Rozhodnutí: S0269/2018/VZ-37998/2018/542/MCi

Instance I.
Věc Chovné zařízení pro slony - zpracování PD
Účastníci
  1. ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
  2. Masák & Partner, s.r.o.
  3. Navláčil stavební firma, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 8. 1. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 436 KB

ÚOHS-S0269/2018/VZ-37998/2018/542/MCi

 

Brno: 21. prosince 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 7. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO 00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín,
  • navrhovatel – Masák & Partner, s.r.o. IČO 27086631, se sídlem Rooseveltova 39575/39, 160 00 Praha 6,
  • vybraný dodavatel – Navláčil stavební firma, s.r.o., IČO 25301144, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Chovné zařízení pro slony - zpracování PD“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 10. 4. 2018 uveřejněné téhož dne na profilu zadavatele dostupném z https://www.kdv.cz/pza_zakazka.php?ic=00090026&id=3393 pod ID 2018038,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – Masák & Partner, s.r.o. IČO 27086631, se sídlem Rooseveltova 39575/39, 160 00 Praha 6 – ze dne 4. 7. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO 00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Chovné zařízení pro slony - zpracování PD“, ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 10. 4. 2018 uveřejněné téhož dne na profilu zadavatele dostupném z https://www.kdv.cz/pza_zakazka.php?ic‌=‌​00090026&id=3393 pod ID 2018038, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 17. 12. 2018, jehož oznámení bylo Úřadu doručeno dne 18. 12. 2018, zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 4. 7. 2018 návrh navrhovatele – Masák & Partner, s.r.o. IČO 27086631, se sídlem Rooseveltova 39575/39, 160 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO 00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Chovné zařízení pro slony - zpracování PD“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 10. 4. 2018 uveřejněné téhož dne na profilu zadavatele dostupném z https://www.kdv.cz/pza_zakazka.php?ic‌=‌​00090026&id=3393 pod ID 2018038 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 4. 7. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů  zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – Navláčil stavební firma, s.r.o., IČO 25301144, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem ze dne 10. 7. 2018, č. j. ÚOHS-S0269/2018/VZ-20209/2018/542/MCi.

5.             Úřad v šetřené věci vydal dne 27. 8. 2018 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0269/2018/VZ-25001/2018/542/MCi, ve kterém stanovil, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky nedodržel zákonný postup dle § 50 zákona, ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, kdy oznámení o výběru dodavatele ze dne 12. 6. 2018 neobsahovalo transparentní odůvodnění výběru vybraného dodavatele a uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení oznámení o výběru dodavatele ze dne 12. 6. 2018 a současně všech následujících úkonů zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

6.             Rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0269/2018/VZ-25001/2018/542/MCi ze dne 27. 8. 2018 bylo zrušeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0152/2018/VZ-33420/2018/322/LKa ze dne 15. 11. 2018 a šetřená věc byla vrácena Úřadu k novému projednání.

7.             Dne 22. 11. 2018 bylo účastníkům správního řízení doručeno oznámení o pokračování správního řízení z téhož dne, č. j. ÚOHS-S0269/2018/VZ-34406/2018/542/MCi, a  usnesení z téhož dne, č. j. ÚOHS-S0269/2018/VZ-34408/2018/542/MCi, kterým byla účastníkům správního řízení stanovena lhůta k navrhování důkazů, podávání návrhů a vyjádření stanoviska.

8.             Dne 27. 11. 2018 bylo Úřadu doručeno sdělení zadavatele, ve kterém zadavatel Úřad informuje o vyloučení obou účastníků řízení (navrhovatele a vybraného dodavatele) ze zadávacího řízené na předmětnou veřejnou zakázku v souladu s § 48 odst. 3 zákona, přičemž zadavatel ve sdělení dále uvádí, že „[p]o uplynutí lhůty pro podání námitek a v případě, že tyto nebudou účastníky podány, zrušíme v souladu s § 127 odstavec 1 zákona zadávací řízení […]“. Jakožto příloha k tomuto sdělení bylo Úřadu zasláno rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 23. 11. 2018, a rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení z téhož dne.

9.             Dne 18. 12. 2018 bylo Úřadu doručeno oznámení o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, v rámci kterého zadavatel v bodech rekapituluje dosavadní průběh zadávacího řízení, a dále, s ohledem na fakt, že dne 17. 12. 2018 vydal rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, které zadavatel uveřejnil na svém profilu, Úřadu navrhuje, aby správní řízení vedené ve věci předmětné veřejné zakázky (tj. správní řízení vedené pod sp. zn. S0269/2018/VZ) zastavil.

10.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

11.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 17. 12. 2018 zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

12.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům správního řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků správního řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, Lukovská 112, 763 14 Zlín

2.             Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39575/39, 160 00 Praha 6

3.             Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz