Rozhodnutí: S0490/2018/VZ-05248/2019/542/VHu

Instance I.
Věc Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD
Účastníci
  1. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
  2. TD BUS a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 13. 3. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 447 KB

 

 

Č. j.:ÚOHS-S0490/2018/VZ-05248/2019/542/VHu

 

Brno: 22. února 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 11. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,
  • navrhovatel – TD BUS a.s., IČO 28360010, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-034360 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 194-440164,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – TD BUS a.s., IČO 28360010, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město – ze dne 29. 11. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-034360 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 194-440164 se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 19. 2. 2019, které bylo Úřadu doručeno dne 20. 2. 2019, zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 29. 11. 2018 návrh navrhovatele – TD BUS a.s., IČO 28360010, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-034360 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 194-440164 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0490/2018/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-35620/2018/542/VHu ze dne 30. 11. 2018.

5.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-35634/2018/542/VHu ze dne 30. 11. 2018 určil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a k zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

6.             Dne 10. 12. 2018 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne. Usnesením č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-37855/2018/542/VHu ze dne 19. 12. 2018 určil Úřad zadavateli dodatečnou lhůtu k doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

7.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-01412/2019/542/VHu ze dne 15. 1. 2019 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se ve lhůtě stanovené předmětným usnesením ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

8.             Dne 18. 1. 2019 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-01752/2019/542/VHu z téhož dne, jímž zadavateli nařídil z moci úřední předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

9.             Dne 22. 1. 2019 obdržel Úřad v reakci na usnesení č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-01412/2019/542/VHu ze dne 15. 1. 2019 vyjádření navrhovatele z téhož dne.

10.         Úřad obdržel dne 20. 2. 2019 prostřednictvím datové schránky rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ze dne 19. 2. 2019. V odůvodnění zde citovaného rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení bylo uvedeno, že zadavatel rozhodl dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení předmětného zadávacího řízení, neboť se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel uvedl, že odpadl hlavní důvod, pro který byla veřejná zakázka zadávána, neboť „zanikla potřeba zajišťovat dopravní obslužnosti Jablonecka autobusovou MHD na základě Rámcové smlouvy a jejích konkretizačních dohod“.

11.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

12.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ze dne 19. 2. 2019 předmětné zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Nad rámec výše uvedeného Úřad dodává, že zrušení zadávacího řízení jako nápravné opatření související s tvrzeným pochybením zadavatele požadoval i navrhovatel ve svém návrhu ze dne 29. 11. 2018.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1.             Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

2.             TD BUS a.s., Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz