Rozhodnutí: S0188/2018/VZ-17553/2018/541/JCh

Instance I.
Věc HZI – T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce
Účastníci
  1. ČEPS, a. s.
  2. EGEM s.r.o.
  3. Nionex a. s.
  4. EXECO s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 5. 7. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 258 KB

Č. j.:ÚOHS-S0188/2018/VZ-17553/2018/541/JCh

 

Brno: 18. června 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 5. 2018 na návrh ze dne 18. 5. 2018, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – ČEPS, a. s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,
  • navrhovatel – EGEM s.r.o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice,
  • vybraný dodavatel

o      Nionex a. s., IČO 29006228, se sídlem Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha 2, a

o      EXECO s.r.o., IČO 03555437, se sídlem Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha 2,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „HZI – T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 11. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 11. 2017 pod ev. č. Z2017-031702, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 218-453977,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – EGEM s.r.o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice – nedoručil návrh ze dne 18. 5. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a. s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „HZI – T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 11. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 11. 2017 pod ev. č. Z2017-031702, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 218-453977, jmenovanému zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, a to nejpozději do 21. 5. 2018.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 21. 5. 2018 návrh navrhovatele – EGEM s.r.o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 18. 5. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a. s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávávání veřejné zakázky „HZI – T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 11. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 11. 2017 pod ev. č. Z2017-031702, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 218-453977 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh dne 21. 5. 2018 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel

o      Nionex a. s., IČO 29006228, se sídlem Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha 2, a

o      EXECO s.r.o., IČO 03555437, se sídlem Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha 2 (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Návrh navrhovatele ze dne 18. 5. 2018 směřuje proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zadavatel dle navrhovatele nesprávně posoudil nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Navrhovatel se domáhá, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 10. 4. 2018 a všechny následující úkony a uložil zadavateli znovu posoudit nabídku vybraného dodavatele z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny a zachování zásad dle § 6 zákona.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0188/2018/VZ-15027/2018/541/JCh ze dne 22. 5. 2018.

6.             Dne 25. 5. 2018 obdržel Úřad sdělení zadavatele z téhož dne, v rámci kterého zadavatel upozornil na skutečnost, že mu nebyl doručen stejnopis návrhu, tak jak vyplývá z ustanovení § 251 odst. 2 zákona.

7.             Dne 1. 6. 2018 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, v rámci kterého zadavatel opětovně uvedl, že navrhovatel nedoručil zadavateli stejnopis návrhu na zahájení správního řízení, čímž dle zadavatele nedostál své povinnosti vyplývající z ustanovení § 251 odst. 2 zákona a správní řízení by tak mělo být dle § 257 písm. e) zákona zastaveno.

8.             Z dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, kterou Úřad obdržel spolu s vyjádřením zadavatele rovněž dne 1. 6. 2018, nevyplývá, že by navrhovatel doručil stejnopis návrhu zadavateli dle § 251 odst. 2 zákona.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0188/2018/VZ-15522/2018/541/JCh ze dne 4. 6. 2018 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. 

10.         Navrhovatel ve lhůtě stanovené Úřadem ani později doručení stejnopisu návrhu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, zadavateli neprokázal, resp. Úřad neobdržel od navrhovatele žádné sdělení.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

11.         Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k úkonu podání návrhu Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ustanovení § 251 odst. 2 zákona, tj. svůj návrh nedoručil ve stejnopisu zadavateli, a proto Úřadu nezbylo, než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

12.         Podle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu platí, že pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

13.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

14.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

15.         Úřad uvádí, že námitkami ze dne 24. 4. 2018 brojil navrhovatel proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, zadavatel dle navrhovatele nesprávně posoudil nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. O námitkách navrhovatele rozhodl zadavatel svým rozhodnutím ze dne 10. 5. 2018 tak, že je odmítl. Předmětné rozhodnutí obdržel navrhovatel dne 10. 5. 2018. Úřad konstatuje, že podle § 251 odst. 2 zákona byl posledním dnem lhůty pro doručení návrhu na přezkum úkonů zadavatele den 21. 5. 2018, neboť 10. den v daném případě připadal na neděli 20. 5. 2018 a podle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu je tak v daném případě nutné považovat poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den, tedy 21. 5. 2018.

16.         Návrh navrhovatele však dle vyjádření zadavatele a předložené dokumentace zadavateli navrhovatelem doručen nebyl, přičemž ani navrhovatel jeho doručení na výzvu Úřadu neprokázal. Navrhovatel tak nedostál své zákonné povinnosti a nedoručil návrh (ve stejnopisu) zadavateli do 10 dnů ode dne 10. 5. 2018, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl.

17.         Úřad vzhledem k výše uvedenému konstatuje, že ze strany navrhovatele nedošlo k doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tedy nejpozději do dne 21. 5. 2018, proto Úřad podle § 257 písm. e) zákona předmětné správní řízení zastavil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

18.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/02, 101 52 Praha 10,

2.             EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice,

3.             Nionex a. s., Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha 2,

4.             EXECO s.r.o., Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha 2.

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz