Rozhodnutí: S0436/2018/VZ-31434/2018/542/VHu

Instance I.
Věc Poskytování poštovních služeb
Účastníci
  1. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 374 KB

Č. j.: ÚOHS-S0436/2018/VZ-31434/2018/542/VHu

 

Brno: 29. října 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) citovaného zákona obviněným

  • VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IČO 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3,

v souvislosti se správním řízením vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0084/2018/VZ ve věci veřejné zakázky „Poskytování poštovních služeb“ zadávané ve zjednodušeném režimu podle § 129 citovaného zákona, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 10. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2017 pod ev. č. Z2017-028554, ve znění opravy uveřejněné dne 6. 11. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 10. 2017 pod ev. č. 2017/S 201-414301, ve znění opravy uveřejněné dne 7. 11. 2017,

vydává dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tento

příkaz:

 

I.

Obviněný – VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IČO 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnoststanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného dne 2. 3. 2018 na návrh z téhož dne a vedeného pod sp. zn. S0084/2018/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 252 odst. 1 citovaného zákona ode dne doručení stejnopisu návrhu na zahájení citovaného správního řízení, tedy do dne 12. 3. 2018 neodeslal textovou část zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Poskytování poštovních služeb“ zadávanou ve zjednodušeném režimu podle § 129 citovaného zákona, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 10. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2017 pod ev. č. Z2017-028554, ve znění opravy uveřejněné dne 6. 11. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 19. 10. 2017 pod ev. č. 2017/S 201-414301, ve znění opravy uveřejněné dne 7. 11. 2017, sestávající z dokumentů „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ“, „Příloha č. 1 – Ceník - hodnotící kritérium K1“, „Příloha č. 2 – Výše slevy u nejčastěji odesílaných zásilek“, „Příloha č. 3 – Klientská pracoviště VZP ČR“, „Příloha č. 4 – Seznam frankovacích strojů“, „Příloha č. 5 – Obchodní podmínky - závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy“, „Příloha č. 6 zadávací dokumentace – kvalifikační dokumentace“, „Příloha č. 7 zadávací dokumentace – čestné prohlášení ve vztahu k § 4b zákona o střetu zájmů“, „Příloha č. 8 – Poštovní podmínky České pošty, s.p. – Základní poštovní služby“, „Příloha č. 9 – Poštovní podmínky České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky“, „Příloha č. 10 – Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. – Ostatní služby“, „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3. 11. 2017“ a „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 16. 11. 2017“ prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

 

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IČO 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 – podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

 

pokuta ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný – VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IČO 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 (dále jen „obviněný“ nebo též „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 16. 10. 2017 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění zadávací řízení ve zjednodušeném režimu podle § 129 zákona za účelem zadání veřejné zakázky „Poskytování poštovních služeb“, přičemž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2017 pod ev. č. Z2017-028554, ve znění opravy uveřejněné dne 6. 11. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 10. 2017 pod ev. č. 2017/S 201-414301, ve znění opravy uveřejněné dne 7. 11. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             V čl. 4 zadávací dokumentace je stanoveno, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dobu 48 měsíců činí 357 041 300 Kč bez DPH. V čl. 6 zadávací dokumentace a shodně v příloze č. 5 v bodě č. 9 zadávací dokumentace je uvedeno, že účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

3.             Dle čl. 6 zadávací dokumentace je předmětem plnění veřejné zakázky „zajištění poskytování poštovních služeb a doručování zásilek a dalších doplňkových služeb pro VZP ČR [zadavatel pozn. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže] prostřednictvím provozovatele poštovních služeb klientům pojišťovny a tím i splnění zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kdy je VZP ČR povinna dodržet ustanovení § 26d tohoto zákona, tzn. skutečnosti významné pro plnění povinností plátce pojistného oznámit plátci pojistného zpravidla doručením úřední písemnosti prostřednictvím držitele poštovní licence nebo svými zaměstnanci“.

4.             V čl. 6 odst. 6.1 zadávací dokumentace zadavatel podrobně vymezil předmět veřejné zakázky následovně: „[p]ředmětem veřejné zakázky bude služba zahrnující zajištění vnitrostátních i zahraničních poštovních služeb (v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) ve znění pozdějších předpisů a zároveň bude požadováno zajištění tzv. úředního doručování ve smyslu § 13 vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky 203/2016 Sb., tedy úřední doručování ve smyslu jiných právních předpisů, zejména dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů“. (…) „S ohledem na požadavky zadavatele je účastník zadávacího řízení povinen dodržet ustanovení vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování ve znění změn provedených na základě vyhlášky č. 203/2016 Sb., ze dne 8. června 2016, a to zejména ustanovení týkající se technické specifikace základních služeb a základních kvalitativních požadavků. Z důvodu dostatečné a srozumitelné specifikace předmětu veřejné zakázky (rozsáhlosti požadovaných služeb) pro všechny účastníky zadávacího řízení zadavatel uvádí, že poptávané služby jsou pojmenovány a definovány dle stávajících Poštovních podmínek současného držitele poštovní licence – České pošty, s.p., pro základní poštovní služby a ostatní služby, které jsou zveřejněny na webových stránkách stávajícího poskytovatele https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky. Tyto podmínky tvoří také Přílohu č. 8, 9 a 10 této zadávací dokumentace.“ Zadavatel v čl. 6 odst. 6.1 zadávací dokumentace dále stanovil, že požadované poštovní služby jsou vymezeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

II.             POSTUP ÚŘADU

5.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona příslušný k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokuty za jejich spáchání, obdržel dne 2. 3. 2018 návrh navrhovatele – Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0084/2018/VZ (dále jen „správní řízení S0084/2018/VZ“).

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0084/2018/VZ-06643/2018/542/PKn ze dne 5. 3. 2018, který byl obviněnému doručen téhož dne. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad upozornil obviněného, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Úřad rovněž upozornil obviněného, že jeho vyjádření k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je podle § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, a že části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je podle ustanovení § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

7.             Stejnopis návrhu navrhovatele ze dne 2. 3. 2018 byl obviněnému ze strany navrhovatele dodán do datové schránky dne 2. 3. 2018 a tímto dnem tak i dle § 211 odst. 6 zákona obviněnému doručen. Zde uvedené datum doručení stejnopisu návrhu potvrdil též obviněný ve svém nedatovaném vyjádření k návrhu navrhovatele, které Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky dne 12. 3. 2018.

8.             Dokumentace o zadávacím řízení byla Úřadu doručena v rámci správního řízení S0084/2018/VZ v listinné podobě dne 14. 3. 2018. Součástí sdělení o zaslání dokumentace o zadávacím řízení ze dne 12. 3. 2018, které bylo Úřadu doručeno dne 14. 3. 2018, bylo rovněž vyznačení obchodního tajemství. Dne 14. 3. 2018 obviněný Úřadu prostřednictvím datové schránky také sdělil, že mezi zástupci obviněného a vybraného dodavatele – Mediaservis, s.r.o., IČO 24197360, se sídlem Špitálská 885/2a, 190 00 Praha (dále jen „vybraný dodavatel“) – došlo k předání souborů s informacemi technického charakteru na nosiči CD, přičemž přílohou tohoto sdělení byl seznam poskytovaných souborů. Úřad v průběhu správního řízení S0084/2018/VZ jiné podání obsahující dokumentaci o zadávacím řízení ze strany zadavatele neobdržel.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

9.             Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu, lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.

10.         Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

Relevantní ustanovení právních předpisů

11.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro účely zákona zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

12.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

13.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

14.         Podle § 252 odst. 3 zákona vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

15.         Podle § 252 odst. 4 zákona je zadavatel povinen odeslat Úřadu části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

16.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1 zákona.

17.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona lze za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

K výroku I. tohoto příkazu

18.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že v § 252 odst. 1 zákona jsou zakotveny dvě povinnosti zadavatele. První z nich je povinnost doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu, a to ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení. Druhou povinností zadavatele je zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení též do 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu zadavateli. Uvedenou povinnost má zadavatel v situaci, kdy je u Úřadu podán návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, a Úřad proto musí mít kompletní dokumentaci o zadávacím řízení k dispozici, aby mohl o návrhu rozhodnout ve lhůtách stanovených v § 71 správního řádu.

19.         V ustanovení § 252 odst. 3 zákona je pak zákonodárcem stanovena povinnost zadavatele odeslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Ostatní části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh a netextovou část zadávací dokumentace je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

20.         Pro úplnost Úřad uvádí, že podle jazykového výkladu ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

21.         Z dodejky datové zprávy obsahující informaci o datu dodání stejnopisu návrhu navrhovatele prostřednictvím datové schránky ze strany navrhovatele obviněnému vyplývá, že obviněnému byl stejnopis návrhu navrhovatele prostřednictvím datové schránky dodán a tím dle § 211 odst. 6 zákona zároveň i doručen dne 2. 3. 2018. Skutečnost, že stejnopis návrhu byl ze strany navrhovatele doručen dne 2. 3. 2018 potvrdil obviněný též ve svém nedatovaném vyjádření, které Úřad obdržel dne 12. 3. 2018. Zákonná desetidenní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu tak uplynula dne 12. 3. 2018.

22.         Dne 12. 3. 2018 Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky nedatované vyjádření obviněného k návrhu i se 2 přílohami. Dne 12. 3. 2018 též obviněný předal k přepravě zásilku v rozsahu 1 kusu balíku, jejímž obsahem byla dokumentace o zadávacím řízení v listinné podobě k předmětné veřejné zakázce včetně 4 ks technického nosiče dat – CD. Úřad dokumentaci o zadávacím řízení v listinné podobě vč. 4 ks CD obdržel dne 14. 3. 2018 společně se sdělením zadavatele týkajícím se vyznačení obchodního tajemství. Součástí takto předložené dokumentace o zadávacím řízení byly mimo jiné následující dokumenty: „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ“, „Příloha č. 1 – Ceník - hodnotící kritérium K1“, „Příloha č. 2 – Výše slevy u nejčastěji odesílaných zásilek“, „Příloha č. 3 – Klientská pracoviště VZP ČR“, „Příloha č. 4 – Seznam frankovacích strojů“, „Příloha č. 5 – Obchodní podmínky - závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy“, „Příloha č. 6 zadávací dokumentace – kvalifikační dokumentace“, „Příloha č. 7 zadávací dokumentace – čestné prohlášení ve vztahu k § 4b zákona o střetu zájmů“, „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3. 11. 2017“ a „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 16. 11. 2017“.

23.         Dne 14. 3. 2018 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky též sdělení obviněného z téhož dne nesoucí informaci o uskutečněném předání souborů s informacemi technického charakteru na nosiči CD mezi zástupci obviněného a vybraného dodavatele. Přílohou tohoto sdělení byl i seznam poskytovaných souborů. Jiné části dokumentace o zadávacím řízení Úřad od obviněného prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ve lhůtě do 12. 3. 2018 ani v dalším průběhu správního řízení S0084/2018/VZ neobdržel.

24.         S ohledem na výklad ustanovení § 252 odst. 3 zákona (blíže viz bod 19. odůvodnění tohoto příkazu) Úřad uvádí, že zadavatel je povinen odeslat Úřadu textovou část zadávací dokumentace výhradně v elektronické formě, a to prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

25.         Vzhledem ke skutečnosti, že v zákonem požadované formě, tj. datovou schránkou, odeslal obviněný Úřadu pouze nedatované vyjádření k obdrženému návrhu a dokumenty, jež netvoří zadávací dokumentaci (blíže viz bod 8., 20. a 23. odůvodnění tohoto příkazu), a vzhledem k tomu, že textovou část zadávací dokumentace, jak Úřad zjistil z dokumentace o zadávacím řízení zaslané Úřadu v listinné podobě, kterou Úřad obdržel dne 14. 3. 2018, obviněný odeslal Úřadu právě pouze v listinné podobě a nikoli prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, má Úřad za prokázané, že obviněný neodeslal zadávací dokumentaci (její textovou část) v souladu s ustanovením § 252 odst. 3 zákona. Úřad konstatuje, že nesplnění této zákonné povinnosti je bez dalšího kvalifikováno jako přestupek.

26.         K výše uvedenému Úřad dodává, že z oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0084/2018/VZ-06643/2018/542/PKn ze dne 5. 3. 2018, které bylo zadavateli doručeno téhož dne, přitom vyplývá, že Úřad poučil zadavatele o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení. Úřad zadavatele rovněž poučil o formě odeslání vyjádření k obdrženému návrhu, dalších podání a zadávací dokumentace, případně částí dokumentace o zadávacím řízení, kdy se však jedná o jednoznačně zákonem stanovené podmínky kladené na zadavatele v souvislosti se zasíláním dokumentace o zadávacím řízení Úřadu. Obviněný však tuto povinnost týkající se splnění formy odeslání textové části zadávací dokumentace nesplnil.

27.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se obviněný (zadavatel) dopustil přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení S0084/2018/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 252 odst. 1 zákona ode dne doručení stejnopisu návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení S0084/2018/VZ ze dne 2. 3. 2018, který byl obviněnému doručen téhož dne, tedy do dne 12. 3. 2018, neodeslal textovou část zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce sestávající se z dokumentů: „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ“, „Příloha č. 1 – Ceník - hodnotící kritérium K1“, „Příloha č. 2 – Výše slevy u nejčastěji odesílaných zásilek“, „Příloha č. 3 – Klientská pracoviště VZP ČR“, „Příloha č. 4 – Seznam frankovacích strojů“, „Příloha č. 5 – Obchodní podmínky - závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy“, „Příloha č. 6 zadávací dokumentace – kvalifikační dokumentace“, „Příloha č. 7 zadávací dokumentace – čestné prohlášení ve vztahu k § 4b zákona o střetu zájmů“, „Příloha č. 8 – Poštovní podmínky České pošty, s.p. – Základní poštovní služby“, „Příloha č. 9 – Poštovní podmínky České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky“, „Příloha č. 10 – Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. – Ostatní služby“, „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3. 11. 2017“ a „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 16. 11. 2017“ prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, tj. v zákonem předepsané formě. S ohledem na tuto skutečnost Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení pokuty

28.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

29.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3, nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

30.         V předmětném případě se obviněný dopustil přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 3 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

31.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí (objektivní) promlčecí doba u přestupků 5 let.

32.         Podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o přestupcích počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

33.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku došlo dne 13. 3. 2018, kdy obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona (která marně uplynula dne 12. 3. 2018) neodeslal Úřadu textovou část zadávací dokumentace k veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, čímž nesplnil povinnost vyplývající z ustanovení § 252 odst. 3 zákona. Úřad se o spáchání přestupku dozvěděl v souvislosti s vedením správního řízení S0084/2018/VZ o přezkoumání úkonů zadavatele. Řízení o přestupcích je zahájeno doručením tohoto příkazu. Z uvedených údajů vyplývá, že promlčecí doba (dle § 270 odst. 5 zákona) ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula a odpovědnost obviněného za přestupek z důvodu uplynutí promlčecí doby tak nezanikla.

34.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona lze za přestupek uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

35.         Podle ustanovení § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem. Podle § 38 zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

36.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale i intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutné hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012-45 ze dne 6. 6. 2013).

37.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 252 odst. 3 zákona, když obviněný nedodržel zákonnou formu pro odeslání zadávací dokumentace (její textové části) Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem).

38.         Úřad má povinnost přihlédnout též k okolnostem, za nichž byl přestupek spáchán. Úřad přihlédl ke skutečnosti, že zasláním originálů předmětných dokumentů alespoň v listinné podobě byl umožněn následný přezkum postupu zadavatele v rámci vedeného správního řízení, a tudíž nedošlo ke zmaření účelu vedeného správního řízení. Úřad však uvádí, že samotné nedodržení formy odeslání zadávací dokumentace je zákonem postihováno jako přestupek, a proto výše uvedená skutečnost představuje pouze polehčující okolnost při výměře konkrétní výše pokuty.

39.         K výše uvedenému Úřad pouze pro úplnost dodává, že dle § 270 odst. 1 zákona se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý. K naplnění materiální stránky přestupku Úřad konstatuje, že se lze odkázat na důvodovou zprávu k zákonu č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, kde je uvedeno, že „[m]ateriálně-formální pojetí se pro oblast zadávání veřejných zakázek nejeví jako zcela vhodné. Společenská škodlivost je u těchto přestupků dána již samotným naplněním skutkové podstaty přestupku. V případě, že by konkrétní společenská škodlivost protiprávního jednání nedosahovala ani minimální hranice typové škodlivosti, nebyl by dán veřejný zájem na jeho stíhání. Proto se upravuje vyvratitelná právní domněnka spočívající v tom, že se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý“, z čehož vyplývá, že pokud jednání obviněného naplňuje formální znaky skutkové podstaty některého z přestupků upravených zákonem, pak již není nutné posuzovat materiální stránku takového jednání, tzn. jeho společenskou škodlivost, jelikož ta je tímto protiprávním jednáním bez dalšího naplněna. Úřad tudíž není povinen zkoumat materiální stránku spáchaného přestupku a posuzovat nakolik je v daném případě jednání zadavatele, tj. nezaslání příslušné části dokumentace v zákonem předepsané formě, společensky škodlivé.

40.         Důsledkem pojetí přestupku v oblasti zadávání veřejných zakázek je tedy skutečnost, že Úřad se nemusí při rozhodování o přestupku zabývat tím, „zda jednání zadavatele, které jinak naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku uvedené v § 268 a § 269, je společensky škodlivé či nikoliv, tj. zabývat se výslovně materiální stránkou přestupku, pokud neexistují takové okolnosti, které zcela vylučují, že se vůbec jedná o přestupek. Jinak řečeno, ÚOHS v zásadě nemusí dokazovat materiální stránku přestupku, když ta je ze zákona výslovně presumována.“ (srov. Flaškár, Martin; Harnach, Jiří; Janoušek, Martin; Měkota, Jan; Podešva, Vilém; Sommer, Lukáš; Votrubec, Jiří. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer).

41.         V šetřené věci Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti.

42.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl též k ekonomické situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Podle údajů dostupných ze zdravotně pojistného plánu zadavatele pro rok 2016 (poslední zveřejněný zdravotně pojistný plán zadavatele na jeho internetové adrese, pozn. Úřadu) a údajů uvedených v návrhu zdravotně pojistného plánu na rok 2018 (obojí dostupné na https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/zdravotne-pojistne-plany) se objem finančních prostředků, s nimiž obviněný hospodaří, pohybuje v řádech stovek milionů korun. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující do ekonomické podstaty obviněného (a v tomto smyslu za nespravedlivou), neboť představuje zcela nepatrnou částku ve srovnání s prostředky, se kterými obviněný hospodaří.

43.         Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit mimo jiné dvě základní funkce právní odpovědnosti, jež nelze oddělit, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval právě preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Úřad proto po zohlednění všech výše uvedených okolností ukládá obviněnému pokutu ve výši 10 000 Kč, která je na spodní hranici zákonné sazby, přesto dle Úřadu naplňuje vzhledem k okolnostem případu obě shora zmíněné funkce právní odpovědnosti.

44.         Úřad posoudil postup zadavatele a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

45.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz