číslo jednací: S0026/2017/VZ-31209/2017/542/EŠe

Instance I.
Věc Datové úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat
Účastníci
  1. Národní knihovna České republiky
  2. DATERA s. r. o.
  3. C SYSTEM CZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 17. 11. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 350 KB

 

 

Č. j.:ÚOHS-S0026/2017/VZ-31209/2017/542/EŠe

 

               Brno: 1. listopadu 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13. 1. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Národní knihovna České republiky, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha,
  • navrhovatel – DATERA s.r.o., IČO 24804932, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00 Praha,
  • vybraný dodavatel – C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Datové úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 644079 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 2016/S 212-385964,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – DATERA s.r.o., IČO 24804932, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00 Praha – ze dne 13. 1. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národní knihovna České republiky, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Datové úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 644079 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 2016/S 212-385964, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 16. 10. 2017 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 13. 1. 2017 návrh navrhovatele – DATERA s.r.o., IČO 24804932, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Národní knihovna České republiky, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Datové úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 644079 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 2016/S 212-385964 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 13. 1. 2017 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0026/2017/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona zadavatel, navrhovatel a vybraný dodavatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0026/2017/VZ-01754/2017/542/EŠe ze dne 16. 1. 2017.

5.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0026/2017/VZ-03228/2017/542/PKn ze dne 2. 2. 2017 bylo správní řízení vedené pod sp. zn. S0026/2017/VZ podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přerušeno do doby nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve správním řízení vedeném Úřadem pod sp. zn. S0750/2016/VZ.

6.             Dne 31. 10. 2017 Úřad odeslal účastníkům správního řízení přípis č. j. ÚOHS-S0026/2017/VZ-31255/2017/542/EŠe, kterým jim bylo oznámeno, že ve správním řízení vedeném Úřadem pod sp. zn. S0026/2017/VZ se pokračuje, neboť odpadla překážka, pro niž bylo toto správní řízení přerušeno.

7.             V rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0750/2016/VZ Úřad dne 17. 10. 2017 obdržel sdělení zadavatele o provedení úkonu v zadávacím řízení ze dne 16. 10. 2017, ve kterém zadavatel podal Úřadu informaci o provedení úkonu v šetřeném zadávacím řízení, a to vydání rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele ze dne 18. 9. 2017 a vydání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 10. 2017, jejichž kopie byly přílohou tohoto přípisu. Originál „Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“ byl Úřadu doručen dne 25. 10. 2017. Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

8.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 16. 10. 2017 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

  

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 01 Praha

2.             DATERA s.r.o., Hadovitá 962/10, 141 00 Praha

3.             C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz