číslo jednací: S0017/2018/VZ-05732/2018/533/BKu

Instance I.
Věc Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.
Účastníci
 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 2. EUROVIA CS, a.s.
 3. STRABAG Rail a.s.
 4. GJW Praha spol. s r.o.
 5. Metrostav a.s.
 6. Swietelsky Rail CZ s.r.o.
 7. SMP CZ, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 13. 3. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 268 KB

Č. j.: ÚOHS-S0017/2018/VZ-05732/2018/533/BKu

 

Brno: 23. února 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 1. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
 • navrhovatel – společníci společnosti „Společnost Hostivař“ s vedoucím společníkem společnosti

o      EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 – zastupující společníky společnosti:

o      STRABAG Rail a.s., IČO 25429949, se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, ve správním řízení zastoupena vedoucím společníkem společnosti na základě plné moci ze dne 21. 6. 2017,

o      GJW Praha spol. s r.o., IČO 41192869, se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín, ve správním řízení zastoupena vedoucím společníkem společnosti na základě plné moci ze dne 21. 6. 2017,

ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 3. 2017 Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., ev. č. ČAK 09161, IČO 66885515, se sídlem Těšnov 1059/1, 110 00 Praha,

 • vybraný uchazeč – společníci společnosti „MTS+SwieR+SMP-Hostivař II“ s vedoucím společníkem společnosti

o      Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 – zastupující společníky společnosti:

o      Swietelsky Rail CZ s.r.o., IČO 28332202, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

o      SMP CZ, a.s., IČO 27195147, se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4,

ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 1. 2018 advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 9. 2016 pod ev. č. 627056 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 191-344637,

rozhodl podle § 117 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o předběžném opatření nařízeném v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0017/2018/VZ-03473/2018/533/BKu ze dne 2. 2. 2018, kterým byl zadavateli – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, takto:

 

Předběžné opatření nařízené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0017/2018/VZ-03473/2018/533/BKu ze dne 2. 2. 2018, kterým byl zadavateli – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – uložen zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 9. 2016 pod ev. č. 627056 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 191-344637, se ruší.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 15. 1. 2018 návrh navrhovatele – společníků společnosti „Společnost Hostivař“ s vedoucím společníkem společnosti – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 – zastupující společníky společnosti: STRABAG Rail a.s., IČO 25429949, se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, ve správním řízení zastoupena vedoucím společníkem na základě plné moci ze dne 21. 6. 2017, a GJW Praha spol. s r.o., IČO 41192869, se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín, ve správním řízení zastoupena vedoucím společníkem na základě plné moci ze dne 21. 6. 2017, a ve správním řízení je vedoucí společník společnosti zastoupený na základě plné moci ze dne 13. 3. 2017 Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., ev. č. ČAK 09161, IČO 66885515, se sídlem Těšnov 1059/1, 110 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 9. 2016 pod ev. č. 627056 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 191-344637.

2.             Dnem 15. 1. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o      zadavatel,

o      navrhovatel,

o      vybraný uchazeč – společníci společnosti „MTS+SwieR+SMP-Hostivař II“ s vedoucím společníkem společnosti

 • Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 – zastupující společníky společnosti:
 • Swietelsky Rail CZ s.r.o., IČO 28332202, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
 • SMP CZ, a.s., IČO 27195147, se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4,

ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 1. 2018 advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno.

4.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0017/2018/VZ-03473/2018/533/BKu ze dne 2. 2. 2018 Úřad nařídil na návrh navrhovatele předběžné opatření dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

5.             Dne 22. 2. 2018 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, kterým bere svůj návrh ze dne 15. 1. 2018 zpět v celém rozsahu.

6.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

7.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0017/2018/VZ-05652/2018/533/BKu ze dne 23. 2. 2018 Úřad podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu správní řízení zastavil,neboť navrhovatel vzal dne 22. 2. 2018 svůj návrh ze dne 15. 1. 2018 zpět v celém rozsahu.

8.             Podle § 117 odst. 3 zákona Úřad zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno, jinak pozbývá platnosti dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o ukončení správního řízení, v němž bylo předběžné opatření nařízeno.

9.             Vzhledem k tomu, že Úřad správní řízení z procesních důvodů zastavil, rozhodl Úřad o zrušení rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0017/2018/VZ-03473/2018/533/BKu ze dne 2. 2. 2018, kterým byl zadavateli nařízen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, neboť pominul důvod, pro který bylo předběžné opatření nařízeno.

10.         S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad v souladu s ustanovení § 117 odst. 3 zákona zrušil předběžné opatření nařízené v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0017/2018/VZ-03473/2018/533/BKu ze dne 2. 2. 2018, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek. Rozklad proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá podle § 117 odst. 4 zákona odkladný účinek. Rozklad se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

2.             Mgr. Jakub Kotrba, advokát, Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha

3.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz