číslo jednací: S0164/2019/VZ-11835/2019/541/PDz

Instance I.
Věc Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie
Účastníci
 1. Statutární město Hradec Králové
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 7. 5. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 335 KB

Č. j.: ÚOHS-S0164/2019/VZ-11835/2019/541/PDz

 

Brno: 26. dubna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, jehož se dopustil

 • obviněný – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 8. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 8. 2017 pod ev. č. Z2017-021841 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 152-315147,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Obviněný – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0478/2017/VZ ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 8. 12. 2017 podaného navrhovatelem – O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – na zahájení citovaného správního řízení o přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele ve veřejné zakázce „Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 8. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 8. 2017 pod ev. č. Z2017-021841 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 152-315147, tedy nejpozději do 18. 12. 2017, nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na citovanou veřejnou zakázku, neboť Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zaslal pouze prosté kopie následujících dokumentů –

 • Protokolu o otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 11. 9. 2017,
 • Čestných prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 11. 9. 2017,
 • Protokolu o posouzení nabídek ze dne 13. 9. 2017,
 • Protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13. 9. 2017,
 • Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017,
 • Čestných prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 13. 9. 2017,
 • Předložení dokladů vybraným dodavatelem – Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 – ze dne 27. 10. 2017,
 • Datových zpráv (emailů) ze dne 1. 11. 2017, jejichž prostřednictvím bylo navrhovateli – O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – a jmenovanému vybranému dodavateli zasláno Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017 spolu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017,

 • Námitek jmenovaného navrhovatele ze dne 16. 11. 2017,
 • Rozhodnutí o odmítnutí námitek jmenovaného navrhovatele ze dne 27. 11. 2017.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové – podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá:

pokuta ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokuty za jejich spáchání, obdržel dne 8. 12. 2017 návrh navrhovatele – O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů obviněného – Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 8. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 8. 2017 pod ev. č. Z2017-021841 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 152-315147 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 8. 12. 2017, kdy Úřad předmětný návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0478/2017/VZ. Stejnopis návrhu byl zadavateli doručen téhož dne.

3.             Oznámení o zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0478/2017/VZ Úřad účastníkům řízení zaslal přípisem č. j. ÚOHS-S0478/2017/VZ-36130/2017/541/PDz ze dne 11. 12. 2017, který byl obviněnému doručen dne 12. 12. 2017. V citovaném oznámení o zahájení správního řízení Úřad upozornil obviněného, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení. Úřad rovněž upozornil obviněného, že vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu, další podání a zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel podle § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, a dále, že části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel podle ustanovení § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

4.             Dne 15. 12. 2017 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření obviněného ze dne 14. 12. 2017 a spolu s ním další dvě podání obviněného obsahující část dokumentace o zadávacím řízení a další dokumenty, přičemž se jednalo o následující písemnosti:

 • Podání č. 1:

o      Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 24. 2. 2015, vč. příloh:

 • Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku zástupce zadavatele,
 • Plná moc zástupci zadavatele ze dne 27. 7. 2017,

o      Oznámení o zahájení zadávacího řízení ze dne 10. 8. 2017,

o      Zadávací dokumentace ze dne 7. 8. 2017, vč. příloh:

 • Vzor rámcové dohody,
 • Technická specifikace služeb,
 • Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti,
 • Vzor seznamu významných služeb,

o      Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17. 8. 2018,

o      Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22. 8. 2017,

o      Jmenování členů hodnotící komise ze dne 1. 9. 2017,

o      Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 11. 9. 2017, vč. příloh:

 • Čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 11. 9. 2017,
 • Protokol o obdržení nabídek z elektronického nástroje,

o      Protokol o posouzení nabídek ze dne 13. 9. 2017,

o      Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 13. 9. 2017,

o      Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017,

o      Čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 13. 9. 2017,

o      Rozhodnutí o výběru dodavatele,

o      Výzva vybranému dodavateli – Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 (dále jen „vybraný dodavatel“) – k předložení dokladů ze dne 25. 10. 2017,

o      Předložení dokladů vybraným dodavatelem ze dne 27. 10. 2017,

o      Výpisy z e-mailového klienta Ing. Kateřiny Šolcové, deklarující odeslání oznámení o výběru dodavatele, včetně příloh:

 • Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017,
 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017,

o      Námitky navrhovatele ze dne 16. 11. 2017,

o      Rozhodnutí o odmítnutí námitek navrhovatele ze dne 27. 11. 2017, vč. doručenky,

 • Podání č. 2:

o      Nabídka navrhovatele,

o      Nabídka vybraného dodavatele.

5.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0478/2017/VZ-37348/2017/541/PDz ze dne 20. 12. 2017 Úřad obviněnému určil podle § 263 odst. 4 zákona dodatečnou lhůtu k doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení, neboť Úřad zjistil, že u části obdržených dokumentů tvořících dokumentaci o zadávacím řízení, jako např. protokol o otevírání obálek v elektronické podobě ze dne 11. 9. 2017 či protokol o posouzení nabídek ze dne 13. 9. 2017, nebyla řádně provedena konverze podle § 22 a § 23 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“). Citované usnesení bylo obviněnému doručeno téhož dne. Úřad v předmětném usnesení obviněného ve vztahu k povinnosti stanovené v ust. § 252 odst. 1 zákona upozornil, že dokumentem tvořícím součást dokumentace o zadávacím řízení se rozumí vždy originál dokumentu v té podobě, ve které byl původně vyhotoven (ať už v listinné nebo elektronické podobě), přičemž originálem dokumentu vyhotoveného v listinné podobě se rozumí pouze vlastní originální vyhotovení listiny a nikoliv její opis, kopie nebo jiné technické zobrazení, byť by byly Úřadu zaslány prostřednictvím datové schránky. Úřad obviněného v předmětném usnesení rovněž upozornil, že podle § 216 odst. 1 zákona tvoří dokumentaci o zadávacím řízení, kterou je zadavatel povinen uchovávat, všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jejich ukončení, vyžaduje zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů.  

6.             Dne 22. 12. 2017 Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky originály následujících dokumentů tvořících část dokumentace o zadávacím řízení:

 • Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 11. 9. 2017,
 • Protokol o posouzení nabídek ze dne 13. 9. 2017,
 • Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 13. 9. 2017,
 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017,
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vybraného dodavatele ze dne 26. 10. 2017,
 • Pověření k zastupování vybraného dodavatele ze dne 21. 8. 2017,
 • Seznam významných služeb vybraného dodavatele ze dne 27. 10. 2017,
 • Čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 11. 9. 2017 a ze dne 13. 9. 2017.

7.             Součástí dokumentace o zadávacím řízení zaslané dne 15. 12. 2017 obviněným byly mimo jiné prosté kopie Námitek navrhovatele ze dne 16. 11. 2017 a Rozhodnutí o odmítnutí námitek navrhovatele ze dne 27. 11. 2017, které obviněný Úřadu nezaslal v originále ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě, a dále prosté kopie Datových zpráv (emailů) ze dne 1. 11. 2017, jejichž prostřednictvím bylo navrhovateli a vybranému dodavateli zasláno Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017 spolu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017. Originály předmětných datových zpráv Úřad obdržel od obviněného dne 7. 6. 2018.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

8.             Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.

9.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), může správní orgán o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

Relevantní ustanovení zákona

10.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

11.         Podle § 211 odst. 1 zákona platí, že komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté zákona probíhá písemně; není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

12.         Podle § 211 odst. 5 zákona platí, že nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, pokud jde o

a)      výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,

b)      oznámení o výběru dodavatele,

c)      rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,

d)      vyloučení účastníka zadávacího řízení.

13.         Podle § 211 odst. 6 zákona je, v rámci komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

14.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

15.         Podle § 216 odst. 2 zákona je zadavatel povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení.

16.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

17.         Podle § 252 odst. 2 zákona platí, že lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než dojde k doplnění obecných náležitostí návrhu, označení zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá.

18.         Podle § 252 odst. 3 zákona platí, že vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

19.         Podle § 252 odst. 4 zákona je zadavatel povinen odeslat Úřadu části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

20.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

21.         Podle § 22 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se konverzí rozumí

a)      úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo

b)      úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

22.         Podle § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“).

23.         Podle § 22 odst. 3 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů platí, že má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

K výroku I. tohoto příkazu

24.         Úřad nejprve obecně uvádí, že zákonodárce uložil zadavateli za situace, kdy je k Úřadu podán návrh (a v téže věci zadavateli stejnopis návrhu) na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, prostřednictvím ustanovení § 252 odst. 1 zákona dvě povinnosti. Prvně je zadavatel povinen zaslat Úřadu ve lhůtě 10 dnů od obdržení návrhu své vyjádření k tomuto návrhu, za druhé je rovněž povinen společně s předmětným vyjádřením Úřadu zaslat i dokumentaci o zadávacím řízení. Z obsahu ustanovení § 216 odst. 1 zákona vyplývá, že zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zadávacím řízení, jejíž pořízení vyžaduje zákon. Uvedeným ustanovením je tedy dokumentace o zadávacím řízení, kterou je zadavatel povinen uchovat, definována jako souhrn všech dokumentů a výstupů, které v průběhu zadávacího řízení zadavatel pořídil, tzn., že dokumentací o zadávacím řízení se rozumí pouze takové dokumenty, jejichž podoba odpovídá stavu, ve kterém byly pořízeny. Jinak řečeno, dokumentací o zadávacím řízení se rozumí pouze originální dokumenty v podobě (listinné či elektronické), v níž byly v průběhu zadávacího řízení pořízeny (s výjimkou případů, kdy zadavatel originál dokumentu k dispozici nemá, např. kopie dokumentu v nabídce uchazeče, která je zadavateli předložena), které mohou věrohodně dokumentovat postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Zadavatel je rovněž povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení. Úřad v předmětné věci zdůrazňuje, že dokumentace o zadávacím řízení tak, jak ji definuje § 216 zákona, je nezbytná pro řádný a objektivní přezkum postupu zadavatele.

25.         Úřad v rámci vedeného správního řízení musí dokumentaci o zadávacím řízení přezkoumat, aby mohl o návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu. Je kladen důraz na to, aby bylo Úřadem rozhodnuto co nejrychleji, přičemž zadavatel je ve smyslu § 246 odst. 1 písm. d) zákona vázán tzv. blokační lhůtou po dobu 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Úřad nejprve obecně uvádí, že jako kontrolnímu orgánu, který je podle § 248 zákona příslušný k dozoru mj. nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, mu nezaslání dokumentace o zadávacím řízení, případně zaslání pouhých kopií dokumentace o zadávacím řízení, jejichž soulad s originálem předmětné dokumentace není prokázán, podstatně ztěžuje, či zcela znemožňuje provedení zákonem uloženého dozoru. Skutečnost, zda byl postup zadavatele v zadávacím řízení v souladu se zákonem, lze ze strany Úřadu ověřit pouze na základě kompletní dokumentace o zadávacím řízení v originální podobě. Přitom je ve veřejném sektoru kladen enormní akcent na co nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci, což je ostatně zřejmé i z konstrukce zákona a v něm stanovených lhůt. Pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení lze přitom ze strany Úřadu objektivně ověřit, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky dodržel pravidla stanovená zákonem. Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů (dokumentace o zadávacím řízení) je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a jeho ukončení v zákonných lhůtách. Z téhož důvodu je tak povinnost k jejich zaslání zadavateli stanovena zákonem, přičemž nesplnění této povinnosti je kvalifikováno bez dalšího jako přestupek (§ 268 odst. 1 písm. e) zákona).

26.         K povinnosti zadavatele poskytnout Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení Úřad dále uvádí, že zákonodárce stanovil zadavateli povinnost odeslat dokumentaci o zadávacím řízení v přesně stanovené formě. V souladu s § 252 odst. 3 zákona je tak zadavatel povinen své vyjádření k návrhu a další podání a zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Ostatní části dokumentace o zadávacím řízení a netextovou část zadávací dokumentace je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. K tomu Úřad uvádí, že pokud se zadavatel rozhodne zaslat části dokumentace o zadávacím řízení neuvedené v § 252 odst. 3 zákona či netextovou část zadávací dokumentace, které jsou původně vyhotoveny v listinné podobě, elektronicky, musí u těchto dokumentů v návaznosti na § 22 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů provést konverzi. Podle tohoto ustanovení se konverzí rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze. Ustanovení § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stanoví, že dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl.

27.         Z oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0478/2017/VZ-36130/2017/541/PDz ze dne 11. 12. 2017 vyplývá, že Úřad poučil obviněného o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení způsobem dle § 252 odst. 3 a odst. 4 zákona.

28.         Z dodejky datové zprávy obsahující informaci o datu dodání stejnopisu návrhu navrhovatele prostřednictvím datové schránky obviněnému vyplývá, že obviněnému byl stejnopis návrhu navrhovatele prostřednictvím datové schránky dodán, a tím dle § 211 odst. 6 zákona zároveň i doručen, dne 8. 12. 2017.  Dnem následujícím po dni doručení stejnopisu návrhu, tj. dne 9. 12. 2017, obviněnému začala plynout lhůta 10 dnů stanovená v ustanovení § 252 odst. 1 zákona k doručení vyjádření k návrhu a zaslání dokumentace o zadávacím řízení. Zákonná desetidenní lhůta tak uplynula dne 18. 12. 2017 a obviněný měl povinnost doručit své vyjádření a zaslat, resp. doručit dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu nejpozději tohoto dne.

29.         Dne 15. 12. 2017 obdržel Úřad datovou schránkou vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu spolu s částí dokumentace o zadávacím řízení. Úřad opětovně uvádí, že některé zaslané dokumenty tvořící dokumentaci o zadávacím řízení, konkrétně Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 11. 9. 2017, Protokol o posouzení nabídek ze dne 13. 9. 2017, Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 13. 9. 2017, Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, Předložení dokladů vybraným dodavatelem ze dne 27. 10. 2017, Čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 11. 9. 2017 a ze dne 13. 9. 2017, Námitky navrhovatele ze dne 16. 11. 2017, Rozhodnutí o odmítnutí námitek navrhovatele ze dne 27. 11. 2017 a Datové zprávy (emaily) ze dne 1. 11. 2017, jejichž prostřednictvím bylo navrhovateli a vybranému dodavateli zasláno Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017 spolu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, nebyly Úřadu doručeny v zákonem požadované formě, neboť se jednalo o prosté kopie originálních listin, u nichž nebyla řádně provedena konverze podle § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

30.         V návaznosti na výše zjištěnou skutečnost Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0478/2017/VZ-37348/2017/541/PDz ze dne 20. 12. 2017 dle § 263 odst. 4 zákona obviněnému stanovil dodatečnou lhůtu k zaslání zbývající části dokumentace o zadávacím řízení, neboť do té doby kompletní dokumentaci o zadávacím řízení od obviněného neobdržel.

31.         Dne 22. 12. 2017 Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky originály některých dokumentů tvořících část dokumentace o zadávacím řízení blíže specifikovaných v bodě 6. odůvodnění tohoto příkazu, přičemž součástí zadavatelem zaslaných originálů nebyly Námitky navrhovatele ze dne 16. 11. 2017, Rozhodnutí o odmítnutí námitek navrhovatele ze dne 27. 11. 2017 a Datové zprávy (emaily) ze dne 1. 11. 2017, jejichž prostřednictvím bylo navrhovateli a vybranému dodavateli zasláno Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017 spolu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, které byly Úřadu dříve zaslány jako prosté kopie.

32.         Z výše popsaného postupu obviněného vyplývá, že obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona nezaslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 8. 12. 2017 zadavateli, a ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0478/2017/VZ-37348/2017/541/PDz ze dne 20. 12. 2017 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 27. 12. 2017, nedoručil kompletní dokumentaci o zadávacím řízení.

33.         Jelikož byl obviněný v šetřeném případě povinen zaslat Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení do 10 kalendářních dnů od doručení návrhu na zahájení správního řízení (tj. ode dne 8. 12. 2017), tedy do dne 18. 12. 2017, přičemž v této lhůtě Úřadu zaslal pouze prosté kopie Protokolu o otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 11. 9. 2017, Čestných prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 11. 9. 2017, Protokolu o posouzení nabídek ze dne 13. 9. 2017, Protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13. 9. 2017, Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, Čestných prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 13. 9. 2017, Předložení dokladů vybraným dodavatelem ze dne 27. 10. 2017, Datových zpráv (emailů) ze dne 1. 11. 2017, jejichž prostřednictvím bylo navrhovateli a vybranému dodavateli zasláno Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017 spolu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, Námitek navrhovatele ze dne 16. 11. 2017 a Rozhodnutí o odmítnutí námitek navrhovatele ze dne 27. 11. 2017, nedodržel tak povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona.

34.         Pro úplnost Úřad uvádí, že předmětem posouzení Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0478/2017/VZ bylo mimo jiné posouzení náležitostí Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017, přičemž zadavatel je podle § 211 odst. 5 písm. b) zákona v případě zasílání oznámení o výběru dodavatele datovou zprávou povinen opatřit tuto datovou zprávu platným uznávaným elektronickým podpisem. V daném správním řízení bylo předsedou Úřadu v jeho rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0036/2018/VZ-14938/2018/323/JKt ze dne 22. 5. 2018 výslovně deklarováno, že datové zprávy, prostřednictvím kterých zadavatel zasílal účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru dodavatele, jsou součástí dokumentace o zadávacím řízení na přezkoumávanou veřejnou zakázku, a že k posouzení zákonnosti postupu obviněného ve vztahu k dodržení pravidel stanovených v ustanovení § 211 odst. 5 písm. b) zákona je zapotřebí, aby měl Úřad originály těchto datových zpráv k dispozici, neboť ze zadavatelem zaslaných prostých kopií uvedených datových zpráv nelze ověřit, zda byly tyto datové zprávy opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem či nikoliv. Úřad uvádí, že tyto originály datových zpráv obdržel až dne 7. 6. 2018, tedy téměř půl roku po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení. Co se týče Námitek navrhovatele ze dne 16. 11. 2017 a Rozhodnutí o odmítnutí námitek navrhovatele ze dne 27. 11. 2017, Úřad uvádí, že tyto dokumenty v originální podobě nebyly Úřadu poskytnuty.

35.         Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0478/2017/VZ ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 8. 12. 2017 podaného navrhovatelem na zahájení citovaného správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce, tedy nejpozději do 18. 12. 2017, nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, neboť Úřadu zaslal pouze prosté kopie následujících dokumentů – Protokolu o otevírání nabídek v elektronické podobě ze dne 11. 9. 2017, Čestných prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 11. 9. 2017, Protokolu o posouzení nabídek ze dne 13. 9. 2017, Protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13. 9. 2017, Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, Čestných prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 13. 9. 2017, Předložení dokladů vybraným dodavatelem ze dne 27. 10. 2017, Datových zpráv (emailů) ze dne 1. 11. 2017, jejichž prostřednictvím bylo navrhovateli a vybranému dodavateli zasláno Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017 spolu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, Námitek navrhovatele ze dne 16. 11. 2017 a Rozhodnutí o odmítnutí námitek navrhovatele ze dne 27. 11. 2017, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení pokuty

36.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

37.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let, přičemž podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje, a to oznámením o zahájení řízení přestupku.

38.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

39.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu došlo dne 19. 12. 2017, kdy obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona (která uplynula dne 18. 12. 2017) nezaslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a nesplnil tak řádně svou povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona. Řízení o přestupku je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro řízení tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupek uplynutím promlčecí doby nezanikla.

40.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona platí, že za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

41.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

42.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

43.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnost) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit, nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také, jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

44.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 252 odst. 1 zákona, když obviněný nedodržel zákonnou lhůtu pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem).

45.         Dokumentace o zadávacím řízení představuje podkladový základ přezkumné činnosti Úřadu, bez něhož Úřad nemůže posoudit soulad postupu zadavatele se zákonem. Z tohoto důvodu zákonodárce stanovil zadavateli povinnost poskytnout Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení v přesně vymezené lhůtě a podobě, neboť bez splnění této povinnosti není možné naplnit požadavek kladený na efektivní a rychlou dozorovou činnost Úřadu v oblasti veřejných zakázek. Pokud tedy zadavatel tuto povinnost nedodrží, následkem je skutečnost, že Úřad má ztíženou možnost věc řádně posoudit a rozhodnout o návrhu v zákonných lhůtách tak, aby šetřenou věc co nejrychleji projednal a vydal rozhodnutí ve věci. Z tohoto hlediska nejde svým obecným charakterem o přestupek bagatelního charakteru, neboť nesplnění povinnosti zadavatelem dané v ustanovení § 252 odst. 1 zákona je bez dalšího kvalifikováno jako přestupek, přičemž podle § 270 odst. 1 zákona má se za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.

46.         Následkem nesplnění povinnosti podle § 252 odst. 1 zákona je tedy obecně omezení, resp. znemožnění přezkumu postupu zadavatele Úřadem v zákonných lhůtách. V šetřeném případě tedy Úřad v důsledku nesplnění povinnosti obviněného neměl k dispozici kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, čímž byla narušena rychlost a efektivita přezkumu postupu obviněného ze strany Úřadu v řízení sp. zn. S0478/2017/VZ, který má i s ohledem na konstrukci „blokační doby“ dle § 246 odst. 1 písm. d) zákona, jejíž běh započíná doručením návrhu, jímž se řízení u Úřadu zahajuje, započít co nejrychleji.

47.         Úřad při určení výše sankce přihlédl jako k přitěžující okolnosti ke skutečnosti, že obviněný nedoručil Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0478/2017/VZ-37348/2017/541/PDz ze dne 20. 12. 2017, neboť Úřadu nedoručil mimo jiné originál Datových zpráv (emailů) ze dne 1. 11. 2017, jejichž prostřednictvím bylo navrhovateli a vybranému dodavateli zasláno Oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 11. 2017 spolu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 13. 9. 2017, čímž Úřadu znemožnil přezkum postupu zadavatele v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0478/2017/VZ. Zároveň však Úřad nepřehlédl a zohlednil jako polehčující okolnost skutečnost, že obviněný projevil snahu k nápravě svého nezákonného postupu tím, že výše uvedené datové zprávy, jejichž prostřednictví zaslal účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru dodavatele (které bylo předmětem přezkumu v rámci uvedeného správního řízení), původně zaslané ve formě prostých kopií následně po uplynutí lhůty stanovené ve výše citovaném usnesení doručil v originálu, čímž jednání obviněného nedosáhlo nejvyšší možné úrovně závažnosti, jelikož té by dosáhlo v případě, že by obviněný na dodatečnou výzvu Úřadu vůbec nereagoval. Nicméně s ohledem na nedoručení požadovaných originálů v zákonem požadované pětidenní lhůtě, nemohl Úřad dle § 263 odst. 4 zákona toto zmeškání lhůty prominout a meritorní přezkum Úřadu byl i tak zmařen.

48.         Při posuzování výše uložené pokuty Úřad vycházel rovněž z premisy, že pokuta uložená obviněnému má splňovat dvě základní funkce právní odpovědnosti, které nelze oddělit, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. V případě projednávaného přestupku Úřad s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu z vyložených důvodů upřednostnil význam funkce preventivní před funkcí represivní, aby za uvedené situace pokuta primárně vyjadřovala to, že zadavatel musí dostát zákonem stanoveným povinnostem, takže jde primárně o sankci, která má vést zadavatele k zamyšlení, aby se v budoucnu nerespektování normy vyvaroval. Úřad má za to, že uložená výše pokuty je přiměřená následkům přestupku. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

49.         Při určení výše pokuty Úřad vzal v úvahu i ekonomickou situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako nespravedlivá. Ze schváleného rozpočtu obviněného pro rok 2019 dostupného na internetové adrese: https://www.mmhk.cz/rzpv/#!StromPage/idPlanVerze=81&obdobi=PLAN Úřad zjistil, že obviněný disponuje v roce 2019 příjmy v celkové výši 2 075 286 800,- Kč. S ohledem na uvedenou skutečnost tedy není možno považovat uloženou pokutu ve výši 10 000 Kč za likvidační či nespravedlivou.

50.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

51.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz