číslo jednací: R0109/2017/VZ-29828/2017/322/JSu

Instance II.
Věc Dodávka vozidel pro svoz odpadů II
Účastníci
  1. SAKO Brno, a.s.
  2. REDOX, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 18. 10. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 355 KB

Č. j.: ÚOHS-R0109/2017/VZ-29828/2017/322/JSu

 

Brno 16. října 2017

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 7. 7. 2017, který Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel téhož dne, podaném zadavatelem –

  • obchodní společností SAKO Brno, a.s., IČO 60713470, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno-Židenice, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 4. 4. 2017 obchodní společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 20. 6. 2017 č. j. ÚOHS-S0121/2017/VZ-18623/2017/513/SBa, vydanému ve správním řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávka vozidel pro svoz odpadů II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 12. 2016 a uveřejněno dne 22. 12. 2016 pod ev. číslem Z2016-006938, ve znění opravy uveřejněné dne 23. 1. 2017, a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 19. 12. 2016 a uveřejněno dne 21. 12. 2016 pod číslem 2016/S 246-449297, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 1. 2017 pod číslem 2017/S 016-025758, jehož účastníkem je i navrhovatel –

  • obchodní společnost REDOX, s.r.o., IČO 36052981, se sídlem A. S. Jegorova 512/2, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 24. 3. 2017 JUDr. Petrem Andělem, advokátem, ev. č. ČAK 11390, IČO 72727608, se sídlem Na Podkovce 282/12, 147 00 Praha 4 – Podolí,

jsem podle § 152 odst. 5 ve spojení s § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0121/2017/VZ 18623/2017/513/SBa ze dne 20. 6. 2017

 

r u š í m

 

a správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – obchodní společnosti REDOX, s.r.o., IČO 36052981, se sídlem A. S. Jegorova 512/2, 984 01 Lučenec, Slovenská republika – ze dne 24. 3. 2017, vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – obchodní společnosti SAKO Brno, a.s., IČO 60713470, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno-Židenice – učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávka vozidel pro svoz odpadu II“ zadávané v otevřením řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 12. 2016 a uveřejněno dne 22. 12. 2016 pod ev. číslem Z2016-006938, ve znění opravy uveřejněné dne 23. 1. 2017, a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 19. 12. 2016 a uveřejněno dne 21. 12. 2016 pod č. 2016/S 246-449297, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 1. 2017,

 

z a s t a v u j i.

 

 

Odůvodnění

 

I.               Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Zadavatel – obchodní společnost SAKO Brno, a.s., IČO 60713470, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno-Židenice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 4. 2017 obchodní společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jako „zadavatel“) – zahájil dne 19. 12. 2016 dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon[1]) zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka vozidel pro svoz odpadu II“, zadávanou v otevřeném řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, které bylo uveřejněno dne 22. 12. 2016 pod ev. číslem Z2016-006938, ve znění opravy uveřejněné dne 23. 1. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 12. 2016 pod číslem 2016/S 246-449297, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 1. 2017 (dále jako „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem veřejné zakázky je dle bodu 2.1. – Předmět plnění veřejné zakázky – zadávací dokumentace dodávka 13 vozidel pro svoz odpadu. Konkrétně pak zadavatel požaduje dodání 2x popelářského vozidla s nízkopodlažní kabinou autobusového typu s lineární lisovací nebo rotační nástavbou, dále 6x popelářského vozidla s lineární lisovací nástavbou, 1x sklápěče s hydraulickou rukou, 1x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem a hydraulickou rukou, 1x nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem a 2x nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v bodě 2.2. – Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – zadávací dokumentace na 49.200.000 Kč bez DPH.

3.             Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem 3 nabídky uchazečů, jak plyne z protokolu o otevírání nabídek ze dne 27. 2. 2017.

4.             Dne 22. 2. 2017 podal navrhovatel – obchodní společnost REDOX, s.r.o., IČO 36052981, se sídlem A. S. Jegorova 512/2, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 24. 3. 2017 JUDr. Petrem Andělem, advokátem ev. č. ČAK 11390, IČO 72727608, se sídlem Na Podkovce 282/12, 147 00 Praha 4-Podolí (dále jako „navrhovatel“) námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky. O těchto námitkách rozhodl zadavatel dne 13. 3. 2017, kdy tyto odmítl pro nedůvodnost. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 15. 3. 2017.

5.             Navrhovatel dále využil procesního institutu obrany proti postupu zadavatele, a sice podání návrhu ve smyslu ustanovení § 250 zákona. Tento návrh ze dne 24. 3. 2017 na zahájení správního řízení ve věci přezkumu úkonů zadavatele byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jako „Úřad“), jakožto správnímu orgánu příslušnému ve smyslu ustanovení § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, doručen dne 27. 3. 2017.

II.             Napadené rozhodnutí

6.             Dne 20. 6. 2017 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0121/2017/VZ-18623/2017/513/SBa (dále jako „napadené rozhodnutí“). Ve výroku I. napadeného rozhodnutí Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil postupu v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, jak plyne z ustanovení § 6 zákona, když v zadávací dokumentaci v rámci technických parametrů v příloze č. 2 – Technická specifikace – stanovil specifický požadavek, a sice „nízkopodlažní kabina autobusového typu s nízkým nástupem pro 4 osoby“ a „kabina vybavená skládacími dveřmi autobusového typu na pravé straně“, resp. ve znění odpovědi zadavatele ze dne 17. 1. 2017 na přípis „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“ (tuto zadavatel obdržel dne 12. 1. 2017) dveřmi, které „na straně chodníku nemusejí být skládací, ale musí mít systém otevírání, který zabraňuje otevření – vybočení do profilu vozovky“ u dvou vozidel, které jsou poptávány v rámci jedné veřejné zakázky spolu s dalšími 13 (správně 11, viz výrok I. tohoto rozhodnutí) vozidly, a současně stanovil, že podvozky všech vozidel musí být od jednoho výrobce, a nerozdělil předmět veřejné zakázky na části, čímž diskriminoval všechny dodavatele, kteří nabízejí jiná vozidla pro svoz odpadu než ta s podvozkem značky Mercedes-Benz. Ve výroku II. zrušil Úřad jako opatření k nápravě ve smyslu ustanovení § 263 odst. 3 zákona zadávací řízení veřejné zakázky. Ve výroku III. uložil Úřad zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení až do pravomocného skončení předmětného správního řízení vedeného před Úřadem ve smyslu ustanovení § 263 odst. 8 zákona. Ve výroku IV. pak Úřad uložil zadavateli povinnost úhrady nákladů řízení dle ustanovení § 266 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, v celkové výši 30.000 Kč.

7.             Stěžejním bodem napadeného rozhodnutí je stanovisko Úřadu, dle kterého spatřuje Úřad v postupu zadavatele – stran stanovení zadávacích podmínek – porušení zásady zákazu diskriminace. V návaznosti na určení porušení této zásady pak došlo ze strany Úřadu ke zrušení zadávacího řízení, k uložení zákazu uzavřít do pravomocného skončení správního řízení smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a k uložení povinnosti úhrady nákladů řízení. Úřad toto své zjištění odůvodňuje závěrem, že i když je to zadavatel, který má plně ve své dispozici stanovení předmětu plnění veřejné zakázky, s ohledem na to, že je to právě on sám, který je nejlépe schopen rozpoznat své potřeby a identifikovat kroky k jejich naplnění, stále je na něj kladen imperativ postupu v souladu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek, včetně ustanovení § 6 zákona – tedy v souladu se zákazem diskriminace. Úřad se dále vyjadřuje k tomu, že i nepřímá diskriminace podléhá zákazu dle výše citovaného ustanovení zákona a odkazuje se v tomto na rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jako „NSS“) ze dne 5. 6. 2008 sp. zn. 1 Afs 20/2008. V daném případě spatřuje Úřad skrytou diskriminaci v postupu zadavatele, kdy tento stanovil velmi specifické požadavky ve vztahu ke dvěma poptávaným vozidlům, která na základě výše zmíněných specifikací mohou dodávat pouze dodavatelé nákladních vozidel značky Mercedes-Benz a tato dvě specifická nákladní vozidla propojil se zbytkem předmětu plnění veřejné zakázky požadavkem, aby všech 13 poptávaných vozidel mělo podvozek od téhož výrobce. Tím de facto diskriminoval všechny dodavatele, kteří nenabízejí nákladní vozidla s podvozkem značky Mercedes-Benz.

8.             Úřad dále konstatuje, že za nepřímou diskriminaci je nutno považovat zejména postupy, na základě kterých dojde k faktickému znemožnění některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových podmínek zadávacího řízení, že je mohou splnit pouze někteří z dodavatelů. Úřad tedy shledává tento postup, kdy některým z dodavatelů je znemožněna účast v zadávacím řízení, byť by předmět veřejné zakázky mohli realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé ostatní, za diskriminační, který odporuje základním zásadám uvedeným ve znění ustanovení § 6 odst. 2 zákona.

III.           Rozklad zadavatele

9.             Dne 20. 6. 2017 obdržel zadavatel napadené rozhodnutí Úřadu, na které reagoval rozkladem ze dne 7. 7. 2017, který byl Úřadu doručen téhož dne. Tímto došlo ze strany zadavatele ke včasnému podání opravného prostředku.

10.         Zadavatel svým rozkladem míří proti napadenému rozhodnutí v celém jeho rozsahu a označuje jej za rozhodnutí nezákonné a nepřezkoumatelné. Svůj rozklad opírá zadavatel o několik rozkladových námitek.

Námitky rozkladu

11.         První námitka zadavatele poukazuje na předchozí rozhodovací praxi Úřadu – například na rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-R139/2013 ze dne 8. 11. 2013 – ve které Úřad konstatuje, že zadavatel nemá povinnost rozdělovat veřejnou zakázku na části, pokud jejím prostřednictvím poptává určité věcné a co do účelu využití ucelené plnění. Zadavatel dále podotýká, že ze strany Úřadu nedošlo k dostatečnému zdůvodnění, proč se odchýlil od své rozhodovací praxe uvedené výše v tomto odstavci, čímž porušil zásadu legitimního očekávání zakotvenou v ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „správní řád“).

12.         Zadavatel dále namítá, že rozdělení veřejné zakázky na několik částí nezakládá důvodné očekávání nižší finanční nákladnosti veřejné zakázky, jak konstatoval Úřad v napadeném rozhodnutí.

13.         Zadavatel dále uvádí, že technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky nejsou stavěny samoúčelně, ale že naopak sledují jeho oprávněné potřeby na provoz vozidel při svozu odpadu v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona. Zadavatel dále poukazuje na to, že Úřad sám potvrdil, že je to zadavatel, kdo zná nejlépe své potřeby a právě je to on, kdo vymezuje předmět plnění veřejné zakázky. Zadavatel ovšem již nesouhlasí s dovětkem Úřadu, že zdůvodnění takových technických parametrů nezhojí fakt, že došlo k omezení okruhu možných dodavatelů.

14.         Zadavatel dále vytýká Úřadu to, že přijal za svou argumentaci navrhovatele, bez toho aniž by zhodnotil veškeré relevantní souvislosti a argumentaci zadavatele, která – dle jeho názoru – objektivně odůvodňuje jeho potřebu, která se promítla ve znění technických parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, a tedy vylučuje porušení zásady zákazu diskriminace.

15.         K postupu Úřadu, ve kterém se tento dotazoval dodavatelů vozidel pro svoz odpadu na otázky týkající se požadavků na předmět plnění veřejné zakázky, uvádí zadavatel následující. Dle jeho závěru se Úřad nedotazoval všech dodavatelů nákladních vozidel pro svoz odpadu a otázky, které v rámci předmětného dotazování kladl, byly nevhodně formulované. Tím, že Úřad postavil své rozhodnutí i na informacích získaných výše uvedeným způsobem, tedy postavil své rozhodnutí na nesprávně zjištěném skutkovém stavu, čímž postupoval v rozporu s ustanovením § 3 správního řádu, tedy v rozporu se zásadou materiální pravdy.

16.         Zadavatel dále uvádí, že se Úřad nevypořádal s argumentací zadavatele, kterou uvedl k jednotlivým vytýkaným nezákonným postupům zadavatele a bez dalšího převzal argumentaci navrhovatele, i když tento nemohl být zadávacími podmínkami nikterak diskriminován – a tedy ani nikterak poškozen – neboť se se svou nabídkou ucházel o veřejnou zakázku. Zadavatel dále podotýká, že Úřad svým rozhodnutím otevřel cestu neúspěšným dodavatelům, kteří v zadávacím řízení podali méně ekonomicky výhodnou nabídku, aby zneužili proces přezkumu.

Závěr rozkladu

17.         Zadavatel s ohledem na skutečnosti uvedené v rozkladu navrhuje, aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže napadené rozhodnutí v celém rozsahu pro jeho nezákonnost a nepřezkoumatelnost zrušil a věc vrátil k novému projednání ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu.

Vyjádření navrhovatele k rozkladu zadavatele

18.         Dne 24. 7. 2017 bylo Úřadu doručeno vyjádření navrhovatele k rozkladu zadavatele ze dne 20. 7. 2017. V tomto vyjádření navrhovatel uvádí, že se plně ztotožňuje s napadeným rozhodnutím Úřadu a rozklad zadavatele považuje za nedůvodný. Navrhovatel poukazuje na nesprávný odkaz zadavatele na předchozí rozhodnutí Úřadu (konkrétně pak na rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R139/2013) zejména s ohledem na to, že v řešené věci se nepochybně nejedná o věcné a co do účelu ucelené plnění. Dle názoru navrhovatele bylo možné jednotlivé vozy poptávat samostatně a zadavatel mohl a měl veřejnou zakázku rozdělit na části tím spíše, pokud by takový krok vedl k umožnění širší soutěže. Navrhovatel dále odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2010 sp. zn. 62 Af 7/2010 ve kterém se krajský soud vyjádřil stran „konfliktu“ mezi hospodárností při zadávání veřejné zakázky a otevřeností zadávacího řízení, kdy se ve svém stanovisku vyslovil – v obecné rovině – o vyšší míře důležitosti otevřenosti zadávacího řízení před jeho hospodárností.

19.         Navrhovatel dále uvádí, že napadené rozhodnutí se dle jeho soudu nikterak neodlišuje od předešlé rozhodovací praxe Úřadu.

20.         Navrhovatel také konstatuje, že závěr zadavatele o nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí je pouze ničím nepodložené obecné konstatování.

21.         K postupu Úřadu ohledně dotazování se dodavatelů nákladních vozidel uvádí navrhovatel následující. Dle navrhovatele postupoval Úřad správně, když oslovil více než 10 dodavatelů s dotazy směřujícími na zjištění toho, zda jsou tito dodavatelé schopni splnit podmínky zadávacího řízení, a tedy není možné tomuto postupu cokoliv vytknout.

22.         Navrhovatel s ohledem na obsah svého vyjádření navrhuje předsedovi Úřadu, aby rozklad zadavatele zamítl.

IV.          Řízení o rozkladu

23.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle ustanovení § 87 správního řádu a podle ustanovení § 88 odst. 1 téhož předpisu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Procesní vývoj během řízení o rozkladu

24.         Dne 19. 9. 2017 byl Úřadu doručen přípis zadavatele s názvem „Informace o zrušení zadávacího řízení“, jehož přílohou bylo rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení. Tento přípis spolu s přílohou se stal součástí spisového materiálu v předmětné věci.

25.         Dne 25. 9. 2017 bylo navrhovateli doručeno usnesení č. j. ÚOHS-R0109/2017/VZ-27229/2017/322/JSu, kterým byl navrhovatel vyzván, aby se vyjádřil k podkladům rozhodnutí, zejména pak k výše uvedenému rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

26.         Dne 3. 10. 2017 bylo Úřadu doručeno navrhovatelovo vyjádření se k podkladům rozhodnutí ze dne 2. 10. 2017, ve kterém Úřadu sděluje, že považuje pokračování v daném řízení za bezpředmětné z důvodu zrušení zadávacího řízení, a že by Úřad měl dané správní řízení zastavit.

Stanovisko předsedy Úřadu

27.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle ustanovení § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

28.         Jelikož jsem v průběhu tohoto řízení o rozkladu zjistil, že nastala okolnost odůvodňující zastavení správního řízení ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil.

29.         V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

V.            K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení

30.         Dle § 152 odst. 1 správního řádu lze proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, podat rozklad.

31.         Podle § 152 odst. 5 správního řádu platí pro řízení o rozkladu úprava odvolání, pokud takový postup nevylučuje povaha věci. Dle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu má správní orgán povinnost zrušit napadené rozhodnutí a řízení o odvolání zastavit, pokud nastane skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení ve věci.

32.         Úpravu zastavení správního řízení ve vztahu k veřejným zakázkám obsahuje zákon v § 257, kde jednotlivá písmena představují taxativní výčet okolností, které podmiňují zastavení správního řízení ze strany Úřadu. Pod písmenem g) výše zmíněného ustanovení zákona je uveden důvod: „zadavatel zrušil zadávací řízení“.

33.         Z přípisu zadavatele s názvem „Informace o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 18. 9. 2017, jehož přílohou je i rozhodnutí zadavatele ze dne 25. 8. 2017 o zrušení zadávacího řízení, je patrné, že zadavatel zrušil zadávací řízení.

34.         Dle § 43 odst. 2 zákona představuje zrušení zadávacího řízení úkon, který nemůže vykonat zástupce zadavatele. Z důvodové zprávy k zákonu (konkrétně k § 43 odst. 2 zákona) je možno vyvodit stejný závěr: „Zákon taxativním způsobem vymezuje úkony, které musí zadavatel, bez ohledu na výše uvedené, činit sám vždy (například výběr dodavatele či zrušení zadávacího řízení), a to obdobně jako předchozí právní úprava.“ Z rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení je patrné, že toto učinil předseda a místopředseda představenstva zadavatele, kteří dle zápisu zadavatele v Obchodním rejstříku mají pravomoc jednat za představenstvo – statutární orgán zadavatele – tedy za zadavatele. Na základě výše uvedeného je tedy možné konstatovat, že zrušení zadávacího řízení provedl zadavatel.

35.         Před tím, než je možné případ posuzovat po jeho věcné stránce, je třeba, aby došlo k naplnění procesního rámce pro věcné posouzení – musí tedy dojít k naplnění procesních podmínek. V daném případě se tak ale nestalo. Předseda Úřadu zjistil okolnost, která odůvodňuje zastavení řízení (§ 257 písm. g) zákona – viz výše) a dle § 90 odst. 4 správního řádu pak musí rozhodnout tak, že napadené rozhodnutí zruší a správní řízení ve věci zastaví. Takovým procesním postupem je avšak vyloučeno, aby v rámci řízení o rozkladu došlo k věcnému přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v intencích rozkladových námitek.

36.         Z komentáře k § 257 písm. g) je patrné, jaký účel předmětné ustanovení zákona má: V tomto případě se jedná o jeden z případů, který dle předchozí právní úpravy způsoboval bezpředmětnost podaného návrhu a ÚOHS z toho důvodu přistupoval k zastavení správního řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) spr. řádu. ÚOHS tedy zastaví správní řízení, pokud zadavatel zrušil zadávací řízení.“ (Podešva, V., Sommer, L., Votrubec, J., Flaškár, M., Harnach, J., Měkota, J., Janoušek, M. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 938). Jde tedy o manifestaci zásady procesní ekonomie v situaci, kdy není účelné pokračovat v řízení o rozkladu, jelikož již nemůže dojít k naplnění účelu podání návrhu – tedy k zamezení dokončení zadávacího řízení ze strany zadavatele uložením nápravného opatření ze strany Úřadu, jak je patrné z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2015 č. j. 4 As 249/2014-43: „Uzavřel-li zadavatel v průběhu řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného na návrh podle § 114 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, smlouvu na veřejnou zakázku, dopadl předmět řízení (kterým je posouzení možnosti uložení opatření k nápravě, tj. napravení pochybení zadavatele v zadávacím řízení) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řízení zastaví podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu z roku 2004, neboť se návrh stal zjevně bezpředmětným.“ I když se citovaný rozsudek NSS vztahuje k dřívější právní úpravě – tedy zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – lze jej aplikovat i na nynější právní úpravu obsaženou v zákoně. Takové tvrzení obstojí zejména proto, že důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení je stále stejný – bezpředmětnost správního řízení – ta zůstává zachována, zákon do sebe nadto inkorporoval zrušení zadávacího řízení přímo jako jeden z důvodů, pro zastavení správního řízení.

37.         Na tomto místě jen nutno zohlednit i cíl, který navrhovatel v tomto konkrétním případě podáním návrhu sledoval. Z návrhu navrhovatele plyne, že se domáhá zrušení zadávacího řízení (viz čl. IV návrhu). Ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení tedy dochází proto, že jde o zákonem aprobovaný postup a došlo ke splnění zákonných podmínek, a také kvůli tomu, že pokračováním v řízení nelze naplnit účel, který navrhovatel podáním návrhu sledoval – tedy zrušení zadávacího řízení, neboť k němu došlo rozhodnutím zadavatele.

38.         S ohledem na to, že ze spisového materiálu lze najisto postavit, že došlo ke zrušení zadávacího řízení ze strany zadavatele a s ohledem na to, že z vyjádření navrhovatele – jakožto účastníka řízení – k podkladům pro vydání rozhodnutí, kterým bylo reagováno na zjištění nového podkladu pro vydání rozhodnutí, a sice rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, není patrné, že by vydání jiného rozhodnutí o odvolání mohlo mít pro účastníky řízení význam stran náhrady škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, případně mělo význam pro právní nástupce účastníků řízení, nezbývá, než ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu v návaznosti na § 257 písm. g) zákona napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.

VI.          Závěr

39.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

40.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona nelze dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

2.             JUDr. Petr Anděl, advokát, Na Podkovce 282/12, 147 00 Praha 4-Podolí

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 56 zákona v návaznosti na ustanovení § 274 odst. 1 a 2 zákona, podle tohoto znění se posuzují úkony zadavatele a uchazečů v zadávacím řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz