníky)

4M SYSTEMS

do 4-5 týdnů od vyzvání

V uvedené lhůtě 4-5 týdnů je nutné provést následující technologické a logistické kroky:

-          zajistit potřebný výchozí materiál

-          zajištěný výchozí materiál obratem předat do státní zkušebny, která následně vystaví platné certifikáty; doba předání certifikátů od předání výchozích materiálů je cca 4 týdny

-          souběžně s testováním výchozích materiálů je nutno realizovat střihovou dokumentaci a následnou vlastní výrobu vzorků – tuto část je s přihlédnutím na objem vzorků možno realizovat v rozmezí 3-4 týdnů

Lhůta 4-5 týdnů byla stanovena s ohledem na výše uvedené a dosavadní zkušenosti s termíny vydání certifikátů ze státní zkušebny, kde i z důvodu objektivních příčin dochází k posunu o 1 týden.

VESTIMENTUM

3 měsíce

Časový harmonogram jednotlivých činností:

-          výroba materiálu v požadovaných parametrech 2 měsíce

-          výroba vzorků oděvů 1 měsíc

-          certifikace materiálů 1 měsíc (souběžně s výrobou oděvů)

Mobriton

5-8 týdnů

(dle dohod s dodavateli materiálu; podmínkou pro splnění je však realizovat přípravu vzorků již před vypsáním aukce, nikoliv až po případném vítězství v soutěži)

V dotazované lhůtě probíhá:

-          vzorování a výroba základních materiálů 3-4 týdny

-          výroba střihů 2-3 týdny (dle kapacit, složitosti apod.); probíhá paralelně se vzorováním

-          finální výroba požadovaných vzorků 2-4 týdny

 

89.         Dne 10. 12. 2018 bylo zadavateli doručeno usnesení č. j. ÚOHS-S0457/2018/VZ-34494/2018/532/LOh z téhož dne, kterým Úřad zadavateli určil lhůtu ke sdělení, z jakého důvodu považuje jím stanovenou lhůtu v délce trvání 28 dnů, kterou určil navrhovateli pro předložení vzorků a příslušných certifikátů dle bodu 7.4.2. zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, za přiměřenou.Ve svém vyjádření ze dne 17. 12. 2018 zadavatel uvádí, že vzhledem k dosavadním zkušenostem (nedostatky v plnění smluv, opožděné dodávky, zboží v neodpovídající kvalitě) usiluje o výběr dodavatele, který již v zadávacím řízení potvrdí, že je schopen současně poskytnout plnění za výhodné ceny i v požadované kvalitě. Nekvalitní či opožděné plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem pak dle zadavatele může ve svém důsledku vést k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky, a to i přes původně výhodné cenové podmínky. Zadavatel je přesvědčen, že v zadávacích podmínkách oprávněně požadoval, aby vybraný dodavatel v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy prokázal, že bude schopen dodávat zboží v požadované kvalitě a za sjednaných podmínek a že k tomu dodavateli poskytl přiměřenou lhůtu. Zadavatel opakovaně uvádí, že při stanovení lhůty pro poskytnutí součinnosti vycházel z dosavadních zkušeností s nákupem stejnokrojů pro své zaměstnance, z praxe dodavatelů a realizace předešlých smluv, a k přiměřenosti svého postupu při stanovení lhůty pro předložení vzorků a certifikátů uvedl následující skutečnosti.

90.         Zadavatel připomíná, že stejnokroje pro zaměstnance pořizuje na základě výsledků veřejných zakázek opakovaně a předkládá údaje vč. příslušných dokumentů »(…) z aktuálních zakázek, které dokládají odůvodněnost stanovené lhůty pro předložení vzorků

„Stejnokroje 2018 - košile, halenky a doplňky“,ev. č. Z2018-005382, zahájeno 14.2.2018

Vybraný dodavatel DAFNÉ profi, s.r.o., sídlem V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9, IČ: 279 54 170

Lhůta uložená vybranému dodavateli pro poskytnutí vzorků a certifikátů: 19 dní

Vzorky a certifikáty předloženy v požadovaném termínu: ANO (…)

 

„Stejnokroje 2018 – svetry“, ev.č. Z2018-005351, zahájeno 14.2.2018

Vybraný dodavatel DAFNÉ profi, s.r.o., (…)

Lhůta uložená vybranému dodavateli pro poskytnutí vzorků a certifikátů: 19 dní

Vzorky a certifikáty předloženy v požadovaném termínu: ANO (…)

 

„Stejnokroje 2018 – trika“,ev.č. Z2018-014071, zahájeno 30.4.2018

Vybraný dodavatel XENA Fashion Group s.r.o., sídlem Nad spádem 640/18, Podolí, 147 00

Praha 4, IČ: 014 167 74

Lhůta uložená vybranému dodavateli pro poskytnutí vzorků a certifikátů: 18 dní

Vzorky a certifikáty předloženy v požadovaném termínu: ANO (…)«.

Z výše uvedeného přehledu je dle zadavatele patrné, že v těchto veřejných zakázkách byla lhůta pro poskytnutí vzorků a certifikátů stanovena v kratší délce a dodavatelé byli schopni v dané lhůtě součinnost poskytnout.

Dále zadavatel zmínil zadávací řízení realizovaná v roce 2015:

»(…) „Nové stejnokroje 2015“. Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 510782. Veřejná zakázka byla rozdělena na části podle kategorií stejnokrojů. Poskytnutí vzorků a odpovídajících certifikátů o splnění technických podmínek materiálové technické specifikace bylo stanoveno jako technický kvalifikační předpoklad, jehož splnění museli prokázat všichni dodavatelé ve své nabídce. Lhůta pro podání nabídek činila 50 dní. (…)

dvě otevřená řízení („Stejnokroje – trička & outdoor“, ev.č. 518553, „Stejnokroje – pánská a dámská konfekce“, ev.č. 520879) k těm částem výše uvedené veřejné zakázky, které byly v předchozím zadávacím řízení zrušeny z toho důvodu, že zadavatel obdržel ekonomicky nevýhodné nabídky. V obou případech činila lhůta pro podání nabídek 52 dní a zadavatel obdržel ke každé z nich 3 nabídky. Dodavatelé opět museli předložit vzorky a certifikáty již v rámci prokázání kvalifikace ve své nabídce.«.

Dle svého vyjádření dále zadavatel vyhlásil v roce 2010 zadávací řízení »„Nové stejnokroje“, (…) ev.č. 60043768. Dodavatelé byli povinni na základě výzvy k podání nabídek předložit v rámci nabídek také vzorky včetně certifikátů materiálu. Lhůta pro podání nabídek činila 41 dní.«

V případě veřejných zakázek zadávaných v roce 2015 a 2010, jak uvádí zadavatel, byly lhůty pro podání nabídek „(…) stanoveny v souladu s tehdy platným zákonem o veřejných zakázkách, aby poskytly dostatečný časový prostor nejen pro pořízení vzorků a certifikátů, ale v prvé řadě pro seznámení se zadávacími podmínkami, zajištění dokladů pro prokázání kvalifikace (otevřené řízení), vyhledání případných subdodavatelů, kalkulaci nabídky, přípravu listinné nabídky atd.. S ohledem na tuto skutečnost je stanovení lhůty 28 dní (tedy více než polovina lhůty pro podání nabídek v předchozích zadávacích řízeních) pro pořízení vzorků a certifikátů zcela odpovídající.“.

91.         Dále zadavatel upozorňuje, že při stanovení lhůty pro předložení vzorků přihlédl rovněž k časové náročnosti zkoušek textilního materiálu a pro představu uvádí informace uveřejněné na webových stránkách Textilního zkušebního ústavu, s.p., IČO 00013251, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno (dále jen „TZÚ“), ze kterých dle zadavatele vyplývá, že: „(…) obvyklá dodací lhůta zkoušek textilií [je] v rozmezí od 14 dnů do 1 měsíce. Je však závislá zejména na druhu a rozsahu prováděných zkoušek a může být i výrazně kratší. V případě, že dodavatel potřebuje znát výsledky zkoušek dříve, nabízí TZÚ možnost dohodnout tzv. expresní dodací lhůtu.“. Zadavatel současně předložil protokoly o zkouškách vystavených TZÚ pro dodavatele v rámci výše uvedených veřejných zakázek a shrnul údaje o délce zkušebního procesu z nich vyplývající:

 

veřejná zakázka

dodavatel

délka zkušebního procesu

Nové stejnokroje 2015

část pánská a dámská konfekce

Dafné profi, s.r.o.

13 dní

Nové stejnokroje 2015

část pánská košile krátký rukáv a dámská halenka krátký rukáv

Dafné profi, s.r.o.

13 dní

Stejnokroje – trička & outdoor

část trička

J.IN s.r.o.

8 dní

Stejnokroje 2018 – trika

Xena Fashion Group s.r.o.

16 dní

92.         Zadavatel uvádí, že při stanovení lhůty pro předložení vzorků vycházel z dodacích lhůt stejnokrojů, které jsou v případě šetřené veřejné zakázky upraveny smluvní dokumentací, konkrétně z dodací lhůty měsíčních objednávek, kdy se předpokládá, že vybraný dodavatel bude schopen dodat i větší objemy zboží s dodací lhůtou 30 kalendářních dnů. Zadavatel dodává, že obdobné dodací podmínky obsahovaly rovněž zadávací podmínky k veřejným zakázkám na dodávky stejnokrojů z roku 2015 a 2010.

93.         Dne 20. 12. 2018 Úřad zaslal žádosti vybraným akreditovaným subjektům zajišťujícím certifikaci textilních materiálů (dle informací uvedených na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.), tj. TZÚ a dále společnostem Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČO 47910381, se sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín (dále jen „ITC“) a SINTEX, a.s., IČO 25298496, se sídlem Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová (dále jen „SINTEX“), v nichž uvedl, že:

„V zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky zadavatel stanovil podmínky pro uzavření smlouvy, jejichž splnění bude vyžadovat od vybraného dodavatele. Součástí těchto podmínek bylo předložení konkrétních vzorků zboží, a to včetně certifikátů o splnění technických podmínek požadovaných zadavatelem v rámci materiálové technické specifikace (viz příloha) [pozn. Úřadu: viz bod 83. odůvodnění tohoto rozhodnutí]; zadavatel požadoval, aby certifikáty byly vydány akreditovanou laboratoří, která vlastní osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., příp. příslušným akreditačním úřadem v dané zemi Evropské unie.“,

a požádal tyto o sdělení informací týkajících se provedení certifikace, tj. o zodpovězení následujících dotazů:

»1. Můžete s ohledem na materiálovou technickou specifikaci (viz příloha) [pozn. Úřadu: viz bod 83. odůvodnění tohoto rozhodnutí] stanovit lhůtu (ve dnech), ve které by byla Vaše společnost schopna provést certifikaci materiálu o předmětné technické specifikaci? Je druh materiálu, který má být certifikován, významný pro stanovení délky lhůty certifikace, tzn. ovlivňuje druh certifikovaného materiálu (jeho jednotlivé parametry) délku lhůty certifikace? (dále jen „dotaz č. 1 pro subjekty zajišťující certifikaci“).

2. Nabízí Vaše společnost možnost provedení certifikace v „expresní“ dodací lhůtě? Pokud ano, uveďte délku této „expresní“ lhůty. Je délka takové lhůty závislá na druhu certifikovaného materiálu? Pokud ano, uveďte prosím délku „expresní“ lhůty nezbytnou k certifikaci materiálu specifikovaného v příloze této žádosti. (dále jen „dotaz č. 2 pro subjekty zajišťující certifikaci“).

3. Sdělte prosím cenu za provedenou certifikaci, resp. za vystavení příslušného certifikátu, kterou by Vaše společnost požadovala ve výše popsaném případě, a to ve standardní i „expresní“ variantě.« (dále jen „dotaz č. 3 pro subjekty zajišťující certifikaci“).

Odpovědi, které Úřad v dané věci obdržel, jsou uvedeny v bodech 94. – 96. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

94.         Dne 8. 1. 2019 bylo Úřadu doručeno na základě jeho žádosti ze dne 20. 12. 2018 (viz bod 93. odůvodnění tohoto rozhodnutí) vyjádření TZÚ z téhož dne, kde je k dotazům č. 1. až 3. pro subjekty zajišťující certifikaci uvedeno následující:

»1) (…) Délka certifikace závisí na rozsahu požadavků dané specifikace, tj. na počtu testovaných parametrů, na náročnosti testování daného parametru, na náročnosti posouzení shody.

Druh materiálu jako takový délku certifikace neovlivní, vliv má pouze rozsah a náročnost požadavků daných specifikací.

Odhad lhůty pro certifikaci dle specifikace pro dodávky stejnokrojů pánské a dámské konfekce činí min. 2 týdny. Je však třeba vzít v potaz, že jde o individuální dobu potřebnou pro zpracování této jednotlivé zakázky. Zkušebna a certifikační orgán však řeší souběžně více zakázek tak, jak přichází objednávky klientů a jednotlivá zakázka tak není zahájena ihned v okamžiku její registrace. Reálně tedy 3 týdny v závislosti na kapacitě laboratoře a úrovni připravenosti klienta (tzn. včasné dodání vzorků ke zkouškám a potřebných podkladů a informací k zakázce atd.).

V případě VZ dodávky stejnokrojů pánské a dámské konfekce se jedná se o 1 materiál. Do uvedené lhůty je nutno započíst přípravu a klimatizaci vzorků, samotné provedení zkoušky, její vyhodnocení a zpracování zkušebního protokolu. Následně posouzení shody a zpracování certifikačního protokolu a vystavení certifikátu/ osvědčení.

Pozn. Z našich zkušeností plyne, že uchazeči při podávání nabídek do VZ již musí znát parametry svých materiálů, mají již většinu z nich odzkoušených. Bez znalosti parametrů by nebylo možno se do daného VZ hlásit. Současně však je třeba zohlednit při vyhlašování VZ dobu, kterou uchazeči potřebují na vyhledání – nákup – výrobu odpovídajícího materiálu – výrobu konečných výrobků.

2) Textilní zkušební ústav, s.p. Brno nabízí i „expresní“ zpracování zakázek, nicméně tato možnost je plně závislá na aktuální vytížení laboratoře a certifikačního orgánu. Tyto akreditované subjekty pracují v režimu akreditačních pravidel, která limitují možnost „předřadit“ jednu zakázku před jinou. Pokud kapacita umožní nabídnout „expresní“ řešení, je toto v případě výše uvedeného VZ cca 8 dnů. Vliv materiálu na dobu je stejný jako vysvětlení v bodě 1 – tedy vliv na délku expresního řešení má rozsah požadavků ve specifikaci, ne materiál jako takový.

3) Cena za zkoušky + certifikaci v rozsahu specifikace pro dodávky stejnokrojů pánské a dámské konfekce (1 materiál) činí cca 24 000 Kč + DPH, při expresním zpracování cca  29 000 Kč + DPH. Expresní příplatek činí cca 20%.«.

95.         Dne 10. 1. 2019 bylo Úřadu doručeno na základě jeho žádosti ze dne 20. 12. 2018 (viz bod 93. odůvodnění tohoto rozhodnutí) vyjádření společnosti ITC ze dne 4. 1. 2019, kde je k dotazům č. 1. až 3. pro subjekty zajišťující certifikaci uvedeno následující:

ad 1.:

Odhadovaný termín provedení zkoušek + vystavení zkušebního protokolu akreditované zkušební laboratoře podle Vašeho zadání je dle našeho odhadu minimálně 3 týdny od doručení vzorků ke zkouškám, tedy minimálně 15 pracovních dní.

Druh zkoušeného materiálu by neměl mít zásadní vliv na dobu potřebnou k provedení jednotlivých zkoušek.

ad 2.:

V tomto případě by nebylo z naší strany rychlejší provedení možné, zkoušky nelze technologicky zkrátit a námi navrhovaný termín provedení zkoušek rovněž plně reflektuje aktuální vytížení zkušební laboratoře.

ad 3.:

Cena za požadované zkoušky + vystavení zkušebního protokolu akreditované zkušební laboratoře by činila minimálně 26.100,- Kč bez DPH.“.

96.         Dne 10. 1. 2019 bylo Úřadu doručeno vyjádření společnosti SINTEX z téhož dne, kde je k dotazům č. 1. až 3. pro subjekty zajišťující certifikaci uvedeno následující:

»Ad 1) Naše společnost by byla schopna zabezpečit vyhotovení zkoušek a protokolární vyhodnocení ve lhůtě 8 pracovních dní. Naše akreditovaná textilní laboratoř je schopna zabezpečit pouze zkušební metody, která má akreditované. U těchto akreditovaných zkušebních metod je uvedena i cena za každou zkoušku. U zkušebních metod, kde je uveden krížek „x“, by naše společnost byla nucena využít externí akreditovanou laboratoř k zabezpečení těchto zkoušek a vystavení závěrečného certifikátu. V tomto případě by byla lhůta pro testování v délce 4 týdnů.

Ad 2) Naše společnost by byla schopna zabezpečit požadované zkušební metody, které má akreditované v expresní lhůtě 5 pracovních dnů. U zkušebních metod, kde je uveden krížek „x“, by naše společnost byla nucena využít externí akreditovanou laboratoř k zabezpečení těchto zkoušek a vystavení závěrečného certifikátu. V tomto případě by byla lhůta pro testování v délce 4 týdnů.

Ad 3) Ceny jednotlivých zkušebních metod jsou uvedeny v přiložené Technické materiálové specifikaci. U zkušebních metod, kde je uveden krížek „x“, by naše společnost byla nucena využít externí akreditovanou laboratoř k zabezpečení těchto zkoušek a vystavení závěrečného certifikátu. V tomto případě by byla odhadovaná cena za externí služby v sumě přibližně 6.000,- Kč (bez vystavení certifikátů).

Technická dokumentace materiálová

                                                                                   Saka, kalhoty, vesty, sukně

                                                Základní materiál: WV/PES/EA min. 51%WV a 3%EA

                                                        Barva: Pantone 19-4023TPX Blue Nights

                                                                                 Úprava: NANO

VLASTNOST

PARAMETRY

MĚŘÍCÍ JEDNOTKA

ZKUŠEBNÍ METODA

CENA - Kč bez DPH

Vazba

plátnová

 

 

            X

Plošná hmotnost

170

g.m-2

ČSN EN 12127

          300,-

Pevnost v dotržení

podélně / příčně

22 / 22

N

ČSN EN ISO 13937-2

        2000,-

Odolnost v oděru

50 000

počet otáček

ČSN EN ISO 12947-2

1000,-/20 tis. ot.

Odolnost proti žmolkování

7000

5

počet otáček

stupeň

ČSN EN ISO 12945-2

       1000,-

Změna rozměrů smáčením

ve směru

podélném / příčném

-0,5 /-0,5

%

PNs 47451963/

025/80/98

        

            X

Stálobarevnost na světle

Změna odstínu

4-5

Stupeň modré stupnice

ČSN EN 105 B02

        

            X

Stálobarevnost v otěru

-za sucha

zapouštění – směr podélný / příčný

4-5 / 4-5

Stupeň šedé stupnice

ČSN EN ISO 105 X12

 

         200,-

Stálobarevnost v potu

kyselém

alkalickém

změna odstínu/ zapouštění

5/4-5/4-5

5/4-5/4-5

Stupeň šedé stupnice

ČSN EN ISO 105-E04

 

 

          350,-

          350,-

Stálobarevnost ve vodě

změna odstínu/ zapouštění

5/4-5/4-5

Stupeň šedé stupnice

ČSN EN ISO 105- E01

 

         300,-

Stálobarevnost v chemickém čištění

změna odstínu/ zapouštění do lázně

4/4

Stupeň šedé stupnice

ČSN EN ISO 105-D01

 

        

         300,-

Stálobarevnost na světle

změna odstínu

5

stupeň modré stupnice

ČSN EN ISO 105 – B02

        

            X

Obsah volného formaldehydu

max.30

mg/kg

ČSN EN ISO 14184-1

        1600,-

Hodnota pH volného výluhu

4,5-7,5

 

ČSN EN ISO 3071

         500,-

 

X – tuto zkoušku naše laboratoř neprovádí «.

97.         Dne 20. 12. 2018 Úřad zaslal v návaznosti na vyjádření zadavatele ze dne 17. 12. 2018 (podrobněji viz body 89. – 92. odůvodnění tohoto rozhodnutí), které zadavatel podal za účelem odůvodnění lhůty 28 dnů stanovené navrhovateli pro předložení vzorků a příslušných certifikátů v šetřené veřejné zakázce, žádost vybranému dodavateli z veřejné zakázky, kterou zadavatel označil v předmětném vyjádření – společnosti XENA Fashion Group s.r.o., IČO 01416774, se sídlem Nad spádem 640/18, 147 00 Praha 4 (dále jen „XENA“), v níž uvedl:

»(…) Vaší společnosti jakožto vybranému dodavateli byla v níže uvedené veřejné zakázce:

 • veřejná zakázka „Stejnokroje 2018 - trika“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2018 pod ev. č. Z2018-014071, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 5. 2018 pod ev. č. 2018/S 086-194160,

stanovena lhůta pro předložení vzorků a certifikátů v délce 18 dnů, přičemž Vaše společnost zadavatelem požadované vzorky a certifikáty v uvedené lhůtě předložila. (…) Úřad žádá o písemné sdělení, zda Vaše společnost v rámci výše uvedené obdobné zakázky začala činit některé kroky k přípravě předložení zadavatelem požadovaných vzorků (např. samotná výroba či zhotovení některých částí) a certifikátů již v době před zasláním výzvy k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy ze strany zadavatele (v případě, že tomu tak bylo, prosíme o specifikaci těchto úkonů), či zda byla Vaše společnost schopna zajistit veškeré vzorky a certifikáty požadované zadavatelem v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy výhradně v zadavatelem stanovené lhůtě v délce 18 dnů.«.

98.         Dne 8. 1. 2019 bylo Úřadu doručeno na základě jeho žádosti ze dne 20. 12. 2018 (viz bod 97. odůvodnění tohoto rozhodnutí) vyjádření společnosti XENA z téhož dne, kde je uvedeno následující:

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo zveřejněno dne 2. 5. 2018. V rámci přípravy nabídky jsme již začali chystat výrobu vzorků. Jde o obvyklý postup, abychom si sami ověřili náročnost výroby a dostupnost materiálů a mohli stanovit nabídkovou cenu (zároveň abychom znali výrobní náklady a dle toho si sami stanovili minimální cenu pro e-aukci, pod kterou již není dodávka rentabilní). Pokud by se nám výrobek nepodařilo vyrobit, ani bychom nepodávali nabídku, neboť bychom nebyli schopni zakázku plnit.

K Vašemu dotazu si tedy dovolujeme sdělit, že jsme vzorky začali připravovat již ve fázi před podáním nabídky. Po vítězství v e-aukci jsme vše ihned dokompletovali k předání zadavateli, neboť v zadávacích podmínkách bylo uvedeno, že dodavatel, který bude po hodnocení nabídek a po ukončení e-aukce vyhodnocen jako dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, předloží vzorky zboží určeného k dodání. Výsledek e-aukce jsme znali ihned po jejím průběhu, nebylo tedy důvodné čekat na výzvu zadavatele.“.

99.         V rámci správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S0456/2018/VZ ve věci návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stejnokroje 2018 - outdoor“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2018 pod ev. č. Z2018-014072, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 5. 2018 pod ev. č. 2018/S 086-194159, Úřad zaslal dne 20. 12. 2018 v návaznosti na vyjádření zadavatele ze dne 17. 12. 2018, učiněného za účelem odůvodnění lhůty stanovené navrhovateli pro předložení vzorků a příslušných certifikátů, žádost vybranému dodavateli z veřejných zakázek, které zadavatel označil v předmětném vyjádření – společnosti DAFNÉ profi, s.r.o., IČO 27954170, se sídlem V Slavětíně 2632/23, 193 00 Praha 9 (dále jen „DAFNÉ“), v níž uvedl:

»(…) Vaší společnosti jakožto vybranému dodavateli byla v níže uvedených veřejných zakázkách:

 • veřejná zakázka „Stejnokroje 2018 - košile, halenky a doplňky“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 2. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2018 pod ev. č. Z2018-005382, ve znění opravy uveřejněné dne 2. 3. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 16. 2. 2018 pod ev. č. 2018/S 033-072649, ve znění opravy uveřejněné dne 2. 3. 2018 pod ev. č. 2018/S 043-094775, a
 • veřejná zakázka „Stejnokroje 2018 - svetry“ zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 2. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2018 pod ev. č. Z2018-005351, ve znění opravy uveřejněné dne 2. 3. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 16. 2. 2018 pod ev. č. 2018/S 033-072638, ve znění opravy uveřejněné dne 2. 3. 2018 pod ev. č. 2018/S 043-094781,

stanovena lhůta pro předložení vzorků a certifikátů v délce 19 dnů, přičemž Vaše společnost zadavatelem požadované vzorky a certifikáty v uvedené lhůtě předložila. (…) Úřad žádá:

 • o písemné sdělení, v jaké lhůtě byla u výše uvedených veřejných zakázek provedena certifikace zadavatelem požadovaných vzorků,
 • o poskytnutí kopií vydaných protokolů o zkouškách materiálů na výrobu vzorků požadovaných zadavatelem v rámci uvedených veřejných zakázek,
 • o písemné sdělení, zda Vaše společnost v rámci výše uvedených obdobných zakázek začala činit některé kroky k přípravě předložení zadavatelem požadovaných vzorků (např. samotná výroba či zhotovení některých částí) a certifikátů již v době před zasláním výzvy k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy ze strany zadavatele (v případě, že tomu tak bylo, prosíme o specifikaci těchto úkonů) či zda byla Vaše společnost schopna zajistit veškeré vzorky a certifikáty požadované zadavatelem v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy výhradně v zadavatelem stanovené lhůtě v délce 19 dnů.«.

100.     Výsledek šetření zjištěný v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0456/2018/VZ, konkrétně odpověď společnosti DAFNÉ ze dne 31. 12. 2018, Úřad učinil podkladem pro vydání rozhodnutí i v předmětném správním řízení. V předmětném vyjádření společnosti DAFNÉ je uvedeno následující:

Veřejná zakázka Stejnokroje 2018 na košile, halenky a doplňky a na svetry byla vypsána 14. 2. 2018 , aukce proběhla 25. 4. 2018 a 26. 4. 2018.

Již od 14. 2. bylo přesně vypsané zadaní tendru vč. technické dokumentace. Už od té chvíle si všichni zájemci o účast připravují podklady, materiály a vzorky. Bez kompletních podkladů není možné stanovit přesně ceny do aukce.

Ve chvíli, kdy je jasné, ze firma aukci vyhrála musí pouze dokončit vzorovaní a certifikaci. V případě, že nemá certifikace z předchozích zakázek nebo ještě je nezadala. Certifikace v českých zkušebnách, popřípadě ve slovenské zkušebně (což je v tendru na stejnokroje pro ČP povoleno) trvá dle našich dlouhodobých zkušeností podle množství zkoušek a vytížení zkušeben cca 3-5 týdnů. Též je možné se se zkušebnou dohodnout dopředu a blokovat si kapacitu zkušebny což my standartně děláme.

V zadávací dokumentaci je jednoznačně napsáno, že vítězný uchazeč bude vyzván k předložení. Firma z oboru ví, že tyto lhůty jsou poměrně krátké a musí s tím pracovat. Podotýkám, ze min. doba na předložení nabídky podle zákona o veřejných zakázkách je 35 dni a to většinou včetně předložení vzorků a certifikátů. U většiny tendrů týkajících se stejnokrojů je požadována certifikace už při předložení nabídky bez garance, že zakázku vyhrajeme. Toto je bráno jako podnikatelské riziko a případné zbytečně vynaložené finanční prostředky a úsilí se musí odepsat.

V našem případě k výzvě k předložení vzorků a certifikace došlo až 16. 5. 2018 s termínem předložení 4. 6. 2018. Celkem tedy od aukce jsme měli 40 dnů na doložení vzorků a certifikátů.

V tomto případě bylo opravdu mnoho času na kompletní přípravu. V podstatě od 14. 2. do 4. 6. 2018, což je nadstandartně dlouhý termín. Nemluvě o faktu, že většina firem se na tendry připravuje dlouhé měsíce dopředu včetně materiálů a certifikací.

Certifikace našich produktů, které toho času na Českou poštu dodáváme má k dispozici Česká pošta s.p. (…)“.

Právní posouzení

101.     Jak vyplývá z obsahu návrhu, navrhovatel brojí proti nepřiměřenosti lhůty stanovené zadavatelem k předložení vzorků podle bodu 7.4.2. „Předložení vzorků a příslušných certifikátů“ zadávací dokumentace, resp. proti neprodloužení lhůty k předložení předmětných vzorků do navrhovatelem požadovaného termínu. Předmětem správního řízení je tedy posouzení, zda zadavatel při stanovení lhůty pro předložení v zadávací dokumentaci požadovaných vzorků neporušil zásadu přiměřenosti.

102.     Co se týče zásady přiměřenosti, Úřad uvádí, že explicitní zakotvení jmenované zásady do zákona vychází ze skutečnosti, že zákon umožňuje zadavatelům do značné míry přizpůsobit jednotlivé postupy v zadávacím řízení svým individuálním potřebám. Zadavatel tak má určitou míru volnosti při volbě jednotlivých kroků (požadavků) v zadávacím řízení, která je však korigována mj. právě zásadou přiměřenosti. V zadávacím řízení se totiž z povahy věci střetávají dva protichůdné principy, a to omezení dodavatelů (způsobené zejména nastavením zadávacích podmínek zadavatelem, zejména ve vztahu k podmínkám účasti), mezi nimiž může proběhnout soutěž o nejvhodnější nabídku, pouze na ty, kteří splňují podmínky zadavatele a u nichž je tak dán předpoklad kvalitního plnění v budoucnu, a na druhé straně obecný zájem na co nejširším zachování hospodářské soutěže. Postup v souladu se zásadou přiměřenosti tedy primárně (nikoli však výlučně) spočívá v tom, že na jedné straně zadavateli poskytuje dostatečné záruky výběru dodavatele, který skutečně bude schopen veřejnou zakázku kvalitně a v požadovaných termínech realizovat, na druhou stranu se bude jednat o postup, který nad rámec garance výše uvedeného cíle nebude dále nedůvodně omezovat hospodářskou soutěž. Ač je uvedená zásada typicky vztahována zejména k nastavení požadavků na kvalifikaci (viz výše zmíněné omezení dodavatelů, kteří se mohou zadávacího řízení vůbec zúčastnit), povinnost jejího dodržení ze strany zadavatele platí pro celé zadávací řízení a jedná se tak o zásadu, kterou by se měl zadavatel řídit ve všech fázích zadávacího řízení.

103.     Dodržení zásady přiměřenosti je vyžadováno ve vztahu k veškerým úkonům zadavatele, mimo jiné i vzhledem ke stanovení délky lhůt určovaných zadavatelem v zadávacím řízení, které musí být dle § 36 odst. 5 zákona stanoveny tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů. Platí, že pokud zákon nestanovuje ani minimální lhůtu k provedení příslušného úkonu, je pro zákonnost postupu zadavatele nezbytné, aby zadavatel při stanovení příslušné lhůty k předmětnému úkonu zásadu přiměřenosti reflektoval a podrobil tento svůj krok pečlivému posouzení, zda je v reálných možnostech dodavatelů požadavek zadavatele splnit. Je to právě zásada přiměřenosti, která je limitujícím faktorem libovůle zadavatele při koncipování jeho požadavků vůči dodavatelům. Nelze připustit, aby v tomto ohledu mohlo docházet k libovůli zadavatele, který by byl oprávněn stanovit lhůtu k provedení určitého úkonu bez ohledu na objektivní skutečnosti s tímto úkonem spojené; zásada přiměřenosti je tak v tomto ohledu významným korektivem postupu zadavatele.

104.     V šetřeném případě Úřad posuzuje přiměřenost délky lhůty pro předložení zadavatelem požadovaných vzorků; k tomu Úřad uvádí, že se jedná právě o případ, kdy ze zákona nevyplývá žádná konkrétní, popř. minimální lhůta, kterou by měl zadavatel pro předložení vzorků dodavatelům stanovit, a zadavatel tak disponuje určitou volností při stanovení této lhůty. Jak je však uvedeno výše, lze obecně konstatovat, že veškeré lhůty musí být stanoveny tak, aby byla zajištěna přiměřená doba k provedení a řádnému zajištění vyžadovaných úkonů dodavatelů. Zadavatel musí při stanovení délky lhůt přihlížet v obecné rovině ke všem skutečnostem s daným úkonem spojených, zejména k rozsahu svých požadavků, k náročnosti předložení vzorků, době nutné pro vyžadované úkony dodavatelů a v neposlední řadě k povaze veřejné zakázky. Zadavatel tedy měl v šetřené věci zvážit, v jaké lhůtě by měl být za normálních okolností dodavatel, který je způsobilý plnit veřejnou zakázku, schopen podle zadávacích podmínek předložit vzorky vč. souvisejících dokladů.

105.     V zadávací dokumentaci šetřené veřejné zakázky v bodě 7.4. „Požadavky na součinnost před uzavřením smlouvy“ v bodě 7.4.2. „Předložení vzorků a příslušných certifikátů“ zadavatel stanovil jako jednu z podmínek pro uzavření smlouvy, že vyžaduje od vybraného dodavatele (tj. dodavatele, který bude po hodnocení nabídek a po ukončení e-aukce vyhodnocen jako dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou), aby na základě písemné výzvy k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy předložil vzorky zboží určeného k dodání, a to jeden vzorek od každé položky. Zadavatel dále stanovil, že součástí předložených vzorků musí být certifikáty o splnění technických podmínek požadovaných zadavatelem v rámci materiálové technické specifikace (konkrétní požadavky na vzorky viz bod 82. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z textu předmětného bodu zadávací dokumentace je zjevné, že zadavatel předem neurčil, kolik bude činit lhůta pro předložení vzorků a dokladů, které je vybraný dodavatel povinen předložit. Současně je z citovaného bodu zadávací dokumentace zjevné, že je to zadavatel, kdo určí, v jaké lhůtě bude vybraný dodavatel povinen vzorek, resp. vzorky v daném případě, předložit. S touto skutečností museli být seznámeni všichni dodavatelé, neboť byla explicitně zachycena v zadávací dokumentaci. Tu Úřad podotýká, že ze žádného ustanovení zákona nevyplývá zadavateli povinnost, předem v zadávacích podmínkách stanovit lhůtu pro předložení vzorků a dokladů postupem dle § 104 zákona. Dle názoru Úřadu není ani porušením zásady transparentnosti, jež své vyjádření nalézá v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, pakliže zadavatel v těchto případech lhůtu pro předložení vzorků či dokladů předem v zadávacích podmínkách nestanoví. Za situace kdy zadavatel předem lhůtu pro předložení vzorků nestanoví, je pak povinen vybranému dodavateli stanovit lhůtu přiměřenou (tzn. v souladu se zásadou přiměřenosti vyjádřenou v § 6 odst. 1 zákona) k předložení požadovaných vzorků a dokladů. Ostatně nutnost stanovení přiměřené lhůty platí i pro lhůty pro předložení vzorků a dokladů, které jsou případně uvedeny v zadávacích podmínkách.

106.     Ze zprávy ze dne 7. 8. 2018 o hodnocení nabídek po ukončení elektronické aukce vyplývá, že elektronické aukce, která se uskutečnila téhož dne, se účastnilo celkem 5 účastníků – navrhovatel, 4M SYSTEMS, VESTIMENTUM, DAFNÉ a Mobriton. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny (viz bod 81. odůvodnění tohoto rozhodnutí), tzn. od ukončení elektronické aukce (ode dne 7. 8. 2018) tedy navrhovatel věděl, že jeho nabídka je nejvýhodnější v předmětné veřejné zakázce (viz taktéž bod 5.1.2. „Poskytování informací v průběhu e-aukce“ zadávací dokumentace). Jako druhá v pořadí se umístila nabídka společnosti DAFNÉ. 

107.     Dne 15. 8. 2018 proběhla e-mailová komunikace mezi navrhovatelem a zadavatelem, v rámci které navrhovatel požádal zadavatele „(…)o zaslání vzorků již vyrobeného textilu (…)“, aby je dle svých slov „(…)mohli nechat připravit co nejdříve.“; zadavatel na tuto žádost reagoval následovně: »(…) po ukončení elektronických aukcí na VZ „Stejnokroje 2018 – pánská a dámská konfekce“ a „Stejnokroje 2018 – outdoor“ u zadavatele veřejné zakázky probíhají ještě další kroky jako např. hodnocení nabídek po e-aukci, příprava rozhodnutí o výběru, následné schválení, a až po těchto krocích je teprve vybraný dodavatel písemně vyzván k předložení vzorků, certifikátů a dokumentů jak je stanoveno v zadávací dokumentaci. Vzorky ale nebude předkládat zadavatel dodavateli, ale dodavatel zadavateli, a nechá je vyrobit dle technické specifikace, která byla zveřejněna v zadávací dokumentaci. Podrobnosti najdete v článku  7.4.2 zadávací dokumentace „Předložení vzorků a příslušných certifikátů“.Zadavatel podrobnosti uvede v již zmíněné Výzvě k součinnosti před podpisem smlouvy, kdy jeho požadavky budou vycházet z již zveřejněných dokumentů a požadavky na technickou specifikaci vzorků budou totožné. Prosím, vyčkejte tedy na písemné vyzvání (…).«.

108.     Navrhovateli byla následně dne 20. 9. 2018 doručena „Výzva k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy“, kterou zadavatel vyzval navrhovatele k předložení vzorků a příslušných certifikátů dle bodu 7.4.2. „Předložení vzorků a příslušných certifikátů“ zadávací dokumentace v termínu do 8. 10. 2018 do 12.00 hod. Zadavatel tedy stanovil navrhovateli lhůtu v délce 18 kalendářních dnů. Jelikož navrhovatel považoval termín (8. 10. 2018) stanovený zadavatelem za nedostačující, požádal o prodloužení lhůty pro předložení vzorků a příslušných certifikátů do 31. 10. 2018, tj. o dalších 23 dnů na celkových 41 dnů. Zadavatel částečně vyhověl žádosti navrhovatele  a „Odpovědí na žádost o prodloužení lhůty ze dne 20. 9. 2018“ prodloužil předmětnou lhůtu do 18. 10. 2018 do 12.00 hod, tj. o 10 dnů na celkových 28 dnů. Navrhovatel následně zopakoval zadavateli svůj původní požadavek na prodloužení lhůty, zadavatel však „Odpovědí na žádost o prodloužení lhůty ze dne 9. 10. 2018“, resp. „Odpovědí na žádost o prodloužení lhůty ze dne 11. 10. 2018“ navrhovateli nevyhověl a určil, že vzorky a příslušné certifikáty musí být předloženy v termínu do 18. 10. 2018 do 12.00 hod. Celková lhůta pro předložení vzorků a příslušných certifikátů zadavateli tak byla stanovena v délce 28 dnů (podrobněji viz bod 85. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

109.     Z výše uvedeného vyplývá, že i když zadavatel v návaznosti na požadavek navrhovatele prodloužil lhůtu pro předložení vzorků a příslušných certifikátů z původních 18 dnů na konečných 28 dnů, navrhovatel považuje předmětnou lhůtu vzhledem k charakteru požadovaných vzorků za nepřiměřenou, neboť s ohledem na technické možnosti výroby, není navrhovatel schopen vzorky v dané lhůtě poskytnout; k tomu navrhovatel předložil tabulku od svého výrobce s uvedením termínů dodání. Dle navrhovatele tak lhůta pro předložení vzorků nezohledňuje rozsah požadovaných dokladů a náročnost předložení vzorků, z čehož vyplývá, že zadavatelem nebyla dodržena zásada přiměřenosti.

110.     Předmětem správního řízení je tedy zjištění, zda je zadavatelem stanovená lhůta pro poskytnutí vzorků a s tím souvisejících certifikátů v délce 28 dní v šetřeném případě přiměřená, tzn. zda dostatečně zohledňuje rozsah požadovaných dokladů, náročnost předložení vzorků, zda bylo objektivně možné zadavatelem stanovenou lhůtu dodržet, zda je zadavatelem stanovená lhůta v daném oboru běžná, zda odpovídá běžné praxi atd. Úřad tedy v tomto správním řízení posuzoval veškeré relevantní faktory, které v šetřené věci ovlivňují schopnost dodavatele poskytnout zadavatelem požadované vzorky, a zjišťoval, zda lze vzhledem ke všem těmto faktorům považovat zadavatelem stanovenou lhůtu za přiměřenou. Za tímto účelem provedl Úřad v průběhu správního řízení šetření, v rámci kterého oslovil:

 • účastníky předmětného zadávacího řízení – společnosti 4M SYSTEMS, VESTIMENTUM a Mobriton a požádal tyto o stanovení lhůty, ve které by byli objektivně schopni předložit zadavateli jím požadované vzorky dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci (podrobněji viz body 86. – 88. odůvodnění tohoto rozhodnutí),
 • zadavatele, aby odůvodnil délku jím stanovené lhůty (podrobněji viz body 60. a 89. – 92. odůvodnění tohoto rozhodnutí),
 • vybrané subjekty zajišťující certifikaci textilních materiálů – TZÚ, ITC a SINTEX (podrobněji viz body 93. – 96. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a
 • vybrané dodavatele z veřejných zakázek, které zadavatel označil ve svém vyjádření ze dne 17. 12. 2018 (podrobněji viz body 97. – 100. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

111.     Jedním ze stěžejních faktorů pro rozhodnutí v dané věci jsou i důvody a okolnosti, které zadavatele vedly ke stanovení lhůty pro poskytnutí vzorků právě v délce 28 dnů, neboť je to zadavatel, který má s předmětem plnění (dodáním stejnokrojů pro své zaměstnance) zkušenost a který zná praktickou stránku věci, a má povědomí o tom, v jakých lhůtách jsou dodavatelé obecně schopni vzorky v podobné věci poskytovat.  Z vyjádření zadavatele ze dne 17. 12. 2018 vyplynulo, že vzhledem k tomu, že stejnokroje pro své zaměstnance pořizuje na základě veřejných zakázek opakovaně, vycházel při stanovení lhůty pro poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy v předmětném zadávacím řízení právě z dosavadních zkušeností s nákupem stejnokrojů, z praxe dodavatelů a realizace předešlých smluv. Úřad zjistil, že zadavatel v zadávacích řízeních s obdobným předmětem plnění stanovuje lhůty pro předložení vzorků a příslušných certifikátů v délce 18 nebo 19 dnů (zadavatel odkázal na dodavatele XENA a DAFNÉ, kteří byli schopni v této lhůtě požadované vzorky dodat), a odkázal i na další zadávací řízení, v nichž požadoval předložení vzorků přímo v nabídce a uvedl, že lhůta pro podání nabídek byla v takových zadávacích řízeních stanovena v délce cca 50 dní i méně a dodavatelé neměli potíže stanovenou lhůtu dodržet a v této lhůtě zpracovat nabídku i poskytnout vzorky. Zadavatel dále uvedl, že lhůtu stanovoval i s ohledem na jemu známou délku lhůty pro certifikaci textilního materiálu, která je, jak vyplývá z potvrzení o certifikaci předložených vybranými dodavateli v zadávacích řízeních realizovaných v minulosti, v délce od 8 do 16 dní. Na základě informací sdělených zadavatelem lze tudíž konstatovat, že délka předmětné lhůty stanovená zadavatelem má skutečně reálný základ, tzn. že dodavatelé jsou skutečně v obdobných případech (z bodu 90. odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že se skutečně jednalo o veřejné zakázky s obdobným předmětem plnění, jako v tu šetřené veřejné zakázce) schopni dodržet i lhůty mnohem kratší.   

112.     Výše uvedená tvrzení zadavatele Úřad ověřil, když kontaktoval zadavatelem zmíněné dodavatele – DAFNÉ a XENA. Z vyjádření společnosti DAFNÉ je zřejmé, že lhůta 19 dní stanovená zadavatelem v předchozích veřejných zakázkách „Stejnokroje 2018 – košile, halenky a doplňky“ a „Stejnokroje 2018 – svetry“ byla pro tuto společnost zcela dostatečná, neboť běžně připravuje podklady, materiály a vzorky v podstatě od data zahájení zadávacího řízení, jinak by ani nebyla schopna stanovit přesné ceny, se kterými se bude účastnit elektronické aukce; po vítězství v elektronické aukci pouze dokončuje vzorování, případně certifikaci, pokud ji ještě nemá k dispozici, přičemž v tomto případě si standardně blokuje kapacitu zkušebny. Společnost DAFNÉ dále uvedla, že firmy z oboru ví, že lhůty pro předložení vzorků jsou poměrně krátké a musí s tím pracovat. Obdobné skutečnosti zjistil Úřad i v případě společnosti XENA, tedy, že výrobu vzorků začíná připravovat již ve fázi před podáním nabídky, aby ověřila náročnost výroby, dostupnost materiálu, mohla stanovit nabídkovou cenu a výrobní náklady nezbytné pro stanovení minimální ceny (resp. hranice ekonomické rentability) pro účast v elektronické aukci; ihned po vítězství v elektronické aukci provádí kompletaci vzorků a dokladů za účelem jejich včasného předání zadavateli, neboť považuje za nedůvodné čekat na výzvu zadavatele, když ví, že je vyhodnocen jako dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou.

113.     Výsledek šetření provedeného Úřadem ukazuje, že dodavatelé účastnící se obdobných zadávacích řízení, považují za běžnou praxi začít s přípravou vzorků s předstihem, tj. např. již v době přípravy nabídky. Z vyjádření společností DAFNÉ a XENA je zřejmé, že tyto ani nečekají na výzvu zadavatele a samy činí nezbytné kroky ke kompletaci vzorků a zajištění certifikace tak, aby mohly poskytnout zadavateli požadovanou součinnost ve lhůtě jím stanovené, poté co je zadavatel písemně vyzve. „Předčasnou“ přípravu považují dodavatelé XENA a DAFNÉ pro stanovení ekonomicky podložené nabídky za nezbytnou. Obě jmenované společnosti mají za to, že výsledek elektronické aukce je jejím účastníkům znám bezprostředně po ukončení aukce a že zadávací dokumentace se v tomto ohledu vyjadřuje jasně, tzn. že vybraný dodavatel bude vyzván k předložení vzorků a příslušných certifikátů, z toho důvodu nečekají na faktickou výzvu zadavatele a samy činí nezbytné kroky ke kompletaci vzorků a zajištění certifikace, aby mohly poskytnout zadavateli požadovanou součinnost ve lhůtě jím stanovené, poté co budou písemně vyzvány. Praxe zkušených dodavatelů je tedy očividně taková, že tito se k poskytnutí vzorků připravují již před výzvou zadavatele a současně určité kroky přípravy činí i s ohledem na řádné zpracování nabídky, neboť jak vyplývá z jejich vyjádření alespoň částečná příprava je dle jejich názoru nezbytná ke zpracování nabídky, přičemž po zjištění že se stali vybranými dodavateli, následně přistupují k dokončení zadavatelem požadovaných vzorků a již pouze vyčkávají na výzvu zadavatele, v jaké lhůtě bude chtít vzorky předložit.

114.     Pokud jde o délku lhůty, kterou zadavatel stanovil dodavatelům DAFNÉ a XENA pro předložení vzorků a příslušných certifikátů (tj. 19 a 18 dnů) v obdobných zadávacích řízeních, tato je zcela srovnatelná se lhůtou 18 dnů, původně stanovenou zadavatelem v šetřeném zadávacím řízení, než byla na žádost navrhovatele částečně prodloužena na konečných 28 dnů. Z výše uvedeného vyplývá, že společnosti DAFNÉ a XENA byly schopny zadavatelem stanovenou lhůtu pro předložení vzorků a příslušných certifikátů splnit, tzn. byly by schopny splnit i lhůtu 28 dní, kterou zadavatel stanovil v šetřeném zadávacím řízení. Úřad v této souvislosti uvádí, že vzal na vědomí, že se v případě odkazovaných veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění, ve kterých se stali dodavatelé XENA a DAFNÉ vybranými dodavateli, nejedná o zadávací řízení s totožným předmětem plnění, nicméně veřejné zakázky považuje za velmi podobné, neboť jak vyplývá z bodu 90. odůvodnění tohoto rozhodnutí, jednalo se o veřejné zakázky na dodávku košilí, halenek, svetrů a trik, přičemž předmětem šetřené veřejné zakázky je dodávka sukní, kalhot, vest apod., což taktéž není nijak specifický druh textilu; nadto v šetřené veřejné zakázce zadavatel požaduje dodávku pouhých 7 vzorků textilu.

115.     Sám zadavatel ve vyjádření ze dne 17. 12. 2018 zmínil, že ve lhůtě pro předložení vzorků zohlednil i dobu nezbytnou k provedení certifikace materiálu, ze kterého mají být vzorky vyrobeny. Úřad tedy v tomto správním řízení zjišťoval délku lhůty, ve které je objektivně možné zajistit provedení certifikace materiálu pro výrobu vzorků dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci k šetřené veřejné zakázce. Za tímto účelem Úřad oslovil akreditované subjekty zajišťující certifikaci textilních materiálů – TZÚ, ITC a SINTEX, a zjistil, že délka certifikace/testování závisí na rozsahu požadavků na specifikaci (počet testovaných parametrů, náročnost testování, náročnost posouzení shody), a že druh materiálu jako takový délku certifikace neovlivní. Jako reálný odhad lhůty pro provedení certifikace dle specifikace pro šetřenou veřejnou zakázku uvedly akreditované subjekty 2 až 3 týdny (TZÚ, ITC), resp. až 4 týdny (SINTEX, za předpokladu, že by využil služeb externí zkušebny, což by pro provedení certifikace materiálu bylo v daném případě nezbytné); TZÚ zároveň uvedl, že délka lhůty certifikace je závislá mimo jiné i na připravenosti klienta – včasnosti dodání vzorků, potřebných dokladů a informací k zakázce. Úřad zjistil, že existuje i možnost provést certifikaci v expresní dodací lhůtě, kterou nabízí např. TZÚ (pouze za předpokladu, že je to kapacitně možné), a to v délce trvání asi 8 dnů. Co se týče ceny za provedenou certifikaci, resp. za vystavení příslušného certifikátu, ta např. u TZÚ v šetřeném případě činí asi 24 000 Kč bez DPH, při expresním zpracování asi 29 000 Kč bez DPH (s příplatkem 20 %). TZÚ pak nad rámec dotazu Úřadu uvedl, že ze zkušeností TZÚ vyplývá, že uchazeči již v době, kdy podávají nabídku v rámci určitého zadávacího řízení, musí znát parametry svých materiálů a mají také většinu z nich odzkoušených; bez znalosti parametrů by dle TZÚ nebylo možno účastnit se daného zadávacího řízení.Z výsledku šetření provedeného Úřadem je zřejmé, že objektivní lhůta pro provedení certifikace činí cca 3 týdny, resp. v případě expresní certifikace dokonce pouze 8 dní; v tomto ohledu tedy reálně bylo v možnostech navrhovatele lhůtu v délce trvání 28 dnů, kterou stanovil v šetřeném případě zadavatel navrhovateli, a to alespoň co se týče provedení certifikace materiálu, dodržet. V této souvislosti je pak třeba odmítnout i argument navrhovatele uvedený ve vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 28. 1. 2019, že s ohledem na délku certifikace nemůže být zadavatelem stanovená lhůta pro předložení vzorků v délce 28 dnů považována za dostatečnou, když kromě zajištění certifikátů musí dojít i k samotné výrobě vzorků, neboť jak vyplývá i z vyjádření účastníků zadávacího řízení (viz bod 88. odůvodnění tohoto rozhodnutí), během certifikace lze činit veškeré ostatní úkony s přípravou vzorků spojené, tzn. během certifikace může navrhovatel připravovat střihovou dokumentaci a může přistoupit k samotné výrobě vzorků, a nemusí tak ani čekat na dokončení certifikace.

116.     K výše uvedenému je třeba podotknout, že délka certifikační lhůty je zcela objektivní a jako jediný „úkon“ při přípravě vzorků nezávisí na vůli dodavatele; veškeré ostatní úkony související s výrobou a dodáním vzorků jsou pak dle názoru Úřadu ze strany navrhovatele ovlivnitelné, resp. je zcela na schopnostech, obchodní strategii, podnikatelské připravenosti dodavatele a jeho zkušenostech, aby lhůtu stanovenou zadavatelem dodržel. Veškeré další úkony, tzn. např. vzorování a zajištění výchozího materiálu, příprava střihové dokumentace a konečná výroba vzorků jsou v kompetenci daného dodavatele, záleží tedy pouze na jeho schopnostech a připravenosti. V této souvislosti je třeba akcentovat, že zadavatel není povinen zohledňovat výrobní možnosti všech dodavatelů, tzn. tabulka, která obsahovala termíny s možností dodání materiálu od výrobce, kterou navrhovatel předložil zadavateli, je v tomto případě zcela bezpředmětná, neboť je pouze na šikovnosti, schopnostech a kapacitách dodavatele, aby byl připraven a následně schopen vzorky vyrobit. Pokud je objektivně možné lhůtu stanovenou zadavatelem v délce 28 dní dodržet, když z objektivně zjištěných skutečností vyplývá, že taková lhůta pro dodání předmětných vzorků je reálná, což potvrzují zejména výše uvedená vyjádření certifikačních ústavů, pak není důvod považovat takovou lhůtu za nepřiměřenou, a to i vzhledem k praxi, která v daném oboru funguje, tzn. ke skutečnosti, že je zcela běžné, že se dodavatelé na povinnost dodání vzorků předem připravují. Pokud pak existují dodavatelé, kteří jsou schopni dodat podobné vzorky ve lhůtě 18 či 19 dnů (minimálně dodavatelé XENA a DAFNÉ), musí toho být objektivně schopni i dodavatelé jiní, resp. závisí to (s ohledem na délku lhůty pro certifikaci) pouze na jejich připravenosti a podnikatelských schopnostech.

117.     Další šetření v dané věci Úřad prováděl u dalších účastníků předmětného zadávacího řízení (kteří se v elektronické aukci umístili na třetím až pátém místě – dodavatelé 4M SYSTEMS, VESTIMENTUM a Mobriton), kterých se dotazoval, jakou lhůtu pro předložení vzorků by v předmětném zadávacím řízení považovali za přiměřenou. Účastník předmětného zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější – společnost DAFNÉ – v tomto šetření osloven nebyl. Ve světle výše uvedeného, tedy že společnost DAFNÉ, která se jako vybraný dodavatel účastnila v tomtéž roce výše uvedených zadávacích řízení na dodávku stejnokrojů zmíněných zadavatelem ve vyjádření ze dne 17. 12. 2018, a splnila podmínky zadavatele stanovené ve výzvě k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy, lze dle Úřadu předpokládat, jak již bylo uvedeno výše, že lhůta stanovená zadavatelem v rámci šetřeného zadávacího řízení, není pro společnost DAFNÉ nijak nepřiměřená a tento dodavatel by tedy byl bez problémů schopen lhůtu pro dodání vzorků v délce 28 dní dodržet. Úřad zjišťoval, v jaké lhůtě by další účastníci zadávacího řízení (dodavatelé 4M SYSTEMS, VESTIMENTUM a Mobriton) byli objektivně schopni předložit zadavateli jím požadované vzorky dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Z výsledku šetření provedeného u účastníků zadávacího řízení vyplynulo, že společnosti VESTIMENTUM a Mobriton by dle jejich vyjádření objektivně nebyly schopny zadavatelem stanovenou 28 denní lhůtu dodržet, když uvedly, že za přiměřenou by považovaly lhůtu v délce 3 měsíců (VESTIMENTUM) a 5 – 8 týdnů (Mobriton); společnost4M SYSTEMSby dle svého vyjádření v krajním případě byla ve lhůtě 4 týdnů schopna předložit zadavateli jím požadované vzorky a příslušné certifikáty, nicméně jako reálnou shledává lhůtu spíše 4 – 5 týdnů (viz bod 88. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

118.     Z šetření provedeného Úřadem u účastníků zadávacího řízení, kteří se v šetřené veřejné zakázce umístili na třetím až pátém místě, tedy vyplynulo, že dva z nich by zcela jistě nebyli schopni lhůtu pro předložení vzorků v délce 28 dnů dodržet, a že jeden z účastníků by ji byl schopen dodržet zcela okrajově.

119.     Jak již Úřad uvedl výše, při stanovení lhůty k provedení jakéhokoliv úkonu v rámci zadávacího řízení, je zadavatel povinen zvážit přiměřenost takové lhůty, a to vzhledem k různým faktorům, které mohou splnění daného požadavku zadavatele, tu předložení vzorků vč. certifikátů, ovlivnit.

120.     V této souvislosti je pak dle názoru Úřadu třeba zohlednit jednak skutečnost, že všichni dodavatelé od počátku zadávacího řízení věděli, že v případě, že se stanou vybraným dodavatelem, budou povinni zadavateli v souladu s bodem 7.4.2. „Předložení vzorků a příslušných certifikátů“ zadávací dokumentace předložit vzorky a certifikáty dle specifikace uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci, jednak i praxi a dosavadní zkušenosti zadavatele z předchozích zadávacích řízení, které ukazují, jakým způsobem předmětný trh reálně funguje, a jednak samozřejmě i složitost dodávaných vzorků a objektivní možnost dodavatelů je v dané lhůtě předložit. Je v této souvislosti třeba akcentovat, že již od ukončení elektronické aukce navrhovatel věděl, že nabídl nejvýhodnější nabídku, a že ve vztahu k vybranému dodavateli bude zadavatel požadovat předložení předmětných vzorků. Dle názoru Úřadu navrhovatel měl kalkulovat s touto budoucí povinností a řádně se na její splnění připravit, neboť i tuto skutečnost, tzn. povědomí o tom, že dodavatelé mají povinnost předložit vzorky, zadavatel bezpochyby zohledňuje v jím následně stanovované lhůtě, neboť počítá s tím, že dodavatelé jsou připraveni plnit povinnosti, které jim ze zadávacího řízení vyplývají. K takovému závěru dospívá i komentářová literatura, kde je uvedeno, že „(…)Zadavatel by tak měl na jedné straně zejména zohlednit rozsah požadovaných údajů a dokladů, náročnost předložení vzorků, popřípadě náročnost provedení jejich zkoušek, na straně druhé pak skutečnost, že dodavatelům bylo již při zahájení zadávacího řízení známo, že vybraný dodavatel bude povinen tyto údaje, doklady nebo vzorky doložit. Povinnost doložení údajů, dokladů nebo vzorků podle odstavce 3 komentovaného ustanovení (pozn. Úřadu § 122 zákona) vyplývá totiž (…) ze zadávací dokumentace (…)“ (Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 735). Z provedeného šetření je zároveň zřejmé, že takový postup, tedy připravenost dodavatelů poskytnout zadavateli vzorky v co nejkratším termínu, je zcela běžný, neboť jak dodavatel XENA, tak dodavatel DAFNÉ uvedli, že vždy připravují vzorky předem, a to jednak z důvodu správné kalkulace nabídky, jednak právě z důvodu připravenosti na následné poskytnutí vzorků zadavateli. Dle názoru Úřadu měl být tedy navrhovatel připraven, aby byl schopen zadavateli požadované vzorky poskytnout co nejdříve; lze se ztotožnit se zadavatelem, že navrhovatel přípravu na splnění své povinnosti pravděpodobně podcenil, což vyplývá i z e-mailu navrhovatele ze dne 20. 9. 2018, kde zadavateli sděluje, že „Vzhledem k specifikaci látek pro ČP musíme ve výrobě vyvinout materiál látky tak, aby byla dosažena Vámi požadovaná kvalita. (…).“ (viz bod 85. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Je zřejmé, že na rozdíl od praxe běžné v daném oboru (viz odpovědi dodavatelů XENA a DAFNÉ, popř. i zkušenost TZÚ, který uvedl, že uchazeči většinou již dopředu znají parametry svých materiálů a mají je odzkoušené, viz body 94., 98., 100. odůvodnění tohoto rozhodnutí) navrhovatel neměl připraven ani materiál, který by podrobil požadovaným zkouškám, a ze kterého by mohl začít vzorky vyrábět. V kontextu výše uvedeného je možno doplnit, že navrhovatel dokonce původně požadoval po zadavateli, aby mu předložil vzorky [viz email navrhovatele ze dne 15. 8. 2018, ve kterém navrhovatel zadavateli sdělil „Vzhledem k tomu, že součástí této veřejné zakázky, je také předložení vzorků z naší strany na tento textil, chtěla bych Vás požádat o zaslání vzorků již vyrobeného textilu (tabulka viz. příloha) abychom je pro Vás mohli nechat připravit co nejdříve.“]. Je třeba akcentovat, že odpovědnosti zadavatele za zákonný průběh zadávacího řízení, odpovídá zároveň odpovědnost navrhovatele za jím podanou nabídku (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 8. 2017, č. j. 9 As 189/2016-32); navrhovatel je povinen být připraven plnit veškeré povinnosti, které mu z jeho účasti v zadávacím řízení plynou, což spočívá i v nutnosti, s ohledem na v zadávacích podmínkách stanovené požadavky, počítat předem s konkrétními úkony, které bude dodavatel muset činit, a dodavatel je tedy povinen se na jejich splnění řádně připravit. Nicméně v šetřené věci je třeba dodat, že dle názoru Úřadu by byla lhůta stanovená zadavatelem pro předložení vzorků v délce 28 dnů objektivně splnitelná i v případě, pokud by navrhovatel začal konkrétní kroky k předložení vzorků činit až po stanovení lhůty zadavatelem. Tu Úřad akcentuje, že uvedené neznamená, že by dodavatel neměl být alespoň v minimálním rozsahu připraven k poskytnutí součinnosti zadavateli, tzn.  mít např. zajištěnu dodávku materiálu potřebného pro výrobu požadované látky zadavatelem, připraveny výrobní kapacity, součinnost poddodavatelů apod. Alespoň minimální připravenost  v tomto ohledu považuje Úřad za samozřejmou, neboť dodavatelé prostřednictvím zadávací dokumentace byli předem srozuměni s tím, že vybraný dodavatel bude povinen předložit požadované vzorky nabízeného plnění vč. příslušných certifikátů. Z provedeného šetření je zjevné, že zadavatelem stanovená lhůta pro předložení vzorků vč. certifikátů nepovinovala dodavatele k tomu, aby již měli např. vyrobenu látku na vzorky, popř. započatý proces certifikace látek před výzvou zadavatele k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy; nelze však přehlédnout, že připravenost ve větším rozsahu (vyrobení látky, rozpracování vzorků apod.) není v tomto oboru nikterak výjimečná (srov. vyjádření společností DAFNÉ a XENA) a má své racio, i s ohledem na řádné zpracování nabídky. Jak již bylo uvedeno výše, jediná objektivní lhůta, která je nezávislá na vůli dodavatelů, je v této věci skutečně lhůta, která je nutná k certifikaci materiálu, a která dle zjištění Úřadu může činit i pouhých osm dní; i v případě, že by Úřad počítal s lhůtou pro certifikaci v délce tří týdnů, která se dle šetření Úřadu jeví jako zcela běžně dosažitelná, jedná se o 21 dní, přičemž lhůta stanovená zadavatelem činila 28 dní. Jak již je uvedeno výše, všechny ostatní úkony navrhovatele s tím spojené, jsou již zcela v jeho kompetenci a je pouze na něm, aby si pro splnění svých povinností vyplývajících ze zadávacího řízení zajistil takové podmínky, které mu umožní je splnit. Z vyjádření navrhovatele je zjevné, že pro splnění povinnosti předložení vzorků je závislý na více subjektech – výrobcích a jejich časové vytíženosti, dle názoru Úřadu zadavatel není povinen přizpůsobovat lhůtu pro předložení vzorků dle individuálních možností jednotlivých dodavatelů, avšak lhůtu musí stanovit takovým způsobem, aby byla objektivně splnitelná.         

121.     Jak vyplývá z výše uvedeného, dodavatelé DAFNÉ a XENA by neměli žádný problém předložit požadované vzorky i ve lhůtě kratší, než 28 dní stanovené zadavatelem v šetřeném zadávacím řízení; skutečnost, že dodavatelé VESTIMENTUM a Mobriton by dle jejich vyjádření nebyli schopni danou lhůtu splnit, pak na věci nic nemění, neboť i z jejich vyjádření vyplývá, že úkony, které musí v dané lhůtě činit, jsou závislé pouze na jejich vůli, resp. na tom, jak si dokáží zajistit případné poddodavatelské plnění. Lze taktéž dodat, že lhůta 3 měsíců, kterou by za přiměřenou považoval dodavatel VESTIMENTUM se jeví jako zcela neadekvátní, a to jak vzhledem k délce lhůty nutné k certifikaci materiálu, tak k lhůtám, ve kterých byli vzorky schopni poskytnout dodavatelé v již dříve realizovaných veřejných zakázkách.

122.     Úřad připouští, že lhůta stanovená zadavatelem je poměrně hraniční, nicméně vzhledem ke skutečnostem zjištěným v rámci šetření provedeného Úřadem, považuje Úřad tuto lhůtu za přiměřenou a dostačující pro splnění povinnosti navrhovatele předložit v šetřeném zadávacím řízení zadavateli vzorky dle specifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Úřad zdůrazňuje, že zadavatel v této lhůtě požadoval předložení 7 kusů vzorků zboží, což Úřad nepovažuje za nikterak extrémní množství. Proporcionalita práv a povinností mezi zadavatelem a dodavateli, vyjádřená explicitně v zákoně prostřednictvím zásady přiměřenosti, musí být v každém jednotlivém případě posuzována vzhledem ke konkrétním okolnostem. Dle názoru Úřadu pak konkrétní okolnosti dané věci (délka lhůty nutná k certifikaci materiálu, zvyklost platná v daném oboru spočívající v předchozí přípravě na poskytnutí vzorků, schopnost dodavatelů v předchozích zadávacích řízeních dodat požadované vzorky i ve lhůtách kratších) svědčí o tom, že lhůta stanovená zadavatelem byla za určitých okolností reálně zvládnutelná. Úřad tedy uzavírá, že lhůta pro předložení vzorků a příslušných certifikátů v délce 28 dnů není dle jeho názoru nepřiměřená a neshledává ani důvody, pro které by dodavatel nebyl schopen tuto lhůtu dodržet, za předpokladu, že je adekvátně připraven plnit požadavky zadavatele vymezené v zadávací dokumentaci (zejména za situace, kdy má zajištěn materiál pro výrobu vzorků, připraveny výrobní kapacity, zajištěny poddodavatele apod., jak je dle názoru dodavatelů na relevantním trhu běžnou praxí, přičemž dle názoru Úřadu je jakási „připravenost plnit“ zároveň součástí odpovědnosti navrhovatele za jím podanou nabídku).

123.     Dle názoru Úřadu tedy není objektivně vyloučeno, aby vybraný dodavatel zahájil určité úkony související s přípravou vzorků (případně certifikátů) za účelem jejich následného předložení zadavateli ještě ve fázi než je zadavatelem fakticky vyzván k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy, což ostatně potvrzují i zjištění učiněná Úřadem v rámci provedeného šetření. V tomto případě totiž záleží pouze na úvaze, resp. obchodní strategii jednotlivých dodavatelů, jakým způsobem se rozhodnou přistoupit ke splnění požadavků zadavatele a zda budou některé kroky činit v předstihu. Každý dodavatel totiž věděl, že pokud po ukončení elektronické aukce bude vyhodnocen jako dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, bude poskytovat součinnost před uzavřením smlouvy a předkládat zadavatelem požadované vzorky zboží, včetně příslušných certifikátů. Úřad se v tomto ohledu také přiklání k názoru zadavatele, že „(…)předložení vzorků je obecně jen navazujícím krokem (…). Tomuto kroku musí předcházet řádně připravená a ekonomicky podložená nabídka.“, což ostatně potvrzují i vybraní dodavatelé (DAFNÉ a XENA) z obdobných zadávacích řízení realizovaných zadavatelem, kteří, jak již bylo uvedeno výše, považují za běžnou praxi začít s přípravou vzorků v období před podáním nabídky, aby měli relevantní podklady pro stanovení nabídkových cen, ověřili si náročnost výroby a dostupnost materiálů. Taktéž ze zkušeností akreditovaného subjektu zajišťujícího certifikaci textilních materiálů (TZÚ) vyplývá, že dodavatelé si za účelem zjištění parametrů daného materiálu opatřují certifikace již při podávání nabídek, tedy v době, kdy objektivně nemohou vědět, zda budou v konečném důsledku vybranými dodavateli a již v této fázi zadávacího řízení tak činí úkony směřující k jejich připravenosti poskytnout zadavateli v budoucnu případnou součinnost. Úřad připouští, že výdaje spojené s provedenou „předčasnou“ certifikací materiálu pro výrobu vzorků, mohou pro dodavatele představovat jistou finanční zátěž, např. v šetřeném případě by se s ohledem na informace získané od TZÚ jednalo o částku do 30 tis. Kč, ale ve srovnání s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, což je v šetřeném případě téměř 28 mil. Kč, není tato částka nikterak významná. Úřad pro předejití jakýchkoliv pochybností upozorňuje, že výše uvedené nemá být vykládáno způsobem, že dodavatel je povinen tyto kroky činit před výzvou k poskytnutí součinnosti, avšak tímto způsobem Úřad upozornil, že s ohledem na finanční náročnost tohoto kroku ve vztahu k výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nejedná o nepřiměřený výdaj a dodavateli tento případný krok skýtá určitou následnou časovou rezervu při předkládání vzorků po výzvě zadavatele; nehledě na skutečnost, že pro řádné ocenění nabídky, činění určitých kroků souvisejících s výrobou vzorků, popř. i certifikací látky, mají nezastupitelnou roli. Rozhodnutí v jakém rozsahu přistoupí dodavatel k přípravě vzorků, závisí čistě na samotném dodavateli, nicméně tento si musí být vědom toho, pakliže nebude dostatečně obezřetný s přípravou zadavatelem požadovaného, resp. nebude mít dostatečně pružně zajištěny výrobní kapacity, může to pro něj mít nepříznivé následky, např. i v podobě nezískání veřejné zakázky. Nadto je třeba, ve vztahu ke zde řešenému případu, opětovně akcentovat, že i v případě, pokud by navrhovatel hodlal materiál certifikovat až po výzvě zadavatele, neměl by mít s ohledem na odpovědi certifikačních autorit problém takovou certifikaci provést (viz body 94. – 96. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

124.     K tvrzení navrhovatele, že zadavatel mu v e-mailu ze dne 15. 8. 2018 výslovně sdělil, ať ve věci přípravy vzorků nic nečiní a vyčká na jeho výzvu, a že právě z toho důvodu navrhovatel nečinil žádné kroky k přípravě vzorků předem, Úřad uvádí následující. V předmětném e-mailu zadavatel nejprve s ohledem na dotaz navrhovatele (zaslaný zadavateli e-mailem téhož dne), kdy obdrží od zadavatele vzorky textilu, odpovídá, že dosud probíhají navazující kroky v zadávacím řízení a upozorňuje navrhovatele, že vzorky nebude poskytovat zadavatel dodavateli, nýbrž že dodavatel (navrhovatel) je povinen poskytnout vzorek dodávaného zboží zadavateli. Zadavatel pak pouze v závěru k povinnosti navrhovatele poskytnout vzorky uvádí, že „(…) Zadavatel podrobnosti uvede v již zmíněné Výzvě k součinnosti před podpisem smlouvy, kdy jeho požadavky budou vycházet z již zveřejněných dokumentů a požadavky na technickou specifikaci vzorků budou totožné. Prosím, vyčkejte tedy na písemné vyzvání, které Vám bude zasláno přes aplikaci Tender Arena.“ (viz bod 107. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z tohoto sdělení však nelze dle názoru Úřadu dovodit, že navrhovatel byl zadavatelem instruován, ať ve věci přípravy vzorků „nic nečiní“, jak tvrdí navrhovatel; zadavatel pouze uvedl, že lhůta pro dodání vzorků bude stanovena v předmětné výzvě a odkázal na již zveřejněné požadavky týkající se specifikace předkládaných vzorků. Ze skutečnosti, že zadavatel uvedl, že má navrhovatel vyčkat na písemné vyzvání, lze dle názoru Úřadu dovozovat pouze to, že předložení vzorků bude zadavatel požadovat až po zaslání písemné výzvy, do té doby že zadavatel vzorky nežádá; žádné jiné sdělení z toho dle názoru Úřadu nevyplývá, v žádném případě ne skutečnost, že zadavatel navrhovateli výslovně sdělil, ať nečiní žádné kroky k přípravě vzorků; co se týče přípravy vzorků tak to ani není zadavatel, který by měl do kroků dodavatele v tomto ohledu jakkoliv zasahovat, je pouze na dodavateli, aby měl povědomí o tom, v jaké lhůtě a za jakých podmínek je schopen požadované vzorky poskytnout, a vzhledem k tomu je pak povinen tomu přizpůsobit kroky, které bude činit, přičemž nemůže zároveň (jakožto odborník v oboru a subjekt znalý poměrů relevantního trhu) očekávat, že lhůta, která mu bude poskytnuta, bude v řádu měsíců, a že zadavatel bude brát ohledy na možnosti a časový harmonogram výrobních linek všech dodavatelů. Nadto zadavatel navrhovatele v předmětném e-mailu výslovně upozornil, že vzorky budou požadovány dle technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci, tzn. výslovně navrhovatele upozornil na požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, které je navrhovatel povinen v souvislosti s dodáním vzorků dodržet, a navrhovatel měl tedy s ohledem na své podnikatelské zkušenosti usoudit, jak složité požadavky zadavatel stanovil, a zda a v jaké lhůtě je navrhovatel schopen tyto požadavky splnit, tedy zda není vhodné začít činit konkrétní kroky k realizaci vzorků předem. Navrhovatel věděl (od ukončení elektronické aukce, tzn. ode dne 7. 8. 2018), že jeho nabídka byla nejvýhodnější, a nebyl tedy důvod s přípravou vzorků dále vyčkávat. Výše uvedené Úřad tedy uzavírá s tím, že zadavatel z logiky věci v předmětném emailu reagoval na vznesený dotaz navrhovatele s ohledem na znění bodu 7.4.2. zadávací dokumentace, kde zadavatel pregnantně vyjádřil, že „(…) dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou předloží vzorky zboží určeného k dodání (…) Vzorky budou předány na písemnou Výzvu zadavatele k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy (…)“ a navrhovateli opětovně (shodně se zněním zadávací dokumentace) sdělil, aby požadované vzorky předložil až v návaznosti na uskutečněnou výzvu ze strany zadavatele. Zadavatel přeci není subjektem, který by jakkoliv měl a mohl dodavateli řídit přípravu jeho nabídky, popř. dokumentů či vzorků předkládaných v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy a určovat mu, kdy má či nemá činit kroky vedoucí ke zpracování nabídky, potažmo dalších v zadávacím řízení předkládaných dokumentů či vzorků. K tvrzení navrhovatele uvedenému v e-mailu zadavateli ze dne 11. 10. 2018, podle kterého měl zadavatel navrhovateli telefonicky sdělit, že má „(…) s výrobou vzorků počkat až na vyjádření výběrové komise a avízo (…)“ z jeho strany, Úřad uvádí, že navrhovatel nepředložil žádný důkaz, který by právě uvedené prokazoval, přičemž výše citovaný e-mail ze dne 15. 8. 2018 dle názoru Úřadu takové sdělení neobsahuje.

125.     K argumentu navrhovatele, že pokud zadavatel hodlal stanovit pro předložení vzorků takto krátkou lhůtu, měl to uvést již v zadávací dokumentaci, aby dodavatel mohl začít s přípravou vzorků předem, Úřad uvádí, že je zcela nepochybné, že takový postup zadavatele se Úřadu jeví jako vhodnější, a lze ho zadavateli napříště doporučit, nicméně ze zákona taková povinnost zadavatele neplyne, a pokud Úřad dospěl k závěru, že zadavatelem stanovená lhůta pro předložení vzorků je přiměřená, nelze zadavatele za nestanovení lhůty pro předložení vzorků již v zadávací dokumentaci nijak postihovat. Nadto skutečnost, že lhůta pro dodání vzorků nebude pravděpodobně stanovena v délce např. několika měsíců, pak mohl navrhovatel částečně dovodit i z bodu 5.1 rámcové dohody, kde je stanovena lhůta pro dodání běžné měsíční objednávky, a to v délce 30 kalendářních dní; lhůta stanovená zadavatelem pro dodání pouhých 7 kusů vzorků v délce 28 dní se tak i vzhledem k tomuto požadavku stanovenému v rámcové dohodě nemůže navrhovateli jevit jako překvapivá. Úřad v této souvislosti nikterak nerozporuje tvrzení navrhovatele, že výroba vzorků je časově a technologicky náročnější proces než následné dodávky vyrobené podle již připravených šablon, neboť výrobce musí ve fázi výroby vzorků vytvořit specifický vzor požadované látky tak, aby odpovídala zadavatelem požadovaným parametrům, nicméně jak již Úřad konstatoval výše, navrhovateli v šetřeném případě nic nebránilo činit některé přípravné kroky před obdržením výzvy zadavatele k poskytnutí součinnosti. Navrhovateli, dle názoru Úřadu, mělo být zjevné, že zadavatel nemůže lhůtu stanovovanou pro poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy uzpůsobovat možnostem jednotlivých dodavatelů; zadavatel je povinen lhůtu stanovit přiměřeně k rozsahu požadovaných předkládaných vzorků, popř. certifikátů, čemuž jak vyplynulo ze šetření provedeného Úřadem, zadavatel dostál.

126.     Navrhovatel dále tvrdí, že zadavatel neměl žádný objektivní důvod, proč nemohl lhůtu pro předložení vzorků prodloužit dle požadavků navrhovatele, tzn. o dalších 13 dnů. K tomu zadavatel uvádí, že vzhledem k nutnosti zajistit plynulé dodávky stejnokrojů pro své zaměstnance lhůtu nemůže opakovaně prodlužovat a dodává, že je v jeho zájmu podepsat smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku do poloviny prosince 2018, neboť platnost stávající smlouvy končí 20. 1. 2019 a je třeba počítat s nepředvídatelnými průtahy v zadávacím řízení, příp. dalšími skutečnostmi. Zadavatel v této souvislosti připouští, že z jeho strany došlo ke zpoždění průběhu zadávacího řízení z důvodu provedených interních organizačních a personálních změn a také z důvodu čerpání dovolených, to však dle něj nemělo vliv na stanovení délky doby pro poskytnutí vzorků. Úřad připouští, že zadavatel nedůvodně vyčkával v době od skončení elektronické aukce do výzvy navrhovateli k předložení vzorků, což následně mohlo vést k tomu, že zadavatel již nebyl ochoten lhůtu dále prodlužovat, neboť měl v úmyslu smlouvu uzavřít do určitého termínu, nicméně i tato skutečnost je irelevantní za situace, kdy Úřad shledal, že lhůta pro předložení vzorků byla vzhledem k složitosti požadavků na vzorky, vzhledem k zavedené praxi v oboru a vzhledem k objektivní možnosti provést úkony spojené s dodáním vzorků v zadavatelem stanovené lhůtě 28 dnů, zadavatelem stanovena v souladu se zásadou přiměřenosti.

127.     Vzhledem k výše uvedenému Úřad nespatřuje postup zadavatele při stanovení lhůty pro předložení vzorků a příslušných certifikátů za učiněný v rozporu se zásadou přiměřenosti a lhůtu v délce 28 dnů, kterou zadavatel stanovil navrhovateli za účelem splnění požadavků na součinnost dle bodu 7.4.2. zadávací dokumentace, tak považuje za dostatečnou, a proto rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

K otázce nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách

128.     Navrhovatel ve svém návrhu dále napadá nepřezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, konkrétně navrhovatel uvádí, že na jeho námitku ohledně toho, že zadavatel by měl svým postupem naplňovat smysl právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je co nejefektivnější alokace veřejných prostředků, zadavatel v rozhodnutí o námitkách reagoval nedostatečně, když konkrétní kroky zadavatele směřují k tomu, že veřejná zakázka má být ve svém důsledku zadána uchazeči, jehož nabídka je o více než 500 tisíc Kč vyšší než nabídka navrhovatele.

129.     Ve vztahu k výše uvedenému Úřad odkazuje na str. 4 rozhodnutí o námitkách, kde zadavatel uvedl: „Zadavatel je tedy toho názoru, že svým postupem stěžovatelem zdůrazňovanou co nejefektivnější alokaci veřejných prostředků zajišťuje. V této souvislosti poukazuje na úvahu stěžovatele, která se týká údajného porušení zásady hospodárnosti zadavatelem. Dle sdělení stěžovatele byla jeho nabídka podána jako vysoce konkurenční při výhodném poměru ceny i kvality nabízeného plnění. K tomuto zadavatel uvádí, že nabídka stěžovatele se umístila po ukončení elektronické aukce na prvním místě s nabídkovou cenou 27.426.400 Kč bez DPH. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s nabídkovou cenou 28.056.240 Kč bez DPH. V takovém případě nelze označit nabídku stěžovatele za vysoce konkurenční a výhodný poměr ceny a kvality nelze zhodnotit vůbec právě vzhledem k tomu, že kvalitu zadavatel vzhledem k nepředložení vzorků nemohl posoudit. Zadavatel potvrzuje, že i relativně nízký cenový rozdíl mezi prvním a druhým pořadím hodnocených nabídek nepřehlíží. Současně si je ale vědom toho, vycházeje ze svých dosavadních zkušeností, že následné nekvalitní plnění veřejné zakázky může ve svém důsledku vyústit v nehospodárné vynakládání veřejných prostředků v dispozici zadavatele i přes původně výhodné cenové podmínky. Jak vyplývá z ustálené praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je nutné zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat.“. S ohledem na výše citovanou pasáž rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele Úřad nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách nespecifikoval, jakým způsobem je z jeho strany zajišťován smysl právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je co nejefektivnější alokace veřejných prostředků, neboť zadavatel v citovaném rozhodnutí uvedl, že i přesto, že navrhovatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu, zadavatel si je ze svých zkušeností vědom, že následné nekvalitní plnění veřejné zakázky může ve svém důsledku vést k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků v dispozici zadavatele i přes původně výhodné cenové podmínky, jelikož je nutné zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku realizovat řádně, včas a v odpovídající kvalitě.

130.     Navrhovatel dále v návrhu napadá jako zavádějící a nelogickou argumentaci zadavatele uvedenou v rozhodnutí o námitkách k námitce navrhovatele, že odůvodnění zadavatele v „Odpovědi na žádost o prodloužení lhůty ze dne 9. 10. 2018“, kde zadavatel odkazuje na nutnost zachování zásady rovného přístupu ke všem uchazečům, je nepřezkoumatelné. Navrhovatel rozporuje, že zadavatel v rámci svého vysvětlení použití odkazu na uvedenou zásadu argumentuje legitimním očekáváním dalších uchazečů, tedy zcela jinou zásadou, než kterou považoval navrhovatel za neaplikovatelnou.

131.     K výše uvedenému tvrzení navrhovatele Úřad odkazuje na str. 4-5 rozhodnutí o námitkách, kde zadavatel uvedl: „Zadavatel konstatuje, že zákon předpokládá, že vybraný dodavatel je povinen poskytnout před uzavřením smlouvy odpovídající součinnost vyžadovanou zákonem a zadavatelem. Účastníci zadávacího řízení, kteří se umístili jako další v pořadí po ukončení elektronické aukce, mají legitimní očekávání, že v případě, že vybraný dodavatel nebude schopen či bude odmítat součinnost poskytnout, budou vyzváni ke splnění podmínek před uzavřením smlouvy oni. Na tuto možnost byli výslovně upozorněni v čl. 3.4 výzvy k účasti v elektronické aukci. Zadavatel tedy nevyhnutelně spatřuje neoprávněné zvýhodnění, tedy porušení rovnosti dodavatelů, v situaci, kdy má být vybranému dodavateli opakovaně prodlužována lhůta pro splnění povinností, se kterou byl obeznámen stejně jako ostatní zájemci o veřejnou zakázku od samotného počátku zadávacího řízení, a kdy tak zadavatel nepostupuje způsobem, který avizoval před zahájením elektronické aukce.“. Zadavatel tedy v  rozhodnutí o námitkách uvedl, že porušení zásady rovného zacházení by spatřoval v situaci, kdy by měla být vybranému dodavateli (navrhovateli) opakovaně prodlužována lhůta pro splnění povinností, se kterou byl obeznámen stejně jako ostatní zájemci o veřejnou zakázku od samotného počátku zadávacího řízení, a kdy by tak zadavatel nepostupoval způsobem, který avizoval před zahájením elektronické aukce, neboť účastníci, kteří se umístili po ukončení elektronické aukce jako další v pořadí, mají legitimní očekávání, že pokud vybraný dodavatel nebude schopen či bude odmítat součinnost poskytnout, budou vyzváni k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy oni. V daném případě tak zadavatel dovozuje možné porušení zásady rovného zacházení skrze zásadu legitimního očekávání dalších účastníků zadávacího řízení, že v případě neposkytnutí součinnosti ze strany navrhovatele s nimi bude nakládáno obdobným způsobem jako s navrhovatelem, tedy, že bude k poskytnutí součinnosti vyzván další účastník v pořadí, stejně jako byl vyzván k poskytnutí součinnosti navrhovatel. Vzhledem k tomu, že uvedené dvě zásady jsou v šetřeném případě vzájemně provázané, nepovažuje Úřad dovození případného porušení zásady rovného zacházení skrze zásadu legitimního očekávání zadavatelem za nepřezkoumatelné.

132.     Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel v citovaném rozhodnutí o námitkách vypořádal výše specifikované námitky rozporované navrhovatelem, resp. Úřad nepovažuje vypořádání těchto námitek ze strany zadavatele za nepřezkoumatelné.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

2.             Mgr. Jakub Joska, advokát, společník společnosti Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz