Rozhodnutí: S0470/2018/VZ-36715/2018/522/KČe

Instance I.
Věc Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Přístroje a nástroje pro operační sály
Účastníci
  1. Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
  2. HOSPIMED, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 468 KB

 

 

Č. j.:ÚOHS-S0470/2018/VZ-36715/2018/522/KČe

 

Brno: 10. prosince 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 11. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
  • navrhovatel – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části č. 9 „Přístroje a nástroje pro operační sály 9“ veřejné zakázky „Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Přístroje a nástroje pro operační sály“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-008582, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 5. 2018, dne 4. 6. 2018 a dne 7. 6. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 4. 2018 pod zn. 2018/S 083-186428, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 5. 2018 pod zn. 2018/S 091-206708 a dne 7. 6. 2018 pod zn. 2018/S 107-243895, 

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť stejnopis návrhu navrhovatele – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 – ze dne 14. 11. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice – učiněných při zadávání části č. 9 „Přístroje a nástroje pro operační sály 9“ veřejné zakázky „Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Přístroje a nástroje pro operační sály“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-008582, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 5. 2018, dne 4. 6. 2018 a dne 7. 6. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 4. 2018 pod zn. 2018/S 083-186428, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 5. 2018 pod zn. 2018/S 091-206708 a dne 7. 6. 2018 pod zn. 2018/S 107-243895, nebyl doručen jmenovanému zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy nejpozději do 16. 11. 2018.

 

ODŮVODNĚNÍ

 

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 14. 11. 2018 návrh navrhovatele – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části č. 9 „Přístroje a nástroje pro operační sály 9“ veřejné zakázky „Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Přístroje a nástroje pro operační sály“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-008582, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 5. 2018, dne 4. 6. 2018 a dne 7. 6. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 4. 2018 pod zn. 2018/S 083-186428, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 5. 2018 pod zn. 2018/S 091-206708 a dne 7. 6. 2018 pod zn. 2018/S 107-243895 (dále jen „část č. 9 veřejné zakázky“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Návrh navrhovatele ze dne 14. 11. 2018 směřuje proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení na část č. 9 veřejné zakázky, oznámenému mu dopisem zadavatele ze dne 8. 10. 2018. Podle názoru navrhovatele zadavatel postupoval v rozporu s ustanoveními § 39 odst. 2, § 46 odst. 2, § 48 odst. 2 a § 6 zákona, když navrhovatele vyloučil s odůvodněním, že tento neprokázal stanovené kritérium technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) zákona. Navrhovatel se proto domáhá toho, aby Úřad zadavateli uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení vyloučení navrhovatele a všech dalších úkonů, v jejichž rámci již nebyla jeho nabídka hodnocena, případně toho, aby Úřad zadávací řízení na veřejnou zakázku v části č. 9 zrušil. Navrhovatel současně požaduje, aby Úřad vydal předběžné opatření, spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu na část č. 9 veřejné zakázky, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

3.             Dnem 14. 11. 2018, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené Úřadem pod sp. zn. S0470/2018/VZ.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Úřad zahájení správního řízení oznámil jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0470/2018/VZ-32835/2018/522/KČe ze dne 16. 11. 2018.

6.             Úřad dne 23. 11. 2018 obdržel od zadavatele dokumentaci o zadávacím řízení (dále jen „dokumentace“).

7.             Úřad dne 26. 11. 2018 obdržel vyjádření zadavatele z  téhož dne k oznámení o zahájení správního řízení a k návrhu navrhovatele. Zadavatel ve vyjádření mj. upozorňuje na skutečnost, že podle jeho názoru navrhovatel nesplnil zákonnou povinnost dle § 251 odst. 2 zákona doručit stejnopis návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl.  

8.             Vycházeje z  upozornění zadavatele Úřad v dokumentaci ověřil, že tato neobsahuje žádné dokumenty či informace, týkající se doručení stejnopisu návrhu zadavateli. S ohledem na uvedené skutečnosti proto Úřad usnesením čj.  ÚOHS-S0470/2018/VZ-34966/2018/522/KČe ze dne 27. 11. 2018 navrhovateli určil lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu navrhovatele zadavateli.

9.             Navrhovatel v dopise ze dne 30. 11. 2018, který Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky téhož dne, k žádosti Úřadu o prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli uvedl, že „[z] technických důvodů se nepodařilo odeslat datovou zprávu zadavateli... Nelze s přesností říct, zda technické potíže byly na straně navrhovatele, či na straně provozovatele datových schránek nebo zadavatele. Proto navrhovatel zvolil náhradní způsob doručení a zaslal stejnopis návrhu poštou. Bohužel nemá k dispozici potvrzení, že zadavatel stejnopis návrhu převzal. Navrhovatel kontaktoval ministerstvo pro místí rozvoj, zda může v systému dohledat data o odesílání stejnopisu návrhu do datové schránky zadavatele, bohužel se však nesetkal s kladnou odpovědí. Když navrhovatel zjistil, že zadavatel nedisponuje stejnopisem návrhu, dne 22. 11. 2018 zadavateli tento stejnopis návrhu odeslal ještě pomocí emailové schránky s platným podpisem“. K předmětnému dopisu navrhovatel nepřipojil žádné přílohy.

10.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0470/2018/VZ-36705/2018/522/KČe ze dne 10. 12. 2018 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření,

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

11.         Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k podání návrhu Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil požadavky stanovené v § 251 odst. 2 zákona, když svůj návrh nedoručil ve stejnopisu zadavateli. K tomu Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

12.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

13.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

14.         Z doložené dokumentace vyplývá, že zadavatel dne 9. 10. 2018 odeslal navrhovateli přípis ze dne 8. 10. 2018, kterým mu oznámil vyloučení ze zadávacího řízení na část č. 9 veřejné zakázky. Předmětné oznámení navrhovatel obdržel téhož dne.

15.         Jak dále vyplývá z dokumentace, navrhovatel dne 22. 10. 2018 podal proti svému vyloučení ze zadávacího řízení na část č. 9 veřejné zakázky námitky z téhož dne.

16.         Zadavatel rozhodnutím ze dne 2. 11. 2018 námitky navrhovatele odmítl. Rozhodnutí o námitkách navrhovatel obdržel dne 6. 11. 2018. Vycházeje z tohoto data Úřad konstatuje, že podle § 251 odst. 2 zákona byl posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu a pro doručení stejnopisu návrhu zadavateli pátek 16. 11. 2018, který byl desátým dnem ode dne, kdy stěžovatel (navrhovatel) rozhodnutí zadavatele o námitkách obdržel.

17.         Jak vyplývá k z vyjádření zadavatele ze dne 26. 11. 2018, resp. z předložené dokumentace, navrhovatel stejnopis návrhu zadavateli vůbec nedoručil, přičemž ani sám navrhovatel doručení stejnopisu návrhu zadavateli na výzvu Úřadu, učiněnou usnesením č.j. ÚOHS-S0470/2018/VZ-34966/2018/522/KČe ze dne 27. 11. 2018, neprokázal.

18.         K obsahu vyjádření navrhovatele ze dne 30. 11. 2018 Úřad uvádí, že zákon v § 251 odst. 2 navrhovateli ukládá povinnost doručit stejnopis návrhu zadavateli v zákonem stanovené lhůtě. Ačkoliv navrhovatel není dle zákona povinen předložit Úřadu společně s návrhem doklad, kterým by splnění uvedené povinnosti prokázal, v případě pochybnosti leží důkazní břemeno o splnění této povinnosti právě na navrhovateli. Povinností Úřadu je pak podle § 3 správního řádu postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu.

19.         Při zjišťování stavu věci je pak nezbytné uplatnit pravidlo, že „neexistence se neprokazuje“, které vychází z tzv. negativní důkazní teorie, podle níž nelze po nikom spravedlivě požadovat, aby prokázal reálnou neexistenci určité právní skutečnosti (blíže viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 22/10 ze dne 7. 4. 2010, příp. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Afs 35/2006-104 ze dne 26. 7. 2006 nebo sp. zn. 2 Afs 57/2012-35 ze dne 5. 6. 2013). S ohledem na uvedené proto Úřad konstatuje, že po Úřadu (stejně ani po zadavateli) nelze požadovat prokázání toho, že navrhovatel skutečně nedoručil zadavateli stejnopis návrhu, nýbrž je to právě navrhovatel, který musí prokázat, že povinnost vyplývající mu z ustanovení § 251 odst. 2 zákona splnil, tedy doložit, že stejnopis návrhu v souladu s § 251 odst. 2 zákona zadavateli doručil.

20.         Úřad doplňuje, že je na zvážení navrhovatele, jaké prostředky při doručování stejnopisu návrhu zadavateli zvolí, avšak je třeba uvážit, že jednotlivé způsoby doručování mohou mít různou (nebo také žádnou) průkaznost, přičemž navrhovatel poté musí případně i nést důsledky s tím spojené. K argumentaci navrhovatele, že „zaslal stejnopisu návrhu poštou“, pak Úřad dodává, že navrhovatel ani tuto skutečnost v průběhu správního řízení nijak nedoložil.

21.         V situaci, kdy zadavatel tvrdí, že mu stejnopis návrhu nebyl vůbec doručen, resp. tato skutečnost vyplývá i z dokumentace o zadávacím řízení, a pokud navrhovatel současně ve lhůtě určené mu k tomu Úřadem a ani později žádný doklad prokazující doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve smyslu § 251 odst. 2 zákona Úřadu nedoložil, lze uzavřít, že navrhovatel důkazní břemeno v otázce prokázání splnění této navrhovateli zákonem uložené povinnosti neunesl.

22.         Úřad na základě uvedeného konstatuje, že ze strany navrhovatele nedošlo k doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy nejpozději do 16. 11. 2018, a proto Úřad podle § 257 písm. e) zákona správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. S0470/2018/VZ zastavil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

23.         Úřad dodává, že z důvodu procesní ekonomie již nepovažoval za účelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je dle § 6 odst. 2 správního řádu povinen postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo výsledek správního řízení ovlivnit. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1.         Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

2.         HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz